Ewch i’r prif gynnwys

Hwb o £1m gan y Loteri Fawr i gymuned Grangetown

15 Chwefror 2018

Grangetown Pavillion

Bydd adeilad cymunedol yn elwa ar dros £1m o arian grant yn dilyn cais llwyddiannus i'r Gronfa Loteri Fawr.

Mae Pafiliwn Grange, partneriaeth ar y cyd rhwng Porth Cymunedol Prifysgol Caerdydd, Prosiect Pafiliwn Grange, a Gweithgareddau Cymunedol Grangetown, wedi cael £1,072,692 i adnewyddu ac ymestyn yr adeilad presennol yng Ngerddi Grange.

O ganlyniad i’r arian hwn, bydd cyfleuster cymunedol amlbwrpas fydd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant, hybu iechyd a datblygu mentrau, gyda chaffi, swyddfa a mannau cyfarfod.

Mae cynlluniau hefyd i wella'r safle presennol er mwyn creu mannau gwyrdd hygyrch, perllan a gardd beillio.

Meddai Lynne Thomas, Rheolwr Prosiect y Porth Cymunedol, un o brosiectau ymgysylltu blaenllaw Prifysgol Caerdydd: "Rydym yn falch iawn o gael y grant hwn, sef penllanw llawer o waith caled gan bawb sydd wedi chwarae rhan. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu Pafiliwn Grange ymhellach i fod yn lleoliad deinamig ac o safon y gall pobl o bob oed ei ddefnyddio.

"Datblygwyd y cynlluniau ar gyfer y pafiliwn gyda IBI Group a’r pensaer Dan Benham, yn dilyn pum mlynedd o ymgynghoriadau gan fyfyrwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru mewn cydweithrediad ag aelodau o'r gymuned. Bydd yn trawsnewid yr adeilad yn ganolfan ffyniannus er budd pobl Grangetown am flynyddoedd lawer i ddod. Mae cannoedd o bobl wedi ein helpu i gyrraedd y pwynt cyffrous hwn ac rydym wrth ein bodd i allu symud ymlaen gyda'n cynlluniau o ganlyniad i'r grant hwn.”

Mae Pafiliwn Grange yn brosiect partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a grwpiau trigolion Prosiect Pafiliwn Grange (GPP), Gweithredu Cymunedol Grangetown (GCA), Prif Swyddog Gwybodaeth Pafiliwn Grange a Chyngor Caerdydd. Fe’i cefnogir gan nifer o bartneriaid eraill, gan gynnwys Clwb

Rotari Bae Caerdydd, IKEA, ASDA, Cronfa Partneriaethau Cymdogaethau Cyngor Caerdydd, a Choleg Caerdydd a'r Fro.

Meddai’r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Mae Prifysgol Caerdydd yn hynod falch o'n partneriaeth gyda Phrosiect Pafiliwn Grange. Mae'n enghraifft wych o’n huchelgais parhaus i weithio gyda’n cymuned leol, gan helpu i hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol a gwella lefelau iechyd, cyfoeth a lles. Mae Prifysgol Caerdydd yn dibynnu ar gefnogaeth arianwyr elusennol ar gyfer prosiectau fel Pafiliwn Grange. Hoffem ddiolch i'r Gronfa Loteri Fawr am y grant trawsnewidiol hwn fydd yn ein galluogi i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer yr adeilad."

Mae Pafiliwn Grange yn un o bum prosiect sy'n cael cyfanswm o £5.4 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol o raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2 y Gronfa Loteri Fawr. Ei nod yw trawsnewid mannau sydd heb eu defnyddio yn dirnodau lleol ac yn ganolfannau cymunedol.

Nod y fenter yw helpu i wneud Grangetown yn lle gwell fyth drwy ddatblygu cyfleoedd ymchwil, addysgu a gwirfoddoli o'r radd flaenaf sy'n cael eu cynhyrchu ar y cyd rhwng y gymuned a'r Brifysgol sydd o fudd i bawb.

Ers 2013, mae dros 150 o fyfyrwyr pensaernïaeth israddedig, yn ogystal â myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau meistr mewn busnes a phensaernïaeth, wedi gweithio gyda’r Porth Cymunedol i ddatblygu syniadau ar gyfer yr adeilad yn rhan o'u hymchwil a'u dysgu.