Ewch i’r prif gynnwys

Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Studying at the Cardiff University School of Physics and Astronomy

Dyluniwyd yr MSc mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd i ddarparu drwy hyfforddiant a phrofiad ymarferol mewn theorïau lled-ddargludyddion cyfansawdd, ffabrigo, cymwysiadau, ac integreiddio â thechnoleg silicon.

Dyluniwyd yr MSc mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd i ddarparu hyfforddiant a phrofiad ymarferol trylwyr mewn theorïau lled-ddargludyddion cyfansawdd, yn ogystal â saernïo, cymwysiadau, ac integreiddio â thechnoleg silicon.

Mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno ar y cyd gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth a'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS). Mae'r ICS yn ddatblygiad newydd cyffrous sydd ar flaen y gad o ran technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd. Mae’r Sefydliad wedi’i sefydlu fel un o sylfaenwyr y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, sydd hefyd yn cynnwys cwmnïau fel IQE plc, SPTS a Newport Wafer Fab, i fanteisio ar yr arbenigedd presennol ym Mhrifysgol Caerdydd ac er mwyn symud gwaith ymchwil academaidd i bwynt lle gellir ei gyflwyno mewn ffordd gyflym a dibynadwy i’r amgylchedd cynhyrchu. Mae'r cyfleuster yn unigryw yn y DU, a'i nod yw creu canolfan fyd-eang ar gyfer ymchwil, datblygu ac arloesedd ym maes technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Mae ein cwricwlwm hyblyg yn cynnwys set gadarn o fodiwlau gofynnol a nifer o fodiwlau dewisol arloesol sy'n cynnwys y canlyniadau, y gwaith arloesi a'r technegau diweddaraf. Maen nhw wedi'u dylunio i gynnwys y technegau addysgu a dysgu mwyaf effeithiol.

Fel rhan o'r cwrs byddwch yn ymgymryd â phrosiect haf am dri mis a fydd wedi'i leoli naill ai yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, yn yr ICS, neu mewn lleoliad gydag un o'n partneriaid diwydiannol. Mae gennym gysylltiadau diwydiannol cryf, hirsefydlog â chwmnïau fel IQE ac felly rydyn ni mewn sefyllfa unigryw i allu cynnig portffolio o brosiectau damcaniaethol, ymarferol, saernïo a phrosiectau sy'n canolbwyntio ar gymwysiadau mewn amgylcheddau academaidd ac ar leoliadau diwydiannol. Nid yw'r un brifysgol arall yng Ngrŵp Russell yn gallu cynnig cyfleoedd o'r fath yn y maes hwn.

Ar ôl graddio, bydd gennych yr hyfforddiant, y sgiliau a’r profiad ymarferol sydd eu hangen i lwyddo ym maes dynamig a hynod gystadleuol lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Nodweddion unigryw

 • Cardiff University’s unique position at the forefront of compound semiconductor technology will provide you with the opportunity to develop experience and build contacts with a range of leading companies and organisations.
 • Our specialist elective modules are delivered by expert scientists, who deliver their courses based on their research expertise and current research portfolio.
 • We offer a range of specialist modules that give you the opportunity to tailor the programme to suit your interests and ambitions. Whether you’re fascinated by superconductivity and magnetism or want to specialise in photonics we have modules to suit you. We also have modules designed to develop commercial skills and more technical options such as advanced LabVIEW programming.
 • Central to the design of this programme is the opportunity to take ownership of real theoretical or practical projects. You will have acquired a full year’s worth of practical research experience by the time you complete your MSc, greatly enhancing your CV and prospects for employment or further study.
 • You will be trained in the practical use of the LabVIEW programming environment. Recognised by industry this will serve as a solid foundation for preparing for the National Instruments (NI) Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) examination.
 • We currently offer the opportunity to take the CLAD examination for free as an extra-curricular activity, supported by our certified academic staff. CLAD status is industrially recognised and indicates a broad working knowledge of the LabVIEW environment. 
 • We encourage a “research group” atmosphere within which you’ll be given the opportunity to work together, across disciplines, to enhance each other’s learning and be a vital part of our thriving, international scientific community.
Besides the engaging elective modules, and the carefully curated and thoroughly well taught core modules, the best thing about the MSc is the individual support offered that just isn't present at undergraduate study. The summer projects offered are the perfect insight into the breadth of research available at Cardiff. I came into the MSc as a student, and left it feeling more like a research scientist.
Joseph Askey, MSc Physics 2017/18

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Mae ein rhaglenni gradd wedi’u hachredu gan y Sefydliad Ffiseg yn cynnwys meysydd arbenigol sy’n adlewyrchu ein diddordebau ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 208 74458
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.


Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol megis seryddiaeth, astroffiseg, cyfrifiadureg, peirianneg, mathemateg, ffiseg, neu wyddoniaeth ffisegol gysylltiedig, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad ymchwil a datblygu ym maes lled-ddargludyddion silicon neu gyfansawdd. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cynllun Cymeradwyaeth Technoleg Academaidd (ATAS)

Bydd angen i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n defnyddio unrhyw fath o visa gael cliriad ATAS i astudio'r cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

Mae’r MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn rhaglen dau gam sy’n cael ei chyflwyno dros dri thymor.

Tymor yr hydref (60 credyd, a addysgir)

Byddwch yn ymgymryd â dau fodiwl gofynnol (cyfanswm o 30 credyd) sy'n cwmpasu sgiliau craidd a thri modiwl dewisol, gwerth 10 credyd yr un, sy’n cwmpasu sgiliau arbenigol.

Tymor y gwanwyn (60 credyd, a addysgir)

Byddwch yn ymgymryd â thri modiwl gofynnol (cyfanswm o 40 credyd) sy'n cwmpasu sgiliau craidd a dau fodiwl dewisol, 10 credyd yr un, sy’n cwmpasu sgiliau arbenigol.

Rhaid i chi gwblhau 120 credyd cydran a addysgir y cwrs yn llwyddiannus cyn y caniateir i chi symud ymlaen i gydran y prosiect ymchwil.

Tymor yr haf (60 credyd, prosiect ymchwil)

Mae tymor yr haf yn cynnwys un modiwl prosiect ymchwil 60 credyd 3 mis o hyd. Bydd gofyn i chi ysgrifennu traethawd ymchwil hir a chyflwyno eich ymchwil i'r Ysgol er mwyn cwblhau'r modiwl hwn.

Hysbysiad pwysig am fodiwlau dewisol: MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd hefyd yw cam cyntaf Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd CDT.  I fyfyrwyr sy'n ymgymryd â'r MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd fel gradd annibynnol mae'r rhestr o fodiwlau dewisol uchod ar gael yn llawn.  Ar gyfer myfyrwyr CDT, mae nifer o'r modiwlau dewisol yn cael eu trin yn ôl y gofyn, gweler https://www.cdt-compound-semiconductor.org/year-one/ am fwy o wybodaeth.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Bydd gennych bythefnos ar ddechrau tymor yr hydref i fynd i unrhyw fodiwlau dewisol sydd o ddiddordeb i chi fel y gallwch gwblhau eich dewis ar gyfer y tymor hwnnw.  Bydd angen i chi wneud eich dewisiadau terfynol ar gyfer tymor y gwanwyn cyn gwyliau’r Nadolig.  Byddwch yn cael eich cefnogi i gynhyrchu a thrafod cynnig prosiect ymchwil yn ystod tymor y gwanwyn er mwyn paratoi ar gyfer eich prosiect ymchwil dros yr haf.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau a sesiynau ymarferol yn y labordy.

Gall darlithoedd fod ar amrywiaeth o ffurfiau yn dibynnu ar ddeunydd y pwnc sy'n cael ei addysgu. Yn gyffredinol, defnyddir darlithoedd i gyfleu cysyniadau, i roi cyd-destun i weithgareddau ymchwil yn yr Ysgol ac i ddangos dulliau damcaniaethol, cysyniadol a mathemategol allweddol.

Mewn sesiynau tiwtorial a seminarau cewch gyfle i drafod a myfyrio ar gysyniadau ffisegol, mathemategol, codio / ymarferol neu arbenigol penodol, i atgyfnerthu a chael adborth ar eich dysgu unigol ac i ddatblygu sgiliau cyflwyno llafar. Caiff eich sgiliau cyfathrebu eu datblygu mewn tiwtorialau, lle byddwch yn gwneud cyfraniadau unigol at astudiaethau grŵp, er enghraifft, drwy grynhoi a gwerthuso erthygl ymchwil ddiweddar i'r grŵp.

Byddwch yn ymarfer ac yn datblygu sgiliau gwerthuso, myfyrio, dadansoddi a chyflwyno drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu amrywiol fel cyfarfodydd grwpiau ymchwil, trafodaethau seminar ysgol ac mewn trafodaethau grŵp agored. Byddwch bob amser yn cael eich annog i fyfyrio ar yr hyn rydych wedi'i ddysgu a sut gellir cyfuno hyn â thechnegau a chysyniadau eraill i fynd i'r afael â phroblemau newydd.

Yn y sesiynau labordy ymarferol byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth a'ch sgiliau eang, boed hynny drwy ddefnyddio'ch sgiliau codio i awtomeiddio arbrawf labordy, dylunio cydrannau ar gyfer darn mawr o offer neu ddatrys problemau caledwedd ymchwil. Mae pwyslais yr MSc Ffiseg Lled-Ddargludyddion Cyfansawdd yn llwyr ar gaffael ac arddangos sgiliau ymarferol a fydd yn ddefnyddiol mewn amgylchedd ymchwil ac felly bydd galw mawr amdanyn nhw ymhlith cyflogwyr.

Sut y caf fy asesu?

Mae nifer o ddulliau asesu yn cael eu defnyddio er mwyn gwella dysgu ac adlewyrchu eich perfformiad yn gywir ar y cwrs. Yn y modiwlau gofynnol, defnyddir cymysgedd o ddysgu seiliedig ar broblemau, prosiectau ymarferol byr, aseiniadau ysgrifenedig, ymarferion codio, arholiadau ysgrifenedig a llafar a gwaith grŵp.

Yn rhai o'r modiwlau gofynnol ceir aseiniadau wythnosol. Mae'r adborth ar gyfer y rhain yn eich galluogi i wella bob yn dipyn wrth i chi ddatblygu eich set o sgiliau craidd, gan roi digon o gyfle i chi roi awgrymiadau ein staff arbenigol ar waith.

Mae'r dulliau a ddefnyddir ar gyfer y modiwlau dewisol yn amrywio yn dibynnu ar y dull asesu mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl. Ond fel arfer, maen nhw’n cynnwys aseiniadau ysgrifenedig a/neu ymarferol ynghyd ag arholiad ysgrifenedig a/neu lafar.

Mae pob asesiad yn defnyddio adborth, y gellir ei rannu'n adborth ffurfiannol ac adborth crynodol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd Cydlynwyr ein MSc yn diwtoriaid personol i chi. Bydd y tiwtoriaid personol yn eich helpu i fyfyrio ar eich perfformiad ac yn rhoi cyngor i chi ar dechnegau ymchwil ac astudio, dewis modiwlau a chynllunio gyrfa (ar y cyd â Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol). Eich tiwtoriaid personol fydd y pwnt cyswllt cyntaf i chi os byddwch chi’n cael unrhyw anawsterau hefyd. Gan fod swyddfa Cydlynwyr yr MSc o fewn Cyfleusterau Addysgu’r MSc, mae modd delio ag unrhyw broblemau yn gyflym iawn.

Gwahoddir myfyrwyr MSc i bob digwyddiad ôl-raddedig gan gynnwys y Gyfres o Ddarlithoedd Ôl-raddedig a'r Gynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig. Yn y digwyddiadau hyn gallwch gyfarfod a siarad â myfyrwyr PhD, ymchwilwyr a mynychu darlithoedd allweddol sy'n cwmpasu gweithgareddau ymchwil, arfer gorau a diogelwch yr Ysgol.

Pan fyddwch yn ymgymryd â phrosiect ymchwil yr haf byddwch yn cael prif oruchwyliwr academaidd ac ail oruchwyliwr academaidd a fydd yn gyfrifol am roi cyngor a chefnogaeth briodol i chi drwy gydol eich prosiect ymchwil. Nhw fydd eich pwynt cyswllt cyntaf yn ystod y prosiect ymchwil ac fel arfer, eich prif oruchwyliwr yw'r ymchwilydd arweiniol yn y grŵp / is-grŵp rydych yn ymuno ag ef.

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i feithrin ysbryd cymunedol cryf o fewn carfan yr MSc. Byddwch yn aml yn gweithio gyda'ch gilydd mewn parau, mewn grwpiau ac fel carfan. Bydd grwpiau MSc yn cyfarfod bob wythnos, er mwyn i chi adrodd ar gynnydd, trafod problemau ac awgrymu atebion. Mae'r gefnogaeth gref hon gan gymheiriaid ac addysgu/dysgu gyda chymheiriaid wedi profi'n hynod bwerus o ran gwella dysgu ein myfyrwyr.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy gymryd rhan lawn yn y cwrs hwn, byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ""sgiliau cyflogadwyedd"" mwy cyffredinol.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau’r Rhaglen yn arddangos:

 • Lefel soffistigedig o wybodaeth a dealltwriaeth graidd o'r cyd-destun, y cysyniadau a’r cefndir sy'n ymwneud â lled-ddargludyddion cyfansawdd a'u cymwysiadau diwydiannol;
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r pecynnau meddalwedd mwyaf effeithiol, yr ieithoedd rhaglennu a’r technegau mathemategol ym maes ffiseg lled-ddargludyddion.

Sgiliau Deallusol:

Bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau’r Rhaglen yn arddangos:

 • Set o sgiliau soffistigedig damcaniaethol a ffisegol ymarferol, mathemategol ac sy’n benodol i led-ddargludyddion a’r gallu i addasu’r sgiliau hyn i gymwysiadau newydd;
 • Y gallu i ddadansoddi, gwerthuso, curadu a chyfosod llenyddiaeth academaidd o'r radd flaenaf a'r technegau diweddaraf.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r Rhaglen yn gallu:

 • Integreiddio'n effeithlon ac yn effeithiol i amgylchedd grŵp ymchwil, gan gynnwys cynllunio, cynnig a chynnal prosiect ymchwil soffistigedig, adrodd yn gryno ar gynnydd, trafod gweithgareddau ac amserlenni, cefnogi cydweithwyr a gweithio mewn tîm;
 • Dangos theori dyfais lled-ddargludyddion solet, o safon ymchwil, sgiliau dylunio a saernïo ar draws yr ystod o led-ddargludyddion silicon a chyfansawdd a ffotoneg lled-ddargludyddion.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau’r Rhaglen yn arddangos:

 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol, gan gynnwys adolygiadau llenyddiaeth, gwerthusiadau llenyddiaeth, ysgrifennu erthyglau academaidd, ysgrifennu adroddiadau hir a chyflwyniadau gwyddonol ffurfiol;
 • Sgiliau gweithio'n effeithiol ac yn effeithlon mewn grwpiau a thîm, gan gynnwys negodi, cyfaddawdu, cynllunio wrth gefn, rheoli amser a chadw cofnodion;
 • Ymgysylltu, cysylltu a chydweithio â gwyddonwyr ymchwil arbenigol academaidd a diwydiannol a'r gallu i drosglwyddo cysyniadau, methodolegau a dulliau cyflwyno rhwng y ddau amgylchedd.
Staff working in the Clean Room.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £28,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Os yw'n ofynnol i fyfyrwyr deithio i/o leoliad diwydiannol yn ystod prosiect ymchwil yr haf, yna mae bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr i dalu'r costau hyn, a fydd yn cael eu hystyried fesul achos.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Beth y dylai’r myfyriwr ei ddarparu:

 • Bydd y Brifysgol yn darparu popeth sydd ei angen i ymgymryd â'r cynllun gradd, ond argymhellir yn gryf eich bod yn dod â gliniadur cymharol fodern er mwyn gallu ymgymryd â'r gweithgareddau codio, adolygu llenyddol a'r traethawd hir pan fyddwch i ffwrdd o gyfleusterau'r Brifysgol.

Yr hyn y bydd Prifysgol Caerdydd yn ei gynnig:

 • Cyfleuster Addysgu MSc pwrpasol gyda digon o gyfrifiaduron, offer labordy a gwerslyfrau craidd ar gyfer gweithgareddau'r garfan gyfan yn ystod y modiwlau gofynnol;
 • Mynediad at gyfleusterau ystafell lanhau o safon ymchwil y Brifysgol ar gyfer cyfarwyddyd ymarferol yn yr elfen o'r cwrs a addysgir a nifer o brosiectau ymchwil yr haf;
 • Mynediad at lyfrgelloedd Trevithick a llyfrgelloedd eraill y Brifysgol, lle gellir cael gwerslyfrau a deunydd darllen a argymhellir ar gyfer y modiwlau gofynnol a dewisol.
 • Trwydded myfyriwr LabVIEW blwyddyn o hyd ar gyfer cyfrifiaduron myfyrwyr, sy'n rhoi mynediad at System Ddatblygu lawn LabVIEW trwy gydol cyfnod y rhaglen radd.  Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd ag arholiad Datblygwr Cyswllt LabVIEW Ardystiedig yn rhad ac am ddim ar ôl cwblhau PXT101 "Technegau Arbrofol Uwch mewn Ffiseg" yn llwyddiannus.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Bydd MSc mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cynnig cyfleoedd yn y meysydd canlynol:

 • Swyddi technegol, ymchwil, datblygu a pheirianneg mewn systemau lled-ddargludyddion cyfansawdd diwydiannol, lled-ddargludyddion silicon a ffotoneg lled-ddargludyddion;
 • Ymchwil doethurol damcaniaethol, arbrofol ac offerynnol;
 • Swyddi rhifol, technegol, ymchwil, datblygu a pheirianneg mewn meysydd gwyddonol cysylltiedig;
 • Addysg gwyddoniaeth gyffredinol, ffiseg a mathemateg.

Lleoliadau

Bydd nifer o leoliadau diwydiannol bob blwyddyn ar gyfer modiwl prosiect ymchwil yr haf, a fydd naill ai'n cael ei gynnal yn yr ICS neu yng nghyfleusterau'r partner diwydiannol. Bydd nifer a natur y prosiectau hyn yn amrywio o un flwyddyn i’r llall a byddant yn cael eu neilltuo ar sail teilyngdod a ddaw i’r amlwg yn ystod tymor yr hydref a thymor y gwanwyn.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Ffiseg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.