Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg Feddyginiaethol (BSc)

 • Maes pwnc: Cemeg
 • Côd UCAS: F150
 • Derbyniad nesaf: Medi 2025
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

Cwrs gradd blaengar yw Cemeg Feddyginiaethol, gan ystyried problemau'r dyfodol, gan gysylltu â diwydiant ac ymestyn y tu hwnt i'r labordy i gwmpasu meysydd fel busnes, marchnata, a chynaliadwyedd.

certificate

Hyfforddiant ar gyfer y dyfodol

Cwrs blaengar sy'n cynnig hyfforddiant ar gyfer y dyfodol ac ystod eang o yrfaoedd.

people

Datblygu sgiliau pwysig

Astudiwch bynciau pwysig fel creu brechlynnau ar gyfer pandemigau presennol ac yn y dyfodol, a chreu cynhyrchion fferyllol cynaliadwy sy'n garedig i'r blaned ac yn fforddiadwy i bawb.

tick

Camwch y tu hwnt i'r labordy

Camwch y tu hwnt i'r labordy i feysydd fel rheoli prosiectau, busnes,marchnata, cyllid, gweithrediadau, strategaeth, cynaliadwyedd, arweinyddiaeth a mwy.

Os oes gennych ddiddordeb yn y broses o ddarganfod cyffuriau ac eisiau gweithio yn y diwydiant fferyllol, mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol i chi.

Byddwch yn ennill sylfaen gadarn mewn pynciau cemeg craidd yn ogystal ag arbenigo mewn biocemeg a dylunio cyffuriau. Yn y labordy, byddwch chi'n canolbwyntio ar synthesis cyffuriau a phrofi yn ein gofod labordy pwrpasol sy'n cynnwys offer o safon diwydiant.

Ynghyd â datblygu eich galluoedd ymchwil a chyfrifiadol, byddwch yn dysgu sut i ddylunio eich arbrofion eich hun. Yn eich blwyddyn olaf, gallwch arbenigo mewn maes y mae gennych ddiddordeb ynddo drwy brosiect ymchwil, dan oruchwyliaeth un o'n hacademyddion blaenllaw.

Maes pwnc: Cemeg

 • academic-schoolYr Ysgol Cemeg
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4023
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Mae'r graddau hyn yn berthnasol i geisiadau a dderbyniwyd cyn 30 Mehefin 2024. Gall graddau sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr Clirio amrywio a gallant fod yn uwch neu'n is. Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.

Lefel A

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 yn gyffredinol gydag o leiaf 17 ar gyfer ysgrifennu, 17 am wrando, 18 ar gyfer darllen, ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 69 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

Lefel T

Cysylltwch ag admission@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2025

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2025/26.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2025/26.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2025/26.

Costau ychwanegol

Bydd yr Ysgol yn cynnwys cost popeth sy’n rhan hanfodol o'r rhaglen - esbonnir hynny’n glir yn yr holl wybodaeth am y rhaglen ac mewn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan diwtoriaid ar lafar. Efallai y bydd angen i chi dalu costau ychwanegol nad ydynt yn hanfodol neu sy'n gostau sylfaenol y mae disgwyl i fyfyrwyr eu talu eu hunain. Ymhlith pethau eraill, mae hyn yn cynnwys gliniaduron, cyfrifianellau, deunydd ysgrifennu cyffredinol, gwerslyfrau (y tybir eu bod ar gael yn y llyfrgell), a chopïo/argraffu sylfaenol. 

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rhaglen tair blynedd yw hon, lle mae pob blwyddyn yn cynnwys dau semester sy'n cynnwys modiwlau sy'n dod i gyfanswm o 120 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2025/2026. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2025

Blwyddyn un

Nod modiwlau’r flwyddyn gyntaf yw ysgogi eich diddordeb yn y pwnc, gan roi sylfaen wybodaeth gadarn o ran cemeg a throsolwg o'r diwydiant fferyllol i adeiladu arno yn y blynyddoedd canlynol. Ategir modiwlau cemeg theori craidd â gwaith ymarferol a gweithdai mathemategol.

Blwyddyn dau

Mae’r Ail Flwyddyn yn adeiladu ar sgiliau cemeg cyffredinol y flwyddyn gyntaf gyda modiwlau ym meysydd cemeg sydd o'r pwys mwyaf i gemegwyr meddyginiaethol. Ategir y rhain gan fodiwl labordy sy'n rhoi profiad o dechnegau cemeg organig, biolegol a chyfrifiadurol. Bydd modiwlau sgiliau trosglwyddadwy yn rhoi'r sgiliau i chi mewn gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth a rheoli prosiectau sy'n werthfawr mewn gyrfa yn y diwydiant.

Blwyddyn tri

Byddwch yn astudio modiwlau theori mewn cemeg organig a meddyginiaethol synthetig, ystadegau a gwyddor data. Yn semester yr hydref bydd modiwl ymarferol labordy ac yn y gwanwyn cynhelir prosiect gwreiddiol sylweddol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Chemistry student in the lab

Dysgu ac asesu

Ein nod yw cynnig amgylchedd rhagorol ar gyfer addysg gemegol ac mae ein graddau israddedig yn adlewyrchu ein cryfderau a’n diddordebau ymchwil presennol. Mae prosiectau yn y flwyddyn olaf yn gwbl integredig yn ein grwpiau ymchwil. Ein nod yw darparu addysgu arbenigol a gofal bugeiliol cynhwysfawr i'ch galluogi i gyflawni hyd eithaf eich gallu.

Addysgir trwy gyfres o ddarlithoedd, tiwtorialau, gweithdai a dosbarthiadau ymarferol. Cefnogir hyn gan y deunyddiau sydd ar Dysgu Canolog, sef amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol. 

Gwaith labordy 

Mae’r pwyslais ar dechnegau sylfaenol a chofnodi arsylwadau mewn modd syml ond cywir ym mlwyddyn un. Addysgir sgiliau drwy arddangosiadau ymarferol ac fe’u cefnogir gan ystod o adnoddau e-ddysgu sydd ar gael yn hwylus ac yn rhad ac am ddim i bob myfyriwr. 
  
Mae hunan-brofi yn cynnig dealltwriaeth o wahanol dechnegau ymarferol yn ogystal â'r cyfle i gywiro camgymeriadau cyn mynd i sesiynau labordy. 

Mae gwaith labordy yn gweithio tuag at arbrofion sylweddol sy’n gofyn am gynllunio, dadansoddi a dehongli canlyniadau yn ofalus, yn ogystal ag adrodd safonol, proffesiynol. Mae gwaith ymarferol yn cynnig profiad ym mhob un o brif weithdrefnau a thechnegau'r labordy. Mae wedi'i ddylunio i ymestyn lefel eich hyfedredd mewn cemeg ymarferol, gan eich paratoi i ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol yng nghamau olaf eich gradd. 

Prosiect 

Mae gan bob un o’n cyrsiau Cemeg elfen gref o waith prosiect annibynnol, o dan oruchwyliaeth. Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn gweithio ar brosiect yn eich dewis faes cemeg ac yn cael pwnc i ymchwilio neu ddatblygu. Byddwch yn cyflwyno canlyniadau eich gwaith ar lafar ac yn ysgrifenedig trwy weithio o dan arweiniad arbenigwr yn y maes.  

Sut y caf fy nghefnogi?

Cewch eich cefnogi gan ystod o diwtoriaid academaidd, ac mae un ohonynt hefyd yn gweithredu fel eich tiwtor personol. Byddwch yn gweld un o’ch tiwtoriaid bob wythnos, naill ai fel rhan o grŵp tiwtorial bach neu ar sail un-i-un mewn sesiwn diwtorial bersonol.  Mae’r holl staff yn gweithredu polisi drws agored, sy’n golygu y gallwch bob amser fynd at staff gyda phroblemau – boed y rheiny’n academaidd neu’n broblemau eraill.   

Byddwch yn cael llawlyfr cynhwysfawr sy'n briodol i'ch blwyddyn astudio. Mae'n cynnwys manylion am weithdrefnau a pholisïau'r Ysgol.   

Rydym yn gwneud defnydd helaeth o Amgylchedd Dysgu Rhithwir (Dysgu Canolog) y Brifysgol i rannu gwybodaeth a deunyddiau addysgu a chefnogi eich dysgu.

Sut caf fy asesu?

Cynhelir asesiadau ffurfiannol a chrynodol yn ystod pob blwyddyn astudio. Mae hyn yn rhoi mesur o berfformiad i'ch hysbysu chi, staff, a darpar gyflogwyr am eich cynnydd a'ch cyrhaeddiad. Hefyd gall helpu'r broses ddysgu trwy dynnu sylw at feysydd llwyddiant a meysydd y mae angen mwy o sylw arnynt.

Mae asesu'n cynnwys cyfuniad o ddulliau sy'n cael eu dewis i gyd-fynd â chanlyniadau pob modiwl a'r rhaglen gyfan. Mae'r dulliau hyn yn cynnwys y canlynol:

 • Arholiadau ffurfiol a phrofion dosbarth gyda therfynau amser penodol ar gyfer modiwlau theori
 • Adroddiadau ac allbynnau (cyfansoddion, data, cod) o waith labordy a gwaith cyfrifiadurol i arddangos meistrolaeth ar sgiliau ymarferol ac adrodd i safonau proffesiynol
 • Cynllunio a chynnal gwaith prosiect ac adrodd amdano
 • Traethodau ar gyfer arddangos chwilio, cyfosod a gwerthuso'r llenyddiaeth
 • Datrys problemau fel aseiniadau gweithdy neu ymarferion ar-lein sy'n galluogi rhoi theori ar waith
 • Cyflwyniadau llafar

Paratoi ac arddangos posteri.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch wedi’i gyflawni erbyn diwedd eich rhaglen ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn nodi'r wybodaeth a'r sgiliau y byddwch yn eu datblygu. Byddant hefyd yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

O gwblhau eich rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

GD 1: Arddangos gwybodaeth systematig a dealltwriaeth o ddamcaniaethau a dadleuon canolog, a'u cymwysiadau i theori gemegol feddyginiaethol gyfredol o'r radd flaenaf.

GD 2: Gwerthuso'n feirniadol systemau a phrosesau cemegol cyfarwydd ac anghyfarwydd.

GD 3: Arddangos dealltwriaeth o wybodaeth fathemategol sy'n briodol ar gyfer dadansoddi a gwerthuso problemau biolegol a chemegol.

Sgiliau Deallusol:

SD 1: Gweithredu modelau priodol i ddarparu esboniadau a rhagfynegiadau cymhwyso cysyniadau cemeg meddyginiaethol craidd.

SD 2: Cynllunio, cynnal a gwerthuso gwaith ymchwiliol gan ddefnyddio methodolegau priodol ar gyfer synthesis, dadansoddi a modelu cyfrifiadurol.

SD 3: Dadansoddi a dehongli data sy'n deillio o arsylwadau a mesuriadau labordy i ddiffinio a datrys problemau mewn cyd-destunau byd go iawn a haniaethol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

SY 1: Cyfathrebu'n effeithiol â chynulleidfaoedd amrywiol, gan egluro syniadau academaidd a dadleuon technegol i gynulleidfaoedd arbenigol ac anarbenigol.

SY 2: Ymchwilio, dadansoddi a chymhwyso ffynonellau llenyddiaeth sylfaenol i sgiliau cyfrifiadurol, prosesu data, a chwilio electronig sy'n ymwneud â gwybodaeth gemegol i ddatblygu dadleuon, rhagdybiaethau a phenderfyniadau rhesymegol.

SY 3: Nodi cyfrifoldebau a hanfodion ymarfer o fewn cydberthnasau proffesiynol cydweithredol, gan gynnwys sefyllfaoedd cymdeithasol ac economaidd yn y diwydiant fferyllol.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

SA 1: Arddangos menter drwy strwythuro a rheoli tasg ymchwiliol mewn amser, gweithio mewn timau pan fo hynny'n briodol.

SA 2: Astudio'n greadigol, yn annibynnol ac yn fyfyriol, gan gymhwyso gwybodaeth a sgiliau i heriau neu gyd-destunau ehangach.

SA 3: Datblygu ymwybyddiaeth o'ch cryfderau a'ch gwendidau gan ddefnyddio canllawiau/adborth i ddatblygu strategaethau ar gyfer dysgu gydag ymreolaeth sy'n dod i'r amlwg.

SA 4: Cymhwyso sgiliau mewn gwerthuso, dadansoddi a barnu beirniadol yn effeithiol mewn ystod amrywiol o gyd-destunau cemeg meddyginiaethol.

SA 5: Arddangos llythrennedd digidol a'r gallu i asesu hygrededd ffynonellau gwybodaeth.

Chemistry student in the lab

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Bydd gradd BSc Cemeg Feddyginiaethol o Brifysgol Caerdydd yn agor llawer o ddrysau i chi. Yn gyntaf, byddwch yn ennill y sgiliau sydd eu hangen ar gymdeithas i ddatrys llawer o faterion allweddol, er enghraifft; creu brechlynnau a meddyginiaethau ar gyfer clefydau presennol ac yn y dyfodol, neu greu cynhyrchiol fferyllol ecogyfeillgar sy'n garedig i'r blaned ac yn fforddiadwy i bawb. Byddwch wedi cael profiad o raddio arbrofion bach i lefel ddiwydiannol lawn ac wedi elwa o gysylltiadau yn y byd go iawn â diwydiannau a chwmnïau. Bydd eich hyfforddiant wedi ymestyn y tu hwnt i'r labordy, i reoli prosiectau, busnes, ​marchnata, cyllid, strategaeth, cynaliadwyedd ac arweinyddiaeth, felly byddwch yn barod iawn i fynd i mewn i ystod amrywiol o yrfaoedd.

Lleoliadau

Bydd pob myfyriwr ar y cwrs hwn yn ymgymryd â phrosiect ymchwil un semester o hyd yn un o labordai ymchwil Cemeg Caerdydd.  

Yn ogystal, mae amrywiaeth o gyfleoedd i ymgymryd â phrosiectau ymchwil yr haf ym Mhrifysgol Caerdydd dan oruchwyliaeth ein staff academaidd. 

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Nid oes data Darganfod Prifysgol ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.