Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae arbenigedd Prifysgol Caerdydd wedi helpu cwmni yng ngogledd Cymru i ennill cytundeb amddiffyn gwerth £82m, gan greu a diogelu swyddi.

Mae arbenigwyr o Ysgol Busnes Caerdydd wedi treulio dwy flynedd yn datblygu cyfarpar i wella gweithrediadau rhagfynegi stocrestrau Qioptiq, sydd wedi’i leoli yn Ninbych.

Bu’r cydweithio a’r arbenigedd yn help i’r cwmni i sicrhau cytundeb chwe blynedd gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) i roi gwasanaeth i offer gweld yn y tywyllwch.

Ac mae hyn wedi arwain at adeiladu warws newydd Qioptiq, gwerth £3.7m - sy’n agor heddiw - y drws nesaf i ffatri bresennol Qioptiq ym Mharc Busnes Llanelwy.

Roedd yr astudiaeth yn bosibl o ganlyniad i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) a gyd-ariennir gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ac Innovate UK.

Canmolwyd y bartneriaeth gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, am uno arbenigedd am ddiwydiant a dealltwriaeth academaidd.

“Mae Llywodraeth Cymru yn hynod falch o gael cyd-ariannu’r Prosiect Trosglwyddo Gwybodaeth, sydd wedi cyflawni canlyniadau rhagorol.

“Qioptiq yw un o’n cwmnïau Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel mwyaf arloesol sy’n gweithredu yn y sector blaenoriaethu a does dim dwywaith fod y Bartneriaeth wedi helpu i ddiogelu dyfodol hirdymor y ffatri yn Llanelwy. Mae hyn yn ei dro wedi cael effaith sylweddol ar yr economi leol, gan ddarparu swyddi o ansawdd uchel yn lleol a helpu’r gadwyn gyflenwi ehangach.”

Galluogodd y KTP, sy’n arbenigo mewn rhagfynegi gweithrediadau busnes di-wastraff, i Gydymaith trosglwyddo gwybodaeth, Thanos Goltsos, weithio’n uniongyrchol gyda Qioptiq o dan oruchwyliaeth dau o Athrawon Ysgol Busnes Caerdydd - Aris Syntetos a Mohamed Naim.

Gofynnodd Qioptiq am arbenigedd Caerdydd pan sylweddolwyd y gallai gwelliannau bychain mewn rhagfynegi arwain at gadwyni cyflenwi mwy diwastraff a lleihau costau yn sylweddol.

Dangosodd ymchwil Thanos fod modd i’r busnes leihau ei stocrestrau hyd at 25 y cant. Roedd yn darparu rhagfynegi stocrestrau gadarn ar gyfer gwerthiant a dychweliadau - gan gefnogi model economi gylchol ‘gwasanaeth a gwneuthuriad’ QIOPTIQ ar ei newydd wedd.

Dywedodd Peter White, Rheolwr Gyfarwyddwr Qioptiq: "Mae’r KTP wedi cyflawni canlyniadau rhagorol. Yn y gorffennol, roeddem yn cynnal cadwyn gyflenwi gymhleth ond mae arbenigedd Thanos wedi datblygu cyfarpar y gallem ei ddefnyddio i gefnogi ein gweithrediadau Logisteg Cyflenwi Integredig. Ar gyfer y cyfle hwn, roeddwn yn cydnabod bod angen cymryd ymagwedd fwy gydweithredol at arbenigedd ac arianwyr allanol. Mae’r Bartneriaeth wedi helpu i sicrhau cytundeb mawr gyda Gweinyddiaeth Amddiffyn y DU i gefnogi cyfarpar sy’n hanfodol i ddiogelu ein milwyr sy’n gweithio ar y rheng flaen.”

Dilynodd y KTP ymchwil gydweithredol baratoadol a datblygiad prosiect rhwng Qioptiq a Phrifysgol Caerdydd a gynhaliwyd o dan nawdd rhaglen Technolegau Uwch-weithgynhyrchu Cynaliadwy (ASTUTE); buddsoddiad sylweddol o £27M rhwng 2010 a 2015 a ariannwyd yn rhannol gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru Llywodraeth Cymru.

Dywedodd yr Athrawon Naim a Sytentos: “Fe wnaeth y KTP ein galluogi i ddangos effaith aruthrol yr ymchwil a wnaed ym maes stocrestrau ac optimeiddio yn Ysgol Busnes Caerdydd. Fe gadarnhaodd hefyd bod ein hymchwil sylfaenol, gan gynnwys gwaith a ariannwyd gan yr EPSRC ac sydd wedi ei gyhoeddi mewn papurau academaidd, wedi cefnogi un o brif gwmnïau gweithgynhyrchu y DU yn uniongyrchol gyda manteision yn deillio ohonynt i’r rhanbarth lleol.”

Dywedodd Rheolwr Innovate UK i Gymru, Jon Wood: “Mae’r Bartneriaeth yn un o hanesion llwyddiant clasurol y KTP. Mae’r manteision y gall KTP eu cynnig i fusnesau ledled Cymru yn rhyfeddol.

Mae gan ogledd Cymru glwstwr Ffotoneg fywiog, gyda £500,000 yn cael ei ddyfarnu i 5 cwmni ym Mhwynt Lansio Ffotoneg Gogledd Cymru, a oedd yn cynnwys QIOPTIQ. Ers 2003, mae Innovate UK wedi ymrwymo dros £100 miliwn i dros 400 o sefydliadau yng Nghymru, ac mae swm yr arian wedi codi bob blwyddyn ers 2008.

Ychwanegodd rheolwr KTP Prifysgol Caerdydd, Paul Thomas: “Ni fu erioed amser gwell i gwmnïau fanteisio ar arbenigedd Trosglwyddo Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd i’w helpu i aros ar flaen y gad mewn economi fyd-eang sy’n symud mor gyflym.”

Dywedodd y Cynghorydd Trosglwyddo Gwybodaeth Rhanbarthol Mick Card, “Mae rhaglen trosglwyddo gwybodaeth fwyaf llwyddiannus Ewrop, y KTPs, wedi cael ei chynnal ers dros 40 mlynedd ac mae’n ffordd effeithiol iawn o ddefnyddio adnoddau ac ymgorffori newidiadau cynhyrchiant neu arloesedd. Mae KTP yn cynhyrchu elw PBT blynyddol o £1m gyda 4 o bob 5 Cydymaith yn cael eu cadw fel arweinwyr a rheolwyr o fewn y busnes”

Mae Ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd ar fin mynd i’r afael â heriau byd-eang sy’n wynebu gwasanaethau gofal iechyd, addysg, a chadwyni cyflenwi technoleg uchel ar ôl sicrhau arian gan Ymchwil ac Arloesedd y DU.

Bydd gwerth £60,000 o ddyfarniadau Global Challenges Research Fund (GCRF) – a sicrhawyd gan yr Athrawon Jonathan Morris ac Aris Syntetos, a’r Dr Bahman Rostami-Tabar o Ysgol Busnes Caerdydd – yn rhoi tri phrosiect ar waith yn India a Tunisia.

Uwchraddio economaidd a chymdeithasol

Bydd yr Athro Morris yn astudio’r isadeileddau presennol ar gyfer cynhyrchu, gweithgynhyrchu a chyflenwi technolegau uchel yn India.

Drwy weithio ar y cyd â’r Athro Dev Nathan o’r Sefydliad er Datblygiad Dynol, New Delhi, bydd yr Athro Morris yn cynnal cyfres o gyfweliadau gyda chwmnïau yn Bangalore er mwyn deall y cyd-destunau peirianneg, datblygu ac ymgynghori mewn technoleg uwch ar draws y genedl sy’n datblygu’n gyflym.

Meddai: “Mae dadansoddiad o’r mathau hyn o gadwyni nwyddau byd-eang yn draddodiadol gysylltiedig â’r sector ddillad ac – mewn cysylltiad â hynny – gwaith a llwybrau gyrfa incwm isel...”

Darogan er lles cymdeithasol

Diolch i’r arian a sicrhawyd drwy GCRF, bydd yr Athro Aris Syntetos a Dr Bahman Rostami-Tabar hefyd yn gweithio yn India.

Gan ddod â 30 o gyfranogwyr ynghyd o bum sector gwahanol – gan gynnwys prosiectau cymorth dyngarol a thrychineb, elusennau a gwasanaethau cymdeithasol, addysg, gofal iechyd a llywodraeth a llunwyr polisi – bydd yr Athro Syntetos yn arwain gweithdy 3 diwrnod i ddangos pwysigrwydd darogan er lles cymdeithasol.

Yn ôl yr Athro Syntetos: “Gan ddod ag academyddion ac ymarferwyr ynghyd gyda chenadaethau cymdeithasol o bob rhan o India, byddwn yn gallu adnabod rhai o’r heriau a wynebir yn India...”

Mapio Gweithrediadau

Yn ogystal â chefnogi’r Athro Syntetos i gynnal y gweithdy darogan yn India, mae Dr Bahman Rostami-Tabar hefyd yn arwain prosiect arall, sy’n cwblhau’r triawd llwyddiannus wnaeth gael dyfarniadau GCRF.

Bydd Dr Rostami-Tabar, ar y cyd â GIG Cymru ac Ysbyty Charles Nicolle ysbyty yn Tunis, yn asesu’r arferion rheoli llif ar gyfer cleifion Achosion Brys a Meddygol sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty yn Tunisia.

Meddai: “Drwy fapio llif gweithredol cynnyrch, gwybodaeth, arian, cleifion ac adnoddau dynol, rwyf am adnabod meysydd i’w gwella...”

Mae prosiect diweddaraf Dr Rostami-Tabar yn rhan o gyfres sydd wedi’i halinio â chenhadaeth gwerth cyhoeddus yr Ysgol ac wedi’i alluogi gan arian mewnol a Sefydliad Rhyngwladol Daroganwyr (yr International Institute of Forecasters).

Mae GCRF yn gronfa £1.5 biliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU yn hwyr yn 2015 i gefnogi ymchwil arloesol sy’n mynd i’r afael â’r heriau y mae gwledydd sy’n datblygu yn eu hwynebu.

Mae patent Prifysgol Caerdydd, sydd wedi arloesi cenhedlaeth newydd o brofion biocemegol ar gyfer diagnosio clefydau, wedi’i gynnwys ar restr o drigain patent blaenllaw, wrth i’r DU ddathlu 400fed pen-blwydd patent cyntaf Prydain.

Mae patent rhif GB2112779 yn disgrifio dyfais gan yr Athro Anthony Campbell, yr Athro Stuart Woodhead a’r Athro Ian Weeks yn seiliedig ar eu hymchwil yn Ysgol Meddygaeth Genedlaethol Cymru (Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd bellach) ar amnewid isotopau ymbelydrol gan sylweddau allyrru golau cemoleuol) i'w defnyddio mewn profion diagnostig meddygol.

Roedd y gwaith ymchwil a oedd yn sail i'r Patent yn cyfuno gwybodaeth yr Athro Campbell o’i astudiaethau helaeth o fecanweithiau allyriadau golau gan greaduriaid byw (bio-ymoleuedd), arbenigedd yr Athro Woodhead mewn dulliau profi biocemegol allweddol (imiwno-adnabod) a ddefnyddir mewn diagnosis meddygol ac arbenigedd yr Athro Weeks mewn cemeg organig-ffisegol mewn dyluniad a synthesis cyfansoddion cemegol newydd.

Roedd y gwaith hwn yn sail i ddatblygu’r dull profi newydd a ddisgrifir yn y Patent a oedd yn fwy sensitif, cyflym a chywir na'r dulliau a ddefnyddiwyd ar y pryd i ddiagnosio clefydau. Roedd ansefydlogrwydd hefyd yn effeithio ar brofion presennol o'r fath, a dim ond mewn labordai arbenigol yr oedd modd eu defnyddio, lle’r oedd angen trwyddedau a chyfleusterau arbenigol ar gyfer trin radioisotopau, gan gyfyngu ar eu defnyddio yn ehangach.

Roedd y dull profi newydd hwn yn rhagori mewn sawl ystyr, gan ganiatáu ar gyfer mesur llawer mwy o wahanol foleciwlau biofarcwyr clefydau yn ddibynadwy, er enghraifft mewn samplau gwaed cleifion, gan olygu bod modd diagnosio llawer mwy o glefydau yn gyflymach. Roedd y gwaith yn cynnwys cymorth llawer o gydweithwyr, gan gynnwys Malcolm Ryall a ddatblygodd y teclynnau ymchwil ar gyfer canfod lefelau isel o olau wedi’i allyrru.

Yna, cyflwynodd yr Ysgol Meddygaeth gais ar gyfer y Patent a ddethlir yma sy'n disgrifio dyluniad, synthesis a’r defnydd o esterau acridiniwm cemoleuol newydd fel “labeli” nad ydynt yn ymbelydrol ar gyfer moleciwlau biolegol. Er bod defnyddio labeli cemoleuol wedi'i gynnig rhai blynyddoedd ynghynt, roedd y ddyfais bresennol yn dangos perfformiad profi dibynadwy a oedd yn rhagori ar yr hyn a gyflawnwyd gan labeli ymbelydrol. Arweiniodd y ffaith hon at lawer o ddiddordeb yn y diwydiant, ac er mwyn masnacheiddio’r ddyfais, fe ddyrannodd y Brifysgol drwyddedau i gwmnïau diagnostig i ddefnyddio’r dechnoleg.

Ffurfiodd yr Athrawon Woodhead a Weeks gwmni deillio (Molecular Light Technology Ltd. (MLT)) i ddatblygu a manteisio ar y dechnoleg ymhellach. Prynwyd MLT gan un o'r cwmnïau a oedd â thrwydded (Gen Probe Inc.) am $11 miliwn ac yna cafodd Gen Probe eu caffael gan Hologic Inc. am $3.8 biliwn.

Mae olynwyr ym musnes y patent gwreiddiol yn trwyddedu’r broses o weithgynhyrchu a marchnata cynhyrchion a ddefnyddir ledled y byd mewn cannoedd o filiynau o brofion diagnostig clinigol bob blwyddyn, sy'n effeithio ar iechyd biliynau o gleifion yn fyd-eang ers eu cyflwyno. Mae'r rhain yn cynnwys profion diagnostig ar gyfer canser, heintiau, diabetes, a llawer o afiechydon eraill, yn ogystal â phrofion banc gwaed sy’n sgrinio gwaed wedi ei roi ar gyfer pathogenau megis HIV a hepatitis.

Mae’r ddyfais a'r defnydd dilynol ohoni wedi ennill llawer o wobrau gan gynnwys Gwobr Pen-blwydd y Frenhines (1998), Medal Technoleg Genedlaethol yr Unol Daleithiau (2004) a chael ei henwi fel "… un o'r 100 o ddarganfyddiadau newid bywyd gorau.." sy'n deillio o brifysgolion y DU (Prifysgolion y DU, 2006).

Researchers from Cardiff Business School will investigate the use of forecasting for social good after successfully securing a Global Challenge Research Fund (GCRF) award through Cardiff University.

The £8.5k award will allow Dr Bahman Rostami-Tabar and Professor Aris Syntetos to organize a 3-day workshop bringing together academics and practitioners with social missions from across India.

The workshop aims to:

  • demonstrate the importance of forecasting for social good;
  • set the agenda for research collaboration and attract funds to facilitate relevant societal practices;
  • train participants to use forecasting models and data analytics using ‘R’, a free open source software package.

30 participants are invited from five different sectors including humanitarian and disaster relief operations, charity and social services, education, healthcare and government and policy-makers.

Practitioners will work together in groups to identify challenges facing India in each of these sectors.

Dr Bahman Rostami-Tabar, Assistant Professor in Management Science at Cardiff Business School, said: “It is increasingly necessary to democratize access to high-quality education in developing countries, focusing on capacity building and developing the capabilities required to tackle and solve practical societal problems...”

This project is supported by the Panalpina Centre for Manufacturing and Logistics Research and Wudi, an initiative that aims to achieve world-class research with impact in the fields of forecasting for social good.

Based in Cardiff Business School the Panalpina Centre for Manufacturing and Logistics Research bridges the gap between theory and practice in these areas for the benefit of the economy, environment and society.

Bydd busnesau gweithgynhyrchu Cymru yn elwa o £8m ychwanegol i ymestyn cynllun i’w helpu i gael gafael ar arbenigedd o'r radd flaenaf a datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd arloesol.

Bydd y cyllid newydd hwn ar gyfer prosiect ASTUTE 2020 yn cysylltu busnesau ag academyddion o Brifysgol Caerdydd mewn ymgais i hybu arloesedd a datblygu'r genhedlaeth nesaf o dechnolegau cynaliadwy a nwyddau cystadleuol ar gyfer y farchnad fyd-eang.

Defnyddir yr £8m o arian newydd gan Lywodraeth Cymru i estyn y cynllun y tu hwnt i Ogledd a Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru i gwmnïau gweithgynhyrchu yn Nwyrain Cymru.

Hyd yma, mae mwy na 30 o gwmnïau wedi cymryd rhan mewn trefniadau ymchwil ar y cyd drwy ASTUTE 2020, gan gwmpasu meysydd cydrannau gweithgynhyrchu megis offer meddygol, moduron ac awyrofod.

Mae’r academyddion sy’n perthyn i dri Choleg Prifysgol Caerdydd yn cynnal nifer o brosiectau ymchwil cydweithredol arloesol gyda chwmnïau yng Nghymru ac ar hyn o bryd maent wrthi'n trafod gyda chwmnïau ar draws Dwyrain Cymru.

Dywedodd yr Athro Rossi Setchi, Cyfarwyddwr ASTUTE 2020 Caerdydd, sy’n rhan o Ysgol Beirianneg y Brifysgol:    "Rydym yn falch iawn o gael y cyfle i roi mynediad i arbenigedd profedig o’r radd flaenaf i gwmnïau gweithgynhyrchu o Gymru, a chyfleusterau mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys roboteg a systemau awtonomaidd, cynhyrchu digidol, gweithgynhyrchu ychwanegion a systemau gweithgynhyrchu yn y dyfodol.

"Mae ein cysylltiad agos â diwydiant yn sicrhau bod ymchwil ASTUTE 2020 yn berthnasol ac yn ystyrlon.  Mae’r ffocws yma ar ymchwil gymwysedig yn ein galluogi i weithio gyda rhai o gwmnïau byd-eang enwocaf y byd, a chyfrannu ar yr un pryd at anghenion y rhanbarth lleol trwy gydweithio â Busnesau Bach a Chanolig.”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford AC : "Bydd buddsoddi yn ein sector gweithgynhyrchu i sbarduno arloesedd a datblygu technolegau a chynhyrchion arloesol yn arwain at fwy o gystadleurwydd oddi mewn i’r diwydiant a chyfleoedd cyflogaeth newydd.”

Mae ASTUTE 2020 yn gynllun £22.6m i Gymru gyfan sy’n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth rhwng prifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Caerdydd a De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Enactus is the UK’s leading youth social action and youth enterprise education charity, supporting over 3,000 young entrepreneurial spirits every year. Its mission in the UK is to be recognised as a leader in developing a national network of socially-minded young leaders of the future who transform communities and society through real life social action and environmentally responsible enterprise.

On Tuesday 13th March, as part of its inaugural Innovation4All Festival, Cardiff University will be hosting Wales’ regional round of the 2018 Enactus student competition, which will be the first time the competition has been held in Wales. Working closely with Enactus UK, we aim to ensure that this exciting opportunity can also be used to raise awareness of the work of Welsh Enactus teams and to encourage engagement with Enactus across the academic, business and wider stakeholder communities in Wales.

As a key element of a day long programme of Enactus related activities, Cardiff Business School will be hosting a lunchtime showcase and networking event, where representatives from government, industry and the academic community can hear first-hand about the work of Enactus from students who are directly involved, as well as current Enactus partner organisations to discover the benefits of engaging with this exciting programme.

This free event, with buffet lunch provided, which will be held in the Executive Education Suite of Cardiff Business School’s Postgraduate Teaching Centre. Further details can be found on the Eventbrite registration site. Places are limited.

Cafodd technoleg feddygol ac ymchwil arloesol eu harddangos yn ystod taith un o weinidogion Llywodraeth y DU o amgylch Medicentre Cardiff.

Aeth yr Arglwydd Henley, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS), o amgylch cyfleusterau Medicentre a chyfarfod ag arweinwyr y cwmni yn ystod ymweliad â Phrifddinas Cymru.

Yn ôl y Gweinidog Busnes, sy'n arwain ar strategaeth ddiwydiannol Llywodraeth y DU yn Nhŷ'r Arglwyddi: “Rwy’n llawn edmygedd o hyd a lled yr arloesi sy’n cael ei ddatblygu yn Medicentre Caerdydd.  Mae’r gwaith sy’n cael ei gynnal yn y cyfleuster yn adlewyrchu Strategaeth Ddiwydiannol fodern, uchelgeisiol y Llywodraeth, gan ddwyn ynghyd arbenigedd academaidd a gallu’r diwydiant i dyfu’r economi, a’i gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol.”

Mae Cardiff Medicentre, sydd wedi’i rheoli ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn meithrin cwmnïau biotech a medtech sy’n dechrau arni. Caffaelwyd rhai gan fentrau mwy o faint am symiau gwerth miliynau o bunnoedd. Mae eraill yn parhau i godi cyfalaf menter wrth iddynt dyfu.

Yn ôl yr Athro Ian Weeks, Pennaeth Dros Dro yr Ysgol Meddygaeth a chyd-aelod o Fwrdd Medicentre, “mae’r Medicentre yn nodwedd allweddol o’r Partneriaeth Arloesedd Clinigol a ffurfiwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda'r GIG a'r diwydiant er budd cleifion, budd iechyd economaidd a thwf economaidd”.

Yn ôl Peter Welsh, Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer Caerdydd a'r Fro ac aelod o Fwrdd Medicentre: “Yn sgil ymweliad yr Arglwydd Henley, cafodd y cwmnïau angor gyfle gwych i esbonio’r modd y mae eu gwaith yn alinio â Strategaeth Ddiwydiannol y Llywodraeth, gan drosi ymchwil i mewn i’r syniadau busnes sy’n llywio ystod o brosiectau newydd MedTech, o arbenigedd uwchsain MedaPhor i waith Alesi, sy’n datblygu technolegau sy’n gwella prosesau llawfeddygol uwch.”

Mae’r Medicentre – sydd wedi’i lleoli ar dir Prifysgol Athrofaol Cymru, yn agos i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd – yn cynnig 32 uned o swyddfeydd a wasanaethir a chyfleusterau labordy llaith sydd o fewn tafliad carreg i ymchwil academaidd blaengar ac ymarfer clinigol.

A Knowledge Transfer Partnership between Cardiff Business School and Shine Food Machinery is set to demonstrate the mutual benefits of collaboration and sharing expertise.

Shine Food Machinery has secured the KTP with Cardiff Business School that will see a graduate – known as an ‘Associate’ – embedded within the firm for two years, helping to fully exploit its internal systems and processes to boost revenues and improve efficiency.

Supported by funding from Welsh Government, the KTP will deliver significant improvements to the operations of Shine, helping to secure local jobs and allowing the company to pursue an increased volume of orders.

Showcasing expertise

The KTP was born out of an event held by NatWest, which put universities and colleges in contact with SMEs to showcase their expertise and see whether both could benefit from a partnership.

Dr Daniel Eyers, Lecturer in Manufacturing Systems Management at Cardiff Business School, said: “We met with Shine following the NatWest event to talk about their needs and the opportunities available. We decided a KTP would be the best way we could help with their business and manufacturing systems challenges.”

Future Fit

The project is part of NatWest’s Future Fit initiative, which has identified five key challenges for UK medium-sized manufacturers as they attempt to scale up. One of these is the lack of supportive ecosystems as manufacturers become too engrossed in an ‘insular culture’ to look outside the factory walls for help and guidance.

Mr Shine added: “We believe our KTP associate can map all our systems and procedures, carry out a gap analysis and make our Enterprise Resource Planning system truly sing. It will be transformative.”

Dr Eyers added: “But this KTP is also great for the University too – allowing us to put our research into practice at an everyday business level. It’s an opportunity to collect important data, which helps with further research and extending our students’ knowledge. Through the relationship with the business, we also ask them to contribute to guest lectures and help in our careers programme by giving advice to students.”

Shine Food Machinery is a commercial kitchen manufacturer that designs, makes and installs kitchen equipment and serving counters. Over the past 40 years, they have supplied a diverse set of clients including Microsoft, the Ministry of Defence, Coca-Cola, Selfridges and Bristol Airport.

Cardiff Business School will shortly be interviewing candidates for the associate role. And, following recruitment, the project is expected to be underway by spring 2018.

Abstracts are now being received for presentation at the 24th International Institute of Forecasters Workshop, Forecasting for Social Good to be held at Cardiff University on 12-13 July 2018.

The free event, hosted by Cardiff Business School, will address the imbalance surrounding scholarship on forecasting – a planning tool which helps organisations use historical information and judgement to determine the direction of future developments.

Dr Bahman Rostami-Tabar, Lecturer in Logistics and Operations Management at Cardiff Business School and the organiser and event chair, said: “Much has been published on forecasting for financial and economical motives...”

To present at the workshop, submit your abstract (600 word limit) to Bahman Rostami-Tabar by 1 May 2018.

Areas of interest include, but are not limited to:

Health and healthcare

Humanitarian operations

Disaster relief

Education

Social services

Environment

Sustainability

Sharing economy

Transportation

Urban planning

Fraud, collusion, and corruption

Government policy

Poverty

Privacy

Cyber security

Crime and terrorism

Following the event, selected presentations will be invited to submit full papers for publication in a special issue of the International Journal of Forecasting and Foresight: The International Journal of Applied Forecasting.

To attend the workshop, register now.

Researchers from Cardiff Business School will investigate the same day delivery concept after successfully securing SPARK Seedcorn funding from the Economic and Social Research Council (ESRC) and Panalpina Group.

The £3,950 project sees Dr Wessam Abouarghoub and Dr Emrah Demir partner Mr Steve de Cross from Panalpina to assess the economic feasibility of same day delivery.

Developed from a Panalpina Challenge Workshop, the team will model delivery costs, emissions and time windows involved to simulate a new pricing strategy for same day delivery.

The simulation is expected to make better use of resources and to improve allocations of shipments into assets.

Academic and industrial partnerships

“So while the primary outcome of the project will be economic, social factors like customer preferences and environmental impact will also be considered,” he added.

Dr Emrah Demir, Panalpina Associate Professor of Manufacturing and Logistics, said: “Being part of the Panalpina Challenge Workshop has led us to understand the complexities of modern transportation. I am excited to tackle and contribute to improving the planning of transport activities.”

This project is supported by the Panalpina Centre for Manufacturing and Research a joint industry-University initiative that aims to achieve world-class research with impact in the fields of logistics and manufacturing management.

Based in Cardiff Business School, the Centre bridges the gap between theory and practice in these areas for the benefit of the economy, environment and society.