Ewch i’r prif gynnwys

Ieithyddiaeth Fforensig (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Cewch hyfforddiant ochr yn ochr ag arbenigwyr rhyngwladol yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu sy’n gosod yr agenda, cartref MA cyntaf y byd mewn Ieithyddiaeth Fforensig.

calendar

Pennu Agenda

Cewch eich hyfforddi gan arbenigwyr rhyngwladol, ar raglen radd meistr fforensig hynaf y byd.

people

Cydweithio ar brosiectau o’r byd go iawn

Cyfle i weithio ar brosiectau maes o’r byd go iawn a mireinio eich galluoedd ymchwil a'ch sgiliau gweithio mewn tîm.

academic-school

Cyfiawnder, tegwch a chydraddoldeb

Cewch archwilio rôl yr ieithydd yn y system gyfreithiol, ac arsylwi trefn y llys.

briefcase

Wedi’i theilwra i’ch gyrfa

Rhyddid i deilwra'r rhaglen i asio â’ch dyheadau gyrfaol a phroffesiynol.

Mae ein rhaglen MA Ieithyddiaeth Fforensig arloesol yn rhoi’r theori a’r technegau sydd eu hangen arnoch i ddadansoddi defnydd iaith mewn cyd-destunau cyfreithiol, gwerthuso tystiolaeth arbenigol ar faterion fforensig yn feirniadol ac ystyried rôl arbenigedd mewn systemau cyfreithiol mewn ffordd fwy cyffredinol.

Gan archwilio materion sy’n ymwneud â chyfiawnder, tegwch a chydraddoldeb yn y gyfraith, bydd y rhaglen hon yn eich cyflwyno i agweddau ieithyddol y system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys plismona a’r ystafell llys.

Byddwch yn craffu ar waith llygad dystion arbenigol ac ymgynghorwyr ieithyddol ar iaith a chyfraith. Gan ystyried rôl yr ieithydd yn y system gyfreithiol, byddwch yn archwilio effaith ieithyddiaeth ar ymchwiliadau troseddol. Yn wir, byddwch chi’n cynnal arsylwad ethnograffig o achosion llys yn Llys y Goron Caerdydd yn rhan o’ch modiwl craidd.

Wedi’i osod yn ein canolfan ymchwil o’r radd flaenaf, mae’r MA mewn Ieithyddiaeth Fforensig yn cynnig sylfaen gadarn yn y pwnc, a’r rhyddid i deilwra’r rhaglen o amgylch eich dyheadau o ran gyrfa.

Trwy gydol eich gradd fe gewch chi gefnogaeth gan arbenigwyr rhyngwladol cydnabyddedig, gyda’u hangerdd dros addysgu ac ymchwil yn meithrin amgylchedd academaidd bywiog a chyfeillgar.

Mae ein harbenigwyr yn arwain ar brosiectau arloesol mewn nifer o feysydd gwahanol, gan gynnwys caffael iaith, sosioieithyddiaeth, ieithyddiaeth hanesyddol, dadansoddi disgwrs, cyfathrebu proffesiynol, ieithyddiaeth corpws, ieithyddiaeth swyddogaethol systemig ac ieithyddiaeth fforensig, gan gynnal ystod o grwpiau darllen ac ymchwil yn y meysydd ymchwil hyn.

Gan feithrin arena academaidd rhyngwladol ar gyfer ymchwil arloesol, rydym yn cynnal trafodaethau gan academyddion gwadd o bob rhan o’r byd, yn ogystal â phreswylfeydd ymchwil uwch ac ysgolion haf achlysurol. Yn ystod eich astudiaethau, byddwch yn elwa ar yr amgylchedd ymchwil llewyrchus hwn a chefnogaeth gan ystod eang o weithwyr proffesiynol a fydd yn arwain eich datblygiad personol a phroffesiynol.

Mae Iaith Saesneg yng Nghaerdydd ymhlith y 100 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020) ac ymhlith y deg uchaf ar gyfer ymchwil yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Wedi ein pweru gan ymchwil arloesol, rydym yn dathlu chwilfrydedd, yn ymgysylltu mewn trafodaethau gwybodus a dadansoddi beirniadol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol - ar draws a thu hwnt i'n disgyblaethau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 9066
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area such as linguistics, English language, English language & literature (combined), modern languages, law, forensic psychology, criminology, sociology with defined criminology pathway or an equivalent international degree  
 • a university-recognised equivalent academic qualification 

No legal background will be assumed.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 7.0 with at least 6.5 in all other subskills. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview in person or online.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MA in Forensic Linguistics is a modular programme with modules taught over two semesters (stage one) (followed by a supervised dissertation (stage two)) of between 15,000 and 20,000 words.

This full time programme lasts one calendar year.

Assessment of the taught component is by coursework only. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Core knowledge and understanding is delivered via lectures and small-group seminars.

The teaching for core modules combines discussion of theoretical issues and practical challenges raised by the forensic setting, while the teaching for optional modules provides further theoretical discussion with some focus on the development of practical research skills. Sessions rely on your good preparation.

Core knowledge and understanding are also delivered via one-to-one or very small group supervision of individual projects. Intellectual Skills are promoted via lectures, seminars and group discussions, as well as small-group supervision and guidance for research undertaken in a small, team research project.

The learning activities will vary from module to module as appropriate, but will usually include interactive discussions of prepared texts/topics and, in some cases, student-led presentations.

Encouraged to explore our excellent library resources, you are expected to undertake preparation including wide-ranging reading to enable full participation. 

Sut y caf fy asesu?

The programme will be assessed by such means as essays, data analyses, critical reviews, posters and oral presentation. Emphasis in assessment is placed on critical and conceptual sophistication as well as on the production of clear, persuasive and scholarly work presented in a professional manner and submitted on time.

Formative work is offered for one of the modules, in which you may undertake forms of assessment that may be new to you. Other modules offer a series of assignments with the express intention that you might learn cumulatively. Elsewhere, you are encouraged to consult the relevant module leader on the main ideas and plans for your assignments.

Modules are assessed on the basis of analytical descriptions of texts or other media and/or discursive essays. You will be encouraged to choose your own texts for analysis, or even to collect original data, and to relate your analyses to areas of personal interest or experience.  

Sut y caf fy nghefnogi?

The Course Coordinator for the MA in Forensic Linguistics will provide a contact point for all students to discuss problems, if any, arising from the course.

In addition you will be provided with a Personal Tutor. You will be encouraged to consult with them about topics from module choice to review of feedback on work and careers decisions.

All staff hold weekly office hours during teaching weeks and students may make appointments to see their Personal Tutor and Module Leaders one-to-one about any issues. Staff may also be contacted by email. Details of the office hours and email addresses of staff are provided.

Feedback

You are specifically encouraged to discuss your feedback on your assessed work with your Personal Tutor in order to reflect on your learning and to articulate areas for improvement as clearly as possible.

Discussion of assignments is offered and written feedback is provided on summative assessment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Many of the learning outcomes involve practising skills that are transferable to numerous areas of employment.

In addition, you will practise and develop the ability to:

 • communicate effectively with others via writing, speech and other means;
 • think carefully and systematically about problems;
 • synthesis a range of information efficiently;
 • use electronic and other sources of information as appropriate to a range of tasks;
 • plan and manage time effectively;
 • take responsibility for their own learning programme and professional development.

You will develop practical skills through seminar presentations and discussion, workshops on developing transcription skills, making presentations and poster presentations and through group project work.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,700 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae graddedigion o’r rhaglen hon yn dilyn gyrfaoedd mewn meysydd sy’n cynnwys plismona, y llysoedd a’r Llywodraeth a meysydd perthnasol, gyda rhai yn dewis astudiaethau pellach megis PhD neu radd yn y gyfraith. Mae nifer yn defnyddio’u ffocws ieithyddol a chyfreithiol i ddilyn gyrfaoedd y tu hwnt i faes y gyfraith lle mae sgiliau ieithyddol uwch yn gaffaeliad mawr.

Ar draws yr Ysgol, mae ein hôl-raddedigion yn defnyddio eu sgiliau newydd ar draws sbectrwm eang o broffesiynau, yn arbennig yn y cyfryngau ac economïau creadigol, addysg a’r sectorau iechyd. O’r sector cyhoeddus i’r sector preifat, rydym yn hwyluso gyrfaoedd mewn ystod eang o feysydd.

Roedd 86% o raddedigion yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Gwaith maes

Fieldwork may be undertaken as part of some assignments. It is also a likely component of your dissertation although this will depend on the dissertation topic you choose.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Iaith a chyfathrebu, Y gyfraith


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.