Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu Creadigol (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Wedi'i haddysgu gan awduron proffesiynol, dyluniwyd y rhaglen hon ar gyfer awduron creadigol sy’n dymuno datblygu eu talentau.

people

Taught by experts

Our teaching staff is made up of professional writers and leading researchers.

microphone

Hone your craft

Showcase events and Open Mic nights allow you to share your writing with an audience.

book

Learn outside the classroom

The opportunity to attend a writing retreat with your peers and course tutors.

people

Network with professionals

A creative industries symposium, featuring panels with agents, editors, and publishers, as well as a Visiting Writer series.

Cwrs blwyddyn ar gyfer gwella awduron sydd â phrofiad o grefft awduron, a fydd yn ymestyn eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o ysgrifennu creadigol.

Gan ddatblygu eich galluoedd ysgrifennu creadigol y tu hwnt i’ch gradd gyntaf, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithdai, yn cynhyrchu dau bortffolio estynedig o ysgrifennu creadigol yn y genre(s) o'ch dewis, ac yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau ar wahanol bynciau mewn ysgrifennu creadigol. Yn ogystal â hynny, byddwch yn cael y cyfle i ennill profiad o addysgu ysgrifennu creadigol, neu i gynyddu eich gwybodaeth am agweddau eraill ar ymarfer creadigol neu Lenyddiaeth Saesneg drwy ddewis o ddetholiad o fodiwlau wedi'u harwain gan ymchwil a addysgir gan arbenigwyr yn y maes.

Mae cyfres o fodiwlau sy'n ategu ei gilydd yn pwysleisio profiad integredig a chydlynol wrth ddatblygu eich crefft a'ch sgiliau ysgrifennu; ar yr un pryd byddwch yn cael y cyfle i ymgysylltu â'r diwydiant ysgrifennu, i gysylltu â gweithwyr creadigol proffesiynol, ac i arddangos eich gwaith. 

Byddwch yn meistroli'r gallu i gynhyrchu gwaith llenyddol tra datblygedig a medrus yn annibynnol, ac i gymryd rhan mewn gweithdai awduron. Byddwch hefyd yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ysgrifennu yn un neu fwy o'r genres llenyddol ac o ran y broses o olygu a diwygio, a naill ai mewn addysgu ysgrifennu creadigol neu agweddau eraill ar ymarfer creadigol neu Lenyddiaeth Saesneg.  

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Wedi ein pweru gan ymchwil arloesol, rydym yn dathlu chwilfrydedd, yn ymgysylltu mewn trafodaethau gwybodus a dadansoddi beirniadol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol - ar draws a thu hwnt i'n disgyblaethau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 9066
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

1st or 2:1 UK Honours degree, or equivalent.

Applicants are not required to have a degree in a particular subject area; emphasis is placed on the quality of the portfolio of creative writing submitted with the application.

Applicants whose first language is not English

You must obtain a British Council IELTS score of at least 7.0 (with a minimum subscore of 6.5 in each component), or an equivalent English language qualification. An IELTS score of 6.5 (with a minimum subscore of 6.0 in each component) will be considered where you successfully complete the University’s ten-week pre-sessional English course. The extra element may be waived where you can provide sufficient evidence of suitable proficiency in the use of English.

Decisions are made on a continuous basis throughout the year, on the basis of written application and references received.

In addition to the application form and supporting documents you should also provide:

 • Copies of recent creative work (undergraduate work is welcome).
 • Around 3000 words of prose or 10 to 15 poems.  Obviously, the number of pages will vary according to the genre or work you are submitting.  Something you have previously submitted as part of your BA degree is acceptable.

We strongly advise that you have your application finalised by the end of July prior to starting in September.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae’r radd werth 180 o gredydau at ei gilydd. Byddwch yn astudio cymysgedd o fodiwlau craidd a detholiad o amrywiaeth o fodiwlau dewisol (naill ai o'r rhaglen Ysgrifennu Creadigol neu Lenyddiaeth Saesneg). 

Mae'r rhaglen wedi'i rhannu'n ddau gam. Mae Cam 1 yn cynnwys eich holl fodiwlau a addysgir. Byddwch yn symud ymlaen at Gam 2 y rhaglen ar ôl cwblhau Cam 1 yn llwyddiannus. 

Yng Ngham 2, a fydd yn rhedeg o fis Mai i fis Medi yn eich blwyddyn astudio, byddwch yn neilltuo eich amser i gwblhau eich portffolio ysgrifennu estynedig a'r sylwebaeth feirniadol ategol a gynhyrchir yn ystod y cwrs. Byddwch yn cael eich cefnogi yn hyn o beth drwy gyfarfodydd tiwtorial un-i-un â goruchwyliwr eich portffolio. Mae'n rhaid i chi gwblhau Cam 2 yn llwyddiannus a phasio'r modiwl i ennill eich gradd Meistr.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Semester one

 • Research and Process in Creative Writing (submitted in January)
 • Portfolio One (to be completed in late March/early April)

Semester two

 • Teaching Creative Writing (submitted in May)
 • Portfolio Two (to be completed by mid-September at the end of the MA programme)

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r addysgu a'r dysgu yn digwydd drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau un-i-un â thiwtoriaid, paneli a siaradwyr gwadd, a digwyddiadau arddangos; mae hefyd yn cynnwys y cyfle i fynychu encil ysgrifennu a symposiwm y diwydiannau creadigol.

Drwy gydol eich astudiaethau bydd disgwyl i chi ddarllen a dadansoddi amrywiaeth o destunau beirniadol a llenyddol, darllen ac asesu gwaith cyfoedion, a datblygu sgiliau ysgrifennu hunan-fyfyriol.  Wrth i'ch dysgu ddatblygu byddwch yn symud o ystyried y grefft yn eang i ganolbwyntio'n fwy penodol ar eich maes/meysydd genre.

Bydd y gweithgareddau dysgu penodol yn amrywio o fodiwl i fodiwl ond gallant gynnwys ymarferion ysgrifennu, darllen beirniadol, dadansoddi'r grefft, cyflwyno gwaith beirniadol a chreadigol i bobl eraill, gweithgareddau addysgu, ac ati. Yn y modiwlau seiliedig ar weithdai, bydd disgwyl i chi ddarllen a gwerthuso gwaith eich cyfoedion, a rhoi adborth penodol ac adeiladol mewn amgylchedd grŵp cefnogol. 

Gwybodaeth ychwanegol

Fel rhan o'r rhaglen, cynhelir sesiynau Meic Agored yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae'r rhain yn cynnwys awdur proffesiynol gwadd yn aml, ac yn rhoi cyfle i chi gyflwyno eich gwaith i gynulleidfa. Mae ein Hencil Blynyddol i Ysgrifenwyr Creadigol yn digwydd ddechrau fis Rhagfyr fel arfer. Mae'r costau wedi'u cynnwys yn eich ffioedd cwrs. Mae'r encil yn cynnwys cyfuniad o seminarau, gweithdai a digwyddiadau arddangos, yn ogystal ag amser wedi'i neilltuo ar gyfer ysgrifennu, darllen a myfyrio.

Bob blwyddyn, ar ddiwedd semester y gwanwyn, rydym yn anelu at gynnal Symposiwm blynyddol y Diwydiannau Creadigol, sy'n cael ei gynnal dros un diwrnod ac yn cynnwys siaradwyr gwadd, trafodaethau panel, a chyflwyniadau gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant: awduron, golygyddion, asiantiaid a/neu gyhoeddwyr. 

Sut y caf fy asesu?

Bydd y dulliau asesu'n amrywio rhwng modiwlau. Yn y modiwlau a addysgir yng Ngham Un, gallai'r asesiad gynnwys y canlynol, ond nid yw hon yn rhestr hollgynhwysfawr: portffolios o waith creadigol, traethodau academaidd, traethodau myfyriol, cyfnodolion, sylwebaethau beirniadol, blogiau fideo a/neu gyflwyniadau. Dull asesu Cam dau yw portffolio estynedig o waith sy'n cynnwys cyfuniad o ysgrifennu creadigol a beirniadol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi ar gyfer eich astudiaethau. Bydd ar gael i drafod eich cynnydd academaidd cyffredinol a'ch profiad fel myfyriwr. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwrdd â thiwtoriaid eich modiwlau i drafod agweddau penodol ar y modiwlau hynny.  Ar gyfer rhai modiwlau – a Cham Dau yn benodol – bydd goruchwyliwr yn cael ei neilltuo i chi, a fydd yn trafod eich ysgrifennu a'ch cynnydd gyda chi drwy diwtorialau un-i-un.

Adborth

Mae cyfleoedd helaeth i gael adborth ffurfiannol drwy gydol y cwrs, yn enwedig yn y modiwlau seiliedig ar weithdai lle byddwch yn rhannu eich cynnydd eich hun ac yn cael gwerthusiadau a chyngor adeiladol gan eich cyfoedion a'ch tiwtoriaid. Asesiad crynodol yw pen llanw pob modiwl. Yn ogystal â'r marc (lle bo'n berthnasol), bydd tiwtor y modiwl yn darparu adborth manwl ar yr asesiadau hyn.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.  Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.  

Gellir gweld y deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Dangos dealltwriaeth systematig o brosesau creadigol awduron cyhoeddedig ac awduron sydd wedi ennill eu plwyf – rhai cyfoes a rhai o'r gorffennol
 • Deall agweddau allweddol ar ddamcaniaeth ac ymarfer ysgrifennu creadigol.
 • Dangos gwybodaeth gynhwysfawr o ddefnyddio llais, safbwynt, cymeriadau, lleoliad, plot a themâu mewn gwaith creadigol

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu: 

 • Dadansoddi a gwerthuso ffyrdd, arddulliau a genres o ysgrifennu
 • Gwerthuso cryfderau a gwendidau gwaith ysgrifennu pobl erail
 • Asesu a myfyrio'n feirniadol ar eich ymarfer ysgrifennu eich hun 

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu: 

 • Cysyniadoli a datblygu gwaith ysgrifennu i safon uchel
 • Dylunio a chynnal ymchwil i ddylanwadu ar eich ysgrifennu creadigol a/neu i gynnal dadl feirniadol gymhleth
 • Deall safonau a chonfensiynau'r diwydiannau creadigol 

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Golygu a diwygio darnau o ysgrifennu creadigol a/neu feirniadol
 • Cyflwyno eich gwaith ac ennyn sylw cynulleidfa
 • Darparu adborth adeiladol mewn modd cefnogol

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,200 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Postgraduate study is a gateway to many careers within and beyond academia. Many overseas postgraduates return to lectureships with much enhanced career prospects. Example employers in the UK include Cardiff University, HMRC, Mencap, Poetry Wales Magazine, Teach First, and the Welsh Government, with jobs that include Creative Writing Lecturer, Librarian, Poet, Recruitment Consultant, Teacher, and Writer.

Lleoliadau

Bydd y rhai sy'n dewis dilyn y modiwl dewisol Addysgu Ysgrifennu Creadigol yn cael y cyfle i fod yn bresennol mewn dosbarthiadau israddedig ac i addysgu sesiwn, ac i ymweld ag ysgolion a cholegau lleol o bosib.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Creative writing, English literature