Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Dr Jo Patterson has had an article published in the New Statesman publication (10 February 2017) discussing the opportunities for a transition for low carbon homes from novelty to the norm.

The article presents what progress has been made so far including reference to Solcer House and Pentre Solar, What needs to be done to ensure more progress and is it possible for low-carbon housing to be economically viable in the long term.
Zero-carbon homes: saving money as well as energy article from the New Statesman

Staff a myfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn arddangos strwythur dylunio gwreiddiol yn Barcelona

Mae staff a myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd wedi teithio i un o ddinasoedd mwyaf godidog Ewrop er mwyn cydosod dyluniad gwreiddiol sydd ychydig yn wahanol i'r arfer.

Mae'r tîm o Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi teithio i Barcelona i ymuno â'u cyfoedion yn Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona er mwyn creu dyluniad celf sy'n cynnwys hyd at 25,000 o bensiliau.

Er na allai'r gwaith gorffenedig gystadlu â gwaith pensaernïol mawreddog Gaudi, nod y prosiect oedd herio rhagdybiaethau o'r hyn y mae'n ei olygu i gydweithio, a phwysleisio'r angen am ryngweithio pwrpasol rhwng grwpiau o fyfyrwyr o'r ddau sefydliad.

Cymerodd 250 o bobl ran yn y prosiect, ac ychwanegodd bob un ohonynt 100 o bensiliau i'r dyluniad dros gyfnod o ddiwrnod.

Nid oedd prif gynllun i'w ddilyn a dim ond cyfarwyddiadau syml a ddarparwyd i bawb a gymerodd ran am sut i gysylltu'r pensiliau drwy ddefnyddio bandiau rwber.

Dywedodd Sergio Pineda, darlithydd o Ysgol Pensaernïaeth Cymru a gymerodd ran yn y prosiect: "Anaml iawn mewn ysgolion pensaernïaeth, neu sefydliadau dylunio yn gyffredinol, yn ystyried dylunio fel ymdrech ar y cyd. Hynny yw, meddwl am ddylunio fel rhywbeth a all ddod i'r golwg o ganlyniad i gynyddu'r ymdeimlad o gymuned neu o ymdeimlad o gyflawni ar y cyd rhwng grŵp mawr o unigolion.

"Cafodd y dyluniad ei greu y dyluniad fel llwyfan i gynyddu'r pethau cyffredin a'r cysylltiadau ymhlith y rhai a oedd yn cymryd rhan yn y gweithdy."

Adeiladwyd y dyluniad yn MUHBA Oliva Artés a bydd yn cael ei arddangos rhwng dydd Mercher 1 Chwefror a dydd Mercher 22 Chwefror.

Welsh School of Architecture Senior Lecturer Dr. Juliet Davis has contributed to media-based discussions around the significance and possible futures of Cardiff’s Coal and Shipping Exchange.

Dr. Juliet Davis contributes to debates around the future of the dilapidated Cardiff Coal and Shipping Exchange – a large Victorian building by the architect Edwin Seward set within the former commercial and banking district of Cardiff Bay. Her involvement began with a design studio project with Master of Architecture (MArch) students in 2014-2015 considering reuses and architectural propositions for the Exchange and she has gone on to research the history of the building’s design, development and decline.

As its condition has attracted controversy and been more widely publicised, she has contributed to media-based discussions around its significance and possible futures:

  • Nick Broomfield’s BBC4 documentary 'Going Going Gone' (May 2016) focusing on disappearing heritage in Cardiff and Liverpool,
  • Chris Wood’s article ‘Cardiff's neglected coal boom era area 'in danger' for BBC Cymru Wales (Jan 2017)’
  • 07 February 2017 edition of the ‘Chronical Show’ for Radio Cardiff, amongst others.

Dr. Juliet Davis has joined the Parochial Church Council building fabric committee of Llandaff Cathedral, an important building in Wales constructed from the 12th century.

Becoming a STEM (Science Technology Engineering and Maths) Ambassador.

Training is available on Monday November 14 2016 from 12:00-13:00 in the Haydn Ellis Building.

This session is open to all, undergraduate or postgraduate students and Cardiff University staff from a STEM or non-STEM academic school or research area including Architecture. This session will offer a chance to find out how becoming a STEM Ambassador can support you in engaging with young people in schools and broaden your engagement experience.

Cardiff University's Community Gateway, the Welsh School of Architecture and Grangetown community partners Grange Pavilion Project and Art shell are holding a free, open to all, ideas workshop and public exhibition day in the Grange Pavilion.

Come along to take part in a 'My vision of Grangetown' workshop to share your visions for Grangetown with Cardiff University architecture students and resident artists Richard Powell and Art shell.

Join in the ‘What’s your Grangetown?’ exhibition to celebrate Grangetown’s past, present and future. With adult and kids activities, and free tea and cake, the exhibition will include work by Welsh School of Architecture students and Grangetown area school pupils.

Meet Cardiff University's Community Gateway team to find out more about our work in Grangetown, and find out more about the Grangetown resident-led Grange Pavilion Project's ideas for turning the Grange Pavilion into a community-owned centre.

Pop into the Grange Pavilion any Monday or Friday 9am-5pm to find out more about how you can get involved, or contact us on communtygateway@cardiff.ac.uk.

My vision of Grangetown - An ideas workshop

My vision of Grangetown - an ideas workshop led by Community Gateway, the Welsh School of Architecture, the Grange Pavilion Project and Artshell A discussion and exhibition session in the Grange Pavilion on Saturday 15th October to brainstorm ideas about Grangetown's streets, public spaces and as a neighbourhood. Between 10-2pm we'll be discussing what works well, and brainstorming ideas for making Grangetown's streets more walkable, greener, cleaner and safer.

This will be supported by Cardiff University's Community Gateway, the Grange Pavilion project, Artshell, and Welsh School of Architecture undergraduate third year students. Your ideas from the workshop will form part of a public exhibition opening from 2pm-5pm celebrating the history, culture, environment, materials, and stories of Grangetown. **Please note - no under 16s unless accompanied by an adult**

Yn ôl ymchwil newydd, mae tua 90% o bobl yn Lloegr yn mynd â'u bagiau eu hunain gyda nhw wrth siopa am fwyd o ganlyniad i godi tâl am fagiau plastig.

70% oedd yn gwneud hynny cyn cyflwyno'r tâl am fagiau plastig, ac ni chafodd oed, rhyw nag incwm eu hystyried yn rhan o'r ymchwil.

Ar ben hynny, mae'r ymchwil gan Brifysgol Caerdydd yn dangos bod llai nag 1 o bob 15 o siopwyr (7%) yn prynu bagiau defnydd un-tro wrth y til erbyn hyn, o gymharu ag 1 o bob 4 cyn cyflwyno'r tâl.

Yn ôl yr ymchwilwyr, dangosodd yr astudiaeth fod cyflwyno'r tâl wedi gwneud i siopwyr aros a meddwl a oes gwir angen defnyddio bagiau plastig defnydd un-tro pan maent yn siopa.

Daw'r canlyniadau hyn o'r astudiaeth gyntaf erioed ynghylch agweddau ac ymddygiad pobl Lloegr ers cyflwyno'r tâl am fagiau plastig defnydd un-tro am y tro cyntaf bron flwyddyn yn ôl ar 5 Hydref 2015

Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) sydd wedi ariannu'r astudiaeth, a chafodd ei chynnal gan ymchwilwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, ochr yn ochr ag IPSOS Mori. Roedd yr astudiaeth yn gyfuniad o arolwg hydredol, dyddiadur hydredol, cyfweliadau ac arsylwadau mewn wyth archfarchnad.

Dangosodd y canlyniadau hefyd fod y gefnogaeth o blaid codi tâl am fagiau plastig wedi cynyddu o 51% i 62% ers ei gyflwyno, yn ogystal â chynnydd yn y gefnogaeth o blaid taliadau posibl eraill er mwyn lleihau gwastraff, fel codi tâl am boteli dŵr plastig.

Meddai'r Athro Wouter Poortinga, a arweiniodd yr ymchwil: "Ar y cyfan, mae ein hymchwil wedi dangos bod codi tâl am fagiau plastig yn Lloegr wedi cael effaith arwyddocaol a chadarnhaol ar agweddau ac ymddygiad pobl, a'i fod wedi llwyddo i leihau nifer y bobl sy'n defnyddio bagiau plastig"

"Rydym wedi gweld bod y tâl wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn Lloegr ers ei gyflwyno, a'i fod hefyd wedi newid agweddau at bolisïau gwastraff."

"Mae hyn yn awgrymu y gellid gweithredu polisïau eraill tebyg yn llwyddiannus, fel cynllun dychwelyd blaendal ar gyfer poteli plastig neu godi tâl am gwpanau coffi defnydd un-tro."

Dangosodd canlyniadau'r astudiaeth, a gyflwynwyd mewn digwyddiad yn Llundain heddiw (29 Medi), y bu cynnydd sylweddol hefyd yn nifer y bobl sy'n mynd â'u bagiau eu hunain i siopau ar wahân i archfarchnadoedd. Er enghraifft, dangosodd y canlyniadau fod 1 o bob 2 erbyn hyn yn mynd â'u bagiau eu hunain wrth siopa am ddillad a chynhyrchion gofal iechyd, o'i gymharu â dim ond 1 o bob 10 cyn cyflwyno'r tâl am fagiau plastig.

Roedd yr astudiaeth yn cynnwys tair rhan ar wahân, gan gynnwys arolwg hydredol o dros 3,000 o bobl yng Nghymru, Lloegr a'r Alban a holwyd fis cyn cyflwyno'r tâl yn ogystal â mis a chwe mis ar ôl ei gyflwyno.

Cynhaliodd yr ymchwilwyr astudiaeth hydredol hefyd ar ffurf dyddiadur-cyfweliad lle cafodd dyddiaduron eu llenwi gan 50 o'r rhai a gymerodd ran, cyn cynnal cyfweliadau cyn, ac ar ôl, cyflwyno'r tâl.

Roedd rhan olaf yr astudiaeth yn cynnwys arsylwadau o siopwyr wrth iddynt adael archfarchnadoedd yng Nghaerdydd a Bryste. Unwaith eto, cynhaliwyd y rhain cyn, ac ar ôl, cyflwyno'r tâl.

Meddai Andy Cummins o Surfers against Sewage: "Mae'r astudiaeth hon yn garreg filltir bwysig arall sy'n amlygu llwyddiant diamheuol y tâl am fagiau plastig gan fod biliynau yn llai o fagiau plastig yn cael eu rhoi i bobl mewn archfarchnadoedd yn Lloegr.

"Mae'r astudiaeth hon yn dangos pa mor gyflym y mae cyflwyno tâl am fagiau wedi newid ymddygiad a gwella agwedd y cyhoedd tuag at ddefnyddio bagiau defnydd un-tro.  Ar ddiwedd yr adroddiad, ceir neges bwysig ar gyfer byd llywodraeth a diwydiant sy'n cadarnhau y byddai'r cyhoedd yn agored i ragor o gamau economaidd i geisio lleihau sbwriel, megis system dychwelyd blaendaliadau, i wneud yn siŵr bod poteli a chaniau'n aros yn yr economi ailgylchu yn lle niweidio'r amgylchedd."

Mae astudiaeth o 18,000 o breswylwyr y DU wedi canfod bod pobl sydd newydd symud tŷ yn llawer llai tebygol o deithio i'r gwaith mewn car, gan ddewis dull mwy gwyrdd o deithio yn lle hynny.

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd wedi gweld y newid ymddygiad hwn yn ystod y chwe mis cyntaf y bydd unigolyn yn byw mewn tŷ newydd. Ar ôl hyn, dangosir bod preswylwyr yn troi yn ôl at hen arferion, ac yn fwy tebygol o ddechrau defnyddio car unwaith eto i deithio i'r gwaith.

Creda'r tîm, sydd wedi ysgrifennu yn y cyfnodolyn PLoS One, bod y newid agwedd cychwynnol hwn yn rhannol o ganlyniad i'r cythrwfl mawr sy'n gysylltiedig â symud tŷ, sy'n gorfodi preswylwyr i ailystyried eu harferion presennol.

Dywedodd Dr Gregory Thomas, o Ysgol Pensaernïaeth y Brifysgol: "Mae symud cartref yn aml yn gyfnod o newid mawr ym mywydau pobl, lle caiff yr hen drefn a hen arferion eu torri. Rydym wedi dangos y bydd cyfran fawr o breswylwyr y DU yn ailystyried y ffordd y maent yn teithio i'r gwaith yn ystod y cyfnod hwn."

Daeth yr ymchwilwyr at eu canfyddiadau drwy ddadansoddi set data 'Deall Cymdeithas' y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) – astudiaeth hydredol o 40,000 o gartrefi yn y DU, a oedd yn mesur agweddau ac ymddygiad dros amser. Yr arolwg hwn yw'r mwyaf o'i fath yn y byd, ac mae'n cynnig dealltwriaeth eang o sut mae bywyd yn y DU yn yr 21ain ganrif yn newid.

Dangosodd y canlyniadau hefyd bod agweddau at yr amgylchedd yn rhan fawr o benderfyniad unigolyn i chwilio am ffyrdd amgen o deithio i'r gwaith, pan fydd wedi symud tŷ.

"Roedd pobl ag agwedd fwy gwyrdd nad oeddent wedi byw yn eu cartrefi presennol am amser maith, yn llawer llai tebygol o deithio i'r gwaith mewn car na'r rheini ag agwedd amgylcheddol wannach," parhaodd Dr Thomas. "Ond er bod agweddau mwy gwyrdd yn arwain at ddefnyddio car yn llai aml yn syth ar ôl symud, roeddem yn gweld bod agweddau gwyrdd pobl yn dod yn llai pwysig wrth ddewis eu dull teithio, wrth iddynt dreulio mwy o amser yn byw yn yr un lleoliad."

Drwy nodi'r newid ymddygiad hwn, mae'r ymchwilwyr yn credu bod cyfle i lunwyr polisi hybu ymddygiad o blaid yr amgylchedd ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol.

Ychwanegodd yr Athro Wouter Poortinga, hefyd o Ysgol Pensaernïaeth y Brifysgol: "Mae newid naturiol mewn ymddygiad, fel symud tŷ, yn gyfle gwych, oherwydd gallai pobl fod yn fwy agored i wybodaeth newydd neu gefnogaeth, a allai eu hannog i lynu at ddewisiadau teithio iach a chynaliadwy. Gallai llunwyr polisi ddefnyddio'r cyfnod hwn i ddarparu gwybodaeth allweddol ar adeg pan mae pobl yn barod i ymgysylltu ag ymddygiad newydd."

Following the success of last year’s project, ‘PLAYSCAPE’, we have sourced new opportunities to engage with communities and introduce fun and stimulating design interventions in both Bali, and Cipanas in Indonesia.

Please note that this is for information only and is not organised or endorsed by the Welsh School of Architecture.

This year the projects will run simultaneously and will last for a period of 6 weeks, with students having the option of attending the first 3, last 3, or the full 6. The cost for 3 weeks is £1150, and £1450 for 6 weeks. This covers return flights from London, and transport throughout Indonesia, along with accommodation, and breakfast on the weekdays.

The brief for both projects is to design and build a play and learning activity space for schools in both locations. Students will be involved in designing before we head out, and building their design on site. We believe it is a great opportunity to gain on site experience in a beautiful location, as well as getting the chance to work with like minded people from across the world to see your designs come to life.

The brief, application form, and information on some of our previous projects can be found on: www.caukinstudio.com

Our ongoing collaboration with humanitarian design organisation Orkidstudio and Cardiff University's Global Opportunity Centre will continue in 2016 with the design and construction of new facilities for the Sachibondu Health Centre in Zambia.

The project considers the impact of good design on health and well being and will challenge students to grapple with issues facing health care provision in remote and deprived communities. The project is aimed at bringing together Cardiff University staff and students from creative and scientific backgrounds, in particular architecture, engineering and medicine.

Students will engage with on-site construction work, with a strong focus on medical practice and analysis (research and practice-based) into the relationship between design and healthcare.

Volunteering opportunity (£500 Bursary)

Africa Opportunities talk with Orkidstudio and Cardiff University Global Opportunity Centre, Thursday 14th April, 6.30pm Main Building Council Chamber

We’re delighted to announce that the call for volunteers for Orkidstudio’s Sachibondu Health Centre in Mwinilunga, Zambia which will run from 11 June to 9 July 2016 has been extended due to confirmation from Cardiff University’s Global Opportunity Centre that they will support a £500 bursary for each volunteer. This opportunity is open to all undergraduate Cardiff University students, with a particular call to students in Architecture (including MArch I and II), Engineering, and Medicine.

The Welsh School of Architecture’s (WSA) ongoing collaboration with humanitarian design organisation Orkidstudio, founded by WSA graduate James Mitchell, and Cardiff University’s Global Opportunity Centre will continue in 2016 with the design and construction of new facilities for the Sachibondu Health Centre in Zambia. The project considers the impact of good design on health and well being and will challenge students to grapple with issues facing health care provision in remote and deprived communities. The project is aimed at bringing together Cardiff University staff and students from creative and scientific backgrounds, in particular architecture, engineering and medicine.

Students will engage with on-site construction work, with a strong focus on medical practice and analysis (research and practice-based) into the relationship between design and healthcare. WSA staff member Dr Kathryn Wilkinson will participate in the project alongside Orkidstudio.

To volunteer, or to find out more, contact https://orkidstudio.co.uk/join-us/, or join Cardiff University’s Global Opportunity Centre and Orkidstudio in Main Building Council Chamber at 6.30pm on Thursday 14th April (facebook event page on Cardiff University Global Opportunity Centre).