Ewch i’r prif gynnwys

Twf ar y cyd yn America Ladin

21 Chwefror 2020

Three men in wine production facility
Dr Vasco Sanchez Rodrigues and Dr Juan Rendon Sanchez at Trivento Vineyard

Roedd arfer cydweithredol yn niwydiant gwin America Ladin yn ffocws i ymweliad rhyngwladol â’r Ariannin a Chile gan academyddion Prifysgol Caerdydd o’r Prosiect Cydweithredu Er Twf (Co-Growth).

Yn ystod y daith, cyflwynodd y Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Darllenwr mewn Logisteg yn adran Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd ac arweinydd y prosiect Cydweithredu Er Twf, Dr Juan Rendon Sanchez, Cydymaith Ymchwil o’r Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol a Gwybodeg, ganfyddiadau ymchwil ac arferion gorau ar y cyd i gyrff y diwydiant, gwinllannau a phrifysgolion ledled America Ladin.

Nod yr ymweliad oedd hefyd ennill dealltwriaeth well o’r arferion cydweithredu a fabwysiadwyd yn Chile a’r Ariannin a’r mesurau sy’n cael eu cymryd i greu cadwyni cyflenwi mwy cynaliadwy, tra’n wynebu realiti newid yn yr hinsawdd.

Cyfarfu’r academyddion â’r is-adran o Brifysgol Cuyo (Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo) ym Mendoza, y Brifysgol er Datblygu (Universidad de Desarrollo) a Phrifysgol Diego Portales yn Chile i drafod cynigion ymchwil ar y cyd ac i ddeall yr ymchwil sydd eisoes yn cael ei gwneud yn eu sectorau gwin.

Gwnaethant hefyd gwrdd ag uwch reolwyr o Wines of Chile, gwinllannau San Pedro a Vina Requingua Chile, a Grŵp Peñaflor a gwinllan Trivento sydd ym meddiant Grŵp Concha y Toro, Mendoza, i glywed o lygad y ffynnon yr heriau y mae cynhyrchwyr a chyrff y diwydiant yn eu hwynebu a’r cydweithredu sydd eisoes yn digwydd.

Eglurodd y Dr Sanchez Rodrigues a’r Dr Rendon Sanchez sut mae’r prosiect am hwyluso cydweithredu â sector diodydd Cymru drwy ddefnyddio ymchwil clwstwr, a sut y gallai deilliannau o’r prosiect gael eu defnyddio yn sectorau gwin America Ladin.

“Mae’r prosiect yn fodd i fusnesau dyfu ar y cyd,” eglurodd Dr Vasco Sanchez Rodrigues.

Rhannu galluedd

Group of men and women lineup for photograph
Dr Vasco Sanchez Rodrigues and Dr Juan Rendon Sanchez visit Wines of Chile

Ym Mendoza, cyfarfu Dr Sanchez Rodrigues ag is-adran o’r Centro de Estudios y Aplicaciones Logísticas (CEAL) ym Mhrifysgol Cuyo i ddechrau ar gynnig ymchwil ar y cyd.

Y weledigaeth i’r ymchwil ar y cyd yw rhoi egwyddorion y prosiect Cydweithredu er Twf ar waith yn y diwydiant gwin lleol, gyda ffocws ar feicro-winllannau.

Fel yr eglurodd y Dr Sanchez Rodrigues yn ystod ei ymweliad, gall yr ethos gael ei roi ar waith ar bron unrhyw gam o’r gadwyn gynhyrchu gan gynnwys potelu, pecynnu a chludiant, ymhlith pethau eraill.

“Does gan bob busnes yr un gallu i gynhyrchu a photelu, felly y syniad yw rhannu’r galluedd hwnnw,” meddai.

“Ffocws yr ymchwil yw’r grŵp hwn o fentrau bach a chanolig na all y rheolwyr ddelio â phroblemau penodol. Gall busnesau mwy, fodd bynnag, ymdopi â materion o’r fath, a hynny ar raddfa fyd-eang. Mae’n bwysig cyfuno’r agweddau diwylliannol a thechnolegol.”

Dr Ricardo Palma Pennaeth CEAL

Gallai’r Dr Rendon Sanchez hefyd gysylltu ei waith modelu ar y prosiect Cydweithredu er Twf â gwaith a gyhoeddwyd gan aelodau CEAL ar fodelu cydweithredu llorweddol yn y diwydiant gwin.

Gall y deilliannau dysgu hyn hefyd gael eu rhoi ar waith mewn meysydd cydweithredu yn sector diodydd Cymru.

Cylch dieflig

Roedd cynaliadwyedd yn thema gyson wrth ymweld â Chile, lle mae deilliannau dysgu’r prosiect yn cynnig atebion sy’n berthnasol i’w diwydiant gwin, yn benodol o ran potelu, dosbarthu cynnyrch, a hyd yn oed sianeli dosbarthu newydd ar gyfer allforio.

Cred y Dr Sanchez Rodrigues fod y prosiect yn fodd i hwyluso cydweithredu rhwng gwinllannau mwy ar safoni arferion cynaliadwyedd, gan alluogi gwinoedd Chile i fod yn frand mwy cynaliadwy.

Mae eisoes wedi dechrau trafodaethau cynnar ar syniadau cynnig â’r Dr Mauricio Varas o’r Universidad de Desarrollo a’r Dr Franco Basso Solt o Universidad Diego Portales yn Chile ar safoni arferion cynaliadwyedd, a fydd yn galluogi gwinoedd Chile i fod yn frand mwy cynaliadwy.

“Nodwyd sawl cyfle ar gyfer cydweithredu yn ystod yr ymweliad, gan gynnwys cydweithredu ar y ddwy ochr ar oruchwylio traethodau hir myfyrwyr MSc a datblygu model cydweithredu ar gyfer sector gwin Chile i’w addasu at ddibenion newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd.”

Dr Mauricio Varas Universidad de Desarrollo

Rhwydwaith rhyngwladol

Bydd rhyngwladoli’r prosiect Cydweithredu er Twf yn sicrhau bod arferion gorau byd-eang yn cael eu nodi a’u deall er mwyn eu defnyddio yn sector diodydd Cymru.

“Fel academydd, roeddwn am weithio gydag America Ladin gyfan, ac rydym hefyd yn gweithio gyda phrifysgolion yn Chile a Siapan. Y bwriad yw sefydlu rhwydwaith rhyngwladol.”

Yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues Professor in Sustainable Supply Chain Management

Rhannu’r stori hon

This project is part-funded by the European Agricultural Fund for Rural Development through the Welsh Government.