Ewch i’r prif gynnwys

Rhagnodi Annibynnol/Atodol (Tystysgrif Ôl-raddedig)

 • Hyd: 8 mis
 • Dull astudio: Dysgu cyfunol rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod ein rhaglen yw darparu sylfaen gadarn o baratoi ar gyfer nyrsys cofrestredig, bydwragedd a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd yn y DU i ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ymarfer fel presgripsiynwyr annibynnol ac atodol diogel, effeithiol a chymwys.

Nod ein rhaglen yw darparu sylfaen gadarn o baratoi ar gyfer nyrsys cofrestredig (oedolion, iechyd meddwl, anableddau dysgu a phlant), bydwragedd a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd (ffisiotherapyddion, radiograffwyr therapiwtig, podiatryddion, ymarferwyr parafeddygon datblygedig a deietegwyr) i ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol er mwyn i chi ymarfer fel rhagnodwyr annibynnol ac atodol diogel, effeithiol a chymwys. Bydd y rhaglen yn datblygu eich gallu i ddadansoddi'n feirniadol, ac i hogi'ch sgiliau myfyrio personol, gan eich paratoi ar gyfer datblygiad proffesiynol gydol oes. Bydd y rhaglen yn darparu sylfaen i chi ddatblygu eich ymarfer, i'ch galluogi i ddarparu gofal o safon broffesiynol uchel, a bod yn atebol am y gofal hwnnw.

Bydd y rhaglen yn eich cyflwyno i egwyddorion cyffredinol ffarmacoleg sy'n berthnasol i ymarfer rhagnodi, y fframweithiau proffesiynol, cyfreithiol a moesegol sy'n berthnasol i ragnodi annibynnol ac atodol, ac agweddau llywodraethu clinigol / sicrhau ansawdd ar ragnodi.

Yn sail i'r elfennau hyn bydd gwerthuso eich perfformiad eich hun, a chymhwyso'r egwyddorion rhagnodi i'ch maes ymarfer eich hun. Bydd hefyd yn eich galluogi i fod yn ymwybodol o ddatblygiadau cyfredol o fewn rhagnodi annibynnol ac atodol yn y DU. Byddwch yn astudio mewn lleoliad amlddisgyblaethol ynghyd ag amrywiaeth o unigolion o broffesiynau eraill, gan gynnwys fferyllwyr, gan hwyluso dysgu a rennir fel a argymhellir gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth / Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Nodweddion unigryw

Rydym yn ysgol sy'n pwysleisio dysgu annibynnol mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil. Dyma rai o nodweddion allweddol pam rydyn ni'n meddwl y bydd ein rhaglen Tystysgrif i Raddedigion mewn Rhagnodi Annibynnol/Atodol yn eich gwneud yr ymarferydd gorau y gallwch chi fod:

 

 • Dod yn rhagnodydd annibynnol/atodol: Gallwch fod yn gymwys fel rhagnodydd annibynnol/atodol, gan hyrwyddo'ch datblygiad personol.
 • Rhagnodi effaith ymarfer: helpwch i ddylanwadu ar ansawdd y gofal a ddarperir mewn ymarfer clinigol trwy gael effaith uniongyrchol ar daith gofal iechyd y claf trwy gynnig lefel fwy cyfannol o ofal uwch.
 • Addysg ryngddisgyblaethol: byddwch yn rhan o raglen sy'n cynnig cyfle i chi rannu eich dysgu ag ystod o weithwyr proffesiynol, mewn cydweithrediad ag ymarferwyr/clinigwyr clinigol ac arbenigol.
 • Cefnogi eich datblygiad proffesiynol Rydym yn cynnig cyfle i chi ddod yn gynrychiolydd myfyrwyr a siapio darpariaeth addysgol yn y dyfodol a chynghori ar elfennau allweddol o'ch dysgu.  
 • Rydym yn gysylltiedig â Sefydliad Joanna Briggs: Byddwch chi'n dysgu mewn ysgol sy'n Ganolfan Joanna Briggs achrededig, gan wella ansawdd a chanlyniadau gofal iechyd yn fyd-eang. 

 

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer cynnig ar gyfer y rhaglen hon, bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad a rhaid i chi gydymffurfio â gofynion penodol y Corff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC)) ar gyfer rhagnodi. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

1. Copi o'ch rhif cofrestru proffesiynol (NMC neu HCPC) er mwyn i ni gadarnhau eich statws cofrestru cyfredol.
2. geirda gan eich cyflogwr (wedi'i lofnodi, ei ddyddio a llai na chwe mis oed ar yr adeg y byddwch yn cyflwyno eich cais) i ddangos tystiolaeth eich bod:

 • Ar hyn o bryd yn gweithio mewn maes sy'n berthnasol i'r rhaglen
 • Bod ag o leiaf blwyddyn o brofiad clinigol cyfwerth â chleifion sy'n canolbwyntio ar y claf
 • Mae wedi ymrwymo i Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

 

3. Unrhyw dystiolaeth o astudiaeth flaenorol ar lefel Meistr.
4. copi o'ch tystysgrif neu drawsgrifiad sy'n dangos eich bod wedi ymgymryd â modiwl asesu/diagnosteg a gwerthuso clinigol, neu dystiolaeth sy'n dangos eich bod wedi datblygu'r sgiliau hyn mewn ymarfer clinigol, fel tysteb gan uwch ymarferydd.
5. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
6. Datganiad personol sy'n mynd i'r afael â'r pwyntiau canlynol:

 

 • Pam wnaethoch chi ddewis y rhaglen hon?
 • Beth sydd o ddiddordeb i chi am y rhaglen hon?
 • Unrhyw brofiad perthnasol sy'n gysylltiedig â chynnwys y rhaglen neu'r modiwl.
 • Sut rydych chi'n bwriadu defnyddio'r cymhwyster yn eich gyrfa.
 • Sut y byddwch chi a'ch proffesiwn yn elwa o'ch astudiaethau.
 • Pam rydych chi'n teimlo y dylid rhoi lle i chi ar y rhaglen.

Os ydych yn hunanariannu eich astudiaethau (os ydych yn gweithio y tu allan i fwrdd iechyd neu Ymddiriedolaeth GIG) rhaid i chi hefyd ddarparu dau gyfeiriad ychwanegol sy'n rhoi sylwadau penodol ar eich gallu clinigol ac academaidd i ymgymryd â'r rhaglen.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau yn cau ddiwedd mis Gorffennaf ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle. 

Broses ddethol
Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais, anfonir ffurflen Cytundeb Dysgu a Datganiad Cymorth atoch, y mae'n ofynnol i chi ei llenwi a'i dychwelyd i gadarnhau eich bod yn bodloni'r meini prawf a nodwyd gan yr NMC a'r HCPC cyn y gallwn ystyried eich cais. Ar ôl ei dderbyn, byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, gan gynnwys asesiad o addasrwydd drwy'r datganiad personol, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Gwybodaeth ychwanegol
Gallwch wneud cais am Gydnabyddiaeth Dysgu Blaenorol (RPL) ar lefel 6 neu lefel 7 o hyd at 60 credyd, a dim ond 30 credyd all fod ar lefel 6. Caiff RPL ei ystyried drwy fapio deilliannau dysgu modiwlau tebyg. Mae hyn yn cydymffurfio â safonau rhagnodi NMC (2018) a HCPC (2019).

Os ydych chi'n bwriadu gwneud cais am gydnabyddiaeth ar gyfer dysgu blaenorol, rhowch eich cais i'ch cais am gopïau o'ch trawsgrifiadau credyd a rhowch fanylion pellach yn eich datganiad personol.

Cysylltwch â Rheolwr Rhaglen Rhagnodi Annibynnol PGCert/Rhagnodi Atodol cyn gwneud cais i drafod ymholiadau RPL: ThomasN6@cardiff.ac.uk

 

 

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Mae angen tystysgrif DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) i ymgymryd â'r modiwlau canlynol:

 • HCT 356 Presgripsiynu Annibynnol/Atodol (craidd)
 • HCT 357 Presgripsiynu Annibynnol/Atodol (craidd)

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • Mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio'r rhyngrwyd a chyfathrebu offer/dyfeisiau
 • Cyrffyw
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r Dystysgrif i Raddedigion mewn Rhagnodi Annibynnol/Atodol yn cynnwys dau fodiwl craidd (30 credyd yr un).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Byddwch yn ymgymryd â'r ddau fodiwl ym mlwyddyn un.

Rhagnodi Annibynnol/Atodol (craidd).

Bydd angen i chi gwblhau o leiaf 12 diwrnod (78 awr) o ddysgu yn ymarferol er mwyn datblygu sgiliau asesu clinigol a rhagnodi, gyda chefnogaeth Ymarferydd Rhagnodi Dynodedig (DPP). Mae hwn yn ofyniad gan y Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Yn unol â Strategaeth Dysgu Digidol Prifysgol Caerdydd, cyflawnir y rhaglen gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol. Nod y rhaglen fydd darparu profiad ar-lein cyfoethog a gafaelgar, gan gynnwys cyfuniad o weithgareddau dysgu cydamserol ac anghydamserol ochr yn ochr ag addysgu a dysgu traddodiadol wyneb yn wyneb.

Bydd y dulliau dysgu ac addysgu a ddefnyddir yn amrywio o diwtorialau grŵp ac unigol i seminarau dan arweiniad myfyrwyr, deialog, ymchwilio gwerthfawrogol a dysgu seiliedig ar broblemau, gweithdai sgiliau, astudio hunangyfeiriedig, trafodaeth/dadl feirniadol, a darlithoedd dan arweiniad arbenigwyr. Rydym yn cyflogi e-ddysgu trwy Amgylcheddau Dysgu Rhithwir (VLE) sydd wedi'u datblygu'n benodol ar gyfer rhaglenni Rhagnodi Annibynnol/Atodol.

Bydd ein rhaglen a'n modiwlau yn hwyluso dysgu rhyngbroffesiynol effeithiol ar draws amrywiaeth eang o broffesiynau, a rhannu safbwyntiau ac arbenigedd proffesiynol gwahanol. Bydd y profiad hwn yn gwella'ch dysgu a'ch datblygiad, ac yn eich galluogi i ehangu eich rhwydwaith proffesiynol.

Rydym yn gwerthfawrogi y byddwch chi, fel ymarferwyr cofrestredig, yn ymuno â'r rhaglen gydag ystod eang o sgiliau, ac efallai y bydd gan rai ohonoch rolau ymarferydd uwch. Gwerthfawrogir eich profiadau clinigol a phrofiadol a chânt eu defnyddio i wella'r broses ddysgu o ran dysgu annibynnol a dysgu ar y cyd.

Byddwn yn eich annog i gymryd agwedd oedolion at ddysgu ar lefel gradd ôl-raddedig, sy'n golygu eich bod chi'n cymryd cyfrifoldeb am eich dysgu eich hun. Ein nod yw eich paratoi ar gyfer ymarfer rhagnodi annibynnol/atodol proffesiynol.

Sut y caf fy asesu?

Er mwyn bodloni gofynion y cyrff rheoleiddio proffesiynol a statudol, cewch eich asesu trwy'r dulliau canlynol:

Portffolio Rhagnodi Electronig

Aseiniad ysgrifenedig y Fframwaith Therapiwtig

Arholiad rhifedd (30 munud)

Aseiniad myfyriol cofnodion clinigol

Asesiad Clinigol Strwythuredig (SCA):

Prawf Dosbarth Therapiwteg (60 munud)

Sut y caf fy nghefnogi?

Er mwyn bodloni gofynion rheoliadol proffesiynol a statudol (y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth a Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal), cynigir nifer o lefelau cefnogaeth:

Tiwtor Personol: Dyrennir tiwtor personol i chi ar ddechrau'r rhaglen a fydd yn darparu cefnogaeth addysgol a bugeiliol ac a fydd yn gwneud y canlynol:

•        Cynnal cyswllt rheolaidd trwy gydol y rhaglen;

•        Cynghori ar y safonau academaidd;

•        Rhoi cefnogaeth ac arweiniad mewn perthynas â dysgu;

•        Rhoi adborth ar gynnydd a rhoi sylwadau adeiladol ar unrhyw agweddau ar ddysgu a fydd

          yn gofyn am ragor o ddatblygiad;

•        Bod ar gael i gael cyngor a chefnogaeth bersonol.

 

Asesydd Academaidd: Dyrennir asesydd academaidd i chi o dîm y rhaglen trwy gydol eu rhaglen, yn ogystal â’r tiwtor personol, a fydd yn darparu cefnogaeth addysgol a bugeiliol. Mae rheolwr y rhaglen yn gyfrifol am sicrhau bod dyrannu a monitro aseswyr academaidd yn cydymffurfio â safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer goruchwylio ac asesu myfyrwyr, a bod aseswyr academaidd yn cael eu paratoi ar gyfer y rôl, yn unol â safonau'r gyfadran.

Cyfrifoldebau:

 • mae aseswyr academaidd yn coladu ac yn cadarnhau cyflawniad myfyrwyr o hyfedredd a chanlyniadau rhaglenni yn yr amgylchedd academaidd ar gyfer pob rhan o'r rhaglen.
 • mae aseswyr academaidd yn gwneud ac yn cofnodi penderfyniadau gwrthrychol, wedi'u seilio ar dystiolaeth, ar ymddygiad, hyfedredd a chyflawniad, ac argymhellion ar gyfer cynnydd, gan dynnu ar gofnodion myfyrwyr ac adnoddau eraill.
 • mae aseswyr academaidd yn cynnal gwybodaeth ac arbenigedd cyfredol sy'n berthnasol ar gyfer y hyfedredd a chanlyniadau'r rhaglen y maent yn eu hasesu a'u cadarnhau.
 • mae'r asesydd academaidd enwebedig yn gweithio mewn partneriaeth ag asesydd ymarfer enwebedig i werthuso ac argymell y myfyriwr ar gyfer cynnydd, yn unol â safonau'r rhaglen a pholisïau lleol a chenedlaethol.
 • mae gan aseswyr academaidd ddealltwriaeth o ddysgu a chyflawniad y myfyriwr yn ymarferol.

 

Strategaeth i Gefnogi Dysgu a Datblygiad Myfyrwyr fel Rhagnodwyr

Disgwylir gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth / Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a'r brifysgol y dylid cynnal cyfarfodydd rheolaidd rhyngoch chi a'ch Ymarferydd Rhagnodi Dynodedig i alluogi adolygiad dilys ac adeiladol o'ch cynnydd a'ch cytundeb ynghylch unrhyw brofiadau dysgu pellach sy'n ofynnol. Dylai'r asesydd ymarfer hefyd gwrdd â chi i lywio'r asesiad o'ch cymhwysedd. Bydd cyfarfodydd o'r fath yn cynnwys arsylwi'ch ymarfer yn uniongyrchol er mwyn galluogi asesiad dilys o gymhwysedd.

 

Mae angen cynnal cyfarfodydd hefyd rhwng yr asesydd ymarfer a'r goruchwyliwr ymarfer i lywio dealltwriaeth yr asesydd ymarfer o'ch dysgu a'ch datblygiad yn ymarferol. Mae'n ofynnol hefyd i'r asesydd ymarfer a'r asesydd academaidd gwrdd i archwilio'ch cynnydd gydag ymarfer a dysgu academaidd er mwyn galluogi asesiad adeiladol o'ch datblygiad o hyfedredd priodol ac i ganiatáu i'r asesydd academaidd goladu canlyniadau myfyrwyr o bob elfen o'r rhaglen.

 

Mae'r rhaglen yn cynnig cyfle i chi ddatblygu a rhannu syniadau gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, gan eich galluogi i ddysgu ac elwa o brofiadau eraill. Rhoddir cyfle i drafod a chyfnewid syniadau trwy seminarau a thiwtorialau.

Rydym yn cynnig cyfle i chi ddod yn gynrychiolydd myfyrwyr a siapio darpariaeth addysgol yn y dyfodol a chynghori ar elfennau allweddol o'ch dysgu.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn gwneud defnydd helaeth o Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd ar Ddysgu Canolog, lle byddwch chi'n dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac enghreifftiau o asesiadau. Fel rheol, mae darlithoedd yn cael eu recordio trwy amrywiaeth o blatfformau electronig, ac maen nhw ar gael i chi eu gweld trwy gydol eich rhaglen.

Mae'r brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth cwnsela myfyrwyr, gwasanaeth cynghori myfyrwyr, cyfleusterau gofal dydd, a chyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff, yn ogystal â gwybodaeth am y campws a gwasanaethau llyfrgell a TG.

Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn y gall y brifysgol ei gynnig i chi ar y ddolen ganlynol:

Bywyd myfyrwyr – Astudio – Prifysgol Caerdydd

Mae ein ap myfyrwyr yn caniatáu ichi gyrchu gwasanaethau Prifysgol Caerdydd a gwybodaeth wedi'i phersonoli mewn un lle ac mewn modd syml a chyfleus drwy ffôn clyfar, o’r siop apiau. 

Dyma rai o’i nodweddion:

 • Mapiau o’r Campws
 • Adnewyddu, taliadau, ac eitemau sydd ar gael i fyfyrwyr yn y llyfrgell
 • Amserlen myfyrwyr
 • Dod o hyd i gyfrifiadur sydd ar gael
 • Cael cymorth a chefnogaeth i fyfyrwyr
 • Newyddion i fyfyrwyr
 • Derbyn hysbysiadau pwysig
 • Dolenni i lansio apiau eraill y Brifysgol fel Outlook (ar gyfer e-bost) a’r bwrdd du (ar gyfer Dysgu Canolog).

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch chi’n gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddan nhw’n eich helpu i ddeall yr hyn mae disgwyl ichi ei wneud. 

Mae Deilliannau Dysgu’r Rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Gwerthuso'n feirniadol weithredoedd cyffuriau a ffynonellau gwybodaeth, cyngor, a chymorth penderfyniadau ar sail tystiolaeth mewn arfer rhagnodi.
 • Archwilio’n feirniadol y wybodaeth ffarmacolegol a fferyllol glinigol gyfredol sydd ar gael ac yn berthnasol i'ch maes ymarfer eich hun.
 •    Arddangos gwerthusiad beirniadol o faterion cyfreithiol, moesegol, proffesiynol a llywodraethu yn eich rôl ragnodi.

 

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Arddangos cymhwysiad priodol o wybodaeth feirniadol am gamau yn ymwneud â chyffuriau mewn arfer rhagnodi a defnyddio cyfarpar cefnogi penderfyniadau ar sail tystiolaeth yn effeithiol.
 • Dangos dealltwriaeth feirniadol a chymhwyso deddfwriaeth sy'n berthnasol i'r arfer o ragnodi anfeddygol.
 • Arddangos agwedd fyfyriol feirniadol ac annibynnol tuag at ymarfer, gan ddadansoddi sefyllfaoedd sy'n arwain at ddadl gydlynol a pharhaus i alluogi gwella gwasanaeth ac ymarfer, a datblygiad proffesiynol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Gwerthuso'n feirniadol yr agweddau ar asesiad systematig a chyfannol o anghenion cleifion a dehongli dangosyddion diagnostig i sicrhau diagnosis gwahaniaethol.
 • Arddangos dull strategol o gydweithredu'n effeithiol gyda'r tîm amlddisgyblaethol sy'n ymwneud â rhagnodi, cyflenwi a rhoi meddyginiaethau.
 • Arddangos cymhwysiad beirniadol strategaethau effeithiol wrth drafod a gwneud penderfyniadau ar y cyd â chleifion a gofalwyr.
 • Arddangos cymhwysiad strategol yn ymarferol o'r fframwaith atebolrwydd proffesiynol a llywodraethu clinigol wrth ragnodi anfeddygol.
 • Defnyddio strategaethau cyfathrebu/addysg priodol yn effeithiol i gyfathrebu a lledaenu gwybodaeth i'r claf, teuluoedd a grwpiau cleientiaid.

 

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Ymgysylltu â systemau gwybodaeth er mwyn dadansoddi a dehongli data i lywio arferion rhagnodi.
 • Integreiddio theori ag ymarfer proffesiynol.
 • Syntheseiddio gwybodaeth/data o amrywiaeth o ffynonellau.
 • Arfarnu, syntheseiddio a gwerthuso'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â rhagnodi annibynnol/atodol yn feirniadol.
 • Cymryd cyfrifoldeb am eich dysgu a datblygiad personol a phroffesiynol eich hun.
 • Rheoli’r prosiect yn annibynnol a dangos sgiliau rheoli amser.
 • Gweithio’n annibynnol.
 • Datrys problemau a dod i gasgliadau / cynnig argymhellion realistig.
 • Cyfleu syniadau mewn modd cryno a chlir.
 • Arddangos llythrennedd digidol.

 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Codir tâl am y cwrs hwn ar sail fesul modiwl. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau ar ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Costau ychwanegol

Tystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Fel gweithwyr iechyd proffesiynol, gallwch ddefnyddio'r arbenigedd a'r sgiliau a ddatblygwyd ar y rhaglen i ddatblygu a darparu ymarfer ar sail tystiolaeth yn eich maes ymarfer clinigol. Bydd ein rhaglen yn eich galluogi i arallgyfeirio, ehangu, a datblygu eich hun yn bersonol ac yn broffesiynol, gan gynnig lefel uwch o ofal cyfannol i'ch poblogaeth cleifion. Bydd hefyd yn eich rhoi mewn gwell sefyllfa i wneud cais am ddyrchafiad gyda gwell hyder ac arbenigedd.

Mae rhai o'r rolau y mae ein graddedigion a'n cyn-fyfyrwyr o raglen gyfredol y Dystysgrif i Raddedigion mewn Rhagnodi Anfeddygol wedi mynd ymlaen i'w cael yn cynnwys:

 • Uwch-ymarferydd Nyrsio
 • Parafeddyg Uwch
 • Darlithydd / Darlithydd Cyswllt
 • Ymgynghorydd Nyrsio
 • Cydymaith Ymchwil
 • Gweithio fel Ymarferydd Gofal Critigol Uwch y Gyfadran Meddygaeth Gofal Dwys.

 

Lleoliadau

Bydd angen i chi gael eich cyflogi a bod yn ymarfer mewn amgylchedd clinigol yn y Deyrnas Unedig i ymuno â'r rhaglen hon. Bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth o oriau clinigol yn eich amgylchedd clinigol eich hun ar gyfer y modiwlau canlynol:

 • Mae modiwlau Rhagnodi Annibynnol/Atodol yn gofyn am 78 awr o ymarfer cysylltiedig yn eich ardal ragnodi (craidd).

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.