Ewch i’r prif gynnwys

Gweinyddu Busnes (MBA)

 • Hyd: 2 years
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Taclwch heriau arweinyddiaeth ac ystyried effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol busnes byd-eang ar ein rhaglen MBA hyblyg a rhan-amser.

people

Datblygu arweinyddiaeth

Aseswch eich gallu i arwain, pennu trywydd datblygu personol ac adeiladu sgiliau arwain allweddol ar ein rhaglen bwrpasol, holl gynhwysfawr.

structure

Cysylltiadau Caerdydd

Dewch yn rhan o'n cymuned busnes cyfalaf trwy ddigwyddiadau rhwydweithio, a dod i gysylltiad ag arweinwyr busnes a chynfyfyrwyr.

tick

Prosiect cyflymu

Cyfle i atgyfnerthu eich profiadau dysgu a phroffesiynol wrth i chi ymateb i broblem gymhleth, amlochrog a gyflwynir gan gleient busnes.

star

Caerdydd yn estyn croeso

Beth am gamu i mewn i’r rhaglen a chymuned ddysgu Caerdydd, trwy raglen sydd wedi’i chreu yn arbennig i roi cymorth i chi ymgynefino, ac er mwyn adeiladu tîm.

rosette

Wedi’i hachredu gan AACSB

Mae llai na 5% o ysgolion busnes y byd wedi’u hachredu gan AACSB, sy’n cydnabod rhagoriaeth ysgol busnes.

AACSB logo on a white background
rosette

Wedi’i achredu gan AMBA

Mae ein cwrs MBA wedi’i achredu gan Gymdeithas MBAs (AMBA), un o brif awdurdodau’r byd ar addysg fusnes ôl-raddedig.

Association of MBAs logo on white background

Ydych chi'n weithiwr uchelgeisiol sy'n edrych ymlaen at symud ymlaen i arweinyddiaeth uwch a sbarduno newid cadarnhaol yn y busnes? Os yw hyn yn swnio fel chi, yna mae'r MBA rhan-amser yng Nghaerdydd yn gam nesaf gwych i chi.

Beth bynnag yw eich cefndir rheoli, rydym yn cynnig profiad heriol a fydd yn eich herio a'ch cefnogi, gan ddatblygu eich gwybodaeth fusnes, cynyddu eich hunanymwybyddiaeth, a chryfhau eich gallu fel arweinydd effeithiol ac ysbrydoledig wrth i chi fynd yn ei flaen.

Manteisiwch ar y cyfle hwn i ffynnu ochr yn ochr ag uwchbroffesionolion o'r un anian wrth ystyried effeithiau masnachol, cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach o wneud penderfyniadau ar fusnes byd-eang.

Ein busnes ni yw newid y byd. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.

Rydym ni'n credu bod dysgu effeithiol yn seiliedig ar ddau beth: eich cyfranogiad mewn profiadau amrywiol ac heriol a'r ffordd yr ydych chi'n gwneud synnwyr o'r profiadau hyn, yn unigol ac gyda phobl eraill.

Gyda hynny mewn golwg, cyflwynir y MBA yng Nghaerdydd mewn blociau llawnhaliol a gynlluniwyd i ysgogi eich chwilfrydedd, llywio eich broses ymholi, a chryfhau'r ffordd yr ydych chi'n defnyddio eich dysgu. Mae hyblygrwydd wedi'i ymgorffori, gyda sesiynau addysgu mewnol misol, 3 diwrnod mewnol o addysgu dwys a chefnogaeth gan amrywiaeth o adnoddau ar-lein. Mae hyn yn caniatáu i'ch astudiaethau gydweddu â'ch cyfrifoldebau presennol. Hefyd, byddwch yn gweld bod pob bloc o ddysgu yn cynnwys amrywiaeth gyfoethog o weithgareddau, gan gynnwys siaradwyr diwydiant, heriau amser-cyfyngedig, chwarae rôl, ac ymarferion.

Byddwch yn elwa o waith grŵp bach a dysgu mewn bloc, sy'n eich galluogi i feistroli dulliau rhyngddisgyblaethol penodol cyn cyfle i ddatblygu arbenigedd drwy ein prosiect cyflymwr. Mae'r rhaglen yn dod i ben gyda modiwl capfaen sy'n cyfuno'r elfennau arbenigedd a gaiff eu hennill dros gyfnod eich profiad MBA.

Mae amrywiaeth ein chohort myfyrwyr a'n staff academaidd yn gyfoeth gwirioneddol. Bydd cyfleoedd i gydweithio â chyd-fyfyrwyr, academyddion ac ymarferwyr i herio eich strwythurau gwybodaeth presennol, rhagdybiaethau, gwerthoedd, a sgiliau ac i'ch helpu i ailystyried eich dealltwriaeth bresennol ac archwilio materion o wahanol bersbectifau.

Mae ein MBA wedi'i gynllunio i ymdrin â heriau'r byd go iawn, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein hasesiad o'ch gwaith. Gan adlewyrchu'r gweithle, byddwch yn gweithio'n unigol ac fel rhan o dîm i gwblhau tasgau asesu sy'n cwmpasu strategaeth, personél, ymgynghoriaeth, arloesi, a chrisis.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Geirda gan eich cyflogwr a/neu gyflogwyr blaenorol i ddangos tystiolaeth bod gennych dair blynedd o brofiad gwaith perthnasol. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.
 4. CV cyfredol sy'n cynnwys eich hanes academaidd a gwaith llawn.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad, naill ai'n bersonol neu ar-lein, i sefydlu lefel eich profiad gwaith, eich dawn ar gyfer y rhaglen, a'ch cymhelliant. Os byddwch yn bodloni'r gofynion hyn yn y cyfweliad, byddwch yn cael cynnig.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r MBA Caerdydd wedi'i strwythuro o amgylch chwe modiwl sy'n canolbwyntio ar chynigion heriol, yn seiliedig ar senarios traws-ffuncsiynol a gweithredu a welir yn aml yn y gweithle. Bydd nifer o themâu yn darparu integreiddiad ar draws y modiwlau. Gallai'r rhain gynnwys Arweinyddiaeth Gyfrifol, Trawsnewid Digidol a Dyfodol y Gwaith. Mae dewis a arbenigo wedi'i hymgorffori yn y modiwlau. Er enghraifft, bydd y modiwl 'Heriau Mawr' yn rhoi'r cyfle i chi ganolbwyntio ar her sy'n berthnasol i'ch gyrfa yn y dyfodol.

Bydd y dysgu sy'n ofynnol i ymgysylltu â'r heriau yn cael ei brofi mewn blociau ymdrochol a gynlluniwyd i ysgogi eich chwilfrydedd, llywio'ch broses ymholi, a chryfhau'r ffordd y byddwch yn defnyddio'ch dysgu. Mae'r dull hwn yn darparu cyfle cyfoethog ar gyfer:

 • Defnyddio nifer o weithgareddau amrywiol ac estynedig i wella dealltwriaeth.
 • Rhannu syniadau gyda myfyrwyr eraill i gefnogi creu cyd-ddealltwriaeth
 • Ymchwiliad manwl dan arweiniad
 • Cydweithio rhwng myfyrwyr a thîm y rhaglen.
 • Adolygu'r syniadau a'r datblygiadau yn aml.
 • Dysgu canolbwyntiedig yn hytrach na'r galwadau aflethu gan nifer o fodiwlau.
 • Dysgu annibynnol strwythuredig.

Mae'r heriau'n cynnwys symulad strategaeth busnes, ateb sydd wedi'i gyfyngu gan amser i briff gan dîm rheoli uwch, datblygu ateb busnes arloesol a her cymhleth aml-rhanddeiliaid. Mae'r Prosiect Cyflymydd yn brosiect o'r byd go iawn a gynhelir mewn partneriaeth â chleient corfforaethol i ddatblygu atebion i broblem strategol sylweddol. Yna, mae'r modiwl derfynnol yn defnyddio symulad rheoli argyfwng i ystyried nifer o agweddau heriau arweinyddiaeth cyfredol. Mae hefyd yn rhagweld y dirwedd arfaethedig a'r newid trawsffurfiol y mae hyn yn ei ofyn.

Bydd y strwythur ymdrochol hwn sy'n seiliedig ar heriau yn gwella'ch gallu mewn pedwar maes sy'n gysylltiedig â'i gilydd. Byddwch yn:

 • Datblygu dealltwriaeth gyfannol o feysydd a phrosesau busnes craidd, gan ddefnyddio safbwyntiau ffungsional, disgyblaethol a chyd-destunol sy'n wahanol.
 • Integreiddio theori a phractis er mwyn hybu meddwl beirniadol a datrys problemau.
 • Ymgysylltu â natur gymhleth, deinamig ac anghyfrifol o wneud penderfyniadau strategol.
 • Cael cipolwg gwell ar eich potensial personol a datblygu sgiliau arweinyddiaeth uwch.

Yn parhau drwy gydol y rhaglen, mae pecyn cymorth o weithgareddau a ddarperir gan Raglen Datblygu Arweinyddiaeth y MBA. Mae'r rhain yn mynd i'r afael yn uniongyrchol â'r sgiliau personol a phroffesiynol sydd eu hangen arnoch i berfformio'n effeithiol ym mhob her, afael, a cam nesaf eich gyrfa. Bydd ffocws arbennig ar fod yn wydn, adnoddol, cyfrifol, ac yn perthynol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Yn ystod blwyddyn 1, byddwch yn astudio tri modiwl sy'n ymwneud â heriau byd-eang a gwneud penderfyniadau strategol, dadansoddeg a dadansoddi busnes, ac arloesi a menter. Bydd y modiwlau hyn yn darparu amrywiaeth o alluoedd ansoddol ac ansoddol sy'n gwella eich gallu fel arweinydd busnes sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwerth economaidd a chymdeithasol wrth reoli systemau cymhleth. Bydd y modiwlau hyn, a gyflwynir yn bersonol ac a ychwanegir â sesiynau ar-lein, yn darparu sylfaen ardderchog i chi symud i mewn i'ch ail flwyddyn o astudio mewn mwy o ddyfnder

Blwyddyn dau

Yn ystod yr ail flwyddyn, bydd eich dysgu'n canolbwyntio ar safbwyntiau pobl ar gyfer cwsmeriaid a gweithwyr, yn ogystal â'r heriau mawr sy'n wynebu busnesau heddiw. Mae datblygu arweinyddiaeth hefyd yn rhan bwysig o'r flwyddyn, gan eich galluogi i nodi cynllun gyrfa clir dan arweiniad gweithwyr proffesiynol ac i gael sesiynau hyfforddi gan hyfforddwyr gweithredol profiadol.

Mae cam olaf eich astudiaethau'n cynnwys y Prosiect Cyflymydd, lle byddwch yn cyfaddawdu eich dysgu a'ch profiadau proffesiynol drwy ymateb i broblem gymhleth amlhwyddgar a godir gan gwsmer busnes. Mae'r prosiect yn parhau i'r hydref, lle mae hefyd modiwl penodedig i orffen sy'n cryfhau eich dull o arwain newid a thrawsnewid dyfodol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Prosiect CyflymyddBST63640 credydau
Arwain Newid a Thrawsnewid DyfodolBST63720 credydau
Safbwyntiau poblBST63220 credydau
Wynebu Heriau MawrBST63520 credydau
Rhaglen Datblygu ArweinyddiaethBST63820 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae dull dysgu gweithgar yn rhan annatod o'r MBA yng Nghaerdydd. Rydym ni'n credu bod dysgu effeithiol yn seiliedig ar ddau beth – eich cyfranogiad mewn profiadau amrywiol ac heriol, a'r ffordd yr ydych chi'n gwneud synnwyr o'r profiadau hynny, yn unigol ac gyda phobl eraill. Bydd tîm sy'n cynnwys academyddion o amrywiaeth o ddisgyblaethau, a ymbelydreddau sy'n cynrychioli amrywiaeth o swyddogaethau a sectorau, yn hwyluso pob modiwl. Bydd hyn yn adlewyrchu ymarfer y gweithle ac yn annog cymysgu gwahanol bersbectifau.

Cynhelir sesiynau addysgu wyneb yn wyneb tua unwaith y mis yn ystod y tymor, gyda 3 diwrnod o sesiynau dwys, gan gynnwys darlithoedd, gweithdai, a thrafodaethau amgylchynol. Bydd pob sesiwn yn gysylltiedig ag elfen benodol o ddysgu ac, ynghyd â sesiynau ar-lein, bydd yn helpu i adeiladu eich gwybodaeth yn ogystal â rhoi cefnogaeth a chyfarwyddyd ar gyfer eich asesiadau.

Byddwch yn gweld bod pob bloc o ddysgu yn cynnwys amrywiaeth gyfoethog o weithgareddau, gan gynnwys siaradwyr diwydiant, heriau amser-cyfyngedig, chwarae rôl, ac ymarferion. Maent i gyd wedi'u cynllunio i ailystyried eich dealltwriaeth bresennol ac i archwilio materion o wahanol bersbectifau. Mae amrywiaeth  y myfyrwyr yn gwneud cyfraniad gwerthfawr yma.

Byddwn yn eich helpu i wella'ch sgiliau myfyriol o'r radd flaenaf, gan gynnwys arsylwi, dadansoddi, a chyfansoddi i ddatblygu casgliadau cynhwysfawr am y profiadau hyn.

Byddwn hefyd yn eich annog i fyfyrio ar y cyd â chyd-fyfyrwyr, academyddion, a gweithwyr proffesiynol i herio eich strwythurau gwybodaeth bresennol, rhagdybiaethau, gwerthoedd, a sgiliau. Bydd hyn hefyd yn eich galluogi i drafod a datblygu mewnwelediadau newydd ynglŷn â natur arweinyddiaeth ac arferion busnes ac i ddatblygu ymatebion creadigol i broblemau busnes.

Byddwch yn cael cyfleoedd i integreiddio a defnyddio dealltwriaethau newydd, ynghyd â sgiliau o weithdai Datblygu Arweinyddiaeth, mewn tasgau ymarferol sydd wedi'u gwreiddio ym mhob bloc dysgu, ac heriau gwaith cwrs ffurfiol sydd wedi'u cynllunio o gwmpas pob modiwl.

Sut y caf fy asesu?

Mae strwythur rhaglen bloc yn rhoi digon o gyfleoedd i chi fyfyrio ar eich dysgu a'ch datblygiad yn anffurfiol. Mae gweithgareddau adolygu gwybodaeth/sgiliau byr wedi'u cynnwys ym mhob modiwl i'ch helpu i sicrhau eich cynnydd a gwella eich dull o ddysgu. Bydd hyn yn adeiladu eich hyder a gwella eich dull o ymdrin â tasgau asesu ffurfiol.

Mae problemau gwaith realistig yn sail asesiadau ffurfiol y modiwl. Bydd disgwyl i chi adlewyrchu'n academaidd yn estynedig ar bob tasg, a mabwysiadu fformatiau busnes arferol i gyflwyno'ch canfyddiadau, gan gynnwys cyflwyniadau llafar a chrynodebau ysgrifenedig.

Mae tasgau asesu'n gofyn i chi weithio'n unigol ac fel rhan o dîm, yn union fel y byddai gennych yn y gweithle.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r brifysgol yn cynnig cyfoeth o gymorth i fyfyrwyr ôl-raddedig. Mae'r rhain yn cynnwys:

Canolfan Dysgu Ganolog (Learning Central)

Mae Canolfan Dysgu Ganolog yn amgylchedd dysgu rhith y brifysgol. Mae'r holl ddeunyddiau ar gyfer y rhaglen a'r modiwlau yn cael eu postio yma i fyfyrwyr gael mynediad atynt cyn, yn ystod, ac ar ôl darlithoedd.

Llyfrgelloedd

Bydd gennych chi fynediad at lyfrgelloedd ar draws y campws sy'n cynnwys dros 1.1 miliwn o lyfrau argraffedig. Byddwch hefyd yn cael mynediad at dros 1.5 miliwn o lyfrau ar-lein, cylchgronau, adnoddau a bas data.

System Tiwtor Personol

Dyfarnir tiwtor personol i bob fyfyriwr. Bydd yr aelod hwn o staff academaidd yn cynnal throsolwg o'ch dysgu a'ch profiadau addysgol. Os ydych chi'n wynebu anawsterau, bydd eich tiwtor personol yno i wrando a darparu arweiniad proffesiynol lle bo'n bosibl, neu'n eich cyfeirio at y ffynhonnell gymorth priodol.

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Darperir gwasanaeth cyngor am ddim, ddiduedd, a chyfrinachol i fyfyrwyr ar ystod eang o faterion personol, ariannol ac academaidd.

Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia

Darperir cyngor a chymorth cyfrinachol i fyfyrwyr sydd ag anabledd neu sydd â chyflwr dysgu penodol (e.e., dyslecsia) neu gyflwr meddygol hirdymor.

Gwasanaeth Cwnsela

Mae Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfle i aelodau o'r gymuned brifysgol archwilio materion sy'n eu hatal rhag gwneud y gorau o'u potensial llawn ac i archwilio opsiynau newid. Mae'r Gwasanaeth Cwnsela yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim. Mae ganddo gydnabyddiaeth ryngwladol fel Canolfan Rhagoriaeth ar gyfer cwnsela unigol a grwp.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

KU 1 Defnyddiwch eich gwybodaeth seiliedig ar ddisgyblaeth a'ch profiad rheoli i ddylunio atebion integredig i broblemau cymhleth mewn sefydliadau.

KU 2 Byddwch yn gwerthuso'n feirniadol fframweithiau, modelau, dadleuon a thystiolaeth rheoli presennol ac yn eu hategu gyda threftadaeth.

KU 3 Gwerthuso'n feirniadol sgiliau ymchwil ac ymgynghori cyferbyniol ar gyfer ymgysylltu â phroblemau busnes amlochrog.

KU 4 Dadansoddi'r cyd-destun amgylcheddol cymhleth sy'n llywio penderfyniadau strategol mewn sefydliadau ac arferion.

KU 5 Dangos ymwybyddiaeth gyfannol o'r heriau a wynebir gan fusnesau wrth wneud cyfraniad economaidd a chymdeithasol.

Intellectual Skills:

IS 1 Darganfod a gwahaniaethu rhwng ffynonellau ymchwil sy'n cystadlu ac ymgynghori â thystiolaeth.

IS 2 Dadansoddi dulliau ar gyfer cynhyrchu data sylfaenol a gwybodaeth reoli.

IS 3 Dadansoddi a chyfosod yn feirniadol safbwyntiau cyferbyniol a'u tystiolaeth ategol

IS 4 Integreiddio theori a phrofiadau amrywiol yn y gweithle.

IS 5 Datblygu dadleuon cymhellol i gefnogi cynlluniau gweithredu ymarferol a chreadigol i argyhoeddi a briffio ystod o gynulleidfaoedd.

Professional Practical Skills:

PS 1 Gwerthuso cymwysiadau ymarferol theori ac ymarfer i gynhyrchu atebion sy'n seiliedig ar ymarfer i broblemau distrwythur.

PS 2 Gwerthuso cymwysiadau ymarferol theori ac ymarfer i gynhyrchu atebion sy'n seiliedig ar ymarfer i broblemau distrwythur.

PS 3 Arddangos arweinyddiaeth gyfrifol a moesegol.

PS 4 Nodi a mynd i'r afael ag anghenion datblygiad personol a phroffesiynol.

PS 5 Datblygu dulliau credadwy ar gyfer casglu data cynradd.

PS 6 Y gallu i wneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd heriol.

PS 7 Gweithio'n effeithiol mewn tîm arwain.

Transferable/Key Skills:

KS 1 Datrys problemau yn greadigol.

KS 2 Cyfathrebu i gynulleidfaoedd amrywiol trwy ystod o gyfryngau.

KS 3 Dangos hunan-fyfyrio a hunanymwybyddiaeth.

KS 4 Gweithio'n annibynnol ac ar y cyd.

KS 5 Defnyddio technoleg ddigidol.

KS 6 Rheoli eich hun ac eraill.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2024/25 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2024/25.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2024/25.

Costau ychwanegol

Nac oes. 

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, byddwch yn derbyn addysg MBA sy'n newid eich gyrfa gan academyddion blaenllaw sydd ag safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich meddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o amrywiaeth o safbwyntiau amgen.

Mae'r MBA Caerdydd wedi'i gynllunio gyda'ch dyfodol mewn golwg. Byddwch yn elwa o wasanaeth Gwasanaeth Mantais Gyrfa (CAS), sy'n rhoi mynediad i wybodaeth ac arbenigedd ymgynghorydd gyrfa a hyfforddwr ar gyfer datblygiad proffesiynol personol.

Ynghyd â'r CAS, bydd Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth unigryw, sy'n cynnig gwasanaeth amgylcheddol cyflawn, yn eich helpu i asesu eich gallu arweinyddiaeth, datblygu llwybr datblygiad personol ac adeiladu sgiliau arweinyddiaeth allweddol.

Rydym wedi datblygu perthynas â chwmnïau mawr rhyngwladol hyd at ficro-fusnesau lleiaf, gan gynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio'r rhwydweithiau hyn i ddarparu gwerth i'n myfyrwyr drwy:

 • astudiaethau achos o'r byd go iawn a mewnwelediadau
 • cydweithio â'n Entrepreneuriaid Preswyl Gwerth Cyhoeddus
 • darlithoedd gan westeion
 • gweithdai

Wrth gwblhau'r profiad dysgu eang a amrywiol hwn, byddwch yn gallu ymgeisio am swyddi uwch neu geisio newid gyrfa trawsnewidiol.

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio ar gyfer y rhai sydd â phrofiad gwaith presennol. Wrth gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu ymgeisio am swyddi uwch neu geisio newid gyrfa trawsnewidiol.

Lleoliadau

No.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Business, Mba


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.