Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Perfformiad Uchel

Y Rhaglen Perfformiad Uchel

Diben y Rhaglen Perfformiad Uchel (HPP yn Saesneg) yw helpu myfyrwyr i ragori yn eu gyrfa academaidd ac ym myd y campau wrth astudio yma.

Mae'r rhaglen yn cynnig llu o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr-athletwyr o’r radd flaenaf a'i nod yw:

  • galluogi athletwyr o’r radd flaenaf i barhau i hyfforddi a chystadlu ar y lefel uchaf wrth astudio
  • gwella lefel perfformiad athletwyr
  • cynnig gwasanaeth sy'n rhoi athletwyr yn gyntaf
  • cynnig y cymorth a’r hyfforddiant gorau
  • gwella sgôr BUCS y Brifysgol yn barhaus.

Manteision i athletwyr

I weld sut gall y Rhaglen Perfformiad Uchel eich cefnogi chi gyda’ch astudiaethau academaidd a gyrfa chwaraeon.

Disgwyliadau'r Rhaglen

Dysgwch beth sy’n ddisgwyliedig ohonoch, os ydych yn cael eich derbyn ar y Rhaglen Perfformiad Uwch.

Ymholiadau

If you're interested in studying at Cardiff University and are at an elite level within your sport and would like further information on the High Performance Programme please contact us.

Storïau perfformiad uchel

Dyma rai o’n hathletwyr perfformiad uchel sy’n cydbwyso eu hastudiaethau gyda chwaraeon o’r safon uchaf.

Meini prawf

Byddant yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n gwneud pob math o chwaraeon, ond rhoddir blaenoriaeth i'r athletwyr hynny sydd o safon ryngwladol mewn camp BUCS ac sy'n fodlon cynrychioli Prifysgol Caerdydd.

  • Rhaid i ymgeiswyr allu dangos cyflawniad chwaraeon cyfredol ar lefel ryngwladol iau (neu gyfwerth).
  • Rhoddir blaenoriaeth i’r rhai sy’n cystadlu ar lefel ryngwladol, gyda chwaraewyr rhyngwladol cyfredol Prydain Fawr yn cael eu hystyried fel y lefel uchaf bosibl (yn ddibynnol ar genedligrwydd a chwaraeon).
  • Rhaid i ymgeiswyr ddangos yr awydd a'r dyhead i barhau i berfformio ar y lefel uchaf bosibl trwy gydol eu cyfnod yma.
  • Rhaid i fyfyrwyr presennol/myfyrwyr sy'n dychwelyd fod yn rhan o dîm 1af / A ym Mhrifsygol Caerdydd. Disgwylir i fyfyrwyr newydd/myfyrwyr y flwyddyn gyntaf fod yn rhan o dîm 1af / A yn dilyn treialon.

Gall y gystadleuaeth am leoedd ar y rhaglen fod yn un frwd dros ben, felly nid oes sicrwydd o gael lle ac mae’n rhaid i bob ymgeisydd allu dangos tystiolaeth o'u cyflawniadau chwaraeon.

Gwneud cais

Gall unrhyw un wneud cais ar gyfer y Rhaglen Perfformiad Uchel cyn belled â'u bod wedi cwrdd â'r meini prawf uchod, yn ogystal ag amodau eu cynnig i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Unwaith y bydd gan ymgeiswyr le wedi'i gadarnhau ym Mhrifysgol Caerdydd, sef diwrnod canlyniadau Safon Uwch i nifer o fyfyrwyr, mae croeso i ymgeiswyr wneud cais ar gyfer y Rhaglen Perfformiad Uchel. Gall myfyrwyr presennol/myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais ar gyfer y rhaglen trwy lenwi ffurflen gais a’i dychwelyd erbyn y dyddiad cau isod.

Dydd Gwener 1 Hydref 2021 yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/2022.

Yn dilyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais, bydd y rhestr fer yn cael ei llunio a chynhelir cyfweliadau yn ystod wythnosau cyntaf blwyddyn academaidd 2021/22.

I wneud cais, anfonwch ffurflen gais HPP wedi'i chwblhau at ein Swyddog Chwaraeon Perfformiad (canllawiau i ymgeiswyr), gan gynnwys un geirda wedi'i gwblhau'n llawn a manylion un canolwr arall y gellir cysylltu ag ef/hi os cewch eich gwahodd i gyfweliad.

2021/22 High Performance Programme Application Form

Application form for the High Performance Programme for the 2021/2022 academic year.

Clare Daley

Swyddog Chwaraeon Perfformiad