Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol na gradd benodol i'w astudio, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb a dealltwriaeth o'r pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

International Public Relations and Global Communications Management is a unique one year course that develops the skills and techniques required to practice public relations and communications at an international level.

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cymysgedd o ymarfer, damcaniaeth ac astudiaeth academaidd uwch. Mae’n datblygu’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol ar gyfer cysylltiadau cyhoeddus ar lefel ryngwladol a dealltwriaeth o rôl yr ymarferwr Cysylltiadau Cyhoeddus fel gwarcheidwad enw da corfforaethol.

location

Cardiff central

The school is based in the heart of Cardiff’s vibrant media quarter in a purpose-built facility adjacent to the new BBC Cymru/Wales building.

globe

A global viewpoint

Your fellow students will come from a range of national and cultural backgrounds allowing you to gain a global perspective of PR practice.

star

Research excellence

You will study with one of the UK’s leading schools for communications research, classed by the Government as the 2nd best in the UK.

rosette

Professional accreditation

This course is accredited by the Chartered Institute of Public Relations (CIPR) and Public Relations Consultants Association (PRCA).

Mae datblygiad technoleg ddigidol o ganlyniad i'r 4ydd chwyldro diwydiannol yn golygu bod cysylltiadau cyhoeddus a rheoli enw da a brand yn elfennau hanfodol o gynllunio a strategaeth sefydliadol.

Bydd ein rhaglen MA Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r technegau y bydd eu hangen arnoch i lwyddo fel gweithiwr cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu proffesiynol mewn unrhyw ddiwydiant, ar lefel ryngwladol. Gallwn eich helpu i baratoi'r ffordd ar gyfer llwyddo yn y diwydiant ffyniannus hwn, lle mae angen cynyddol am weithwyr proffesiynol medrus a deinamig.

Cewch eich cyflwyno i wybodaeth, sgiliau a theori cysylltiadau cyhoeddus gan gyfadran sy'n cynnwys staff ac ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus, gyda phob un yn dod â safbwynt unigryw ac amrywiol i'w haddysgu. Y cyfuniad hwn o ymchwil a phrofiad, sy'n rhychwantu nifer o ddegawdau a gwledydd, sy'n gwneud ein rhaglen yn arbennig.

Cewch ddealltwriaeth ddamcaniaethol o'r ffordd mae'r cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus wedi esblygu a gweithio'n ymarferol, ynghyd â gweithredu a phrofiadau ymarferol heb eu hail. Byddwch yn trin amrywiaeth o arbenigeddau cysylltiadau cyhoeddus, gan gynnwys rheoli argyfwng, datblygu cynnwys ymchwil a'i roi ar waith, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, cysylltiadau â'r cyfryngau, strategaeth cyfathrebu corfforaethol a defnyddwyr a dulliau cyfathrebu mewnol.

Bydd aseiniadau yn eich helpu i gymhwyso theori ac ymchwil mewn ffordd ymarferol a dadansoddol a bydd eich traethawd hir yn gyfle i gymhwyso'r hyn rydych wedi'i ddysgu i faes o ddiddordeb personol – gan ganiatáu dyfnder a dadansoddiad sy'n arwain at ddealltwriaeth bellach o faes ymarfer penodol.

Beth bynnag fo'ch dyheadau yn y maes cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu yn y dyfodol, byddwch yn elwa o raddio o raglen ag achrediad CIPR. Nid yn unig mae hyn yn edrych yn wych ar eich CV ochr yn ochr â'ch cymhwyster academaidd, ond mae hefyd yn gadael i chi gymryd eich lle ymhlith rhwydwaith o weithwyr proffesiynol blaengar, uchel eu parch ym maes cysylltiadau cyhoeddus.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Gofynion academaidd

Fel arfer, bydd angen i chi gael naill ai:

 • gradd anrhydedd 2:2, neu radd ryngwladol gyfatebol, mewn unrhyw bwnc. Gan mai rhaglen drosi yw hon, nid oes angen i chi fod â chefndir proffesiynol neu radd benodol i wneud cais. Fodd bynnag, mae angen i chi fod â diddordeb neu ddyheadau gyrfa ym maes cysylltiadau cyhoeddus, dealltwriaeth o'r ddisgyblaeth a chymhelliant i wneud yn dda.
 • cymhwyster academaidd cyfatebol a gydnabyddir gan brifysgol
 • neu brofiad proffesiynol perthnasol y mae geirda yn ei ddangos.

Gofynion Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu brawf cyfatebol cydnabyddedig.

Gofynion hanfodol eraill

Bydd angen i chi hefyd ddarparu dau eirda, a dylai o leiaf un ohonynt fod yn academaidd.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais

Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl.

Y broses ddethol

Os ydych yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae amodau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnydd o'r rhyngrwyd ac offer/dyfeisiau cyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy’n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a full-time course and is taught across two semesters (Autumn and Spring) from the end of September to the beginning of June.

The dissertation can be practice-based - providing you with an opportunity to apply theory to the practice of communications management and public relations.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through workshops, lectures and seminars which complement the practical and academic elements of the course. You will also have access to industry leading professionals through the courses guest lecture series.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a range of formative and summative assessments throughout the course. The main method of assessment on this programme is coursework.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will develop skills in the following areas:

 • Professional writing
 • Media research
 • Key public relations skills
 • Presenting to a range of audiences
 • Business networking skills
 • Work placement opportunities in public relations and marketing communications
 • Diversity and cultural awareness skills
 • Report writing
 • Cross cultural communications
 • Time management
 • International team working
 • Independent research
 • Social media management skills
 • Personal reputation management skills

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,700 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Cyflogir graddedigion MA Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang mewn amrywiaeth o alwedigaethau; gall rolau amrywio o Weithredwyr Cysylltiadau Cyhoeddus, Swyddogion y Wasg, Rheolwyr Cyfathrebu a Chopïwyr ar gyfer corfforaethau byd-eang a'r DU.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Journalism, Language and communication, Public relations


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.