Ewch i’r prif gynnwys

Ein heffaith

Mae ein hymchwilwyr yn rhoi manteision i gymdeithas.

Nod SPARK yw ymgymryd â gwaith ymchwil ar y cyd. Datblygwyd y syniad ar y cyd â phartneriaid allanol, gan gynnwys Nesta, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, ONS ac IBM.

Mae’r astudiaethau achos hyn yn dangos sut mae ein hymchwilwyr eisoes yn gwneud gwahaniaeth.

States and capitals of the European Union pinned with golden pins on a cork globe.

Dull newydd o hybu arloesedd rhanbarthol yn yr Undeb Ewropeaidd

Helpodd ymchwil Prifysgol Caerdydd i weithredu rhaglen Arbenigedd Craff yr UE, y rhaglen arloesedd rhanbarthol fwyaf yn y byd.

Beer being poured

Newid agweddau tuag at alcohol

Mae tri ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gwneud gwaith ymchwil i sut mae defnyddio a chamddefnyddio alcohol yn effeithio ar ein cymdeithas, a beth y gellir ei wneud i annog arferion yfed mwy diogel.

Secondary pupils in classroom

Gwerthuso cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen

Ail-lunio'r gwaith o gyflwyno addysg blynyddoedd cynnar a chynradd yn effeithiol yng Nghymru.

Person using laptop

HateLab: Atal nifer cynyddol y troseddau a’r sarhadau casineb

Dylanwadu ar bolisïau a phlismona trwy fesur casineb ar y we ynghyd â throseddau casineb, a chymryd camau yn eu herbyn.

father and son high five in park

Gwella profiadau addysgol plant mewn gofal

Mae ein hymchwil yn gwella profiadau addysgol plant a phobl ifanc yng Nghymru sydd â phrofiad o fod mewn gofal.

Welsh Assembly debating chamber

Gwella’r defnydd o dystiolaeth wrth lunio polisïau

Mae proses arloesol o baratoi gwybodaeth yn ôl y galw wedi cynyddu’r dystiolaeth a ddefnyddir gan Weinidogion a gwasanaethau cyhoeddus yn sylweddol.

Young businesswoman in office having speech and presentation with flip chart

Gwella gwaith cynghorau lleol trwy gymheiriaid

Llunio dulliau y bydd cymheiriaid yn eu harwain i wella gwaith cynghorau lleol Cymru a Lloegr.

Taff Ely Wind Farm in Wales

Dylanwadu ar fuddsoddiadau ynni adnewyddadwy yng Nghymru

Defnyddio fframwaith modelu economaidd rhanbarthol i ddylanwadu ar fuddsoddiadau ynni adnewyddadwy.

Rhoi bwyd ar agenda’r byd

Mae ymchwil arloesol yr Athro Roberta Sonnino wedi helpu i lunio fframwaith cyntaf y byd ar gyfer hyrwyddo sustemau bwyd trefol mwy cynhwysol a chynaladwy.

Girl smoking cigarette stock image

Diogelu iechyd plant drwy ddylanwadu ar bolisi tybaco

Roedd ein hymchwil yn hyrwyddo barn a phrofiadau pobl ifanc yng Nghymru er mwyn llywio deddfwriaeth yn y DU, Ewrop a Seland Newydd.

Plastic in ocean

Lleihau gwastraff plastig untro

Roedd ein hymchwil yn sail ar gyfer newid polisi Llywodraeth y DU o godi tâl am fagiau plastig defnydd untro a chwpanau coffi untro.

aerial view of Cardiff showing teh castle and stadium and environs

Diwygio deddfwriaeth digartrefedd yng Nghymru

Arweiniodd ymchwil Dr Pete Mackie i ddeddfwriaeth digartrefedd Cymru at Ddeddf Tai (Cymru) 2014, ac mae wedi llywio dadleuon polisi yn yr Alban, Canada ac Awstralia.