Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

To celebrate the ECR Community Shrink & OSA Group launching their first ever study on the problem of inventory record inaccuracy, report authors Professor Aris Syntetos, Cardiff Business School’s Logistics and Operations Management section, Professor Yacine Rekik, EM Lyon, and Professor Christoph Glock, TU Darmstadt took part in a webinar to discuss the report’s outcomes.

The webinar was recorded and is available to view. View the webinar.

The research aimed to answer three key questions:

 1. To what extent are inventory records wrong?
 2. How does inventory record accuracy deteriorate over time?
 3. How does an improvement in inventory records affect sales?

Working closely with seven retailers, the findings confirm that for the retailers in this study 60% of inventory records are wrong, and that when the inventory records are corrected that sales can increase by 4 - 8%. Read the report.

The webinar explored the research objectives and findings in more detail, and importantly, propose a number of interventions that retailers and manufacturers could consider and act upon.

Bydd canolfan ar gyfer technolegau blaengar, o robotiaid a cherbydau diyrrwr i rithrealiti, deallusrwydd artiffisial a systemau seibr-ffisegol, yn cael ei hagor ym Mhrifysgol Caerdydd o ganlyniad i fuddsoddiad mawr gan gronfa Ewropeaidd.

Bydd y ganolfan newydd sbon ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dyn-Peiriant (IROHMS) yn amlygu Caerdydd a de Cymru fel hyb ar gyfer technolegau arloesol sydd ar gynnydd.

Bydd y ganolfan ryngddisgyblaethol yn adeiladu ar arbenigedd ymchwil sy’n rhagori ar lefel fyd-eang yn Ysgolion Peirianneg, Cyfrifiadureg a Gwybodeg a Seicoleg Prifysgol Caerdydd, ac ar brofiad sefydlog rhaglenni ymchwil graddfa-fawr yn y meysydd hyn.

Mae prosiectau ymchwil proffil-uchel blaenorol wedi cynnwys datblygu robotiaid lled-awtomatig i gefnogi hen bobl yn eu cartrefi, dyfais gludadwy ar gyfer canfod anaf trawmatig i’r ymennydd yn gynnar a’i drin, yn ogystal â rhyngweithiadau dynol a defnyddioldeb cerbydau diyrrwr.

Bydd IROHMS yn canolbwyntio ei ymchwil ar lawer o sectorau o bwysigrwydd strategol i Gymru, gan gynnwys gweithgynhyrchu digidol uchel ei werth, peiriannau ffatri di-wifr, awyrofod, cerbydau awtomatig, a’r heriau cymdeithasol sy’n wynebu gofal iechyd a byw â chymorth.

Bydd y ganolfan £3.5 miliwn, wedi’i hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn gwneud yn siŵr mai yng Nghaerdydd y gwneir y genhedlaeth nesaf o ddarganfyddiadau ymchwil trawsnewidiol, gyda chymorth gan ryw o feddyliau mwyaf disglair yn y maes.

Bydd y cyllid hefyd yn helpu i atgyfnerthu’r màs critigol ym meysydd deallusrwydd artiffisial a roboteg sy’n bodoli ar draws de Cymru ar hyn o bryd, yn ogystal â meithrin partneriaethau newydd gydag arbenigwyr diwydiannol a hybu buddsoddiad ar draws y maes.

Y gwir amdani yw bod IROHMS wedi cael dros 40 o lythyron o gefnogaeth gan ddiwydiant, y sector cyhoeddus ac addysg uwch, gyda llawer yn mynegi diddordeb mewn ymchwilio a dylunio ar y cyd, rhwydweithio a digwyddiadau, Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, darlithoedd gwadd, adolygu gan gymheiriaid, a mentora.

Caiff cyfleusterau hynod flaengar ym Mhrifysgol Caerdydd eu gwella hefyd, gan gynnwys datblygu labordy roboteg, labordy recordio symudiadau, labordy Rhyngrwyd y Pethau, ynghyd a llawer o fuddsoddiadau eraill.

Meddai’r Athro Rossi Setchi, Prif Ymchwilydd IROHMS: “Mae’r ganolfan newydd hon yn seiliedig ar weledigaeth o fyd sy’n canolbwyntio ar bobl, yn rhyngweithiol, yn gydgysylltiedig, yn gyfoethog o ran data, yn ddwys ei gwybodaeth ac yn glyfar.

“Drwy gynnull ein harbenigedd i gyd o dan un faner, byddwn yn manteisio’n llawn ar ein harbenigedd ymchwil ac yn sbarduno arloesedd fydd yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau pwysicaf i gymdeithas.

“Ein nod yw gwneud de Cymru yn ardal o ragoriaeth ym meysydd Dealltwriaeth Artiffisial, Roboteg, a Systemau Dyn-Peiriant, sydd o fri byd-eang, a denu buddsoddiadau ymhellach a’r arbenigedd ymchwil gorau yn y byd.”

Meddai Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: “Mae’r llywodraeth am weld Cymru ar flaen y gad o ran arloesedd a yrrir gan ddata. Bydd y Ganolfan ragorol hon yn targedu cyfleoedd newydd sy’n dod i’r amlwg yn y diwydiant Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Pheiriannau Dynol gan roi hwb pellach i’n henw da yn y maes ar lwyfannau cenedlaethol a rhyngwladol.

“Mae’n bleser gennyf agor y cyfleuster newydd hwn sydd wedi cael £1.8m gan yr UE. Bydd yn galluogi rhagor o gydweithio â busnesau a sefydliadau eraill ac yn cryfhau’r effaith y mae Cymru eisoes yn ei chael yn y sector.”

Bydd myfyriwr ôl-raddedig o Brifysgol Caerdydd yn derbyn Gwobr Traethawd Hir y Flwyddyn yng Nghynhadledd y Rhwydwaith Ymchwil Logisteg ar 5 Medi 2019.

Noddir y wobr gan y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (CILT), ac mae'n un o ddwy a gyflwynir yn y gynhadledd sy'n dathlu rhagoriaeth traethodau hir israddedig ac ôl-raddedig ym meysydd logisteg, y gadwyn gyflenwi a rheoli gweithrediadau.

Yn ogystal â thystysgrif mewn ffrâm, bydd Zepeng Wu, sy'n astudio'r MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd, yn derbyn siec am £250 yng nghinio'r Gynhadledd a drefnir gan Brifysgol Northampton.

Teitl ei draethawd oedd “Catering food waste management in the UK: A novel cause-effect diagram using Multi-Criteria Decision Making (MCDM)” ac fe'i cyd-oruchwyliwyd gan Dr Irina Harris a Dr Ahmed Mohammed. Mae'r traethawd yn canolbwyntio ar y sector gwasanaeth bwyd (siopau coffi, bwyd i fynd, tai bwyta a thafarndai) yng Nghaerdydd.

Mae'n edrych ar alluogwyr gwastraff bwyd ar lefelau Pwrcasu a Storio, Prosesu, strategaeth Gweithredu, Pobl a Defnyddwyr. Mae'r ymchwil yn cynnig dealltwriaeth newydd, yn categoreiddio galluogwyr a nodir fel achosion ac effeithiau, ac yn awgrymu argymhellion i liniaru achosion gwastraff bwyd.

Dywedodd Dr Harris, Dirprwy Bennaeth yr Adran ac Uwch-ddarlithydd mewn Logisteg a Modelu Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd: “Hoffwn longyfarch Zepeng ar y llwyddiant gwych hwn...”

Mae'r LRN yn rhwydwaith anffurfiol o academyddion, ymchwilwyr, ymarferwyr ac unigolion eraill â diddordeb sy'n gweithio ym maes logisteg, rheoli'r gadwyn gyflenwi a rheoli gweithrediadau.

Prif amcan y Rhwydwaith yw hwyluso cynhyrchu, hyrwyddo a lledaenu ymchwil perthnasol a thrwy hynny, wneud cyfraniadau effeithiol i broffesiynau logisteg, rheoli'r gadwyn gyflenwi a gweithrediadau.

Cafodd Ysgol Busnes Caerdydd y fraint o groesawu’r Athro Joseph Sarkis a’r myfyriwr PhD Samuel Allen o Ysgol Busnes Foisie Sefydliad Polytechnig Worcester yn Massachusetts, a Dr Tian Xu o Ysgol Amgylcheddol Prifysgol Shanghai Jiao Tong rhwng 16 a 19 Gorffennaf 2019.

Ar fore 16 Gorffennaf, cynhaliodd yr Athro Joseph Sarkis seminar i drafod hynt a helynt cyhoeddi papurau, yn arbennig mewn cyfnodolion o ansawdd.

Fe aeth i’r afael â’r cwestiwn ‘Beth sydd ei angen arnoch chi i gyhoeddi?’ gan gynghori’r rheiny a oedd yn bresennol i gyflwyno’r ddadl fod eu papur yn amserol ac yn gyfredol, yn bwysig i gymdeithas, yn cyd-fynd â chwmpas y cyfnodolyn ac y bydd y farchnad a’r darllenwyr yn ei hoffi.

Yna, canolbwyntiodd yr Athro Sarkis ar enghreifftiau o ymchwil parhaus gan fanylu ar ddau bapur yr oedd wedi cydweithio arnynt gydag academyddion Ysgol Busnes Caerdydd.

 1. Papur damcaniaethol ar wastraff bwyd, sydd wrthi’n cael ei adolygu mewn cyfnodolyn o ansawdd, wedi’i ysgrifennu gan Vasco Sanchez Rodrigues, Emrah Demir, Xun Wang a Joseph Sarkis.
 2. ‘Maritime Container Shipping: Does Coopetition Improve Cost and Environmental Efficiencies’, wedi’i ysgrifennu gan Andrew Trapp, Irina Harris, Vasco Sanchez Rodrigues a Joseph Sarkis.

Gwahanol ddulliau a safbwyntiau

Yn y prynhawn, arweiniodd Joseph Sarkis, Tian Xu a Samuel Allen weithdy ar ‘Gadwyni Cyflenwi Cynaliadwy’.

Roedd y sesiwn yn trafod safbwyntiau’r ymwelwyr ar y pwnc.

Cyflwynodd yr Athro Sarkis ei farn arbenigol ar beth yw’r tueddiadau cyfredol a thueddiadau’r dyfodol ym maes rheoli cadwyni cyflenwi cynaliadwy.

Mae gwaith ymchwil Samuel Allen yn canolbwyntio ar wastraff bwyd a sut y mae’n peri her sylweddol i gynaliadwyedd. Cyflwynodd gymhwysiad dynameg system o leihau a chael gwared ar wastraff bwyd.

Trafododd Tian Xu bod angen dangosyddion mwy cynhwysfawr i werthuso masnachu sy’n ategu gwerth economaidd seiliedig ar y farchnad. Daeth â’r gweithdy i’r ben drwy gyflwyno dull egni ac yna egluro ‘eMergy’ fel rhywbeth sy’n ategu masnach neu werthusiad economaidd.

Prosiect Ocado – dechrau arni

Four men wearing high-visibility jackets in a warehouse

Ar 17 Gorffennaf, aeth Joseph Sarkis, Samuel Allen, Vasco Sanchez Rodrigues a Xun Wang i ymweld â phrif swyddfa a chanolfan foddhad Ocado yn Hatfield, wrth iddynt ddechrau gweithio ar eu prosiect ymchwil ar y cyd i leihau a chael gwared ar wastraff bwyd yn y gadwyn cyflenwi.

Mae Ocado yn ariannu ail gylch o waith ymchwil gydag Ysgol Busnes Caerdydd i ddatblygu a phrofi modelau i fesur ac i optimeiddio gwastraff bwyd yn eu cadwyn cyflenwi.

Dyma oedd ymgysylltiad cyntaf y tîm prosiect newydd ag Ocado i ddechrau ar y prosiect. Yn ogystal â’r daith o’r ganolfan boddhad cwsmeriaid, cawsant hefydd gwrdd â thîm Ocado er mwyn helpu i gwmpasu a dylunio’r prosiect.

Dywedodd Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Uwch-ddarlithydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd: “Dechreuodd ein cydweithio rhyngwladol â’r Athro Joseph Sarkis yn 2015 ac mae wedi bod yn datblygu’n sylweddol ers hynny...”

Meddai’r Athro Joseph Sarkis, arbenigwr Gweithrediadau, Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi a Chynaliadwyedd o Ysgol Busnes Foisie Sefydliad Polytechnig Worcester yn Massachusetts: “Mae bwyd yn hanfodol i’r genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol. Mae bwyd yn angen sylfaenol a hanfodol ar gyfer cynnal a chynaliadwyedd, ac mae diogelwch ein cyflenwad bwyd yn dibynnu ar reoli ein gwastraff bwyd...”

Mae adolygiad o gynnydd prosiect Metro De Cymru hyd yn hyn a chyfleodd sy’n bodloni y tu hwnt i’r cynlluniau a ariannwyd wedi denu cynulleidfa o lunwyr polisïau, academyddion ac ymarferwyr busnes i Sesiwn Hysbysu dros Frecwast ddiweddaraf yr Ysgol Busnes ddydd Mercher 10 Gorffennaf 2019.

Dechreuodd Andrew Potter, Athro mewn Logisteg a Thrafnidiaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd y cyfan yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd y digwyddiad.

Tynnodd yr Athro Potter sylw at botensial trawsnewidiol prosiect Metro De Cymru i ddefnyddwyr presennol trafnidiaeth gyhoeddus, ond a allai elwa ar welliannau i’r gwasanaeth. At hynny, amlygwyd cwmpas y cynllun i ddatblygu rhwydwaith sy’n galluogi defnyddwyr newydd i gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus yn eu bywydau bob dydd.

Ar ôl cyflwyniad yr Athro Potter, aeth Colin Lea, Cyfarwyddwr Masnachol a Phrofiad Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru ati i gyflwyno fel y cyntaf o westeion gwadd y bore.

Cymru a ffiniau

Amlinellodd Mr Lea weledigaeth Trafnidiaeth Cymru i greu rhwydwaith trafnidiaeth y mae Cymru’n falch ohoni,i roi diweddariad ar gyflwyniadau hyd yn hyn ac i edrych ymlaen at yr hyn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer y chwech i naw mis nesaf.

Wrth edrych ar y genedl gyfan, rhannodd Mr Lea gynlluniau i drawsnewid y rhwydwaith drwy fuddsoddi mewn trenau newydd – caiff llawer ohonynt eu rhoi at ei gilydd yng Nghymru – creu swyddi a phrentisiaethau, a diweddaru gorsafoedd trenau gan gynnwys cyfleusterau, arlwyo, siopau, dulliau tocynnau clyfar, WiFi, parcio a hygyrchedd.

Amlinellodd hefyd y newidiadau a gyflawnwyd hyd yn hyn – roedd y rhestr yn amrywio o wasanaethau newydd, datblygiadau technoleg, gofynion dwy iaith, gwasanaethau glanhau a chreu swyddi ymysg eraill.

Dywedodd Mr Lea wrth symud i ganolbwyntio ar y prosiect Metro De Cymru: “Nid mater o drenau yn unig yw Metro. Mae’n ymwneud â chysylltu pob math o drafnidiaeth at ei gilydd. Gall hynny fod yn cerdded a beicio – teithio llesol fel rydym yn ei alw. Gallai fod yn teithio ar fysiau a'r cyfnewidfeydd rhwng dulliau cludo fel bws a thrên, er enghraifft y rhai sydd wedi'u cynllunio yng Nghaerdydd a Chaerffili...”

Ar ôl amlinellu gweledigaeth Trafnidiaeth Cymru o safbwynt cymdeithasol, symudodd Mr Lea ymlaen i’r newidiadau ffisegol ar gyfer y rhwydwaith ei hun. Wedi'i drefnu ar gyfer mis Rhagfyr 2023, bydd y rhwydwaith yn golygu llawer mwy o drenau yr awr ar gyfer gwasanaethau ledled y rhanbarth, fflyd cerbydau tri-modd a metro arloesol, sy'n gallu gweithredu tramffordd ar y stryd ac ar linell gweld.

Ceir a thagfeydd traffig

Dilynodd Mark Berry, Athro mewn Ymarfer Cysylltedd o Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd Colin Lea a mynd ati i roi’r cyd-destunau ehangach i brosiect Metro.

Trwy fyfyrio am ei rôl ers 2010 yn helpu i wireddu’r metro, gan gynnwys gweithio gyda Llywodraeth Cymru i arwain y gwaith o’i ddatblygu ar gyfer rhan o’r cyfnod hwnnw, dywedodd yr Athro Barry: “Dylai’r Metro fod yn gatalydd ar gyfer ystyried sut rydym am fyw yn y rhan hon o’r byd...”

Yn ystod ei gyflwyniad, amlinellodd effaith gorddibyniaeth y gymdeithas ar geir fel y prif fodd o deithio, a sut rydym wedi methu cynnig dulliau amgen i hyn.

Myfyriodd ar y cyd-destun rhanbarthol ac economaidd, sydd wedi symud o fod yn bwerdy diwydiannol sydd o fudd i'r rhanbarth cyfan i ddirywiad diwydiannol, ymddieithrio a newidiadau mewn llywodraeth leol.

I'r Athro Barry, mae cysylltedd trafnidiaeth gwael yn ffactor sy'n gwaethygu yn y sifftiau economaidd, cymdeithasol ac o ran agwedd hyn.

Defnyddiodd y rhan hon o’i gyflwyniad i rannu cyfleoedd Datblygiad sy'n Canolbwyntio ar Dramwy fel y gwelwyd mewn dinasoedd megis Vancouver, Barcelona a Denver. Mae datblygiadau megis y rhain yn galluogi llywodraethau i edrych ar effaith systemau tramwy a sut y gallai annog mathau eraill o dwf, ehangu a buddsoddi mewn rhanbarthau dinesig.

Roedd rhan olaf cyflwyniad yr Athro Barry yn y sesiwn hysbysu dros frecwast yn canolbwyntio ar gysylltedd.

Mae llinellau Crossrail Caerdydd a Circle, Bus Rapid Transit yn syniadau yr amlinellodd yr Athro Barry, sydd â’r nod o roi cysylltedd gwell yn rhanbarth dinas Caerdydd.

Gydag enghreifftiau eglurhaol, daeth i ben trwy ddangos sut y gellid cyflawni'r prosiectau fesul cam ac annog cyfleoedd teithio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrchfannau sydd wedi'u hynysu ar hyn o bryd.

Daeth y sesiwn hysbysu dros frecwast i ben gyda sesiwn holi ac ateb fywiog dan gadeiryddiaeth yr Athro Potter.

Rhwydwaith yw'r gyfres Sesiynau Hysbysu Brecwast Addysg Weithredol sy'n galluogi cysylltiadau busnes i gael rhagor o wybodaeth am y gwaith ymchwil diweddaraf a datblygiadau allweddol gan bartneriaid diwydiannol.

Os nad oeddech yn gallu dod, edrychwch ar ein ffrwd fyw o’r digwyddiad.

Mae’r sesiwn nesaf, I ba raddau y gall cwmnïau o Gymru ennill mantais o Superfast? ddydd Mawrth 24 Medi 2019 a bydd yr Athro Max Munday, Giles Phelps a David Elsmere yn archwilio materion a chyfleoedd yn seilwaith digidol busnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Mae partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth rhwng Ysgol Busnes Caerdydd a Qioptiq, cwmni ffotoneg blaengar yng ngogledd Cymru, wedi ennill anrhydedd Arloesedd mewn Busnes yn Seremoni Wobrwyo Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd eleni.

Yn y prosiect ar y cyd, rhannodd yr Athrawon Aris Syntetos a Mohamed Naim a Dr Thanos Goltsos, arbenigwr mewn rhagolygu rhestri eiddo ‘effeithlon’, eu harbenigedd i ddatblygu pecyn offer i ragolygu stocrestrau ‘ailweithgynhyrchu’.

Mae Qioptig, cwmni o Lanelwy, yn dylunio ac yn gweithgynhyrchu cynhyrchion ffotoneg yn ogystal ag atebion ar gyfer cwsmeriaid awyrofod a sectorau amddiffyn cenedlaethol a rhyngwladol.

Diolch i ymdrechion y tîm academaidd sy’n seiliedig ar ddiwydiant, maent wedi creu model busnes o'r radd flaenaf er mwyn hwyluso cadwyni cyflenwi mwy effeithlon, a gostwng costau drwy reoli stocrestrau yn well.

Dywedodd Peter White, Rheolwr Gyfarwyddwr Qioptiq: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill y wobr hon gydag Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'n atgyfnerthu ein henw da hirsefydlog fel cwmni arloesol gydag agwedd ymarferol at arloesedd...”

Ychwanegodd yr Athro Syntetos: “Mae’n deyrnged i bawb oedd ynghlwm â’r gwaith, o ymchwil eithriadol Thanos fel aelod cyswllt y bartneriaeth – gan ddod â manteision economaidd sylweddol i un o gwmnïau mwyaf arloesol Cymru – i oruchwyliaeth ymroddedig yr Athro Naim...”

Mae gwaith ymchwil ar stocrestrau mwy effeithlon a chynaliadwyedd amgylcheddol yn alinio'n agos â strategaeth Gwerth Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd, gan adlewyrchu diddordeb cynyddol Llywodraethau Cymru a'r DU yn yr economi gylchol, cynaliadwyedd ac ad-weithgynhyrchu.

Trefnwyd y Gwobrau, a gynhaliwyd ar 3 Mehefin, gan Rwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd, ac maent wedi bod yn hyrwyddo'r partneriaethau rhwng y Brifysgol â busnesau ers dros ugain mlynedd.

Mae cyn-ymgeisydd doethurol o Ysgol Busnes Caerdydd wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr o fri i gydnabod ei thraethawd ymchwil PhD rhagorol ym maes economeg a logisteg forol.

Mae Dr Bahana Wiradanti, sydd erbyn hyn yn Ddadansoddwr yn Swyddfa Strategaeth Gorfforaethol Indonesia Port Corporation, ar ôl dadlau dros draethawd ymchwil ei PhD yn llwyddiannus, yn un o blith tri o’n hymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sydd ynddi i ennill Gwobr MEL Palgrave Macmillan am y traethawd ymchwil PhD gorau.

Trefnir y wobr, sy’n cael ei rhoi am y seithfed flwyddyn, gan y Gymdeithas Economegwyr Morol Rhyngwladol i hyrwyddo ymchwil o ansawdd ac i gryfhau cysylltiadau ymchwil ymhlith ymchwilwyr ifanc.

Cyhoeddir yr enillydd, a fydd yn cael gwobr o €1,000 mewn seremoni ddydd Gwener 21 Mehefin 2019 mewn Gweithdy Rhyngwladol ar y pwnc “Adeiladu porthladdoedd y dyfodol mewn cadwyni cyflenwi gwydn,” a gynhelir yn Genoa.

Bydd Dr Wiradanti, sy’n mynd i’r seremoni gyda chymorth ariannol gan Ysgol Busnes Caerdydd, yn cyflwyno ei gwaith ymchwil ochr yn ochr â’r ymgeiswyr eraill sydd wedi cyrraedd y rhestr fer mewn sesiwn arbennig yn y gweithdy.

Dywedodd Dr Andrew Potter, Darllenydd mewn Logisteg a Thrafnidiaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd ac un o dîm goruchwylio Dr Wiradanti: “Mae cyrraedd y rhestr fer yn dyst i waith caled Bahana dros dair blynedd ei PhD...”

Datblygiad porthladdoedd sy’n ganolbwynt i gynwysyddion

Aerial view of port

Yn sgîl dadlau dros ei thraethawd ymchwil yn llwyddiannus ym mis Ionawr 2019, gwnaeth Dr Wiradanti fodloni’r meini prawf ar gyfer y gystadleuaeth o drwch blewyn – a oedd yn mynnu bod yn rhaid i ymgeiswyr wneud hynny rhwng 31 Mai 2016 a 28 Chwefror 2019.

“Rwy’n gobeithio y gallai’r wobr fod yn gam tuag at wneud cyfraniad go iawn i wybodaeth, arferion a pholisi.”

Edrychodd ei gwaith ymchwil ar sut y gallai porthladdoedd sy’n ganolbwynt i gynwysyddion mewn ardaloedd perifferol gynnig cyfleoedd i dyfu drwy gynnal arolwg dulliau cymysg gyda phorthladdoedd yn Indonesia a chynrychiolwyr o’r diwydiant cludiant morol.

Rhagor o wybodaeth am ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae cwmni ffotoneg o'r radd flaenaf yng ngogledd Cymru a ddatblygodd ddull newydd o ad-weithgynhyrchu a rhagfynegi galw, wedi ennill gwobr am arloesedd.  

Creodd Qioptiq, sydd wedi'i leoli yn Sir Ddinbych, fodel busnes o'r radd flaenaf er mwyn hwyluso cadwyni cyflenwi di-wastraff, a gostwng costau drwy reoli stocrestrau'n well.

Mae'r cwmni o Lanelwy yn dylunio ac yn gweithgynhyrchu cynhyrchion ffotoneg yn ogystal ag atebion ar gyfer cwsmeriaid awyrofod a sectorau amddiffyn cenedlaethol a rhyngwladol.

Arloesedd a arweiniodd y cwmni i ffurfio Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Phrifysgol Caerdydd wrth iddo geisio cynyddu ei adnoddau. Tyfodd ei fusnes cefnogi gwasanaeth wrth fabwysiadu gweithgareddau y mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn eu cynnal, fel arfer.

Ysgol Busnes Caerdydd roddodd yr arbenigedd ar gyfer datblygu pecyn cymorth stocrestrau 'ad-weithgynhyrchu,' i gefnogi'r broses o gynnal a chadw, ac uwchraddio cyfarpar goruchwylio a thargedu ar gyfer Lluoedd Arfog y DU.

Mae'r bartneriaeth – a ffurfiodd ran o gais llwyddiannus Qioptiq am gytundeb gwerth £82m – wedi ennill yr anrhydedd Arloesedd mewn Busnes yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2017, sydd bellach ar eu 21ain blynedd.

Dywedodd Peter White, Rheolwr Gyfarwyddwr Qioptiq: "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill y wobr hon gydag Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'n atgyfnerthu ein henw da hirsefydlog fel cwmni arloesol gydag agwedd ymarferol at arloesedd. Yn sgîl y bartneriaeth, aethom ati i symleiddio ein cadwyn gyflenwi a defnyddio set newydd o declynnau i gefnogi ein gweithrediadau cyflenwi logisteg, a'n galluogi i bennu galw'n fanwl, rhagfynegi'r arian a gaiff ei ennill a chynllunio archebion stocrestrau."

O dan arweiniad yr Athro Aris Syntetos a’r Athro Mohamed Naim o Ysgol Busnes Caerdydd, cyflogodd y bartneriaeth arbenigwr mewn rhagfynegi stocrestrau 'di-wastraff,' Thanos Goltsos, i weithio gyda Qioptiq i drosglwyddo arbenigedd academaidd.    

"Rydym yn falch ac yn wirioneddol wrth ein boddau o fod wedi ennill y wobr hon," meddai'r Athro Syntetos. Mae’n deyrnged i bawb oedd ynghlwm â’r gwaith, o ymchwil eithriadol Thanos fel cyswllt y bartneriaeth – gan ddod â manteision economaidd sylweddol i un o gwmnïau mwyaf arloesol Cymru – i oruchwyliaeth ymroddedig yr Athro Naim. Ym marn Innovate UK, roedd y bartneriaeth yn 'rhagorol' – ac rydym wrth ein boddau bod ein gwaith ymchwil yn parhau i ennill y prif wobrau ac yn cyfrannu at fusnes mwy di-wastraff a gwyrddach ar draws y byd."

Gofynnodd Qioptiq am arbenigedd Prifysgol Caerdydd ar ôl gwaith blaenorol gydag Ysgol Busnes Caerdydd drwy weithrediadau'r Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE ac ASTUTE2020) wedi'u hariannu'n rhannol gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Mae gwaith ymchwil ar stocrestrau mwy di-wastraff a chynaliadwyedd amgylcheddol yn alinio'n agos â strategaeth Gwerth Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd, gan adlewyrchu diddordeb cynyddol Llywodraethau Cymru a'r DU yn yr economi gylchol, cynaliadwyedd ac ad-weithgynhyrchu.

Trefnir y Gwobrau, ar 3 Mehefin, gan Rwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd, ac maent wedi bod yn hyrwyddo'r partneriaethau rhwng y Brifysgol â busnesau ers dros ugain mlynedd.

https://youtu.be/9GK3DSf-Lrg

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi enwi pedwar academydd o’r Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau, o gyfanswm o 11 o Brifysgol Caerdydd, ymhlith eu Cymrodyr newydd.

Mae pedwardeg wyth o Gymrodyr newydd wedi ymuno â Chymdeithas Ddysgedig Cymru eleni o feysydd sy’n cwmpasu’r celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau a’r tu hwnt. Mae pob un o’r Cymrodyr newydd wedi cyfrannu at fyd dysg fel ymchwilwyr, academyddion, a gweithwyr proffesiynol - ac mae gan bob un ohonynt gysylltiad cryf â Chymru.

Cymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru newydd y Sefydliad yw:

Mae Simon wedi arloesi mewn astudiaethau o lid a rheolaeth y system imiwnedd gan broteinau arbenigol a elwir yn gytocinau.  Mae ei ymchwil wedi gwella dealltwriaeth o’r modd y mae cytocinau yn gweithredu mewn iechyd ac afiechyd, gan arwain at ddarganfyddiadau pwysig o ran diagnosio, dosbarthu a thrin cleifion gydag afiechydon llidiol megis arthritis gwynegol.

Mae Ian yn ymchwilydd sydd wedi sefydlu enw da yn rhyngwladol, gan ymchwilio, datblygu a chynhyrchu profion diagnostig biocemegol newydd ar gyfer clefydau dynol am dros drideg o flynyddoedd mewn amgylcheddau academig a masnachol, a hefyd yn y GIG. Mae technolegau a ddyfeisiwyd ganddo wedi eu trwyddedu i’w defnyddio gan gwmnïau rhyngwladol yn sylfaen i brofion diagnostig clinigol in vitro, a defnyddir cannoedd o filoedd ohonynt bob blwyddyn ledled y byd.

Mae Susan yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei gwaith ar y celloedd imiwnedd sy’n gysylltiedig â’r ymosod ar gelloedd sy’n cynhyrchu inswlin yn y pancreas mewn diabetes math 1. Mae ei hymchwil wedi helpu deall y prosesau sy’n arwain at ddatblygiad diabetes math 1 a sut y gellir defnyddio rhai o’r rhain er mwyn datblygu triniaethau imiwnedd at gyfer y cyflwr yn y dyfodol.

Fe wnaeth Bernhard arloesi darganfyddiad proteinau arbenigol yn y llif gwaed a elwir yn gemocinau, a’u derbynyddion ar gelloedd imiwnedd.  Mae’r proteinau hyn yn hanfodol ar gyfer cyfeirio traffig y celloedd imiwnedd drwy’r corff yn ystod iechyd neu afiechyd. Mae darganfyddiadau Bernhard wedi arwain at fewnwelediadau i’r modd y mae ein system imiwnedd yn brwydro yn erbyn clefydau heintus a sut y mae’n cynnal iechyd meinweoedd.

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn gydnabyddiad cyhoeddus o ragoriaeth, ac mae cryn gystadleuaeth; mae’n digwydd wedi archwiliad o gyflawniadau pob enwebai yn eu maes/meysydd perthnasol.

Dywedodd Sir Emyr Jones Parry, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru:

"Mae’n dda iawn gennyf groesawu 48 o Gymrodyr newydd i’r Gymdeithas. Mae eu hetholiad yn cydnabod eu cyflawniadau unigol a’u cyfraniadau i fyd dysg, ac mae’n dda gen i eu bod yn cwmpasu ystod mor eang o ddisgyblaethau ymchwil a’r tu hwnt. Bydd y Cymrodyr newydd hyn yn helpu i gryfhau ein gallu i gefnogi rhagoriaeth ar draws pob maes academaidd ac ar draws bywyd cyhoeddus, yng Nghymru a thramor."

Wedi ei sefydlu yn 2010 mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn defnyddio gwybodaeth ei harbenigwyr i hyrwyddo ymchwil, ysbrydoli dysgu, a rhoi cyngor polisi annibynnol. Mae’r ychwanegiad blynyddol o Gymrodyr newydd yn helpu’r Gymdeithas i gyflawni’r amcanion hyn.

Etholiad 2019 yw’r nawfed mewn proses dreigl tuag at greu Cymrodoriaeth gref a chynrychioliadol. Bydd ffocws parhaus y Gymdeithas ar ragoriaeth a chyflawniad yn sicrhau bod y Gymrodoriaeth yn cynrychioli’r gorau sydd gan Gymru i’w gynnig o ran dysg.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi enwi 11 academydd o Brifysgol Caerdydd ymhlith y Cymrodyr etholedig newydd.

Mae deugain ac wyth o Gymrodyr newydd wedi ymuno â Chymdeithas Ddysgedig Cymru eleni o feysydd ar draws y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau a thu hwnt. Mae’r Cymrodyr newydd oll wedi cyfrannu at fyd dysg fel ymchwilwyr, academyddion a gweithwyr proffesiynol – ac mae gan bob un gysylltiad cryf â Chymru.

Meddai'r Athro Stuart Palmer, Cadeirydd y Cyngor, ac un o gymrodyr etholedig eleni: “Mae'n anrhydedd mawr bod Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi fy nghydnabod i a nifer o'm cydweithwyr yn y Brifysgol.

“Mae'r Gymdeithas yn chwarae rôl hanfodol o ran hyrwyddo ymchwil y genedl a gwneud y mwyaf o'i chyrhaeddiad. Edrychaf ymlaen at gyfrannu at y gwaith pwysig hwn ochr yn ochr â grŵp nodedig o bobl sydd wedi gwneud cyfraniad mor sylweddol at ddatblygu a chymhwyso ymchwil Cymru.”

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth, ac yn gystadleuol iawn. Fe’i cynhelir yn dilyn archwiliad trylwyr o gyflawniadau’r rheini a enwebir yn eu meysydd perthnasol.

Y rheini sy’n ymuno â’r Gymrodoriaeth eleni yw:

 1. Yr Athro Davide Bonifazi, Athro Cemeg Uwchfoleciwlaidd yn yr Ysgol Cemeg
 2. Yr Athro Samuel Evans, Pennaeth yr Ysgol Peirianneg
 3. Yr Athro Sophie Gilliat-Ray, Athro mewn Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Diwinyddol, a Chyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Islam yn y DU (Islam-UK)
 4. Yr Athro David Wyn Jones, Athro yn yr Ysgol Cerddoriaeth
 5. Yr Athro Simon Jones, Deon Ymchwil, ac Arweinydd Thema Haint, Llid ac Imiwnedd
 6. Yr Athro Malcolm Mason, Athro yn yr Ysgol Meddygaeth
 7. Yr Athro Paul Milbourne, Pennaeth yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio
 8. Yr Athro Bernhard Moser, Athro yn yr Ysgol Meddygaeth
 9. Yr Athro Stuart Palmer, Cadeirydd y Cyngor
 10. Yr Athro Ian Weeks, Deon Arloesi Clinigol yn yr Ysgol Meddygaeth
 11. Yr Athro Susan Wong, Athro Clinigol yn yr Ysgol Meddygaeth

Dywedodd Syr Emyr Jones Parry, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru “Rwyf i wrth fy modd yn croesawu 48 o Gymrodyr newydd i’r Gymdeithas. Mae eu hetholiad yn cydnabod eu llwyddiannau unigol a’u cyfraniadau i fyd dysg ac rwyf i’n falch eu bod yn cwmpasu’r fath rychwant o ddisgyblaethau ymchwil a thu hwnt. Bydd ychwanegu’r Cymrodyr newydd hyn yn cryfhau ein gallu i hyrwyddo rhagoriaeth ar draws pob maes o fewn bywyd academaidd a chyhoeddus yng Nghymru a thramor.”