Ewch i’r prif gynnwys

Geoffrey Pook

Geoffrey Pook

Roedd y cwrs Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol yn gadael i fi ddefnyddio fy ngradd israddedig i ddatblygu sgiliau cymhwysol gwerthfawr yn y diwydiant.

Cofrestrais ym Mhrifysgol Caerdydd i astudio'r radd meistr ar ôl cwblhau gradd baglor mewn Palaeobioleg ac Esblygiad o Brifysgol Portsmouth a gweithio dramor fel athro ar ôl graddio.

Roeddwn i wedi nodi adeiladu a pheirianneg geodechnegol fel llwybr gyrfa posibl ar sail fy hyfforddiant israddedig a fy niddordebau, ac roedd natur gymhwysol y cwrs a'r lleoliad gwaith 6 mis yn apelio'n fawr ataf fel ffordd i ddod i ddeall y diwydiant.

Roedd y cwrs yn foddhaus iawn a datblygodd cyfeillgarwch gwych yn y dosbarth drwy'r gwaith maes a grŵp. Roedd pawb o gefndir gwahanol ac ar gamau gwahanol yn ein gyrfaoedd/addysg. Fel un o ychydig o fyfyrwyr hŷn, fe gymerodd ychydig mwy o amser i mi arfer unwaith eto â strwythur prifysgol, ond roedd y darlithwyr yn gefnogol iawn a'r darlithoedd eu hunain yn ddiddorol ac yn heriol. Wrth edrych yn ôl, rwy'n gweld llawer o debygrwydd rhwng y tasgau a'r gwaith a wnaed yn y dosbarth a'r gwaith rwy'n ei wneud yn rheolaidd nawr gyda fy nhîm o ddaearegwyr.

Prosiect proffesiynol

Treuliais fy lleoliad diwydiant chwe mis yn ystod y cwrs meistr gydag Arolwg Daearegol Prydain, yn gweithio gyda'u tîm geo-beryglon i gefnogi'r dadansoddiad geo-ofodol o nodwedd a elwir yn 'gulls', lle mae calchfaen cyflawn wedi ffurfio bylchau neu graciau yn sgil hindreulio wrth i rew ddadmer haenau cerrig llaid meddalach yn ystod oesoedd iâ yn y gorffennol. Roedd y dasg yn galw am sgiliau GIS a gwaith maes cryf yn ogystal â thechnegau astudio desg sylfaenol. Roeddwn i wedi cael fy nghyflwyno i'r rhain i gyd fel rhan o'r cwrs MSc. Roedd y system ar gyfer cymryd rhan yn y lleoliad yn syml iawn a chafwyd digon o gefnogaeth gan y Brifysgol ac roedd y bobl yn yr Arolwg Daearegol hefyd yn llawn anogaeth. Roeddwn i'n falch o'r traethawd hir a gyflwynais ar ddiwedd y lleoliad gwaith a gyhoeddwyd yn ddiweddarach gyda chymorth yr Arolwg Daearegol.

Taith gyrfa

Ar ôl graddio, dechreuais weithio yn Greenfield Associates yng Nghaerfaddon fel peiriannydd geodechnegol graddedig, yn ymwneud yn bennaf â goruchwylio ymchwiliadau daear a pharatoi adroddiadau ar foncyffion gan ddefnyddio meddalwedd geodechnegol a geo-amgylcheddol. Wedi hynny, symudais i REC Ltd i ymgymryd â swydd fel Peiriannydd Geoamgylcheddol Graddedig. Yma, roedd fy rôl yn canolbwyntio mwy ar adfer ac asesu safleoedd datblygu. Roeddwn i'n gweithio'n bennaf ar adroddiadau astudiaethau desg a pharatoi samplu pridd ar gyfer profion labordy gyda llawer o waith safle ar draws de'r DU. Yn y swyddi hyn roeddwn i'n gallu defnyddio'r wybodaeth roeddwn i wedi’i dysgu mewn mecaneg pridd a thechnegau ymchwilio tir i helpu i hwyluso fy ngwaith.

Ddechrau 2014, symudais i Hong Kong i swydd gyda Meinhardt Infrastructure and Environment Ltd, ymgynghorydd adeiladu sy'n gweithredu'n fyd-eang. Dechreuais fel Daearegwr Graddedig ac erbyn hyn fi yw'r Prif Ddaearegwr Peirianneg gyda thîm o tua 10 daearegwr. Mae fy nhîm wedi chwarae rhan allweddol yn sicrhau a chwblhau prosiectau twnnel llwyddiannus yn Hong Kong ac yn rhyngwladol fel dylunydd contractwr. Rwy'n ddyledus iawn i'r sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygais yn ystod y radd meistr am gynnydd fy ngyrfa yn Meinhardt, yn enwedig y sgiliau technegol ond hefyd yr ystyriaethau proffesiynol o natur gymhwysol y cwrs.

Mae darparu gwybodaeth a phrofiad ymarferol o'r diwydiant i fyfyrwyr yn eu galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus mewn prosiectau, gan ddefnyddio sgiliau technegol a rheoli prosiect. Roedd cyffredinolrwydd llawer o'r technegau, safonau a meddalwedd yn golygu bod y newid i weithio yn Hong Kong yn arbennig o llyfn. Rwy'n teimlo fy mod wedi gallu defnyddio llawer o'r wybodaeth werthfawr a ddysgais ar y cwrs, yn enwedig ym maes mecaneg creigiau ar gyfer cloddio dwfn a gwaith twnelu, sef yr hyn rwyf ei wneud yn bennaf erbyn hyn.