Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor Mewnblannu (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
Bydd rhai cyrsiau'n hwyluso datblygiad proffesiynol a phersonol drwy ystod eang o brofiadau addysgol a phrofiadau clinigol uniongyrchol
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Archwiliwch wyddoniaeth ac ymarfer clinigol mewnblanoleg, a chymryd rhan yn y sbectrwm llawn o ymarfer mewnblannu cyfoes lle mae pob math o impio esgyrn a meinwe meddal yn cael eu cynnal.

molecule

Profiadau clinigol amrywiol

Byddwch yn cymryd rhan yn y sbectrwm llawn o arferion mewnblannu cyfoes lle cynhelir pob math o impiadau meinwe meddal ac asgwrn.

building

Sgiliau ymarferol

Rheoli cleifion sydd angen prosthesisau sefydlog a symudol yn uniongyrchol.

rosette

Ymunwch ag Ysgol Ddeintyddiaeth sydd ymhlith deg orau

Rydym wedi'n rhestru ymhlith deg orau’r Complete University Guide 2024 yn seiliedig ar foddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil a rhagolygon graddedigion.

location

Ysbyty Deintyddol y Brifysgol

Wedi’i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, lle mae oddeutu 100,000 o gysylltiadau â chleifion bob blwyddyn. Mae’r Ysgol yn elwa ar 100 acer o barcdir a chaeau chwarae cyfagos, ac mae hi ond yn ddwy filltir o ganol y ddinas.

building

Gweithio gyda'n gilydd

Mae ein cysylltiadau agos gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn hwyluso mynediad at ystod eang o gleifion sydd ag anghenion sydd yn addas ar gyfer addysgu clinigol arbenigol ac uwch.

people

Cymuned glòs

Mae ein cymuned myfyrwyr glos yn astudio amrywiaeth o arbenigeddau, a bydd ein tîm ôl-raddedig ymroddedig yn sicrhau eich bod yn cael yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.

Mae’r rhaglen amser llawn hon sy’n flwyddyn o hyd wedi’i  chynllunio i roi dealltwriaeth eang o wyddor ac ymarfer clinigol  mewnblanoleg i fyfyrwyr o gefndir deintyddol proffesiynol.

Byddwch yn astudio’r wyddoniaeth ddamcaniaethol trwy gynllunio triniaethau adferol a chael profiad clinigol ymarferol drwy reoli cleifion yn uniongyrchol sydd angen prosthesisau sefydlog a symudol yn eu mewnblaniadau. Bydd y cwrs yn hwyluso twf proffesiynol a phersonol drwy ystod eang o brofiadau clinigol uniongyrchol ac addysgol, sydd wedi’u dylunio i fod yn gyfuniad addas o sgiliau ar gyfer ymarfer mewnblanoleg deintyddol. Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, bydd gennych MSc mewn Mewnblanoleg.

Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd sy’n cynnwys pedwar modiwl craidd a addysgir (Rhan Un) a thraethawd hir (Rhan Dau). Yn Rhan Un, caiff pob modiwl ei sgorio yn ôl credydau gyda 30 credyd lefel-M. Y modiwlau yw Methodolegau Ymchwil, Bioleg Foleciwlaidd a Chellog, Deintyddiaeth Adferol a Mewnblanoleg, a ddarperir yn olynol dros gyfnod o 26 wythnos.

Ar ôl cwblhau’r gwaith cwrs a’r arholiadau yn Rhan Un i lefel foddhaol, byddwch yn symud ymlaen at Ran Dau y cwrs; y traethawd hir. Bydd gofyn i chi gyflawni a chyflwyno prosiect ymchwil yn seiliedig ar waith labordy neu waith clinigol (60 credyd) i gael gradd Meistr mewn Mewnblanoleg. Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer dyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Deintyddol Adferol, mae’n rhaid eich bod wedi cwblhau modiwlau un a thri y cwrs, a fydd yn rhoi’r ddealltwriaeth a’r sgiliau deallusol, ymarferol a throsglwyddadwy i chi sy’n briodol ar gyfer cymhwyster mewn Ymarfer Deintyddol Adferol a’i gymhwysiad ymarferol.

Bydd y modiwlau a astudir yn cael eu haddysgu drwy ddarlithoedd, seminarau a dysgu ar sail prosiect, ynghyd ag addysgu clinigol helaeth. Bydd sgiliau clinigol, ymarferol ac academaidd yn cael eu hasesu drwy gydol y cwrs hwn gan ddefnyddio asesiadau crynodol a ffurfiannol. Bydd arholiadau crynodol a ffurfiannol yn cael eu sefyll ar ddiwedd Rhan Un y rhaglen, cyn symud ymlaen at yr elfen traethawd hir.

Mae ein haddysgu yn flaengar ym maes addysg deintyddiaeth, hyfforddiant clinigol ac ymchwil, a bydd gennych gyfle i weithio gydag arweinwyr yn eu meysydd perthnasol, ac i ddysgu ganddynt. Bydd gennych fynediad at rai o gyfleusterau clinigol, addysgol ac ymchwil gorau Ysgol Ddeintyddol orau’r DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Mae hyn oll mewn amgylchedd cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol yn Ysgol ac Ysbyty Deintyddol y Brifysgol yng Nghaerdydd, lle rydym yn gwneud popeth posib i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau un ac yn cyflawni eich uchelgais academaidd a chlinigol.

Achrediadau

Mae MSc Mewnblanoleg Prifysgol Caerdydd yn cynnig gwybodaeth eang am Fewnblanoleg adferol a llawfeddygol mewn awyrgylch cyfeillgar sydd â’r holl gyfarpar angenrheidiol. Mae’n brofiad bythgofiadwy a byddwn yn argymell y cwrs i bob deintydd!
Sofia Paikou, Mewnblanoleg

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Deintyddiaeth

Ni yw'r unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn darparu arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil deintyddol, addysgu a gofal cleifion.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2544/8797
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir. 

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu: 

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi ennill cymhwyster deintyddol sylfaenol (BDS/DDS neu gyfwerth).
 2. Geirda academaidd sy'n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen. Dylid llofnodi a dyddio'r geirda.
 3. Cyfeiriad clinigol at dystiolaeth 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso cyfwerth ag amser llawn. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.
 4. CV cyfredol sy'n rhoi manylion eich hanes addysg a gwaith llawn.
 5. Tystiolaeth eich bod yn ymarferydd deintyddol cofrestredig fel cofnod cofrestru proffesiynol neu dystysgrif.
 6. Datganiad personol sy'n disgrifio eich profiad clinigol, a datganiad o ddealltwriaeth eich bod yn cytuno i gydymffurfio â chlirio Iechyd Galwedigaethol Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro y Brifysgol a'r Fro gan gynnwys Gweithdrefnau Amlygiad Profne (EPP).

Gofynion Saesneg
Mae'r gofyniad iaith Saesneg ar gyfer y rhaglen hon yn cael ei osod gan y corff rheoleiddio, y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). Yn unol â chanllawiau GDC, mae tystiolaeth Saesneg dderbyniol yn cynnwys:

 • IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.5 ym mhob issgil; 
 • Cymhwyster deintyddol sylfaenol sydd wedi'i ddysgu (yn ei gyfanrwydd) mewn gwlad ar restr eithriadau UKVI ac nad yw'n fwy na 2 flwydd oed cyn dechrau'r rhaglen;
 • Llwyddo mewn prawf iaith ar gyfer cofrestru gydag awdurdod rheoleiddio mewn gwlad lle mae'r iaith gyntaf yn Saesneg, heb fod yn hwy na 2 flynedd cyn dechrau'r rhaglen;
 • Tystiolaeth o 2 flynedd o brofiad o ymarfer mewn gwlad lle mae'r iaith gyntaf yn Saesneg.

Os ydych yn darparu tystiolaeth ar wahân i'r rhai a restrir uchod, rhaid iddo fodloni'r meini prawf a nodir gan y GDC (hy; rhaid i'r dystiolaeth fod yn gadarn, yn ddiweddar ac yn hawdd ei gwirio gan y GDC).

Rhaid i chi fodloni'r gofyniad iaith Saesneg pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais, hyd nes na dderbynnir profion.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 
Y dyddiad cau yw 31 Rhagfyr 2023 ar gyfer mynediad ym mis Medi 2024. Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad hwn, byddwn ond yn ei ystyried os oes lleoedd ar gael o hyd. 
 
Broses ddethol 
Byddwn yn adolygu eich cais ac os byddwch yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad. Yn dilyn cyfweliad, bydd cynigion yn cael eu gwneud i'r ymgeiswyr sydd â'r sgôr uchaf.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Defnyddir ystod amrywiol o arddulliau addysgu a dysgu drwy'r MSc mewn Mewnblanoleg. Byddwch yn mynychu darlithoedd, ac yn cymryd rhan mewn seminarau, tiwtorialau ac ymlyniad clinigol. Byddwch hefyd yn cael eich addysgu gan arbenigwyr gwadd yn y maes.

Mae pob modiwl a addysgir yn orfodol a byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn labordy neu brosiect ymchwil glinigol ac astudiaeth annibynnol i'ch galluogi i gwblhau eich traethawd hir.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r pedwar modiwl a addysgir yn cael eu hasesu drwy'r asesiadau canlynol yn y cwrs:

 • Traethodau estynedig.
 • Aseiniadau ysgrifennu grantiau.
 • Cyflwyniadau llafar.
 • Cyflwyniadau poster.
 • Aseiniadau ystadegol.
 • Asesiadau clinigol yn y gweithle yn y sgiliau adferol a llawfeddygol clinigol allweddol sy'n angenrheidiol i ymarfer mewnblanoleg.
 • Aseiniadau sgiliau llyfrgell a gwybodaeth.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae pob modiwl yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd - Dysgu Canolog - yn helaeth. Yma byddwch chi'n dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs a dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig Byddwch yn cael eich goruchwylio wrth weithio ar eich traethawd hir, a bydd eich goruchwyliwr yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd i drafod cynnydd, rhoi cyngor ac arweiniad, a rhoi adborth ysgrifenedig ar fersiynau drafft.

Mae cyfleoedd i fyfyrio ar alluoedd a pherfformiad ar gael drwy’r modiwl ""Cynllunio Datblygiad Personol"" ar Dysgu Canolog, a thrwy gyfarfodydd wedi'u trefnu â thiwtoriaid personol.

Adborth

Byddwch yn derbyn adborth ysgrifenedig ar bob asesiad, yn ogystal ag adborth llafar ar gyflwyniadau llafar/poster a asesir.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

O ganlyniad i ymgysylltu'n llawn â'r cwrs hwn, dylech gaffael a datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr - y rhai sy'n benodol i fewnblanoleg, yn ogystal â ""sgiliau cyflogadwyedd"" mwy generig - gan gynnwys y gallu i wneud y canlynol:

 • Dangos dealltwriaeth systematig o natur amlddisgyblaethol mewnblanoleg a'r angen i integreiddio gwybodaeth o wahanol feysydd.
 • Dangos dealltwriaeth o'r newidiadau i gelloedd/meinweoedd sy'n digwydd yn ystod gwahanol gyflyrau clefydau ac wrth i bobl heneiddio.
 • Dangos gwybodaeth gynhwysfawr am egwyddorion craidd mewnblanoleg a'r disgyblaethau ategol.
 • Dangos dealltwriaeth o'r technegau ffisegol a biocemegol sydd ar gael ar gyfer asesu a datblygu cynhyrchion peirianneg meinweoedd at ddefnydd clinigol.
 • Gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol sydd ar flaen y gad mewn ystod o ddisgyblaethau, fel bioleg bôn-gelloedd, bioddeunyddiau, peirianneg meinweoedd/organau ac arloesi.
 • Defnyddio gwybodaeth a dulliau gwyddonol sy'n seiliedig ar dystiolaeth wrth asesu a datrys heriau ym maes mewnblanoleg.
 • Cynnal a chyflawni amrywiol fethodolegau clinigol ac mewn labordy yn gywir, sy'n berthnasol i ymchwil i fewnblanoleg.
 • Casglu, gwerthuso, cyfosod a dehongli data ansoddol a meintiol mewn amrywiaeth o ffyrdd, a nodi dulliau o gasglu data newydd pan fo angen.
Studying in Cardiff University for a year was an amazing experience. I had a chance to be guided by the most talented supervisors and helped by the most friendly colleagues. In addition, I took very interesting courses all relating to the Dental Implantology, Prosthodontic and also valuable laboratory and clinical skills. I was also able to operate in surgery and learn from all the supervisors. It was very lucky for me to have this splendid year.
Wenya, Implantology (MSc)

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £43,450 £5,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £43,450 £5,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw offer penodol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd y Cyrsiau, y DPP achrededig, y sgiliau clinigol a ddogfennwyd a'r hyfforddiant gwyddonol (a'r sgiliau a gaffaelwyd) i gyd yn ategu datblygiad gyrfaol yr unigolion mewn ysbytai, neu bractisau deintyddol teuluol neu arbenigol.

Bydd y cymhwyster hefyd yn cefnogi'r unigolyn mewn gyrfa yn y dyfodol yn sector y Brifysgol.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Dentistry


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.