Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Bydd £400k o gyllid gan Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol y DU yn helpu arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd ac Universidad de Los Andes i lywio'r sector cludo nwyddau yn Colombia at strategaeth dim allyriadau.

Bydd prosiect GIRO-ZERO yn cyflymu gwaith adnewyddu a thechnolegau cerbydau i leihau'r milltiroedd a deithir, y tanwydd a ddefnyddir, a'r CO2e a allyrrir gan gerbydau'n gweithredu yn y sector cludo nwyddau ar ffyrdd Colombia.

Gan ddefnyddio arbenigedd y tîm mewn logisteg, trafnidiaeth, gwyddoniaeth rheoli ac economeg, bydd y prosiect yn asesu hyfywedd mabwysiadu technolegau amgen, megis technolegau cerbydau carbon isel fel cerbydau trydan, hydrogen a biodanwyddau, ac offer cynllunio deinamig sy'n gwella'r broses o gynllunio a gweithredu teithiau a redir gan gwmnïau cerbydau yng Ngholombia.

Bydd dadansoddi meintiol, modelu dadansoddol a chyfnewid gwybodaeth rhwng partneriaid y prosiect a'i randdeiliaid allweddol yn ceisio meithrin gallu hefyd.

Mae'r ymchwilwyr sy'n rhan o GIRO-ZERO yn cynnwys:

 • Prifysgol Caerdydd - Dr Vasco Sanchez Rodrigues (Arweinydd Prifysgol Caerdydd a Phrif Arbenigwr), Dr Emrah Demir, Dr Wessam Abouarghoub a'r Athro Anthony Beresford (Prif Arbenigwyr).
 • UniAndes – Dr Carlos Eduardo Hernández Castillo (Arweinydd y Prosiect), yr Athro Gordon Wilmsmeier a Dr Juan Pablo Bocarejo Suescun (Prif Arbenigwyr).
Lorry parked in port

Dywedodd Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Prif Academydd Prifysgol Caerdydd ar y prosiect a Darllenydd mewn  Logisteg a Rheoli Gweithrediadau: “Rydym ni wrth ein bodd gyda'r cyllid hwn, yn enwedig gan y bydd prosiect GIRO-ZERO yn sail ar gyfer cyllid ychwanegol am bedair blynedd arall o ymchwil gydweithredol. Caiff y cyllid ychwanegol ei ddefnyddio i lywio a hwyluso gweithredu'r argymhellion sy'n codi o'r prosiect...”

“Mae ein cydweithrediad strategol gydag Universidad de los Andes (Colombia) a phrifysgolion eraill De America yn gam at nod Ysgol Busnes Caerdydd o gael presenoldeb sefydledig mewn marchnadoedd addysg uwch anhraddodiadol.”

Roedd y prosiect, fydd yn rhedeg rhwng 1 Chwefror 2021 a 31 Ionawr 2022, ymhlith 1,406 o gyflwyniadau i Banel Rhaglen Pact Colombia-y DU ym mis Awst 2020.

Roedd cydymdrech y ddau sefydliad ar gynnig GIRO-ZERO yn golygu bod y prosiect yn un o bymtheg yn unig i dderbyn cyllid.

Successful Future Leaders Academy 2021 conference brings together over 400 leading academics, higher education, public and third sector managers and industry experts.

The Cardiff Centre for Artificial Intelligence, Robotics and Human-Machine Systems first annual conference, IROHMS Future Leaders Academy 2021, brought together 445 delegates from all over the world including academics and students from Cardiff University’s Schools of Engineering, Psychology, and Computer Science and Informatics, with collaborators from industry, higher education, public and third sector.

The virtual conference ran over a period of six weeks, from 18 January–26 February 2021, delivering a programme of exciting events such as discussion forums, live virtual lab tours, a PhD colloquium, and leadership training sessions.

Robots, Human-Like AI, Ethical and Explainable AI, Human-centred Technologies and Society, were just a few of the futuristic themes on offer.

Guest speakers included Costain, Dyson, Intellectual Property Office, GE Aviation and UKRI EPSRC, as well as internationally recognised experts in the fields of artificial intelligence, robotics and human-machine systems.

The conference gave the School of Engineering the opportunity to highlight the transformational research, strong industrial and public sector engagement, and delivery of sustainable, impactful solutions that the School is recognised for.

Through discussion forums, hosted by the Centre’s Working Groups, and virtual lab tours, academics from the School of Engineering were able to demonstrate the expertise and facilities available to facilitate collaborative research, development and innovation projects.

Those involved include the Human-Like AI Working Group, Ethical and Explainable AI Working Group, Human-centred Technologies and Society Working Group, and the Humans and Robots Working Group.

The conference also provided opportunities for the School's PhD cohort and researchers to develop their leadership skills to support them in becoming Future Leaders.

There are plans for the IROHMS Future Leaders Academy to take place in 2022. If you’re from a related industry or academic discipline and want to get involved, we would love to hear from you. Please contact our team directly at IROHMS@cardiff.ac.uk or via our Twitter and LinkedIn accounts.

Bydd arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd mewn logisteg, rheoli gweithrediadau a thrafnidiaeth yn asesu buddion busnes a goblygiadau polisi technoleg 5G fel rhan o brosiect £3m a gyllidir gan Lywodraeth y DU gydag Awdurdod Cyfunol Gorllewin Lloegr (WECA).

Bydd rhaglen prosiect Logisteg 5G WECA yn datblygu cynhyrchion a gwasanaethau 5G i gefnogi gweithrediadau ym Mhorthladd Bryste a Champws Smart Gravity ac yn dangos amgylchedd porthladd craff a deinamig.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddiogelwch, y gallu i olrhain, a thracio nwyddau mewn amser real o fewn ac ar draws ffiniau rhithwir y gellir eu hymestyn - a rhwng rhwydweithiau cyhoeddus a phreifat.

Bydd un o ddau bartner academaidd yn y consortiwm, Dr Yingli Wang, yr Athro Andrew Potter a'r Athro Mohamed Naim o Ysgol Busnes Caerdydd yn gweithio gyda chydweithwyr academaidd o Labordy Rhyngrwyd Craff Prifysgol Bryste.

“Rydym ni'n falch iawn i fod yn rhan o'r prosiect ac yn edrych ymlaen at weithio gyda WECA a'i bartneriaid ar wireddu buddion, cynaladwyedd a lledaenu gwybodaeth dros y 18 mis nesaf.”

Bydd y tîm yn dangos sut gall galluoedd rhwydwaith preifat 5G gynnig gwelliannau o ran effeithlonrwydd a chynhyrchedd i'r sector logisteg ac yn ehangach, gan ganiatáu olrhain lleoliad eitemau unigol mewn amser real, gwelliannau i reolaeth traffig ffyrdd a gosod systemau ymreolaethol gyda 5G yn lle prosesau gwerth isel, llafur-ddwys.

Mae'r prosiect yn cynnig potensial ar gyfer cyflwyno datblygiadau technoleg o'r fath ar draws diwydiant, gan gynnwys mewn porthladdoedd eraill yn y DU, Parthau Menter neu barciau busnes eraill.

Dywedodd Tim Bowles, Maer Gorllewin Lloegr: “Mae gan 5G y potensial i chwyldroi diwydiannau ac economïau cyfan, gan greu swyddi a chyfleoedd newydd cyffrous. Rwyf am i Orllewin Lloegr fod ar flaen y gad yn y chwyldro hwn.

“Rydyn ni eisoes wedi arwain un treial llwyddiannus ac rwyf i wrth fy modd bod ein cynllun i ddangos sut y gallai porthladd craff a diogel weithredu gan ddefnyddio Rhyngrwyd Pethau wedi derbyn cymeradwyaeth y Llywodraeth i'w ariannu...”

Mae'r prosiect £3m a gefnogir gan y Llywodraeth yn rhan o'u cystadleuaeth Creu 5G - sy'n cefnogi arloeswyr sy'n edrych ar ffyrdd newydd o ddefnyddio 5G i helpu i wella bywydau pobl a rhoi hwb i fusnesau.

Mae technoleg yn parhau i chwarae rhan ganolog yn strategaeth ehangach Llywodraeth y DU ar gyfer y ffin. Ei nod yw sefydlu 'porthladdoedd y dyfodol' gwydn mewn mannau sy'n croesi ffiniau i wneud y profiad yn fwy llyfn a diogel i deithwyr a masnachwyr, gan ddiogelu'r cyhoedd a'r amgylchedd yn well.

“Rwy'n edrych ymlaen at ei weld ar waith.”

Mae WECA yn arwain consortiwm o bartneriaid ar y prosiect Logisteg 5G £5.2m - un o naw prosiect i dderbyn cyllid gan y llywodraeth - sy'n cynnwys cwmnïau ADVA Ltd, Airspan, AttoCore, Porthladd Bryste, Cellnex UK, Gravity, Maritime, Unmanned Life, Cyngor Dinas Bryste, Prifysgol Bryste a Phrifysgol Caerdydd. 5G yw'r math o arloesi technegol blaengar y mae Gorllewin Lloegr yn gobeithio ei chofleidio gyda'r cynnig arfaethedig am Borthladd Rhydd.

Mae arbenigwyr o adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd wedi lansio rhaglen newydd o hyfforddiant gweithredol  i wella ac ehangu sgiliau dadansoddi a meddal rheolwyr canol ac iau Ocado.

Cynlluniwyd y rhaglen 9 mis yn benodol i ateb gofynion dysgu Ocado, a dechreuodd ddydd Llun 25 Ionawr 2021 dan arweiniad Cyfarwyddwr y Cwrs Dr Vasco Sanchez Rodrigues a'r Cyd-Gyfarwyddwr Dr Emrah Demir.

Oherwydd y cyfyngiadau clo ar draws y DU i leddfu pandemig Coronafeirws (COVID-19), cynhelir y cwrs ar-lein gan gyfuno anghenion hyfforddi a blaenoriaethau ymchwil a amlinellwyd gan Ocado ar draws eu gweithrediadau rheoli'r gadwyn gyflenwi a logisteg, gan gynnwys:

 • rhagweld galw
 • optimeiddio stocrestr
 • rheoli trafnidiaeth
 • llwybro cerbydau
 • cynaladwyedd
 • e-fasnach
 • y berthynas â chyflenwyr.

Dywedodd Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Darllenydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd: “Mae'r cwrs hyfforddi hwn yn rhan allweddol o'r bartneriaeth gref mae Prifysgol Caerdydd wedi'i datblygu gydag Ocado ers 2017...”

Ychwanegodd Dr Emrah Demir, Darllenydd mewn Gwyddor Rheoli ac Athro Cysylltiol PARC mewn Gweithgynhyrchu a Logisteg yn Ysgol Busnes Caerdydd: “Mae ein perthynas strategol gydag Ocado yn cryfhau o hyd, ac yn gadael inni ddysgu drwy ymarfer a siapio ein hymchwil ein hunain...”

Dywedodd Mark Watson, Cyfarwyddwr Dadansoddi Cadwyn Gyflenwi a Chynllunio Logisteg Grŵp Ocado: "Rydym yn gweithio gydag Ysgol Busnes Caerdydd gan ei bod yn dîm academaidd galluog a phrofiadol iawn ac y gorau yn ei maes. Trwy gael y berthynas unigryw hon, gwnaethom greu rhywbeth pwrpasol iawn sy'n bodloni gofynion ar gyfer cynlluniau datblygu unigol ac sydd o fudd aruthrol i Ocado hefyd."

Cyflwynir y rhaglen bwrpasol gan arbenigwyr o Adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd, yn cynnwys Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Dr Emrah Demir, Dr Paul Wang, Dr Laura Purvis, Dr Yingli Wang a Barry Evans, gyda chefnogaeth Tîm Addysg Weithredol yr Ysgol.

I gael rhagor o wybodaeth am ddatblygu rhaglen ddysgu bwrpasol ar gyfer eich sefydliad, cysylltwch â Executive-education@caerdydd.ac.uk.

Dyfarnwyd £2.4 miliwn i Brifysgol Caerdydd lywio partneriaeth sy'n hyrwyddo arloesedd ar draws gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol.

Nod y cydweithrediad yw helpu gweithwyr y sector cyhoeddus i ddatblygu sgiliau a all gefnogi cymunedau, cyflymu datgarboneiddio a gwella iechyd a lles dinasyddion.

Bydd cyllid gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yn caniatáu i Ysgol Busnes Caerdydd ymuno ag Y Lab - Labordy Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta - a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) i ddatblygu InFuse - Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus y Dyfodol - dan arweiniad Cyngor Sir Fynwy.

Cymeradwywyd Cronfa Her gyffredinol o £10 miliwn ar gyfer arloesedd ar draws y CCR, sy'n gysylltiedig ag InFuSe, gan ei Chabinet ym mis Hydref.

Dywedodd yr Athro Kevin Morgan, Deon Ymgysylltu Prifysgol Caerdydd, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio: “Rydym yn falch iawn o fod yn bartner i'r prosiect amserol hynod angenrheidiol hwn. Mae yna ymdeimlad o frys i adeiladu ar y dysgu carlam gan COVID-19 i arloesi a thrawsnewid y modd y darperir gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol er mwyn cael gwell canlyniadau.”

Bydd y rhaglen yn targedu capasiti newydd ar gyfer arloesedd yn ymwneud ag arbrofi, gwell defnydd o ddata ar gyfer gwneud penderfyniadau, a chaffael wedi'i dargedu i ddatrys heriau rhanbarthol a rennir ar draws deg awdurdod lleol y CCR yn bennaf. Cymru yw'r wlad gyntaf yn y byd i gael deddfwriaeth ynghylch cynaliadwyedd a lles trwy Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru . Bydd InFuse yn ymgorffori saith nod llesiant i gefnogi themâu allweddol trawsnewid cymunedau, gwella iechyd y cyhoedd a datgarboneiddio.

Dywedodd Dr Jane Lynch, Darllenydd Caffael, Ysgol Busnes Caerdydd: “Mae InFuse yn gyfle unigryw i harneisio’r arferion da sy’n bodoli ar hyn o bryd ym maes caffael cyhoeddus. Trwy gynyddu adnoddau a chydweithio rhwng academyddion ac ymarferwyr, gall caffael cyhoeddus wneud gwell defnydd o ddata i fynd i’r afael â’r materion sydd â gwreiddiau dwfn, ac ar gyflymder na fyddai’n bosibl heb y lefel hon o gyllid efallai.”

Dywedodd Cyd-arweinydd a Chyfarwyddwr Academaidd Y Lab, yr Athro James Lewis: “Rydym yn gyffrous i weithio gyda'n partneriaid awdurdod lleol i gyflawni diwygio gwasanaethau cyhoeddus a gweithio rhanbarthol. Byddwn yn cefnogi swyddogion awdurdodau lleol i ddatblygu prosesau a chysyniadau newydd, wedi'u seilio ar y dystiolaeth a'r meddwl diweddaraf i helpu i ddatrys heriau rhanbarthol a rennir."

Gan ddilyn ymarfer recriwtio i ddod â chymdeithion a chymrodyr ymchwil i gefnogi'r tîm cyflawni, bydd InFuse yn parhau â'r sgwrs gyda swyddogion y sector cyhoeddus o'r awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan ac yn dechrau cynllunio i gyflwyno tair ffrwd gwaith craidd ar gyfer y rhaglen:

 • Y Lab Addasu - swyddogion cymorth i ddylunio a darparu arbrofion sy'n profi atebion y gellir eu hehangu i broblemau ledled y rhanbarth.
 • Y Lab Data - swyddogion cefnogi i gasglu, rheoli, dadansoddi, deall a gwneud defnydd mwy effeithiol o ddata wrth wneud penderfyniadau.
 • Y Labordy Caffael - yn cefnogi swyddogion i ddysgu, datblygu a phrofi prosesau a dulliau newydd ar gyfer caffael cynhyrchion a gwasanaethau arloesol sy'n cynhyrchu gwell canlyniadau i bobl sy'n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau yn erbyn y ddau faes thematig.

Mae ymarferwyr o’r byd diwydiannol a’r byd academaidd wedi rhannu gwybodaeth ac arbenigedd am werth modelau busnes cylchol yng ngweithdy Arloesedd mewn Mentrau Di-wastraff a Gweithrediadau Gwyrdd (iLEGO) Ysgol Busnes Caerdydd ar 9 Medi 2020.

Gyda 260 o gofrestriadau, y gweithdy eleni - y pedwerydd o’i fath - oedd yr un mwyaf poblogaidd hyd yma ac fe’i cynhaliwyd am y tro cyntaf yn rhithwir ar Zoom.

Cafodd cyfranogwyr o’r byd academaidd, byd diwydiant a’r llywodraeth eu croesawu gan yr Athro Calvin Jones, Dirprwy Ddeon yn Ysgol Busnes Caerdydd, a bwysleisiodd bwysigrwydd y digwyddiad i’r Ysgol nid yn unig o ran ymchwil ond oherwydd ei gysylltiadau â chenhadaeth unigryw sydd â Gwerth Cyhoeddus.

Digwyddiad Alarch Du

PowerPoint slide from conference presentation

Unwaith bod y digwyddiad wedi dechrau’n ffurfiol, rhoddodd Joseph Sarkis, Athro Gweithrediadau a Rheoli Amgylcheddol yn Sefydliad Polytechnig Worcester, Massachusetts, brif anerchiad iLEGO.

Gan ystyried goblygiadau’r pandemig byd-eang parhaus, rhoddodd yr Athro Sarkis brif gyflwyniad am a all egwyddorion economi gylchol helpu i ymateb i ddigwyddiad alarch du sy’n peri aflonyddwch cymdeithasol ac economaidd, a helpu i adfer ar ei ôl.

Esboniodd yr Athro Sarkis fod natur fyd-eang argyfwng COVID-19, wrth iddo symud o wahanol ardaloedd, yn dadorchuddio gwendidau’r gadwyn gyflenwi, a sut gellid gwella’i gwydnwch trwy ei gwneud yn fwy lleol ac yn ystwyth a thrwy ddigideiddio a thechnoleg.

Fodd bynnag, roedd yn gyflym i ychwanegu pwysigrwydd ystyried y goblygiadau anfwriadol posibl y gellid eu hachosi o ganlyniad a rhoddodd enghreifftiau o effaith bosibl symud ymlaen o globaleiddio i leoleiddio.

Gorffennodd trwy ein hatgoffa i fod yn fwy trugarog. “Gadewch i ni beidio â ffugio anwybodaeth petai hyn yn digwydd eto; yn hytrach, mae angen i ni ddysgu o’r profiad hwn.”

Nesaf symudwyd trafodaethau ymlaen gan Dr Adam Read, Cyfarwyddwr Materion Allanol yn SUEZ Recycling and Recovery, i sôn am rôl cwmni rheoli gwastraff yn yr economi gylchol.

Mynnodd ar yr angen i ailystyried ein perthynas â phrynu ‘pethau’, gan nad ailgylchu yn unig yw’r ateb. “Nid rheoli gwastraff fydd yr ateb yn y dyfodol; yr economi gylchol fydd hynny,” haerodd Dr Read.

Gan barhau â’r ffocws hwn ar arfer, arweiniodd Ann Beavis, Pennaeth Datblygu Cynaliadwy yn Crown Workspace, y sesiwn gychwynnol i’r egwyl goffi rithwir trwy amlinellu sut gellir cyflwyno egwyddorion yr economi gylchol i’r gweithle.

Rhannodd hi enghreifftiau o’i gweithle hi, a sut mae eu model busnes yn helpu i newid y canfyddiad o wastraff yn y pen draw.

Yn sesiwn y prynhawn, rhannodd Mark Thompson, Rheolwr Gyfarwyddwr Techlan Ltd, wersi a ddysgwyd wrth reoli busnes ailgylchu economi gylchol.

Daeth Eoin Bailey, Rheolwr Arloesedd yn Celsa Steel UK, â’r cyflwyniadau ffurfiol i ben gyda’i drafodaeth am y prosesau sydd ynghlwm wrth roi cadwyni cyflenwi economi gylchol ar waith, o ddefnyddio i adfywio.

Fe siaradodd am atebion dylunio strategol ar gyfer datblygiad economaidd adferol sy’n seiliedig ar ddealltwriaeth o gylchoedd bywyd llawn.

Dadlau a thrafod

 • Meddai Maneesh Kumar, Athro mewn Gweithrediadau a Gwasanaeth ym Mhrifysgol Caerdydd a Chadeirydd iLEGO: “Gellir priodoli rhan helaeth o lwyddiant iLEGO i’r gwaith ymchwil gymhwysol a gynhaliwyd gan ein His-adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yma yn Ysgol Busnes Caerdydd…”

Hefyd am y tro cyntaf, roedd y gweithdy’n rhan o eLRN 2020, cynhadledd rithwir tri diwrnod a gynhaliwyd gan Brifysgol Caerdydd a Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth y DU.

Dywedodd Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Uwch-ddarlithydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd a Chyd-gadeirydd iLEGO: “Roedd y penderfyniad i integreiddio iLEGO ag eLRN am y tro cyntaf yn un pwysig. Trwy wneud hynny, daethpwyd â synergeddau ychwanegol i drafodaeth a oedd eisoes yn fywiog am gadwyni cyflenwi economi gylchol a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r CU...”

Daeth y digwyddiad i ben gyda thrafodaeth banel a oedd yn cynnwys holl siaradwyr y digwyddiad. Ynghyd â’u cyflwyniadau, roedd hyn yn cynnwys aelodau’r panel yn rhannu eu barn ar y canlynol:

 • Sut gall modelau economi gylchol alluogi cadwyni cyflenwi i fod yn wyrddach ac yn fwy gwydn yn ystod cyfnod adfer economaidd ar ôl Covid-19?
 • Beth yw eich barn chi ar rôl ‘arloesedd trwy bartneriaethau’ ar gyfer rhoi modelau busnes cylchol ar waith?’

Gan ganolbwyntio ar y pandemig byd-eang parhaus, gwnaeth siaradwyr sylwadau hefyd ar yr isod:

 • Sut mae cwmnïau â modelau busnes cylchol arweiniol wedi llwyddo i ymateb i argyfwng COVID-19?
 • Pa mor hanfodol yw rhoi modelau busnes cylchol ar waith yn effeithiol pan fydd busnesau’n dychwelyd i’r ‘normal newydd’ ar ôl COVID-19?

Meddai Dr Adam Read, Cyfarwyddwr Materion Allanol, SUEZ Recycling and Recovery: “Roeddwn yn mwynhau’n fawr y cymysgedd amrywiol o gyfranogwyr a phanelwyr yn y digwyddiad hwn, a arweiniodd at drafodaeth a dadlau ysgogol...”

Trefnwyd iLEGO 2020 gan yr Athro Maneesh Kumar, Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Nadine Leder a’r Tîm Addysg Gweithredol yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Roedd y ffocws ar gadwyni cyflenwi cynaliadwy a gwydn ar adegau o argyfwng mewn cynhadledd rithwir dri diwrnod a gynhaliwyd ganBrifysgol Caerdydd a Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth y Deyrnas Unedig rhwng 9 a 11 Medi 2020.

Oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig byd-eang COVID-19, cafodd y gynhadledd flynyddol - sydd bellach yn ei 25ain flwyddyn – ei throi’n ddigwyddiad ar-lein, a gynhaliwydar Zoom Webinar, er mwyn peidio â cholli amser ac ymdrech trefnwyr a chyfranwyr, a hefyd i gynnal y gwaith o rannu canfyddiadau o brosiectau ymchwil yn rhyngwladol, y mae'r gynhadledd yn enwog amdano.

Felly cychwynnwyd Gwe-Gynhadledd Arbennig e-LRN 2020 ddydd Mercher 9 Medi 2020 gyda deg ffrwd ymchwil ochr yn ochr, ac arweinwyr arbenigol ym mhob sesiwn.

Roedd themâu’r ffrydiau yn amrywio o 'Rheoli Argyfwng ac Aflonyddwch', i 'Gwneud logisteg yn fwy cynaliadwy'. Cafodd awduron bum munud i gyflwyno eu hymchwil, ac yna cafwyd trafodaeth banel ar ddiwedd pob sesiwn dan arweiniad cadeiryddion y Ffrydiau.

Screenshot of e-conference panellists

Dywedodd Mohamed Naim, Athro mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau ym Mhrifysgol Caerdydd a Chadeirydd pwyllgor Trefnu e-LRN 2020: “Mae cael ffrydiau mor arbennig yn golygu bod Cynhadledd LRN yn arloesi, ac mae wedi gwella amrywiaeth a chynwysoldeb yn fawr, gyda llawer o wynebau newydd yn ymuno â ni am y tro cyntaf. Cawson ni 758 o gofrestriadau, sy’n record...”

Dilynwyd hyn gan 4ydd Gweithdy ILEGO Prifysgol Caerdydd yn y prynhawn, dan arweiniad yr Athro Maneesh Kumar a Dr Vasco Sanchez Rodrigues, gyda chymorth gan y myfyriwr PhD blwyddyn olaf Nadine Leder, pawb ohonynt o Ysgol Busnes Caerdydd.

Roedd gweithdy eleni yn canolbwyntio argreu dolen drwy ddatgloi gwerth modelau busnes cylchol.

Cyflwynodd Joseph Sarkis, Athro Gweithrediadau a Rheoli Amgylcheddol ym Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, brif anerchiad y gweithdy, oedd yn gofyn a all ‘egwyddorion economi cylchol helpu i ymdrin â digwyddiad Black Swan sy'n tarfu'n gymdeithasol ac yn economaidd ac ymadfer ohono?'

Dywedodd Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Darllenydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd, Cyd-Sylfaenydd iLEGO a Chyd-Gadeirydd pwyllgor Trefnu e-LRN 2020: “Roedd gan eLRN2020 dri phrif nod – trefnu'r gynhadledd LRN rithwir gyntaf, dod â mwy o ymarfer i'n cymuned academaidd, ac ymateb i COVID-19. Byddwn yn dweud ein bod wedi rhagori yn y rheini...”

Datblygiadau pwysig a heriau ymchwil i’r dyfodol

Cafodd y prif gynhadledd ei chynnal ddydd Iau 10 Medi ac fe'i cyflwynwyd ar ffurf sesiwn bore a phrynhawn.

Roedd y sesiynau'n cynnwys prif ymarferwyr, siaradwyr academaidd ac arweinwyr ffrwd, a roddodd gyflwyniadau cryno ar ddatblygiadau pwysig a heriau ymchwil i’r dyfodol ar gyfer eu pwnc, gan gloi â thrafodaeth banel.

Croesawodd yr Athro Rachel Ashworth, Deon Ysgol Busnes Caerdydd, y cyfranogwyr i sesiwn y bore.

Esboniodd sut mae cysylltiad agos rhwng thema'r gynhadledd eleni ac ymrwymiad Gwerth Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd, sy'n cydnabod bod mwy i fusnes na llwyddiant economaidd.

Esboniodd bwysigrwydd dod â dyngarwch, cynaliadwyedd, haelioni ac arloesedd i'r sector busnes, a hynny ar y cyd fel cymuned o academyddion ac ymarferwyr Logisteg a Rheoli Gweithrediadau.

Dilynwyd anerchiad yr Athro Ashworth gan gyflwyniad allweddol Alan McKinnon, Athro Logisteg ym Mhrifysgol Logisteg Kühne, Hamburg.

Graeme MacKay cartoon depicting subsequent waves of climate change, Brexit and COVID-19

Roedd ei gyflwyniad yntau’n canolbwyntio ar logisteg a rheoli'r gadwyn gyflenwi mewn byd ôl-COVID. Rhoddodd yr Athro McKinnon drosolwg eang o effeithiau trawsnewidiol posibl argyfwng COVID-19 ar systemau logisteg a chadwyni cyflenwi.

Dilynodd Paul Clarke CBE, Prif Swyddog Technoleg Ocado, yr Athro McKinnon gyda phrif anerchiad ar 'Adeiladu Rhyngrwyd o Atomau'.

Yn ei sgwrs, archwiliodd Paul weledigaeth ar gyfer sut gallen ni symud bwyd, cludo nwyddau, a phob math o atomau eraill o gwmpas gyda mwy o effeithlonrwydd, graddoli, cynaliadwyedd a gwydnwch.

Arweiniodd Sarah Lethbridge drafodaeth y panel i ddod â sesiwn y bore i ben, gyda'r holl siaradwyr ac arweinwyr ffrydiau yn aelodau o’r panel.

Llygredd plastig a gwasanaethau iechyd

Ar ôl saib i ginio, dechreuodd sesiwn y prynhawn gyda'r prif siaradwr Susan Jay, Arbenigwr Sector yn WRAP UK.

Slide from conference presentation

Bu Susan yn trafod Pact Plastig y Deyrnas Unediga sut mae brandiau mawr, manwerthwyr, gweithgynhyrchwyr a'r sector gwastraff wedi dod at ei gilydd i fynd i'r afael â llygredd plastig.

Bu hefyd yn archwilio’r effaith mae COVID-19 wedi'i chael ar wahanol rannau o gadwyn gyflenwi plastig – rhai da, a rhai ddim cystal – ac effaith bosibl hyn ar gyflawni'r nodau sy'n cyd-fynd â Pact Plastig y Deyrnas Unedig yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Caroline Barber, Prif Weithredwr Translaid, oedd prif siaradwr olaf y gynhadledd. Bu ei chyflwyniad hi, dan y teitl: 'Pwysigrwydd adeiladu cadwyni cyflenwi cadarn a chynaliadwy wrth fynd i'r afael â lefel marwolaethau mewn gwledydd incwm isel a chanolig; profiadau o Zambia ac Uganda’, yn archwilio effaith COVID-19 ar wasanaethau iechyd sydd eisoes dan bwysau.

Pwysleisiodd bwysigrwydd sicrhau ymateb integredig mewn pandemig i sicrhau nad ydym yn caniatáu gwyrdroi’r enillion a gafwyd wrth  fynd i'r afael â lefel marwolaethau plant a mamau.

Ymunodd yr Athro Joseph Sarkis â'r prif siaradwyr ac arweinwyr y ffrwd ar gyfer trafodaeth panel y prynhawn.

Dywedodd Joseph Sarkis: “Roedd y gymysgedd o ymarferwyr ac academyddion yn agwedd wych iawn ar y gynhadledd electronig hon. Mae'n amlwg bod pawb a fu’n ymwneud â hi yn teimlo’n angerddol am eu pwnc...”

Daeth gweithdy PhD eLRN 2020 â’r trafodion yn eLRN 2020 i ben, ddydd Gwener 11 Medi, gyda 56 o gyfranogwyr, y nifer uchaf erioed, yn cofrestru ar gyfer y digwyddiad.

Hwyluswyd y gweithdy gan Dr Irina Harris, Darllenydd mewn Modelu Logisteg a Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd, ynghyd ag Ed Sweeney, Athro Logisteg a Systemau ym Mhrifysgol Aston, Birmingham, Maria Huge-Brodin, Athro Rheoli Logisteg Amgylcheddol ym Mhrifysgol Linköping, a Dr Graeme Heron, Athro Prifysgol Uwch mewn Rheoli Gweithrediadau a Gwelliant Parhaus ym Mhrifysgol Sheffield.

Roedd y gweithdy wedi’i fwriadu ar gyfer myfyrwyr doethuriaeth, ac yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr gael cyngor arbenigol gan yr hwyluswyr a rhannu heriau a dysgu gyda'u rhwydwaith cymheiriaid.

Dywedodd yr Athro Sweeney: “e-LRN2020 oedd ein cynhadledd rithwir gyntaf a denodd y nifer uchaf erioed o gynadleddwyr. Roedd ansawdd ac ystod yr ymchwil a gyflwynwyd yn rhagorol, yn ogystal â chyfraniadau'r gwahanol siaradwyr allweddol a wahoddwyd. Roedd ffocws cryf ar gymhwyso ymchwil yn y byd go iawn gyda llawer o gynrychiolwyr o fyd diwydiant ac endidau llunio polisi cyhoeddus...”

“Edrychwn ymlaen yn obeithiol yn awr at ein cyfarfod cymunedol wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd yn 2021.”

Y Rhwydwaith Ymchwil Logisteg, sy'n rhan o'r Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth, yw prif rwydwaith y Deyrnas Unedig ar gyfer y rhai sy'n ymwneud ag ymchwil ac ysgoloriaeth ym maes logisteg cadwyn gyflenwi a meysydd cysylltiedig.

Roedd Pwyllgor Trefnu e-LRN 2020 yn cynnwys: Emrah Demir (Cadeirydd y Rhaglen), Beverly Francis (Swyddog y Gynhadledd), Allison Glandfield (Rheolwr Digwyddiadau CILT), Irina Harris (Golygydd Gwadd Arweiniol - Materion Arbennig), Lucy Hemmings (Cydgysylltydd Digwyddiadau CILT), Angharad Kearse, Swyddog Cyfathrebu, Mohamed M. Naim (Cadeirydd y Gynhadledd), Stephen Pettit (Cadeirydd Ffrydiau Arbenigol), Vasco Sanchez Rodrigues (Cyd-gadeirydd y Gynhadledd) a Xiaobei Wang (Cyd-gadeirydd Rhaglen y Gynhadledd).

Mae tîm o academyddion o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Talaith Portland wedi lansio rhaglen o fodiwlau hyfforddi ar-lein am ddim sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer bragdai yng Nghymru.

Datblygwyd y chwe modiwl gan yr Athro Mellie Pullman, Athro Willamette Industries Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi Ysgol Busnes Prifysgol Talaith Portland, gyda chymorth yr Athro Maneesh Kumar a Dr Vasco Sanchez Rodrigues o Brosiect Twf ar y Cyd Prifysgol Caerdydd, a'r nod yw helpu bragdai yng Nghymru yn ystod yr argyfwng coronafeirws presennol a thu hwnt yn y dyfodol.

Bydd y modiwlau'n canolbwyntio ar fragdai Cymru a busnesau diodydd crefft eraill ac yn trafod tueddiadau cyfredol, strategaethau goroesi a chyfleoedd i wella strwythur cost ac elw busnes.

Cyflwynir yr hyfforddiant am ddim yn rhithwir drwy gynnwys fideo, ymarferion, sesiynau rhyngweithiol a phostio pynciau wythnosol er mwyn i fragdai allu cyfnewid barn, syniadau a chydweithio.

Gwahoddir gwesteion arbennig i siarad ar bob modiwl fel rhan o gyfarfod rhithwir lle gall bragdai ddysgu gan ddiwydiannau neu gyflenwyr cefnogol a thrafod pynciau sy'n berthnasol iddyn nhw.

Y gwestai cyntaf oedd Dan Unwin, Rheolwr Cyffredinol Brewers Select. Rhannodd Dan ei ddealltwriaeth am dueddiadau cyfredol mewn cynhwysion bragu ac atebodd gwestiynau gan y gynulleidfa ar sawl pwnc yn amrywio o dueddiadau sy'n ymddangos, arddulliau a mathau o becynnu, i effaith COVID-19 ar y cyflenwad o ddeunyddiau crai a sut y gallai hynny yn ei dro effeithio ar ffasiynau cwrw yn y dyfodol.

“Diben yr hyfforddiant yw helpu bragdai i ddeall sut i wneud arian drwy wneud beth maen nhw'n ei garu,” dywedodd yr Athro Pullman.

Ychwanegodd Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Darllenydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd ac ymchwilydd arweiniol Prosiect Twf ar y Cyd: “Mae ein gweledigaeth o gydweithio'n cynnwys trosglwyddo gwybodaeth i gynhyrchwyr diodydd yng Nghymru a rhyngddynt â’i gilydd. Dros chwe modiwl byddwn yn cwmpasu pynciau fel cynhyrchu, dosbarthu a phecynnu...”

Ariennir Prosiect Twf ar y Cyd yn rhannol gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig drwy Lywodraeth Cymru, a'i nod yw hwyluso cydweithio ar draws sector diodydd Cymru drwy gymhwyso ymchwil ar sail clwstwr.

Rhagor o wybodaeth am yr hyfforddiant a chofrestru i gymryd rhan.

Mae un o uwch ddarlithwyr gwyddorau rheoli Prifysgol Caerdydd yn helpu proffesiynolion gofal iechyd i ddod i benderfyniadau doeth a chynllunio’n well ar gyfer y dyfodol trwy gynnig cyfres o weithdai yn rhad ac am ddim.

Trwy gyfrwng ‘R’, rhaglen feddalwedd gwyddorau data ac ystadegau agored ei ffynhonnell, bydd y Dr Bahman Rostami-Tabar, arbenigwr rhagolygu yn Ysgol Busnes Caerdydd, yn rhoi hyfforddiant i bump o ymddiriedolaethau’r GIG ledled y deyrnas.

Gyda chymorth cydweithwyr yng Nghymuned R y GIG, mae’n gobeithio hybu trefn fodelu a rhagolygu all helpu’r GIG i benderfynu’n ddoeth ar faterion llunio polisïau, rheoli, arferion clinigol a chadwyni cyflenwi.

Gan ddefnyddio data go iawn a dychmygol am y cleifion a ddaw i adrannau damweiniau ac argyfyngau’r GIG, bydd yn gwneud y canlynol:

 • amlinellu proses y rhagolygu
 • cyflwyno’r ddamcaniaeth sydd wrth wraidd amryw fathau o ragolygu
 • dangos sut mae defnyddio amryw fathau yn ‘R’

Trwy ddarogan angen gwasanaeth yn gywir, gall cynllunwyr a dadansoddwyr y GIG ddyrannu adnoddau’n fwy effeithlon. O safbwynt defnyddwyr y GIG, gall hynny osgoi tagfeydd, gwella safon y gwasanaeth, lleddfu pwysau staffio, lleihau amserau aros a chwtogi ar gostau trefn iechyd y wlad.

Meddai’r Dr Rostami-Tabar: “Yn aml, mae’n anodd defnyddio egwyddorion rhagolygu ar gyfer prosesau penderfynu am fod angen llawer o arbenigedd technegol i wneud hynny. Dyna’r rheswm dros gynnig y gweithdai hyn ar y cyd â Chymuned R y GIG...”

Dechreuodd y Dr Rostami-Tabar y prosiect fis Chwefror 2020 trwy gynnal gweithdy gerbron cynrychiolwyr Ymddiriedolaeth Waddoledig Swydd y Tŷ Ogofog y GIG.

O ganlyniad i ofynion gwladol y dylai pawb aros gartref yn ymateb i COVID-19, dechreuodd roi ei weithdai ar y we i dair ymddiriedolaeth arall yn Lloegr yn ystod misoedd Mehefin ac Awst.

Mae Paul Bullard, dadansoddwr galw, gallu ac adnoddau i’r GIG yn Lloegr, ymhlith y rhai a gymerodd ran yn y gweithdy fis Mehefin.

Meddai: “O ganlyniad i’r hyfforddi personol, gallwn i fynd i’r afael o’r diwedd â syniadau nad oes modd eu deall trwy ddarllen llyfrau testun, a hoffwn i ddiolch i Bahman, Tom ac Alysia am gynnal y cwrs...”

Mae bwriad i gynnal dau weithdy ychwanegol yn 2020 - y naill yng nghanolbarth Lloegr a’r llall yng Nghymru - er nad oes neb yn siŵr eto a fydd y rheiny’n cael eu cynnal yn bersonol neu ar y we.

Cydnabuwyd y Dr Rostami-Tabar yn un o gyfranogion Academi R y GIG yn ddiweddar. Mae’r academi yn rhoi hyfforddiant a chymorth i’r GIG ar gyfer datrys problemau yn ôl dulliau R, gan gryfhau adnoddau cyfredol megis gweithdai yn rhad ac am ddim.

Dyma ragor am ragolygu yn ôl ‘R’ yn y GIG.

Mae Sefydliad Rhyngwladol y Rhagolygwyr wedi cydnabod gwaith rhagorol un o ôl-raddedigion Prifysgol Caerdydd mewn modiwl rhagolygu yn ystod rhaglen i raddedigion.

Jeanne de Lagarcie, a gwblhaodd raglen MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi Cynaliadwy yn Ysgol Busnes Caerdydd yn ddiweddar, yw enillydd gwobr 2020 y sefydliad trwy Brifysgol Caerdydd yn rhan o fenter sy’n cydnabod gwaith ôl-raddedigion ac is-raddedigion rhagorol.

Mae’r modiwl ym maes rhagolygu, sydd ymhlith rhai dewisol cyrsiau MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau ac MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi Cynaliadwy, yn ymwneud â’r wobr hon.

Lluniodd Jeanne adroddiad o’r enw ‘Sales Forecasting for Store Replenishment’ trwy gyfrwng Bookdown gan ddefnyddio R ac, i’r diben hwnnw, dadansoddodd ddata am gwmni Walmart cyn paratoi rhagolygon a gwerthuso cywirdeb y dulliau rhagolygu.

Llwyddiannau academaidd

Person holding certificate

Caiff Jeanne $100, tystysgrif cyflawniad gan y sefydliad ac aelodaeth ohono am flwyddyn yn rhad ac am ddim.

Mae Sefydliad Rhyngwladol y Rhagolygwyr yn un dielw a ddechreuodd ym 1982 ar gyfer helpu i gynhyrchu, dosbarthu a defnyddio gwybodaeth am ragolygu.

Ymunodd Jeanne, a enillodd BSc Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) yn Ysgol Busnes Caerdydd hefyd, â chwmni archwilio llongau Idwal fis Chwefror 2020 ar gyfer interniaeth yn gydlynydd rheoli syrfewyr.

Yn ystod y cyfnod pan oedd pawb yn gaeth i’w gartref o achos COVID-19, cwblhaodd Jeanne yr interniaeth o hirbell ynghyd â’i hastudiaethau cyn symud i’w rôl newydd yn gynorthwywr gweithrediadau fis Gorffennaf.

Dyma ragor am gyrsiau MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi Cynaliadwy ac MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau.