Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor Mewnblannu (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
Bydd rhai cyrsiau'n hwyluso datblygiad proffesiynol a phersonol drwy ystod eang o brofiadau addysgol a phrofiadau clinigol uniongyrchol
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn yn rhaglen academaidd a chlinigol a fydd yn arwain at MSc mewn Mewnblanoleg. Yn y rhaglen hon, mae myfyrwyr yn trin cleifion a ddarperir ar eu cyfer o dan oruchwyliaeth arbenigol. Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y sbectrwm llawn o arfer mewnblaniad cyfoes lle y cynhelir pob math o impiadau meinwe meddal ac asgwrn.

molecule

Profiadau clinigol amrywiol

Byddwch yn cymryd rhan yn y sbectrwm llawn o arferion mewnblannu cyfoes lle cynhelir pob math o impiadau meinwe meddal ac asgwrn.

building

Sgiliau ymarferol

Rheoli cleifion sydd angen prosthesisau sefydlog a symudol yn uniongyrchol.

rosette

Ymunwch ag Ysgol Ddeintyddiaeth sydd ymhlith tair orau

Rydym wedi'n rhestru ymhlith tair orau’r Complete University Guide 2020 yn seiliedig ar foddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil a rhagolygon graddedigion.

location

Unig Ysgol Deintyddiaeth Cymru

Wedi’i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, lle mae oddeutu 100,000 o gysylltiadau â chleifion bob blwyddyn. Mae’r Ysgol yn elwa ar 100 acer o barcdir a chaeau chwarae cyfagos, ac mae hi ond yn ddwy filltir o ganol y ddinas.

building

Gweithio gyda'n gilydd

Mae ein cysylltiadau agos gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn hwyluso mynediad at ystod eang o gleifion sydd ag anghenion sydd yn addas ar gyfer addysgu clinigol arbenigol ac uwch.

people

Cymuned glòs

Mae cymuned glòs gan yr Ysgol gyda phoblogaeth ôl-raddedig o oddeutu 50 o fyfyrwyr cofrestredig. Mae ystafelloedd ôl-raddedig pwrpasol ar gael at ddefnydd ein myfyrwyr. Mae gennym dîm ôl-raddedig pwrpasol hefyd sy’n eich cefnogi ac yn sicrhau eich bod teimlo’n gartrefol o’r diwrnod cyntaf.

Mae’r rhaglen amser llawn hon sy’n flwyddyn o hyd wedi’i  chynllunio i roi dealltwriaeth eang o wyddor ac ymarfer clinigol  mewnblanoleg i fyfyrwyr o gefndir deintyddol proffesiynol.

Byddwch yn astudio’r wyddoniaeth ddamcaniaethol trwy gynllunio triniaethau adferol a chael profiad clinigol ymarferol drwy reoli cleifion yn uniongyrchol sydd angen prosthesisau sefydlog a symudol yn eu mewnblaniadau. Bydd y cwrs yn hwyluso twf proffesiynol a phersonol drwy ystod eang o brofiadau clinigol uniongyrchol ac addysgol, sydd wedi’u dylunio i fod yn gyfuniad addas o sgiliau ar gyfer ymarfer mewnblanoleg deintyddol. Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, bydd gennych MSc mewn Mewnblanoleg.

Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd sy’n cynnwys pedwar modiwl craidd a addysgir (Rhan Un) a thraethawd hir (Rhan Dau). Yn Rhan Un, caiff pob modiwl ei sgorio yn ôl credydau gyda 30 credyd lefel-M. Y modiwlau yw Methodolegau Ymchwil, Bioleg Foleciwlaidd a Chellog, Deintyddiaeth Adferol a Mewnblanoleg, a ddarperir yn olynol dros gyfnod o 26 wythnos.

Ar ôl cwblhau’r gwaith cwrs a’r arholiadau yn Rhan Un i lefel foddhaol, byddwch yn symud ymlaen at Ran Dau y cwrs; y traethawd hir. Bydd gofyn i chi gyflawni a chyflwyno prosiect ymchwil yn seiliedig ar waith labordy neu waith clinigol (60 credyd) i gael gradd Meistr mewn Mewnblanoleg. Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer dyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Deintyddol Adferol, mae’n rhaid eich bod wedi cwblhau modiwlau un a thri y cwrs, a fydd yn rhoi’r ddealltwriaeth a’r sgiliau deallusol, ymarferol a throsglwyddadwy i chi sy’n briodol ar gyfer cymhwyster mewn Ymarfer Deintyddol Adferol a’i gymhwysiad ymarferol.

Bydd y modiwlau a astudir yn cael eu haddysgu drwy ddarlithoedd, seminarau a dysgu ar sail prosiect, ynghyd ag addysgu clinigol helaeth. Bydd sgiliau clinigol, ymarferol ac academaidd yn cael eu hasesu drwy gydol y cwrs hwn gan ddefnyddio asesiadau crynodol a ffurfiannol. Bydd arholiadau crynodol a ffurfiannol yn cael eu sefyll ar ddiwedd Rhan Un y rhaglen, cyn symud ymlaen at yr elfen traethawd hir.

Mae ein haddysgu yn flaengar ym maes addysg deintyddiaeth, hyfforddiant clinigol ac ymchwil, a bydd gennych gyfle i weithio gydag arweinwyr yn eu meysydd perthnasol, ac i ddysgu ganddynt. Bydd gennych fynediad at rai o gyfleusterau clinigol, addysgol ac ymchwil gorau Ysgol Ddeintyddol orau’r DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Mae hyn oll mewn amgylchedd cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol yn Ysgol ac Ysbyty Deintyddol y Brifysgol yng Nghaerdydd, lle rydym yn gwneud popeth posib i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau un ac yn cyflawni eich uchelgais academaidd a chlinigol.

Achrediadau

Mae MSc Mewnblanoleg Prifysgol Caerdydd yn cynnig gwybodaeth eang am Fewnblanoleg adferol a llawfeddygol mewn awyrgylch cyfeillgar sydd â’r holl gyfarpar angenrheidiol. Mae’n brofiad bythgofiadwy a byddwn yn argymell y cwrs i bob deintydd!
Sofia Paikou, Mewnblanoleg

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Deintyddiaeth

Ni yw'r unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn darparu arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil deintyddol, addysgu a gofal cleifion.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2544/8797
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have a primary dental qualification (BDS/DDS or equivalent), or an equivalent international degree.

English language requirements: 

You must supply evidence that you meet the English language requirements at the point you submit your application.

The English language requirement for this programme is set by the regulatory body, the General Dental Council (GDC). In line with GDC guidelines, acceptable English language evidence includes:

 • IELTS 7.0 with 6.5 in each subskill no more than 2 years prior to the start of the programme, or
 • evidence of a primary dental qualification which has been taught (in its entirety) in a country on the UKVI list of exceptionswhich is no more than 2 years old at the start of the programme, or
 • evidence of a pass in a language test for registration with a regulatory authority in a country where the first language is English no more that 2 years old at the start of the programme, or
 • evidence of 2 years’ experience of practising in a country where the first language is English.

If you provide evidence other than those listed above, they must meet the criteria we have set out by the GDC i.e. the evidence must be robust, recent and readily verifiable by the GDC.

Other essential requirements:

You will also need to provide the following at the point you submit your application to be considered:

 • an up-to-date CV
 • evidence that you have a minimum of two years' post-qualification clinical experience
 • one academic and one clinical reference
 • personal statement 
 • a copy of your undergraduate degree certificate and related formal transcripts.

You must also meet the Cardiff and Vale NHS Trust requirements to hold an Honorary Clinical Contract: Occupational Health clearance including Exposure Prone Procedures (EPP).

Application deadline:

You must submit a fully completed application by 31 December 2021 to be considered for September 2022 entry.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

A diverse range of teaching and learning styles are used throughout the MSc in Implantology. You will attend lectures, and participate in seminars, tutorials, and a clinical attachment. You will also be taught by visiting experts in the field.

All taught modules are compulsory and you will also undertake a laboratory-based or clinical research project and independent study to enable you to complete your dissertation.

Sut y caf fy asesu?

The four taught modules are assessed through the following in-course assessments:

 • Extended essays.
 • Grant writing assignments.
 • Oral presentations.
 • Poster presentations.
 • Statistical assignments.
 • Clinical workplace-based assessments in the key clinical surgical and restorative skills necessary to practice implantology.
 • Library and information skills assignments.

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE), Learning Central, on which you will find course materials and links to related materials. You will be supervised when undertaking your dissertation, and your supervisor will schedule regular meetings to discuss progress, provide advice and guidance, and give written feedback on a draft.

Opportunities to reflect on abilities and performance are made available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module and through scheduled meetings with personal tutors.

Feedback

You will receive written feedback on all assessments, in addition to oral feedback on assessed oral/poster presentations.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging with this course, you should acquire and develop a range of valuable skills – those which are specific to implantology, as well as more generic ‘employability skills’ – including the ability to:

 • Demonstrate systematic understanding of the multi-disciplinary nature of implantology and the need for integration of knowledge from different fields.
 • Demonstrate an understanding of the cellular/tissue alterations which occur during various disease states and ageing in humans.
 • Demonstrate a comprehensive knowledge of the core principles of implantology and the supporting disciplines.
 • Demonstrate an understanding of the physical and biochemical techniques available for the assessment and development of tissue-engineered products for clinical use.
 • Critically evaluate knowledge at the forefront of a range of disciplines, such as stem cell biology, biomaterials, tissue/organ engineering and innovation.
 • Utilise knowledge and scientific evidence-based methods in the assessment and solution of challenges in the field of implantology.
 • Undertake and accurately perform various clinical and laboratory-based methodologies relevant to research into implantology.
 • Collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and quantitative data in a variety of ways, and identify means to gather new data where required.
Studying in Cardiff University for a year was an amazing experience. I had a chance to be guided by the most talented supervisors and helped by the most friendly colleagues. In addition, I took very interesting courses all relating to the Dental Implantology, Prosthodontic and also valuable laboratory and clinical skills. I was also able to operate in surgery and learn from all the supervisors. It was very lucky for me to have this splendid year.
Wenya, Implantology (MSc)

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £39,950 £5,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £39,950 £5,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw offer penodol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd y Cyrsiau, y DPP achrededig, y sgiliau clinigol a ddogfennwyd a'r hyfforddiant gwyddonol (a'r sgiliau a gaffaelwyd) i gyd yn ategu datblygiad gyrfaol yr unigolion mewn ysbytai, neu bractisau deintyddol teuluol neu arbenigol.

Bydd y cymhwyster hefyd yn cefnogi'r unigolyn mewn gyrfa yn y dyfodol yn sector y Brifysgol.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Dentistry


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.