Ewch i’r prif gynnwys

Mynd o le i le

Diweddarwyd: 15/05/2024 15:48

Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch gyda digon o fannau agored a gwyrdd i’w mwynhau. Mae’n rhwydd iawn mynd o gwmpas y campws a’r ddinas ar droed neu ar feic, heb yr angen i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Gwybod lle i fynd

  • Lawrlwythwch ap y myfyrwyr i’ch helpu i fynd o le i le ar y campws. Gallwch storio eich hoff leoedd a chael gwybod pa gyfleusterau eraill sydd gerllaw.
  • I gynllunio teithio i'r Brifysgol ac o amgylch y Brifysgol, ewch i My Uni Journey.
  • I gynllunio teithiau tu allan i'r Brifysgol, ewch i Traveline Cymru.

Dewch â beic

Mae beicio'n ffordd iach, werdd a hwyliog o deithio o amgylch y ddinas ac mae'n boblogaidd gyda myfyrwyr. Mae gan Gaerdydd gysylltiad da â rhwydwaith llwybrau beicio sy'n tyfu, gan wneud teithio'n fwy diogel ac yn fwy pleserus.

Mae'r brifysgol yn darparu cyfleusterau storio diogel mewn preswylfeydd ac o amgylch adeiladau'r campws, felly os ydych yn berchen ar feic, beth am ddod ag ef gyda chi? Peidiwch ag anghofio eich cadw chi a'ch beic yn ddiogel.

Gallwch hefyd brynu D-lock drwy daliad heb arian parod gan Ddesg Derbyn Canolfan Diogelwch Prifysgol Caerdydd am £20 (09:00 – 14:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Rydym yn gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru sy'n cynnig marcio diogelwch beiciau myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn.

Defnyddio e-sgwteri

Byddwch yn ymwybodol bod defnyddio e-sgwter preifat yn anghyfreithlon ar briffyrdd cyhoeddus ac mewn mannau cyhoeddus. Nid yw'r Brifysgol yn caniatáu defnyddio e-sgwteri ar y campws gan nad yw'n bosibl cael yswiriant priodol ar hyn o bryd ar gyfer e-sgwteri preifat. Os oes gennych e-sgwter, rydym yn argymell nad ydych yn dod ag ef i Gaerdydd. Ar hyn o bryd nid oes treialon o e-sgwteri rhent yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae gwasanaethau bysiau a threnau ar gael yng nghanol y ddinas, ei maestrefi ac i wahanol leoliadau y tu allan i'r ddinas.

Teithio ar y bws

Mae darparwyr gwasanaeth bws lleol a chenedlaethol yn gwasanaethu'r campysau.

Llwybrau lleolTeithio CenedlaetholBws gwennol i'r maes awyr
Bws CaerdyddNational ExpressTraws Cymru
NATMegabusMaes awyr Caerdydd
Newport Bus (X30 drwy Parc y Mynydd Bychan) Maes awyr Bryste
Stagecoach  
Traws Cymru  

Cerdyn teithio

Gall pobl ifanc rhwng 16 a 21 wneud cais am FyNgherdynTeithio i gael gostyngiad o hyd at 30% ar gostau teithio ar fysiau yng Nghymru.

Teithio ar y trên

Mae Caerdydd Canolog yn ganolfan ar gyfer rhwydwaith trên yng Nghaerdydd, yn cysylltu'r ddinas gyda gweddill De a Gorllewin Cymru a prif ddinasoedd Prydeinig.

Mynediad campwsGorsaf agosafAmser cerdded
Ysgol Peirianneg (Adeiladau Trevithick a'r Frenhines), Tŷ McKenzie, Tŷ Eastgate, Llys Senghennydd, Neuadd Senghennydd, Neuadd GordonHeol y Frenhines CaerdyddTua 10 munud
Adeiladau'r Brifysgol ym Mharc Cathays (ac eithrio rhai sy'n agos i orsaf Heol y Frenhines Caerdydd)CathaysTua 15-20 munud
Adeiladau'r Brifysgol ym Mharc y Mynydd BychanLefel isaf Y Mynydd Bychan a Lefel uchaf Y Mynydd BychanTua 20 munud

Tocynnau a Cardiau Rheilffordd

Gallwch ddewis o docynnau sengl, dychwelyd, multiflex (12 tocyn sengl am bris 10), tocynnau wythnosol, misol a blynyddol.

Gall Cardiau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru eich helpu i arbed arian wrth deithio.18 Mae Cerdyn Rheilffordd Cynilo yn rhoi gostyngiad o 50% ar brisiau tocynnau safonol i bobl ifanc 18 oed, ac mae'r Cerdyn Rheilffordd i Fyfyrwyr yn darparu gostyngiad o 34%.

Ennill gwobrau am deithio llesol a chynaliadwy

Cymerwch ran yn her teithio cynaliadwy Newid Camau Caerdydd. Gallwch ennill BetterPoints am ddewis teithiau teithio llesol a chynaliadwy i'r campws ac oddi yno.

Am gymryd rhan bydd myfyrwyr yn cael eu gwobrwyo â BetterPoints i'w defnyddio ar rai cynigion lleol gwych ar y campws, ar y stryd fawr a chyda darparwyr trafnidiaeth lleol. Mae llawer o wobrau i'w hennill hefyd.

Rhagor o wybodaeth

Cewch ragor o wybodaeth am deithio’n gynaliadwy pan fydd gennych fynediad i'r fewnrwyd.