Ewch i’r prif gynnwys

Rhagolygu i broffesiynolion gofal iechyd

25 Awst 2020

Video conference call

Mae un o uwch ddarlithwyr gwyddorau rheoli Prifysgol Caerdydd yn helpu proffesiynolion gofal iechyd i ddod i benderfyniadau doeth a chynllunio’n well ar gyfer y dyfodol trwy gynnig cyfres o weithdai yn rhad ac am ddim.

Trwy gyfrwng ‘R’, rhaglen feddalwedd gwyddorau data ac ystadegau agored ei ffynhonnell, bydd y Dr Bahman Rostami-Tabar, arbenigwr rhagolygu yn Ysgol Busnes Caerdydd, yn rhoi hyfforddiant i bump o ymddiriedolaethau’r GIG ledled y deyrnas.

Gyda chymorth cydweithwyr yng Nghymuned R y GIG, mae’n gobeithio hybu trefn fodelu a rhagolygu all helpu’r GIG i benderfynu’n ddoeth ar faterion llunio polisïau, rheoli, arferion clinigol a chadwyni cyflenwi.

Gan ddefnyddio data go iawn a dychmygol am y cleifion a ddaw i adrannau damweiniau ac argyfyngau’r GIG, bydd yn gwneud y canlynol:

  • amlinellu proses y rhagolygu
  • cyflwyno’r ddamcaniaeth sydd wrth wraidd amryw fathau o ragolygu
  • dangos sut mae defnyddio amryw fathau yn ‘R’

Trwy ddarogan angen gwasanaeth yn gywir, gall cynllunwyr a dadansoddwyr y GIG ddyrannu adnoddau’n fwy effeithlon. O safbwynt defnyddwyr y GIG, gall hynny osgoi tagfeydd, gwella safon y gwasanaeth, lleddfu pwysau staffio, lleihau amserau aros a chwtogi ar gostau trefn iechyd y wlad.

Meddai’r Dr Rostami-Tabar: “Yn aml, mae’n anodd defnyddio egwyddorion rhagolygu ar gyfer prosesau penderfynu am fod angen llawer o arbenigedd technegol i wneud hynny. Dyna’r rheswm dros gynnig y gweithdai hyn ar y cyd â Chymuned R y GIG...”

“Trwy ddysgu proffesiynolion y GIG sut mae pennu rhagolygon cywir yn ôl gwir ddata, gallwn ni effeithio’n fawr ar sefyllfa cleifion a staff o ran gofal iechyd.”

Yr Athro Bahman Rostami-Tabar Athro Gwyddor Penderfyniad a Yrrir gan Ddata

Dechreuodd y Dr Rostami-Tabar y prosiect fis Chwefror 2020 trwy gynnal gweithdy gerbron cynrychiolwyr Ymddiriedolaeth Waddoledig Swydd y Tŷ Ogofog y GIG.

O ganlyniad i ofynion gwladol y dylai pawb aros gartref yn ymateb i COVID-19, dechreuodd roi ei weithdai ar y we i dair ymddiriedolaeth arall yn Lloegr yn ystod misoedd Mehefin ac Awst.

Mae Paul Bullard, dadansoddwr galw, gallu ac adnoddau i’r GIG yn Lloegr, ymhlith y rhai a gymerodd ran yn y gweithdy fis Mehefin.

Meddai: “O ganlyniad i’r hyfforddi personol, gallwn i fynd i’r afael o’r diwedd â syniadau nad oes modd eu deall trwy ddarllen llyfrau testun, a hoffwn i ddiolch i Bahman, Tom ac Alysia am gynnal y cwrs...”

“Rwy’n edrych ymlaen at ddefnyddio popeth a ddysgais yn fy rôl yn hyderus gan fy mod yn deall pa ddulliau sy’n briodol a sut maen nhw’n gweithio.”

Paul Bullard Dadansoddwr Galw, Gallu ac Adnoddau i’r GIG yn Lloegr

Mae bwriad i gynnal dau weithdy ychwanegol yn 2020 - y naill yng nghanolbarth Lloegr a’r llall yng Nghymru - er nad oes neb yn siŵr eto a fydd y rheiny’n cael eu cynnal yn bersonol neu ar y we.

Cydnabuwyd y Dr Rostami-Tabar yn un o gyfranogion Academi R y GIG yn ddiweddar. Mae’r academi yn rhoi hyfforddiant a chymorth i’r GIG ar gyfer datrys problemau yn ôl dulliau R, gan gryfhau adnoddau cyfredol megis gweithdai yn rhad ac am ddim.

Dyma ragor am ragolygu yn ôl ‘R’ yn y GIG.

Rhannu’r stori hon

Rydym yn cynnig cymorth wedi’i dargedu a chyfleoedd datblygu trwy ein gweithgareddau addysgu, ymchwil ac ymgysylltu.