Ewch i’r prif gynnwys

Astroffiseg Data-ddwys (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Studying at the Cardiff University School of Physics and Astronomy

Mae'r MSc mewn Astroffiseg Data Ddwys wedi'i gynllunio i roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa mewn ystod o feysydd gan gynnwys ymchwil academaidd mewn seryddiaeth neu astroffiseg yn ogystal â swyddi technegol, datblygu a pheirianneg mewn meysydd gwyddonol cysylltiedig.

Mae'r MSc mewn Astroffiseg Data-ddwys wedi'i gynllunio i roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa mewn ystod o feysydd gan gynnwys ymchwil academaidd yn ogystal â swyddi technegol, datblygu a pheirianneg yn y maes 'poblogaidd', sef ""Data Mawr"" a meysydd gwyddonol cysylltiedig. Drwy gyfuno dadansoddi data a thechnegau cyfrifiadurol â disgyblaeth gwyddoniaeth greiddiol, bwriedir i'r cwrs fodloni'r galw cynyddol am ôl-raddedigion sydd â chymwysterau da sy’n arbenigo mewn ymateb i ystod o heriau sy'n codi yn y maes cyffrous hwn. Amcangyfrifwyd bod ""Data Mawr"" eisoes wedi ychwanegu miloedd o swyddi newydd i economi'r DU ac mae hyn yn debygol o gynyddu wrth i ddulliau newydd o ymdrin â data drawsnewid y sectorau cyhoeddus, preifat ac academaidd.

Cyflwynir y cwrs gan aelodau o’n Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data, a sefydlwyd yn ddiweddar er mwyn cynnal gwaith ymchwil sylfaenol i agweddau ar reoli, dadansoddi a dehongli llawer iawn o wybodaeth destunol a rhifiadol.

Elfen allweddol ar y cwrs yw prosiect haf tri mis o hyd, a fydd wedi'i leoli naill ai yn ein Hysgol Ffiseg a Seryddiaeth, neu gydag un neu fwy o'n partneriaid allanol. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar gymhwyso methodolegau gwyddor data modern i broblem mewn Astroffiseg (fel ffurfiad sêr, ffurfiad galaethau neu donnau disgyrchol), gan ddarparu'r profiad ymarferol sydd ei angen i lwyddo ym maes deinamig Astroffiseg Data-ddwys yn ogystal ag agweddau ehangach ar wyddor data.

Nodweddion unigryw

 • Central to the design of the course is the opportunity for you to acquire real research experience in connection with world-leading scientists, greatly enhancing your CV and prospects for employment or further study.
 • As well as providing a solid core in all the necessary elements of Data Science, the programme allows a choice of elective modules and project work that can be tailored to suit whatever specialism you are interested in, whether that be gravitational waves, star or galaxy formation or cosmology.
 • You’ll join a well-established and growing cohort of MSc students and be based in a dedicated teaching facility that encourage a “research group” community atmosphere that has been praised by students and external examiners.  You’ll also have the opportunity to interact with students on related courses such as our MSc Data Science and Analytics.
 • As a successful graduate of this course you will be ideally placed to take advantage of the fast growing employment opportunities being generated in this field.
The Data Intensive Astrophysics MSc was a perfect fit for me and equipped me with all the necessary skills for a career in research. Coming from a Physics BSc, the Masters course was a vital stepping-stone to starting a PhD with strong emphasis on data analysis. The quality of teaching and support here at Cardiff is second to none, and at every opportunity I was encouraged to engage with the research community at the School.
Michael Anderson, MSc Data-Intensive Astrophysics 2017/18

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Mae ein rhaglenni gradd wedi’u hachredu gan y Sefydliad Ffiseg yn cynnwys meysydd arbenigol sy’n adlewyrchu ein diddordebau ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 208 74458
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.


Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol megis seryddiaeth, astroffiseg, cyfrifiadureg, peirianneg, mathemateg, ffiseg, neu wyddoniaeth ffisegol gysylltiedig, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.​

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r MSc Astroffiseg Data-ddwys yn rhaglen Ôl-raddedig a Addysgir, dau gam (120 credyd a addysgir, 60 credyd prosiect ymchwil) a gyflwynir dros dri thymor (hydref, gwanwyn a haf) am gyfanswm o 180 credyd.

Tymor yr hydref (60 credyd, a addysgir)

Byddwch yn ymgymryd â thri modiwl craidd (cyfanswm o 50 credyd) sy'n cwmpasu sgiliau craidd ac un modiwl dewisol o 10 credyd mewn arbenigedd astroffiseg o'ch dewis.

Tymor y gwanwyn (60 credyd, a addysgir)

Byddwch yn ymgymryd â dau fodiwl craidd (cyfanswm o 40 credyd) sy'n cwmpasu sgiliau craidd a dau fodiwl dewisol o 10 credyd, a’r ddau mewn arbenigedd astroffiseg o'ch dewis.

Rhaid i chi gwblhau 120 credyd cydran a addysgir y cwrs yn llwyddiannus cyn y caniateir i chi symud ymlaen i gydran y prosiect ymchwil.

Tymor yr haf (60 credyd, prosiect ymchwil)

Mae tymor yr haf yn cynnwys un modiwl prosiect ymchwil 60 credyd 3 mis o hyd. Bydd gofyn i chi ysgrifennu traethawd ymchwil hir a chyflwyno eich ymchwil i'r Ysgol er mwyn cwblhau'r modiwl hwn.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Bydd gennych bythefnos ar ddechrau tymor yr hydref i fynd i unrhyw gyrsiau sydd o ddiddordeb i chi fel y gallwch gwblhau eich dewis ar gyfer y tymor hwnnw.  Bydd angen i chi wneud eich dewisiadau terfynol ar gyfer tymor y gwanwyn cyn gwyliau’r Nadolig.  Byddwch yn cael eich cefnogi i gynhyrchu a thrafod cynnig prosiect ymchwil yn ystod tymor y gwanwyn er mwyn paratoi ar gyfer eich prosiect ymchwil dros yr haf.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau a sesiynau cyfrifiadurol ymarferol.

Gall darlithoedd fod ar amrywiaeth o ffurfiau yn dibynnu ar y pwnc sy'n cael ei addysgu. Yn gyffredinol, defnyddir darlithoedd i gyfleu cysyniadau, i roi cyd-destun i weithgareddau ymchwil yn yr Ysgol ac i ddangos dulliau damcaniaethol, cysyniadol a mathemategol allweddol. Bydd darlithoedd bob amser yn cael eu diweddaru, gyda'r modiwlau arbenigol yn darparu mynediad i gysyniadau a dulliau arloesol.

Mewn sesiynau tiwtorial a seminarau cewch gyfle i drafod a myfyrio ar gysyniadau ffisegol, mathemategol, codio / ymarferol neu arbenigol penodol, i atgyfnerthu a chael adborth ar eich dysgu unigol ac i ddatblygu sgiliau cyflwyno llafar. Caiff eich sgiliau cyfathrebu eu datblygu mewn tiwtorialau, lle byddwch yn gwneud cyfraniadau unigol at astudiaethau grŵp, er enghraifft, drwy grynhoi a gwerthuso erthygl ymchwil ddiweddar i'r grŵp.

Byddwch yn ymarfer ac yn datblygu sgiliau gwerthuso, myfyrio, dadansoddi a chyflwyno drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu amrywiol fel cyfarfodydd grwpiau ymchwil, trafodaethau seminar ysgol ac mewn trafodaethau grŵp agored. Byddwch bob amser yn cael eich annog i fyfyrio ar yr hyn rydych wedi'i ddysgu a sut gellir cyfuno hyn â thechnegau a chysyniadau eraill i fynd i'r afael â phroblemau newydd.

Yn y sesiynau cyfrifiadura ymarferol byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth a'ch sgiliau eang, boed hynny drwy ddefnyddio'ch sgiliau codio i awtomeiddio arbrawf labordy, dylunio cydrannau ar gyfer darn mawr o offer neu ddatrys problemau caledwedd ymchwil. Mae pwyslais yr MSc Astroffiseg Data-ddwys ar y sgiliau ymarferol hynny a fydd yn ddefnyddiol mewn amgylchedd ymchwil ac felly bydd galw mawr amdanyn nhw ymhlith cyflogwyr.

Sut y caf fy asesu?

Mae ein modiwlau fel arfer yn cynnwys cyfuniad o asesiadau ffurfiannol a chrynodol ac adborth gan staff addysgu i fyfyrwyr sy'n gysylltiedig â'r rhain.

Asesiadau Crynodol ac Adborth

Adborth crynodol yw adborth sy'n cyfrannu at gynnydd neu benderfyniadau dosbarthiad gradd. Nod asesiad crynodol yw rhoi syniad o ba mor dda rydych chi wedi llwyddo i fodloni deilliannau dysgu bwriadedig Modiwl neu Raglen a bydd yn eich galluogi i nodi unrhyw gamau sydd eu hangen er mwyn gwella. Bydd yr holl adborth yn cysylltu'n uniongyrchol â meini prawf graddio / asesu'r Modiwl.

Mae'r union ddull a ddefnyddir yn amrywio o un modiwl i’r llall, ond mae asesiad crynodol fel arfer yn cynnwys gwaith cwrs (yn aml ar ffurf setiau problemau, ymarferion rhaglennu, prosiectau bach) a/neu arholiad heb ei weld ymlaen llaw. Mae'r modiwlau craidd ar gyfer yr MSc Astroffiseg Data-ddwys yn cael eu hasesu'n barhaus yn bennaf ac mae'r modiwlau dewisol fel arfer yn cynnwys 80% o arholiadau heb eu gweld ymlaen llaw ac 20% o waith cwrs.

Asesiadau Ffurfiannol ac Adborth

Mae adborth ffurfiannol yn adborth nad yw'n cyfrannu at gynnydd na phenderfyniadau dosbarthiad gradd. Nod adborth ffurfiannol yw gwella eich dealltwriaeth a'ch dysgu cyn i chi gwblhau eich asesiad crynodol. Yn fwy penodol, mae adborth ffurfiannol yn eich helpu i wneud y canlynol:

- Nodi eich cryfderau a’ch gwendidau a thargedu meysydd y mae angen gweithio arnyn nhw;

- Helpu staff i’ch cefnogi chi a rhoi sylw i’r problemau sydd wedi’u nodi â strategaethau wedi’u targedu i wella.

Gall yr adborth ffurfiannol a roddwn fod yn adborth ysgrifenedig (gan efallai gyfeirio at atebion enghreifftiol o setiau problemau wythnosol, fel arfer) neu’n adborth llafar yn ystod sesiynau tiwtorial grŵp bach.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd Cydlynwyr ein MSc yn diwtoriaid personol i chi. Byddant yn eich helpu i fyfyrio ar eich perfformiad ar y cwrs ac yn eich cynghori ar dechnegau ymchwil ac astudio, dewis modiwlau a chynllunio gyrfa (ar y cyd â Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol). Eich tiwtoriaid personol fydd y pwnt cyswllt cyntaf i chi os byddwch chi’n cael unrhyw anawsterau hefyd. Gan fod swyddfa Cydlynwyr yr MSc o fewn Cyfleusterau Addysgu’r MSc, mae modd codi (a datrys) unrhyw broblemau yn gyflym iawn.

Gwahoddir ein myfyrwyr MSc i bob digwyddiad ôl-raddedig gan gynnwys y Gyfres o Ddarlithoedd Ôl-raddedig a'r Gynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig. Yn y digwyddiadau hyn gallwch gyfarfod a siarad â myfyrwyr PhD, ymchwilwyr a mynychu darlithoedd allweddol sy'n cwmpasu gweithgareddau ymchwil, arfer gorau a diogelwch yr Ysgol.

Mae gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Weinyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr penodedig ar gyfer Astudiaethau Ôl-raddedig a Chyswllt Anableddau. Dylech gysylltu â'r aelod hwn o staff yn gyntaf i drafod unrhyw faterion sy’n ymwneud ag Anabledd neu Amgylchiadau Eithriadol. Bydd pob ymholiad yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol ac yn brydlon.

Hefyd, mae gan yr Ysgol Swyddog Cymorth Addysg penodedig a fydd yn gallu delio â phob math o faterion gan gynnwys amserlennu, gweinyddu'r Brifysgol, dewis modiwlau ac archebu ystafelloedd y Brifysgol ar gyfer digwyddiadau / sesiynau astudio dan arweiniad myfyrwyr.

Mae ein modiwlau i gyd yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol, Dysgu Canolog, yn helaeth. Yma gallwch gael mynediad at fforymau trafod a dod o hyd i ddeunyddiau cwrs gan gynnwys recordiadau o ddarlithoedd (os ydyn nhw ar gael), dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig, sleidiau darlithoedd, sgriptiau asesu, atebion enghreifftiol ac enghreifftiau o waith myfyrwyr o flynyddoedd blaenorol.

Pan fyddwch yn ymgymryd â phrosiect ymchwil yr haf byddwch yn cael prif oruchwyliwr academaidd ac ail oruchwyliwr academaidd a fydd yn gyfrifol am roi cyngor a chefnogaeth briodol i chi drwy gydol eich prosiect ymchwil. Nhw fydd eich pwynt cyswllt cyntaf yn ystod y prosiect ymchwil ac fel arfer, eich prif oruchwyliwr yw'r ymchwilydd arweiniol yn y grŵp / is-grŵp rydych yn ymuno ag ef.

Os byddwch yn ymgymryd â'ch prosiect ymchwil gydag un o'n partneriaid allanol (naill ai mewn diwydiant neu sefydliad ymchwil) yna gall un o'ch goruchwylwyr fod o du allan i'r Brifysgol. Ond bydd eich prif oruchwyliwr bob amser yn aelod o staff academaidd Prifysgol Caerdydd.

Mae myfyrwyr prosiect ymchwil yn cael mentor prosiect ymchwil, a fydd fel arfer yn un o Gydgysylltwyr yr MSc. Byddwch yn cyfarfod o leiaf ddwywaith â'ch mentor prosiect ymchwil, a fydd yn gwbl ddiduedd ac yn gallu rhoi cyngor ac (os oes angen) gweithredu unrhyw newidiadau brys neu ddatrys problemau y gallech fod yn eu profi. At ei gilydd, bydd gennych o leiaf dri (prosiectau academaidd) neu bedwar (prosiectau diwydiannol) aelod o staff yn eich cefnogi drwy gydol eich prosiect ymchwil.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i feithrin ysbryd cymunedol cryf o fewn y garfan MSc. Byddwch yn gweithio gyda'ch gilydd mewn parau, mewn grwpiau ac fel carfan. Cynhelir cyfarfodydd grŵp wythnosol lle byddwch yn adrodd am gynnydd, yn trafod problemau ac yn awgrymu atebion. Mae'r gefnogaeth gref hon gan gymheiriaid a dysgu/addysgu gan gymheiriaid wedi profi'n hynod bwerus, gyda myfyrwyr ac Arholwyr Allanol fel ei gilydd yn nodi'r effaith gadarnhaol gref y mae'n ei chael o ran gwella dysgu myfyrwyr MSc.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

The Learning outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you and academic staff will focus on precisely what they want you to achieve within each Module. 

Knowledge & Understanding:

On completing the Programme you will be able to demonstrate:

 • A sophisticated level of knowledge and understanding of the current state-of-the-art in the field of data-intensive astrophysics;
 • A sophisticated level of the core knowledge applicable to the practice of data-intensive astrophysics, including an up-to-date acquaintance with the academic literature, high-performance computing techniques, the important aspects of informatics and data analysis and wider issues connected with data conservation etc.
 • Knowledge and understanding of the most effective software packages, programming languages and mathematical techniques central to tackling research problems in the field of data-intensive astrophysics.

Intellectual Skills:

On completing the Programme you will be able to demonstrate:

 • A sophisticated theoretical and computational, mathematical and data-analytic skillset and the ability to adapt these skills to novel applications;
 • A sophisticated specialist skillset derived from the elective modules and the ability to adapt these skills to novel applications;
 • The ability to critically analyse, critique, curate and synthesise state-of-the-art academic literature and the most up-to-date techniques.

Professional Practical Skills:

On completing the Programme you will be able to:

 • Efficiently and effectively integrate into a research group environment, including concisely reporting progress, negotiating activities and timescales, supporting colleagues and working in a team;
 • Plan, propose and execute a sophisticated research project with realistic goals, deliverables and contingency plans;
 •  Demonstrate a solid, research-grade level of knowledge across the core elements of data science.

Transferable/Key Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Effective communication skills, including literature reviews, literature critiques, academic article writing, long report writing and formal scientific presentations;
 • Effective and efficient group and team working skills, including negotiation, compromise, contingency planning, time management and record-keeping;
 • Engagement, liaison and collaboration with expert research scientists and the ability to transfer concepts, methodologies and modes of presentation between both environments.
 • An extensive working knowledge and experience of state-of-the-art programming language (i.e. Python).

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £28,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Os yw'n ofynnol i chi deithio i leoliad sefydliad partner ac oddi yno yn ystod prosiect ymchwil haf, yna chi fydd yn gyfrifol am dalu'r costau hyn os ydych chi’n teithio'n lleol. Os oes angen teithio’n bell neu os oes angen ymweliadau hirdymor, yna bydd bwrsari symudedd myfyrwyr ar gael i helpu i dalu'r costau hyn.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Beth dylech chi ei ddarparu:

 • Bydd y Brifysgol yn darparu popeth sydd ei angen i ymgymryd â'r cynllun gradd, ond argymhellir yn gryf eich y dylech ddod â gliniadur cymharol fodern er mwyn gallu ymgymryd â'r gweithgareddau codio, adolygu llenyddol a'r traethawd hir pan fyddwch i ffwrdd o gyfleusterau'r Brifysgol.

Yr hyn y bydd Prifysgol Caerdydd yn ei gynnig:

 • Cyfleuster Addysgu MSc pwrpasol gyda digon o gyfrifiaduron, offer labordy a gwerslyfrau craidd ar gyfer gweithgareddau'r garfan gyfan yn ystod y modiwlau craidd;
 • Mynediad at lyfrgelloedd Trevithick a llyfrgelloedd eraill y Brifysgol, lle gellir cael gwerslyfrau a deunydd darllen a argymhellir ar gyfer y modiwlau craidd a dewisol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Fel arfer, bydd gradd MSc mewn Astroffiseg Data Ddwys yn arwain at gyfleoedd yn y meysydd canlynol:

 • Ymchwil ddoethurol ddamcaniaethol, arbrofol a chyfrifiadurol mewn astroffiseg;
 • Swyddi rhifol, technegol, ymchwil, datblygu a pheirianneg mewn meysydd gwyddonol cysylltiedig;
 • Addysg gwyddoniaeth gyffredinol, ffiseg a mathemateg.

Lleoliadau

Bydd nifer hyblyg o brosiectau allanol bob blwyddyn ar gyfer modiwl prosiect ymchwil yr haf, y gellir ei gynnal yn yr Ysgol gyda goruchwyliaeth allanol, neu gynnwys rhywfaint o waith mewn sefydliad sy'n cydweithio. Bydd nifer a natur y prosiectau hyn yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn a byddant yn cael eu neilltuo yn ôl dewis y myfyriwr mewn ymgynghoriad â'r goruchwyliwr/goruchwylwyr allanol; efallai y bydd yn rhaid bod wedi cymryd rhai modiwlau dewisol penodol ar gyfer rhai prosiectau o'r fath. Ni ddylai dewis prosiect allanol arwain at unrhyw oblygiadau i'ch statws fisa os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Ffiseg, Seryddiaeth, Astroffiseg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.