Cynllun Iaith Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cymeradwyo ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Mae’n bwysig bod pawb yn cael y cyfle i ddefnyddio eu Cymraeg bob dydd, ac mae gan y Brifysgol Gynllun Iaith cryf i hwyluso hyn.

Cynllun Iaith Gymraeg

Cynllun Iaith Gymraeg

6 February 2014

Mae'r Cynllun yn nodi sut y bydd y Brifysgol yn gweithio i gynnwys yr iaith Gymraeg o fewn ei diwylliant a’i harferion gwaith a hefyd sut y bydd yn datblygu ei darpariaeth addysgol cyfrwng Cymraeg.

PDF

Felly beth gall siaradwyr Cymraeg ei ddisgwyl gennym ni?

  • Rydym ni'n croesawu gohebiaeth ac ymholiadau yn Gymraeg a byddwn yn sicrhau bod unrhyw ohebiaeth Gymraeg a ddaw i'r Brifysgol yn derbyn ateb yn Gymraeg wedi'i lofnodi.
  • Os ydych chi'n derbyn cylchlythyrau a llythyrau safonol gennym ni, bydd y rhain yn ddwyieithog. Bydd y cyhoeddiadau a gynhyrchir gennym ni'n ganolog a'r deunyddiau print hefyd yn cael eu cyhoeddi'n ddwyieithog.
  • Bydd holl dudalennau gwe Corfforaethol y Brifysgol a hafanau ein Colegau, Ysgolion, Adrannau, Canolfannau a Sefydliadau Ymchwil ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Beth fedrwn ni ei gynnig i fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg?

Mae nifer fawr o fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn astudio gyda ni. Felly mae sicrhau'r cyfle i chi astudio a byw eich bywyd yn Gymraeg yn rhywbeth rydym ni'n ei gymryd o ddifrif.

Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo'n llawn i'r datblygiadau diweddar ar draws y sector mewn perthynas â darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Erbyn hyn gallwn gynnig dewis sylweddol o fodiwlau y gellir eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws ystod eang o bynciau o'r Gyfraith i Feddygaeth.

Mae gennym ni gynlluniau cyffrous hefyd i ddatblygu llawer mwy o gyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a gallwch ddarllen am y rhain ar wefan ein Cangen ni o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Tiwtora

Gallwch ofyn am diwtor personol sy'n siarad Cymraeg, cyhyd â bod aelodau o'r staff addysgu yn eich maes pwnc chi sy'n medru'r Gymraeg. Os nad oes aelodau o'r staff addysgu yn medru'r Gymraeg, gofynnir i aelod priodol o staff o Ysgol arall eich tiwtora chi.

Yn Ysgol y Gymraeg a Chanolfan Cymraeg i Oedolion Bro Morgannwg, mae gan yr holl fyfyrwyr diwtoriaid Cymraeg eu hiaith.

Arholiadau

Byddwch yn cael cynnig y cyfle i sefyll eich arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, pa un a ydych chi wedi derbyn eich tiwtora drwy'r Gymraeg ai peidio.

Os ydych chi'n dymuno sefyll eich arholiadau yn Gymraeg byddwn ni'n sicrhau bod eich gwaith cwrs asesedig, eich papurau arholiad a'ch sgriptiau'n cael eu cyfieithu os nad oes marcwyr Cymraeg eu hiaith ar gael. Mae'r trefniadau hyn yn amodol ar unrhyw ganllawiau neu reoliadau cenedlaethol neu gan gyrff proffesiynol neu Arweiniad yr ASA.

Cofrestru

Pan fyddwch chi'n cofrestru byddwn yn gofyn a fyddai'n well gennych chi dderbyn eich gohebiaeth bersonol yn Gymraeg neu'n Saesneg neu'n ddwyieithog. Yna byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn gohebu â chi yn eich dewis iaith.

Cyfathrebu

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, byddwn ni'n cynnig dewis i chi gael eich cyfweld yn Gymraeg pan fyddwn ni'n eich gwahodd am gyfweliad.

Llety

Bydd cyfle i chi ymgeisio am lety sydd wedi'i neilltuo'n arbennig i siaradwyr Cymraeg mewn dwy neuadd breswyl, sef Llys Senghennydd a Talybont Gogledd.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Cynllun, cysylltwch â Catrin Morgan.

Uned Gwasanaethau'r Iaith Gymraeg