Ewch i’r prif gynnwys

Dermatoleg Glinigol (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer meddygon gydag o leiaf blwyddyn o brofiad meddygol cyffredinol. Mae'r MSc hwn yn cynnig addysg strwythuredig mewn dermatoleg ac yn rhoi sylfaen gadarn am hanfodion dermatoleg clinigol a gwyddonol. Mae'n blaenoriaethu cyfarwyddiadau clinigol, ond mae hefyd yn rhoi pwyslais ar gynnwys gwyddonol dermatoleg.

mortarboard

Addysgir gan arbenigwyr o fri byd-eang

Cewch ddysgu gan lawer o'r arbenigwyr sy'n ysgrifennu'r gwerslyfrau a'r canllawiau.

people

Amlygu clinigol

Ategir eich dealltwriaeth drwy arsylwi ar glinigau gydag arbenigwyr, clercio cleifion yn yr uned gofal dydd, cyflwyno canfyddiadau i diwtoriaid.

certificate

Gweithdai ymarferol

Datblygir eich sgiliau mewn elfennau ymarferol yn cynnwys pwytho, asesu doppler a dermoscopi. Mynychu cyfarfodydd CPD rhanbarthol rheolaidd.

cursor

Dysgu rhyngweithiol

Moddau addysgu niferus i weddu pob math o ddysgu yn cynnwys darlithoedd, grwpiau bach, gweithdai a thiwtorialau.

DIWEDDARIAD COVID19 Mae'r dull o gyflwyno’r rhaglen hon (mynediad 2020/1) wedi'i newid oherwydd pandemig COVID19. Er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein holl fyfyrwyr a staff, rydyn ni wedi penderfynu y bydd y rhaglen hon yn cael ei chyflwyno ar-lein tan o leiaf tan fis Ionawr 2021. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn ymdrechu i ddarparu addysgu clinigol drwy gleifion/actorion arbenigol ar draws sesiynau rhyngweithiol ar-lein. Rydyn ni’n gobeithio y bydd elfen 'wyneb yn wyneb' y rhaglen hon yn dechrau'r flwyddyn nesaf yn 2021. Os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl, cysylltwch â Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion Meddygol ar PGTMedAdmissions@cardiff.ac.uk.

Mae'r MSc mewn Dermatoleg Glinigol wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer meddygon sydd â diddordeb arbennig mewn dermatoleg ar ôl ennill profiad meddygol cyffredinol am o leiaf blwyddyn.

Nod y cwrs yw cynnig sylfaen gref mewn elfennau o ddermatoleg glinigol a gwyddonol, gyda blaenoriaeth i gyfarwyddo clinigol ond gyda phwyslais hefyd ar gynnwys gwyddonol dermatoleg.

Mae'n arbennig o addas ar gyfer graddedigion meddygol tramor, ond mae hefyd yn briodol fel cwrs ychwanegol i gyfrannu at unrhyw raglen hyfforddi sy’n arbenigo mewn dermatoleg.

Addysgir wyneb yn wyneb yn Athrofa Dermatoleg Cymru yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd israddedig mewn meddygaeth glinigol (MBBCh, BMBS, MBBS, neu gyfwerth) a ddyfernir gan sefydliad cydnabyddedig. 
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gydag o leiaf 6.5 yn ysgrifenedig a 6.0 ym mhob is-sgil arall, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Tystiolaeth eich bod wedi cwblhau o leiaf blwyddyn o brofiad meddygol cyffredinol ôl-gymhwyso cyfwerth ag amser llawn ar yr adeg y byddwch yn ymuno â'r rhaglen. Gall hyn gael ei ddangos drwy gyfeirnod neu dystysgrif interniaeth. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r MSc yn gwrs amser llawn, sy'n cynnwys dau gam.

Cam a addysgir:

Mae hwn yn para am wyth mis, ac mae'n cynnwys chwe modiwl 20 credyd, sef cyfanswm o 120 credyd, ar Lefel 7. Bydd gofyn i chi fynychu sesiynau addysgu dyddiol (o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhai ar ddyddiau Sadwrn).

Mae modiwl sgiliau ymarferol yn cael ei gynnal drwy gydol y cam hwn. Caiff hyn ei ategu gan lawer o ryngweithio â chleifion. Byddwch yn cael eich dyrannu i'r Uned Triniaeth Ddydd ar gyfer Dermatoleg am gyfnod o 1 - 2 wythnos i gael profiad clinigol ymarferol gwerthfawr.

Bydd gofyn i chi fynychu clinigau dermatoleg cleifion allanol cyffredinol rheolaidd yng Nghaerdydd a'r cyffiniau. Ceir ymweliadau dydd hefyd â chanolfannau dermatoleg eraill yng Nghymru.

Cewch adael y cwrs ar ôl cwblhau 60 credyd yn llwyddiannus, a chael Tystysgrif Ôl-raddedig, neu ar ôl cwblhau 120 credyd yn llwyddiannus, a chael Diploma Ôl-raddedig.

Cam traethawd hir:

Mae hyn yn para am bedwar mis arall, i gyfanswm o un flwyddyn academaidd. Bydd yn cynnwys traethawd hir 60 credyd ar Lefel 7, er mwyn cyflawni cyfanswm o 180 o gredydau i gyd i gwblhau'r rhaglen MSc.

Mae'r traethawd hir yn seiliedig ar adolygiad o lenyddiaeth ac fel arfer nid yw dros 20,000 o eiriau, gydag unrhyw ddeunydd arall y gellir ei ystyried yn briodol i'r pwnc yn ei ategu. Mae'n werth 60 credyd ac mae wedi'i bwysoli 50% at ddibenion cyfrifo eich marc terfynol.

Gall meysydd pwnc gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): imiwnoleg glinigol, dermatoleg gosmetig, arwyddion croenol o glefydau systemig, technegau diagnostig, anhwylderau'r croen a philenni mwcaidd, ffactorau amgylcheddol, meddygaeth seiliedig ar dystiolaeth, imiwnoleg a bioleg, dermatoleg llidiol, microbioleg y croen, ffotofioleg, clefydau croen pigmentog, sgiliau ymarferol, dulliau ymchwil, canser y croen, histopatholeg y croen, ymyrraeth lawfeddygol, clefydau trofannol y croen.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Cyflwynir y cwrs drwy’r dulliau canlynol:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai
 • Dysgu hunangyfeiriedig
 • Clybiau cyfnodolion
 • Ymlyniadau clinigol

Mae holl diwtoriaid y cwrs yn feddygon, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, a gwyddonwyr, a gyda’i gilydd, mae ganddyn nhw gyfoeth o brofiad a sgiliau mewn dermatoleg. Er mwyn manteisio ar yr adnodd gwerthfawr hwn, mae'r cwrs yn hyrwyddo gwaith ar y cyd mewn grwpiau bach gyda phwyslais ar ddull sy'n seiliedig ar broblemau wrth astudio dermatoleg. Defnyddir dulliau didactig fel darlithoedd ar y rhaglen hefyd. Mae pwyslais ar addysgu clinigol ar ffurf arddangosiadau mewn clinigau, yng Nghanolfan Triniaeth Gofal Dydd ar gyfer Dermatoleg, mewn gweithdai clinigol a thiwtorialau clinigol rhyngweithiol.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o waith ysgrifenedig, cyflwyniadau, cwestiynau strwythuredig gwrthrychol, arholiadau clinigol bach a thraethawd hir.

Nid yw'n ofynnol galw ar y myfyrwyr am arholiad viva voce.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn defnyddio ein hamgylchedd dysgu rhithwir yn helaeth, lle byddwch yn dod o hyd i ddeunyddiau cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac adnoddau cymorth. Bydd goruchwyliwr enwebedig yn cael ei neilltuo i chi wrth i chi weithio ar eich traethawd hir, a bydd yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd i drafod cynnydd, rhoi cyngor ac arweiniad, a rhoi adborth ysgrifenedig ar fersiynau drafft.

Bydd cyfleoedd i fyfyrio ar eich galluoedd a'ch perfformiad drwy gyfarfodydd wedi'u trefnu gyda'ch tiwtor personol.

Adborth

Yn dibynnu ar y modiwl a'r asesiadau, gall adborth gynnwys y canlynol:

 • Sylwadau ysgrifenedig ar asesiadau
 • Adborth llafar mewn darlithoedd, seminarau a sesiynau tiwtorial
 • Adborth llafar mewn sefyllfaoedd clinigol
 • Atebion enghreifftiol
 • Adborth cyffredinol i’r dosbarth cyfan
 • Adborth gan gymheiriaid, naill ai'n ffurfiol fel rhan o dasg asesu neu’n anffurfiol y tu allan i'r ystafell ddosbarth
 • Cyfarfodydd gyda thiwtoriaid personol a/neu academaidd

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i chi ennill ystod o sgiliau gwerthfawr, yn rhai sy'n benodol i’r ddisgyblaeth yn ogystal â ""sgiliau cyflogadwyedd"" mwy generig.

Drwy'r rhaglen, byddwch yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau TG a meddygol ymarferol, a byddwch yn cael nifer o gyfleoedd i ymestyn eich sgiliau cyfathrebu a dadansoddi.

O ganlyniad i gymryd rhan lawn yn y cwrs hwn, dylech hefyd allu gwneud y canlynol:

 • Arfarnu llenyddiaeth ddermatoleg yn feirniadol a gwerthuso'r broses o integreiddio meddygaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth wrth reoli cleifion.
 • Dehongli histopatholeg ystod eang o gyflyrau dermatolegol gan gyfeirio'n benodol at ddatblygiadau cyfredol yn y maes.
 • Ymchwilio i broblemau diagnostig, eu cysyniadu a’u datrys, gan integreiddio hanes a nodweddion clinigol amrywiaeth eang o gyflyrau dermatolegol, gan gynnwys sefyllfaoedd problematig sy'n cynnwys llawer o ffactorau sy’n rhyngweithio.
 • Arfarnu cynlluniau rheoli yn feirniadol a datblygu ymreolaeth a barn eang ar gyfer amrywiaeth eang o gyflyrau dermatolegol.
 • Gwerthuso camau gweithredu, dulliau a chanlyniadau yn feirniadol yn ogystal â'u goblygiadau tymor byr a thymor hir.
 • Ysgwyddo cyfrifoldeb am benderfyniadau diagnostig a rheoli ym maes dermatoleg glinigol, perswadio / dylanwadu ar gydweithwyr o ran gofal clinigol priodol gan ddefnyddio egwyddorion gwyddonol cadarn a'r dystiolaeth orau sydd ar gael.
 • Cynllunio a threfnu adolygiad o lenyddiaeth mewn modd cydlynol a gwyddonol ar bwnc penodol ym maes dermatoleg.
 • Dylunio a chynnal gweithgareddau ymchwil, datblygu neu strategol i lywio theori ac ymarfer dermatoleg, gan bennu a defnyddio methodolegau a dulliau gweithredu priodol.
 • Teimlo’n hyderus wrth drin a rheoli cleifion â chlefydau’r croen.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £32,200 £5,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £32,200 £5,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Er bod y rhan fwyaf o'r costau wedi'u cynnwys yn y strwythur ffioedd, efallai y bydd costau ychwanegol ar gyfer cludiant i ymlyniadau clinigol. Yn ogystal, efallai y bydd cost i fyfyrwyr sydd angen gwasanaeth prawfddarllen Saesneg ar gyfer y traethawd hir neu asesiadau ysgrifenedig eraill.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur ar y myfyrwyr gyda mynediad i'r Rhyngrwyd a gyda’r amddiffyniad diweddaraf yn erbyn feirysau a maleiswedd. Bydd angen porwr rhyngrwyd cyfredol, wedi'i ddiogelu'n briodol ac Adobe Reader, i weld deunyddiau’r cwrs. Bydd angen prosesydd geiriau, sy'n gydnaws â Microsoft Word, i gyflawni'r ymarferion crynodol a ffurfiannol.  Gall meddalwedd arall hefyd fod yn ddefnyddiol ar rai adegau yn y rhaglen ar gyfer casglu/dadansoddi data, er enghraifft Microsoft Excel.

Gall dermatoscope fod yn ddefnyddiol, ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y rhaglen.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r rhaglen hon yn arbennig o addas ar gyfer meddygon cymwysedig sy'n dymuno dilyn gyrfa arbenigol mewn dermatoleg.

Gall y rhaglen fod yn gam tuag at yrfa fel academydd clinigol, dermatolegydd ymgynghorol, neu ymarferydd preifat.

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Nid yw’r rhaglen hon yn disodli rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol, ond bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos sgiliau academaidd niferus y dylid eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol. Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi ymchwil, ysgolheigaidd neu arwain.

Lleoliadau

Lleoliadau clinigol arsylwadol mewn canolfannau dermatoleg lleol bob wythnos.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.