Ewch i’r prif gynnwys

Y Cyngor

Y Cyngor yw corff llywodraethu'r Brifysgol. Y corff hwn sydd â'r gair olaf ynglŷn â phob mater sy'n effeithio ar y Brifysgol.

Y Cyngor yw prif awdurdod y Brifysgol. Mae'n gyfrifol am reoli a chynnal busnes y Brifysgol yn effeithlon, gan gynnwys ei harian a'i heiddo. Mae manylion llawn cylch gorchwyl y Cyngor yn Statud VII.

Mae’r Cyngor yn cynnal adolygiad o’u heffeithiolrwydd yn rheolaidd ac mae cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu o’r adolygiad. Cafodd yr adolygiad allanol diweddaraf ei gomisiynu gan y Cyngor o’r Sefydliad Llywodraethu Da a chynhaliwyd yn 2014. Lawrlwytho’r adroddiad [920KB, PDF].

Mae'r Cyngor yn adolygu ei effeithiolrwydd yn rheolaidd ac mae cynllun datblygu'n cael ei baratoi ar sail yr adolygiad.

Mae'r Brifysgol yn elusen gofrestredig a'r Cyngor yw Bwrdd Ymddiriedolwyr yr elusen.

Fel arfer bydd y coleg yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae cyfres o weithgareddau trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys gweithgaredd datblygu.

Aelodau presennol

Unigolion lleyg/annibynnol yw'r rhan fwyaf o aelodau'r Cyngor. Mae hefyd yn cynnwys aelodau staff a myfyrwyr. Rhagor o wybodaeth am aelodau'r Cyngor.

Cadeirydd y Cyngor

Yr Athro Stuart Palmer
Yr Athro Stuart Palmer FREng, DSc, PhD, BSc

Roedd yr Athro Stuart Palmer, FREng, yn arfer bod yn Rhag Is-Ganghellor Prifysgol Warwick. Mae ganddo BSc, PhD a DSc mewn Ffiseg o Brifysgol Sheffield.

Penodwyd yr Athro Palmer i'r Cyngor ar 2 Rhagfyr 2013, a daeth yn Gadeirydd y Cyngor ym mis Ionawr 2016. Mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau, y Pwyllgor Llywodraethu a'r Pwyllgor Taliadau.

Cofrestr buddiannau

Yn unol â’n Deddfiadau, ac yn cyd-fynd ag arfer da, mae’r Brifysgol yn cyhoeddi cofrestr buddiannau pob aelod o’r Pwyllgor a’r Pwyllgor Archwilio a Risgiau.

Lawrlwytho cofrestr buddiannau diweddaraf y Cyngor (PDF)

Lawrlwytho cofrestr buddiannau diweddaraf y Pwyllgor Archwilio a Risgiau (PDF)

Datganiad Annibyniaeth

Mae Cyngor y Brifysgol yn penodi Aelod Lleyg i fod yn llywodraethwyr annibynnol. Mae'r Brifysgol wedi mabwysiadu dull cadarn o sicrhau annibyniaeth Aelodau Lleyg. Mae'r dull hwn, ynghyd â Diffiniad ac Egwyddorion Annibyniaeth, wedi'i nodi yn y Datganiad Annibyniaeth.

Polisi buddion

Mae gan y Brifysgol Bolisi Buddion i bob aelod lleyg o’r Cyngor, gan gynnwys talu treuliau, buddion a lletygarwch.

Polisi Buddion Ymddiriedolwyr (PDF).

Mwy o wybodaeth

If you have any questions about the role of council members, or the nomination process please contact Governance: governance@cardiff.ac.uk

Llywodraethu