Ewch i’r prif gynnwys

Fferylliaeth Glinigol (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon ar gael i'r rhai sydd wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig mewn Fferylliaeth Glinigol.

certificate

Wedi’i ddatblygu gan ymarferwyr profiadol

Dyma gymhwyster allweddol a ddatblygwyd gan ymarferwyr profiadol ar draws 22 o ysbytai mewn pedair canolfan ledled Cymru a Lloegr.

star

Cyfuno cwrs academaidd â'ch swydd broffesiynol

Dyma gyfle i gyfuno cwrs academaidd â’ch swydd bob dydd er mwyn i chi ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i roi’r gofal gorau posibl i gleifion a symud eich gyrfa yn ei blaen.

tick

Dysgu wrth eich pwysau

Mae hyblygrwydd yn eich galluogi i wneud eich cwrs wrth eich pwysau, rhwng tair ac wyth mlynedd.

building

Convenient location

Course conducted mainly in your base hospital.

people

Sharing and learning from best practice

Provides the opportunity to compare practices across regions and learn from each other.

Bydd myfyrwyr yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’, mwy cyffredinol, er enghraifft, gallu:

 • Dadansoddi a gwerthuso materion cyfredol mewn cymhwyso cyfrifiadura, yn feirniadol.
 • Cyfleu syniadau, egwyddorion a theorïau’n glir ar lafar, yn ysgrifenedig, drwy ddiagram ac yn ymarferol.
 • Dangos hunangyfeiriad, menter, proffesiynoldeb, barn feirniadol a sgiliau cynllunio wrth fynd i'r afael â phroblemau cyfrifiadura a'u datrys gan ddefnyddio technolegau priodol.
 • Dylunio, gan ddefnyddio offer priodol, system wybodaeth syml neu ran benodol o system fwy.
 • Cymhwyso cysyniadau technegol a rheoli i ddatrys problemau cyfrifiadurol.
 • Datblygu nifer o sgiliau ymchwil gwerthfawr drwy gwblhau'r traethawd hir.

Ar ben hynny, bydd disgwyl i raddedigion ddangos:

 • Dealltwriaeth systematig o gysyniadau cyfrifiadura cyffredinol, yn rhai damcaniaethol ac ymarferol.
 • Deall natur sefydliadau a sut maen nhw’n defnyddio gwybodaeth at ddibenion busnes.
 • Deall y dulliau, y technegau a'r offer sydd ar gael i bennu, dylunio, gweithredu a rheoli systemau cyfrifiadurol ar gyfer sefydliadau.
 • Deall egwyddorion a nodweddion caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol a chyfathrebu a sut mae'r rhain yn cefnogi datblygiad systemau cyfrifiadurol.
 • Ymwybyddiaeth feirniadol o'r tueddiadau cyfredol mewn meysydd ymchwil dethol o gyfrifiadura, a thrafod eu cyfraniad at ddatblygu systemau cyfrifiadurol

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Rydym ar flaen y gad o ran datblygu sgiliau clinigol, ac mae gennym enw da rhyngwladol am ein haddysgu a’n hymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6419
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Tystiolaeth eich bod wedi'ch cofrestru fel fferyllydd gyda Chyngor Fferyllol Cyffredinol Prydain Fawr (GPhC) neu wlad lle ceir cytundeb cyfatebol, naill ai'n darparu eich rhif cofrestru i ni gynnal gwiriad ar-lein, neu dystysgrif gofrestru. 
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gyda 7.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gyfwerth a dderbynnir (yn unol â'r rhai sy'n ofynnol gan y corff proffesiynol, y GPhC). Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Geirda gan eich cyflogwr at dystiolaeth eich bod ar hyn o bryd yn gweithio mewn lleoliad ymarfer sy'n wynebu cleifion. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.
 4. Datganiad personol sy'n ymdrin â'r pwyntiau canlynol: 
 • Pam eich bod wedi dewis y rhaglen hon 
 • Beth sydd o ddiddordeb i chi am y rhaglen 
 • Unrhyw brofiad perthnasol sy'n gysylltiedig â chynnwys y rhaglen neu'r modiwl 
 • Sut rydych chi'n bwriadu defnyddio'r cymhwyster yn eich gyrfa 
 • Sut y byddwch chi a'ch proffesiwn yn elwa o'ch astudiaethau 
 • Pam rydych chi'n teimlo y dylid rhoi lle i chi ar y rhaglen

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Y dyddiad cau yw 31 Gorffennaf. Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad hwn, byddwn ond yn ei ystyried os oes lleoedd ar gael o hyd.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os byddwch yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad. Yn dilyn cyfweliad, bydd cynigion yn cael eu gwneud i'r ymgeiswyr sydd â'r sgôr uchaf.

Gwybodaeth ychwanegol
Sylwch fod y modiwl rhagnodi annibynnol dewisol ar gael i fyfyrwyr yn y Fferyllfa Glinigol MSc sy'n bodloni'r meini prawf mynediad penodol i'r modiwl hwnnw. Gellir dod o hyd i fanylion am hyn yma: https://www.cardiff.ac.uk/study/postgraduate/taught/standalone-modules/pharmacist-independent-prescribing

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid oes angen DBS i gael mynediad i'r rhaglen, ond os oes angen i ddysgu drwy brofiad fel rhan o fodiwl dewisol gael ei gynnal o'ch gweithle arferol, efallai y gofynnir i chi ddarparu copi o'ch tystysgrif DBS bresennol.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Tîm Deallusrwydd Iechyd mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

In this year you will study 60 credits.  You will study Optimising Health Outcomes (20 credits) and then an additional 40 credits from the remaining core (compulsory) and optional modules.

Choices of the optional modules available may depend upon where you work and if it is relevant, for example critical care will only be available to those based in secondary care.

Blwyddyn dau

In this year you will study 60 credits, from the core (compulsory) and optional modules.  The choice will depend upon what modules you completed in year 1.

Choices of the optional modules available may depend upon where you work and if it is relevant, for example critical care will only be available to those based in secondary care.

Blwyddyn tri

In this year you will complete the 60 credit MSc dissertation module.  This will be a research project.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Prosiect YmchwilPHT74060 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol wedi ymrwymo i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar fferyllydd i wella canlyniadau iechyd a gofal iechyd i gleifion. Mae addysgu o'r radd flaenaf yn dibynnu ar arbenigedd academaidd a chlinigol ymarferwyr a chlinigwyr fferyllol.

Byddwch yn cael eich addysgu mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae dull dysgu cyfunol yn cael ei ddilyn, sy'n cynnwys diwrnodau astudio wyneb yn wyneb, dysgu drwy brofiad, astudio dan gyfarwyddyd, gweithgareddau ar-lein ac astudio hunangyfeiriedig. Bydd union natur eich dysgu yn dibynnu ar y modiwlau a ddewiswyd.

Bydd presenoldeb mewn diwrnodau astudio yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir, ond bydd pob myfyriwr yn mynychu'r bloc astudio tri diwrnod cyntaf ym mis Medi a gynhelir yn Birmingham; bloc astudio dau ddiwrnod ar ddechrau mis Hydref a gynhelir yng Nghaerdydd naill ai ym mlwyddyn 1 neu 2; a diwrnodau astudio eraill a gynhelir naill ai yn un o'r pedair canolfan addysgu (Gogledd Cymru, De-ddwyrain Cymru, De-orllewin Cymru neu Rydychen) neu yng Nghaerdydd, yn dibynnu ar ba fodiwlau sy'n cael eu cyflawni.

Mae pwyslais arbennig ar nodi eich anghenion dysgu penodol eich hun i gyfeirio eich astudiaeth annibynnol ac i sicrhau bod y modiwl yn berthnasol i'ch ymarfer eich hun, ac mae hyn ar gyfer pob modiwl. Mae cymhwyso gwybodaeth a sgiliau yn ymarferol wrth graidd pob modiwl.

Sut y caf fy asesu?

Mae asesiadau yn mesur ymarfer proffesiynol, academaidd a/neu glinigol. Mae llawer o fodiwlau'n cynnwys asesiadau ffurfiannol (asesiadau nad ydyn nhw’n cyfrif tuag at farc y modiwl) a'r bwriad yw rhoi adborth a syniad i chi o'ch cynnydd.

Mae dulliau asesu crynodol (asesiadau sy'n cyfrif tuag at farc y modiwl) yn amrywio yn dibynnu ar y modiwl a'u deilliannau dysgu penodol. Mae’r dulliau’n cynnwys portffolios, cyflwyniadau llafar, arholiadau clinigol strwythuredig gwrthrychol, aseiniadau ysgrifenedig fel posteri, problemau rheoli cleifion, aseiniadau myfyriol ac adolygiadau dadansoddol. Os oes elfen ymarfer drwy brofiad i'r modiwl, bydd tiwtor achrededig yn asesu eich ymarfer. Mae'r tiwtoriaid hyn yn cael eu hyfforddi, eu cefnogi a'u harwain gan staff academaidd y Brifysgol.

Bydd angen bod yn bresennol ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer rhai asesiadau gorfodol, er enghraifft yr Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol a’r cyflwyniad poster.

Byddwn yn rhoi adborth i chi ar eich gwaith mewn amrywiaeth o fformatau. Bydd y rhain yn cynnwys adborth llafar ac adborth ysgrifenedig electronig ar waith cwrs a aseswyd. Bydd cyfle i ddeall a defnyddio adborth yn adeiladol ar gael hefyd, drwy gyfarfod â'ch tiwtor personol. Yn ystod eich ymarfer drwy brofiad byddwch yn cael eich cefnogi i wneud cynnydd gan diwtor achrededig a fydd yn rhoi adborth llafar ac ysgrifenedig ar eich ymarfer.

Sut y caf fy nghefnogi?

Tiwtor Personol

Bydd Cyfarwyddwr Cyswllt eich Cwrs yn darparu cymorth academaidd ar gyfer eich astudiaethau, ac yn rhinwedd y rôl hon, bydd yn diwtor personol i chi yn y Brifysgol hefyd. Mae'r system tiwtor personol yn rhan hanfodol a chanolog o gymorth i fyfyrwyr yn yr Ysgol. Rôl y tiwtor personol yw monitro cynnydd academaidd cyffredinol a darparu cymorth bugeiliol, gan fod yn bwynt cyswllt cyntaf a phorth i'r gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr sy’n cael eu darparu gan y Brifysgol (sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr). Bydd yn ymweld â chi yn eich gweithle o leiaf dair gwaith o fewn amserlen y Diploma a bydd ar gael i roi cymorth i chi drwy e-bost, dros y ffôn ac yn bersonol. Gellir cysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen hefyd, ac mae ar gael i ateb eich cwestiynau ac i roi sylw i unrhyw anawsterau y gallech fod yn eu cael gyda'ch astudiaethau.

Adnoddau

Ar ddechrau eich cwrs ceir modiwl ymsefydlu ar-lein, sy’n orfodol. Bydd hwn yn eich helpu i ganfod eich ffordd o amgylch amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol a bydd hefyd yn darparu gwybodaeth gyffredinol gan gynnwys am y system tiwtor personol, a sut bydd ein timau gweinyddu a TG yn eich cefnogi chi. Mae'r amgylchedd dysgu rhithwir yn hygyrch drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol, sy'n eich galluogi i gael mynediad at ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni gweithdai, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferion electronig ac ati o unrhyw le.

Mae llyfrgell y Brifysgol ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae staff ar gael i'ch cynorthwyo a rhoi cefnogaeth a chyngor. Mae gan y llyfrgell lawer o gyfnodolion a llyfrau electronig y byddwch yn gallu eu cyrchu i'ch helpu gyda'ch astudiaethau.

Panel Myfyrwyr a Staff

Ar ddechrau pob blwyddyn penodir Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr ar gyfer y rhaglen o blith y myfyrwyr.

Mae Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr yn dod ag adborth gan fyfyrwyr ar eu cwrs i gyfarfodydd rheolaidd o banel myfyrwyr a staff, lle mae cynrychiolwyr yn cyfarfod â Staff yr Ysgol i drafod y ffyrdd y gellir gwella eu cyrsiau. Mae Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr yn rhan annatod o'r ddolen adborth gan eu bod yn hysbysu myfyrwyr am y newidiadau a gyflwynir o ganlyniad i'r paneli Myfyrwyr a Staff.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth fyddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y rhain yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Mae’r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • cymhwyso ac integreiddio’n systematig asesiadau cleifion a gwybodaeth fferyllol, biofeddygol, clinigol therapiwtig ym maes gofal cleifion.
 • dealltwriaeth feirniadol o'r fframweithiau a'r modelau sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori a'u cymhwyso'n briodol i ofal iechyd cleifion a'r boblogaeth.
 • dealltwriaeth gynhwysfawr o'r ffactorau sy'n effeithio ar anghydraddoldebau iechyd a phenderfynyddion cymdeithasol iechyd.
 • dealltwriaeth gysyniadol o reoli ac arwain gwasanaethau a systemau gofal iechyd yn y DU.
 • dealltwriaeth gynhwysfawr o wella ansawdd a dulliau ymchwil a ddefnyddir mewn gofal iechyd a'r materion moesegol a sefydliadol sy'n berthnasol i'w cymhwyso'n ymarferol.
 • gwybodaeth gynhwysfawr am lywodraethu ymchwil, clinigol a gwybodaeth yn yr amgylchedd gofal iechyd.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • y gallu i fyfyrio ar ddysgu yn y gweithle clinigol a'i werthuso.
 • cymhwyso sgiliau gwerthuso ac arfarnu beirniadol wrth wneud penderfyniadau, o fewn a thu hwnt i gwmpas canllawiau.
 • y sgiliau meddwl yn feirniadol, datrys problemau, rhesymu sydd eu hangen i reoli problemau sy'n gysylltiedig â meddyginiaethau yn effeithiol yn ymarferol ac i weithredu mewn ac ar draws ystod o leoliadau gofal iechyd.
 • gwaith datblygu, cynllunio, cwblhau a chyfathrebu canlyniadau prosiect gwella ansawdd gwreiddiol.
 • arfarnu cynigion a dulliau ymchwil yn feirniadol er mwyn datblygu protocol ymchwil ar gyfer prosiect penodol.
 • detholiad o fethodolegau ymchwil priodol er mwyn mynd i’r afael â chwestiwn(cwestiynau) ymchwil
 • cymhwyso a chyfleu canlyniadau prosiect ymchwil lefel Meistr sy'n mynd i'r afael â chwestiwn ymchwil cyfoes sy'n ymwneud â gofal iechyd.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • ymarfer proffesiynol effeithiol a diogel.
 • dealltwriaeth systematig a chymhwyso'r sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori sydd eu hangen i gyfrannu at reoli problemau sy'n gysylltiedig â meddyginiaethau yn effeithiol yn ymarferol.
 • yr ymddygiad a'r farn broffesiynol briodol mewn ystod eang o gyd-destunau clinigol ac anghlinigol.
 • y gallu i weithio fel ymarferydd annibynnol, myfyriol, sy'n cymryd cyfrifoldeb personol am ei weithredoedd.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • cymryd rhan effeithiol mewn timau amlddisgyblaethol a rhyngbroffesiynol.
 • cyfleu gwybodaeth gytbwys a phriodol yn effeithiol i wahanol gynulleidfaoedd ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • dealltwriaeth gynhwysfawr o ystod o egwyddorion, dulliau a thechnegau arwain a'r gallu i'w cymhwyso'n ymarferol.
 • galluoedd digidol sy'n berthnasol i'r rôl broffesiynol.
 • y gallu i reoli heriau personol ymdopi ag ansicrwydd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £3,817 Dim
Blwyddyn dau £3,817 Dim
Blwyddyn tri £3,817 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,150 £2,500
Blwyddyn dau £9,150 Dim
Blwyddyn tri £9,150 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Efallai y byddwch yn wynebu costau sy'n gysylltiedig â mynychu ysgolion astudio e.e. teithio a llety. Os yw eich cyflogwr yn talu am eich rhaglen, dylech ei holi a fydd yn darparu cymorth ariannol ar gyfer yr elfen hon hefyd.

Os ydych yn talu am y rhaglen eich hun yn gyfan gwbl neu’n rhannol, efallai y byddwch yn wynebu costau ychwanegol yn ymwneud â llety a chostau teithio i fynychu unrhyw ddiwrnodau astudio.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r cwrs yn rhoi'r wybodaeth a'r arbenigedd sydd eu hangen ar fferyllydd clinigol i roi'r mewnbwn gorau posibl wrth ofalu am gleifion. Mae'n cyfuno cwrs academaidd traddodiadol â'ch rôl feunyddiol, a'r nod yw meithrin sgiliau a gwybodaeth hanfodol i'w defnyddio er lles eich gwaith.

Lleoliadau

p>Nid oes unrhyw leoliadau ffurfiol yn y rhaglen; fodd bynnag, ar gyfer y rhan fwyaf o fodiwlau ceir dysgu drwy brofiad.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Pharmacy


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.