Ewch i’r prif gynnwys

Grŵp Ymchwilio i Drais

Mae trais yn un o’r prif achosion byd-eang o farwolaeth a salwch difrifol ac anafiadau ymysg plant, pobl ifanc ac oedolion. Drwy ymchwil ac eiriolaeth ar sail tystiolaeth, rydym wedi ysgogi newid polisi a chamau ymarferol i leihau trais ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Rydym yn manteisio ar arbenigedd o bob rhan o'r brifysgol. Daw ein cryfder a'n henw da o’n gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol yn y meysydd seiciatreg, iechyd y cyhoedd, deintyddiaeth, cyfiawnder troseddol, yr heddlu, seicoleg, gwyddor deunyddiau, cyfrifiadureg ac economeg - yn ogystal â’n hanes helaeth o arloesi a chyfrannu at bolisi ac atal trais.

Ers cael ein sefydlu ym 1996, rydym yn parhau i:

  • ddeall achosion ac effeithiau trais, a chreu cymwysiadau byd go-iawn i'w atal
  • gwerthuso mentrau atal trais a gweithio gyda darparwyr gwasanaeth - gan gynnwys asiantaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, asiantaethau cyfiawnder troseddol, llywodraeth leol a sefydliadau'r trydydd sector
  • asesu effeithiolrwydd ymyriadau sydd wedi'u cynllunio i leihau effeithiau seicolegol, cymdeithasol ac economaidd trais
  • trosi arloesiadau effeithiol yn bolisi ac arferion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

Uchafbwyntiau ymchwil

Gorllewin Awstralia’n mabwysiadu 'Model Caerdydd' y DU

Data ysbytai’n helpu i fynd i'r afael â thrais

Trais difrifol yn gostwng draean

Data o unedau damweiniau ac achosion brys yn nodi mai 2020 oedd 'y flwyddyn fwyaf diogel ar gofnod'

Astudiaeth yn datgelu effaith cyfnod clo ar drais ym mhrifddinas Cymru

Mae data adrannau brys yn dangos 'gostyngiad mawr' mewn anafiadau treisgar yn ystod y cyfnod clo – ond dim newid mewn trais yn y cartref

Llun stoc o'r parafeddyg sy'n gofalu am glaf

Dysgu peiriannol yn helpu i ragweld ardaloedd â llawer iawn o drais

Dadansoddiad Prifysgol Caerdydd yn datgelu lleoliadau 'dim alcohol' a allai gael eu targedu i leihau troseddau treisgar

Doctor with patient

Model newydd Caerdydd ar gyfer gofal iechyd effeithiol

Meddygon Ymgynghorol Clinigol sy'n Hyrwyddo Camau Atal

Photograph of the outside of an emergency department

Intoxication and prejudice

Mae pobl yn fwy tebygol o fod yn rhagfarnllyd pan yn feddw

Cydweithrediadau

Rydym yn cydweithio ag amrywiaeth o bartneriaid a sefydliadau allanol, yn ogystal â'r cyhoedd ehangach. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Grŵp Atal Trais Caerdydd Sefydliad Iechyd y Byd i gynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu prototeip, treialon maes, mesur trais a gweithredu ymyriadau atal newydd ar sail tystiolaeth ar gyfer pobl sydd wedi'u hanafu, dioddefwyr, troseddwyr a phoblogaethau.

Cwrdd â'r tîm

Cysylltiadau allweddol