Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil Glinigol (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
Clinical research at work on a medical ward
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn yn cynnig gwybodaeth ac arbenigedd sy’n berthnasol i rôl glinigol mewn cwmni fferyllol, biodechnoleg, dyfais, ymchwil contract neu reoli safle neu’r GIG.

mortarboard

Leading in best practice in clinical research

Gain advanced understanding of best practice in clinical research to apply to running clinical trials.

certificate

Advanced training to enhance a career in leading clinical trials

Experience in-depth training in drug development, therapeutics, clinical trials, and regulatory GCP requirement for clinical trials,

molecule

Insights from the Pharmaceutical industry

Benefit from the latest key developments in Clinical Research with insights from the Pharmaceutical Industry.

people

Professional networking opportunities

The diversity of employment backgrounds of participants provides an ideal environment for networking with other clinical research personnel.

academic-school

Internationally recognised School with close academic support

Opportunity to undertake a research project at an internationally recognised research school, and receive close academic support from an experienced personal tutor.

Mae'r cwrs MSc Ymchwil Glinigol wedi'i ddylunio i wella a datblygu eich gyrfa ym maes Ymchwil Glinigol yn y diwydiant fferyllol, gwasanaethau iechyd, sefydliadau ymchwil o dan gontract, awdurdodau rheoleiddio, sefydliadau rheoli data ac ysgrifennu meddygol.

Ei nod yw dysgu lefel uwch o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i chi ym maes ymchwil glinigol. Mae’n cynnig trosolwg o brosesau treial clinigol a’r rheoliadau ar gyfer cyflwyno endid cemegol newydd, ac mae’n rhoi lefel uwch o wybodaeth a dealltwriaeth o feysydd therapiwtig a’u triniaethau mewn perthynas â threialon clinigol, cofrestriadau cyffuriau a diogelwch cyffuriau. Mae dulliau ymchwil glinigol a sgiliau dadansoddi data yn cael eu haddysgu a’u hymgorffori drwy’r rhaglen gyfan. Byddwch yn dangos ac yn cael eich asesu yn y sgiliau hyn fel rhan o’r traethawd ymchwil hir yn y drydedd flwyddyn.

Lluniwyd y cwrs i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau ym maes Ymchwil Glinigol yn ogystal ag amrywiaeth eang o feysydd therapiwtig. Mae hyn yn caniatáu i chi symud yn hyderus rhwng meysydd therapiwtig a chynyddu eich gwerth posib i gyflogwyr. Yn y flwyddyn traethawd hir, cewch eich annog i gwblhau prosiect sydd o werth uniongyrchol i’ch cyflogwr.

‘Studying at Cardiff University for the MSc in Clinical Research as was both enjoyable and rewarding as it gave me the opportunity to further my career. I was greatly impressed by the excellent teaching and the support I received during my final year dissertation. And I had the chance to work in a Clinical Trial and Research Unit which was invaluable. I wouldn’t hesitate in recommending the course.’
Manish, MSc Clinical Research

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Rydym ar flaen y gad o ran datblygu sgiliau clinigol, ac mae gennym enw da rhyngwladol am ein haddysgu a’n hymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4080
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Students wishing to enrol on this programme will normally possess an initial degree in the biological or life sciences or a healthcare-related subject awarded by a recognised Institution. 

At the discretion of the University, non-graduates with a sufficient qualification (e.g. a nursing qualification) and with relevant experience may also be admitted on to the programme provided you are deemed to be able to demonstrate equivalent skills that are sufficient to meet the demands of the course.

English Language Requirements: A score of IELTS 6.5 overall with 5.5 in all subskills or equivalent qualification.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Cyflwynir y rhaglen yn rhan amser dros dair blynedd.

Bydd myfyrwyr yn astudio tri modiwl craidd gwerth 20 o gredydau yn y flwyddyn gyntaf.

Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn astudio dau fodiwl craidd gwerth 20 o gredydau, ac yn dewis un modiwl dewisol gwerth 20 o gredydau o restr o bum opsiwn. Efallai na fydd yn bosibl cynnal modiwlau dewisol mae pump neu lai o fyfyrwyr wedi cofrestru ar gyfer y modiwl. Mae hyn yn golygu efallai na fydd yr holl fodiwlau dewisol ar gael i chi eu hastudio mewn blwyddyn benodol.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau prosiect unigol gwerth 60 o gredydau yn y drydedd flwyddyn.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Byddwch yn astudio 60 o gredydau mewn tri modiwl gwerth 20 o gredydau yn y flwyddyn hon. Mae’r modiwl cyntaf yn trafod datblygiad cyn-glinigol therapi. Mae’r ail fodiwl yn trafod ffarmacoleg glinigol gan gynnwys mecanweithiau gweithredu cyffuriau a ffarmacocineteg. Mae’r trydydd modiwl yn trafod camau cynnar ymchwiliad clinigol mewn treialon clinigol cam I a cham II.

Cewch symud ymlaen i ail flwyddyn y rhaglen wrth ei gwblhau yn llwyddiannus. Bydd myfyrwyr yn dewis pa un o’r modiwlau dewisol gwerth 20 o gredydau yr hoffent eu hastudio yn yr ail flwyddyn tua diwedd y flwyddyn gyntaf (Mawrth). Caiff myfyrwyr wybod pa fodiwl y byddant yn ei astudio ar ôl cwblhau holl fodiwlau’r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus. 

Blwyddyn dau

Yn y flwyddyn hon, byddwch yn astudio 60 o gredydau, dau fodiwl craidd 20 o gredydau ac un modiwl dewisol y gallwch ei ddewis. Mae’r modiwl cyntaf yn parhau â threialon clinigol cam II i gam III a’r broses gymeradwyo. Mae’r ail fodiwl yn symud i gam IV treialon clinigol a marchnata therapïau newydd.

Byddwch yn astudio 20 o gredydau ychwanegol o blith y modiwlau dewisol sydd ar gael. Efallai na fydd yn bosibl cynnal modiwlau dewisol mae pump neu lai o fyfyrwyr wedi cofrestru ar gyfer y modiwl. Mae hyn yn golygu efallai na fydd yr holl fodiwlau dewisol ar gael i chi eu hastudio mewn blwyddyn benodol.

Blwyddyn tri

Yn y flwyddyn hon, byddwch yn parhau ac yn ysgrifennu traethawd MSc hir (60 o gredydau).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Research MethodsPHT30160 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Addysgir y cwrs drwy gyfres o bodlediadau, ymarferion ffurfiannol ar-lein, tiwtorialau ar-lein a fforymau trafod.

Mae astudiaeth hunangyfeiriedig yn rhan bwysig o’r cwrs a chewch eich cyfeirio at sgiliau astudio penodol i gynorthwyo eich dysgu.

Er mwyn helpu eich cynnydd, darperir amserlenni astudio enghreifftiol a chyfleoedd rheolaidd i gysylltu â staff academaidd mewn sesiynau tiwtorial ar-lein i gynnig cyfleoedd i gael arweiniad ac adborth ffurfiannol ar gynnydd.

Bydd adnoddau dysgu ar-lein ar gael drwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir (Dysgu Canolog). Cynhelir tiwtorialau ar-lein gan ddefnyddio system gynadledda’r Brifysgol (Collaborate).

Sut y caf fy asesu?

Mae asesiadau’n mesur cynnydd academaidd tuag at y deilliannau dysgu ar gyfer pob modiwl.  Mae llawer o fodiwlau'n cynnwys asesiadau ffurfiannol (asesiadau nad ydynt yn cyfrif tuag at farc y modiwl) y bwriedir iddynt roi adborth ac arwydd o'ch cynnydd.

Mae dulliau asesu crynodol (asesiadau sy'n cyfrif tuag at farc y modiwl) yn amrywio yn dibynnu ar y modiwl a'u deilliannau dysgu penodol. Mae portffolios, cyflwyniadau llafar, aseiniadau ysgrifenedig fel traethodau, aseiniadau myfyriol, adolygiadau dadansoddol a dadansoddi/dehongli data ymysg y dulliau.

Asesir prosiect ymchwil y flwyddyn olaf drwy gyflwyno traethawd hir, sy’n gofyn am adolygiad llenyddiaeth sylweddol a thystiolaeth o ddadansoddi pwnc ym maes ymchwil glinigol.  Bydd asesiad o'r traethawd ymchwil yn canfod i ba raddau y gallwch arddangos sgiliau ysgrifennu gwyddonol, dadansoddi data, meddwl yn feirniadol a chymhwyso dull gwyddonol o ddatblygu gwybodaeth neu ddealltwriaeth newydd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rhaglen ymsefydlu gychwynnol ar gyfer ymgyfarwyddo a chyflwyno'r rhaglen.

Llawlyfr myfyrwyr a Chanllaw i Raglenni Modiwlaidd.

 • Darparu llinell amser astudiaeth ddangosol, mynediad at diwtorialau ar-lein rheolaidd ac ymarferion a aseswyd yn ffurfiannol.
 • Llyfrgell helaeth ac adnoddau dysgu eraill gan gynnwys ystafelloedd TG.
 • Mynediad at gyfrif ebost myfyriwr ac adnoddau electronig a dysgu (Dysgu Canolog).
 • Cynigir adborth wedi'i bersonoli a mynediad at staff academaidd yn ystod sesiynau tiwtorial ar-lein dethol.
 • Neilltuir tiwtor personol i bob myfyriwr i'ch cefnogi yn eich astudiaethau.
 • Mynediad electronig at ddarparwyr cynnwys.
 • Mynediad hawdd at Gyfarwyddwr y Cwrs.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant hefyd yn eich helpu i ddeall yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gennych. 

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

 • dealltwriaeth systematig o egwyddorion ffarmacoleg a ffarmacocineteg a’u defnydd ym maes ymchwil glinigol
 • ymwybyddiaeth feirniadol o egwyddorion moeseg profi dynol a sut y mae’r rhain yn cael eu diogelu gan gyrff rheoleiddio rhyngwladol (Ewrop, Siapan ac UCA)
 • dealltwriaeth gynhwysfawr a chymhwyso Arfer Clinigol Da sy'n berthnasol i ymchwil glinigol
 • ymwybyddiaeth feirniadol o’r egwyddorion sylfaenol, nodau a rheoli’r camau gwahanol mewn treial clinigol
 • gallu dadansoddi, asesu’n feirniadol, dehongli ac adrodd ar ddata ymchwil glinigol
 • dealltwriaeth feirniadol a gwybodaeth am sut caiff therapiwteg eu cymeradwyo i’w defnyddio, a rôl economeg iechyd yn y penderfyniadau hynny
 • dealltwriaeth a gwybodaeth am ddatblygu therapiwteg cyn-glinigol a cherrig milltir allweddol ar y daith i brofi clinigol.

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

Sgiliau Deallusol:

 • gallu nodi ffynonellau gwybodaeth priodol i lywio gwybodaeth a dealltwriaeth o’r pynciau sy’n gysylltiedig ag ymchwil glinigol
 • gallu arfarnu’n feirniadol, crynhoi, dehongli a chyfleu canfyddiadau ymchwil glinigol i gynulleidfaoedd lleyg neu arbenigol
 • sgiliau dadansoddi a meddwl yn feirniadol sy'n ofynnol i nodi a datrys problemau posibl ym maes ymchwil glinigol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • ysgolheictod ar lefel uwch a phrofiad ymarferol wrth ddylunio, dehongli ac adrodd ar ddata ymchwil glinigol
 • gallu gwerthuso methodolegau ym maes ymchwil glinigol a datblygu beirniadaeth ohonynt
 • gallu dehongli a chymhwyso’r egwyddorion Arfer Clinigol Da i gynnal ymchwil.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

 • gallu ysgrifennu am ddulliau cynnal, canfyddiadau a dehongli ymchwil glinigol yn gryno, yn wrthrychol ac yn eglur i gynulleidfaoedd lleyg neu arbenigol
 • gallu arfarnu eich gwaith eich hun a gwaith eraill yn feirniadol
 • gallu dadansoddi a dehongli data ymchwil meintiol ac ansoddol
 • gallu bod yn annibynnol ac yn ddysgwr hunangyfeiriedig sy’n gallu hunanfyfyrio’n feirniadol a gweithredu ar hyn.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

 

 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2022/23 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Clinical research is an expanding and highly competitive area. Undertaking this MSc will provide you with the skills and knowledge needed to advance and enhance a career in clinical research.

This programme is suitable for graduates from healthcare, life sciences or other related disciplines, and healthcare professionals who are interested in a career in clinical trials in the health service, pharmaceutical, biotechnology, device  industries, Contract Research Organisations/ suppliers to the pharmaceutical industry. It is also ideal for professionals working in clinical trials who wish to further develop their knowledge and skills of clinical trials.

Potential career opportunities include clinical trials, clinical research, clinical data management, regulation of clinical trials, medical writing, academic clinical trials, Phase I clinical trials units, the pharmaceutical industry, hospitals, archiving in clinical trials, quality assurance in clinical trials, clinical research project management, clinical trial administration, clinical trial co-ordinator, clinical trial administration/support to clinical trials and more.

After successfully completing this course, you will have an advanced standing both clinically and academically, with the potential to be at the forefront of your chosen profession.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Pharmacy and Pharmaceutical Sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.