Ewch i’r prif gynnwys

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Mae rhagoriaeth ein ymchwil perthnasol i wyddoniaeth fferyllol ac iechyd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Mae ein ymchwil yn cwmpasu continwwm o wyddoniaeth sylfaenol i wyddoniaeth cymhwysol trosiadol ac arfer clinigol. Mae gennym bortffolio ymchwil amrywiol ac amrywiaeth o gyfleusterau ymchwil.

Mae natur gymwysedig ac amlddisgyblaethol ein gwaith yn elwa ar gydweithio gwyddonol byd-eang a chysylltiadau strategol gyda busnesau byd-eang a chyrff sector cyhoeddus sy’n ein galluogi i weld effaith ein hymchwil yn y byd go iawn.

Byddwch yn astudio ac yn gweithio mewn ysgol aml-ddisgyblaethol hunangynhwysol, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio gydag adrannau cysylltiedig cryf ym mhob un o'r gwyddorau biofeddygol yn yr un gyfadran, y Coleg Biofeddygol Gwyddorau Bywyd, neu gyda Ysgolion Cemeg neu Beirianneg y Brifysgol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwilio ar gyfer PhD yn ein meysydd arbenigol.

Mae cyfleoedd ymchwil sylweddol yn bodoli ym mhob un o'r gwyddorau fferyllol a fferylliaeth glinigol, gyda llawer o'r ymchwil yn amlddisgyblaethol. Mae cydweithio agos rhwng yr ysgol a'r diwydiant yn un o'r prif resymau pam mae cymaint o raddedigion uwch yn y pen draw yn dilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant fferyllol.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil, MD
Hyd amser llawn PhD 3 mlynedd, MPhil 1-2 blynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth a/neu brosiectau ymchwil yn y disgyblaethau canlynol:

  • Darparu Cyffuriau a Microbioleg
  • Cemeg Feddyginiaethol
  • Ffarmacoleg a Ffisioleg
  • Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol

Mae'r themâu ymchwil ar draws y disgyblaethau hyn yn cynnwys:

  • Therapiwteg a Gwyddorau Fferyllol Arbrofol
  • Darganfod, Dylunio a Synthesis Cyffuriau
  • Optimeiddio Meddyginiaethau a Chanlyniadau Gofal Iechyd

Mae ein pedair disgyblaeth ymchwil yn cynrychioli’r llwyfan adnoddau ar gyfer cynnal a chadw a chefnogaeth dechnegol clystyrau o offer a chyfleusterau arbenigol a rennir ar y cyd drwy gydol yr ysgol. Er bod staff wedi’u lleoli mewn disgyblaeth benodol, mae llawer o’r ymchwil yn draws-ddisgyblaethol ac yn aml yn cynnwys cydweithio gyda grwpiau eraill yn y Brifysgol ac mewn mannau eraill.

Mae ein gwaith ymchwil ar hyn o bryd yn cwmpasu agweddau ar bob agwedd o gyffuriau, gan gynnwys: canfod endidau cyffuriau posibl newydd, defnyddio cemeg synthetig; ffurfio cyffuriau i gyflawni ymatebion wedi’u targedu; astudiaeth ffarmacolegol o fecanweithiau gweithredu cyffuriau; yn ogystal ag elfennau o arfer meddygol a fferyllol cyfredol.

Meysydd ymchwil

Darparu Cyffuriau a Microbioleg

Mae Darparu Cyffuriau a Microbioleg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

Cemeg Feddyginiaethol

Mae Cemeg Feddyginiaethol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

Ffarmacoleg a Ffisioleg

Mae Ffarmacoleg a Ffisioleg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol

Mae Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

PhD in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: Discovery of novel cancer immunotherapeutic agents

This PhD project will pursue the design, synthesis and biological evaluation of small synthetic molecules that manipulate the immune system to eliminate cancer cells.

Synthesis of Microcarriers for Focal Drug Delivery to the Brain

The aim of this project is to produce an injectable biohybrid scaffold capable of releasing a range of potential therapeutics in a sustained manner over a period of weeks or months.

Discovering zinc signalling mechanisms to prevent breast cancer progression

Nod y prosiect hwn yw i brofi model ar gyfer signalu sinc integredig mewn celloedd, gan gadarnhau union rôl cludwyr sinc gwahanol a chysylltu’r canfyddiadau i effeithiau biolegol sylfaenol sinc cellog.

Characterising the interaction of coagulation and innate immunity in people being treated for bleeding disorder haemophilia A

This project will determine the mechanisms of this treatment on coagulation and immune system by in vitro tests and clinical samples.

A biosensor for the rapid detection of antibiotic resistant tuberculosis in nomadic African populations

This project will advance the development of a real time (15 min), portable, low cost, simple to use assay capable of diagnosing the disease in remote locations in Africa.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion fferylliaeth, biowyddorau, cemeg, a disgyblaethau cysylltiedig.

Rhaid wrth radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth yn y DU, neu gymhwyster cyfwerth.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Mrs Wendy Davies

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol