Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu

Two policemen stood talking in a city centre.

Sefydlwyd Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu yn 2007 mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru i ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth ymchwil ar gyfer y grefft o blismona a gwyddorau plismona.

Rydym wedi sicrhau dros £5 miliwn o gyllid gan asiantaethau plismona a llywodraethol. Drwy gyfuniad o enw da academaidd a phwyslais amlwg ar bolisïau ac arferion, rydym wedi ennill bri rhyngwladol am ein harloesedd wrth gynllunio, datblygu a manteisio ar atebion newydd i broblemau plismona.

Mae rhagweld, atal a phlismona niweidiau troseddau mewn cymunedau sy'n gynyddol amrywiol a chymhleth yn gofyn am broses fwy soffistigedig o gaffael ac addasu i dystiolaeth gan yr heddlu ac asiantaethau partner. Mae ein gweithgarwch ymchwil yn ymwneud â dod o hyd i broblemau a'u datrys ar draws yr amgylchedd plismona modern.

Themâu ein hymchwil

Plismona Gwrthderfysgaeth

Nodi sut y gall yr heddlu reoli effeithiau digwyddiadau budd cyhoeddus a therfysgaeth ar ymddygiadau cyhoeddus orau gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a thechnolegau data mawr ar draws amrywiaeth o weithrediadau plismona mawr.

Plismona troseddau ynghylch bregusrwydd a niwed uchel

Mae ein hymchwil y Sefydliad ar droseddau cymhleth a niwed uchel wedi creu tystiolaeth newydd o'r hyn sy'n gweithio'n lleol wrth dargedu bregusrwydd a meysydd lle mae galw ac angen mawr.

Partneriaethau Plismona

Mae plismona effeithiol yn gofyn am gydberthnasau cryf gyda chymdogaethau a'r trefniadau partneriaeth cywir i nodi blaenoriaethau cymunedol a chydweithio i ymateb, lleihau ac atal troseddau.

Plismona digidol

Deall sut mae dadansoddeg ymddygiadol ddigidol a thechnolegau plismona yn llunio ymatebion yr heddlu i risgiau a chyfleoedd newydd.

Ymgorffori tystiolaeth ac arferion sy'n seiliedig ar wybodaeth mewn plismona

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i ddatblygu meddwl beirniadol ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth ymhlith yr heddlu a phartneriaid anacademaidd eraill drwy Gadwrfa Diogelu Cymru, Plismona’r Dyfodol, ysgoloriaethau cydweithredol, a chyfleoedd lleoliadau gwaith.

Uchafbwyntiau ymchwil

Policewoman in the community

Gwella plismona cymunedol

Mae gwaith ymchwil arloesol gan Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu wedi gwneud heddlu ddeall ac ymateb i droseddau ac anhrefn yn fwy effeithiol.

Vulnerable woman sitting alone

Gwella'r ymateb i ddioddefwyr trais

Mae ein gwaith ymchwil wedi cyfrannu at weddnewid y gwasanaethau a gynigir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

Dau heddweision

Gwella ymateb yr heddlu i drais a cham-drin domestig yn y DU a'r UE

Gwnaeth ein hymchwil helpu i dorri cylchoedd cam-drin drwy greu offer ar gyfer plismona rheng flaen mwy effeithiol.

Image of the backs of two police officers in uniform

London Borough of Sutton: A longitudinal study of neighbourhood security

This year marks 12 years since UPSI began working in partnership with the London Borough of Sutton to help understand the security perceptions of local people.

image of a computer screen with a finger pointing at the text on it

Hacking through the issues for 21st century policing

Working with security practitioners to foster innovative conceptual and methodological approaches to shape policy and practice development.

Plismona’r Dyfodol

Mae ein Cyfres Dosbarth Meistr Plismona’r Dyfodol yn gydweithrediad unigryw rhwng Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu a Heddlu De Cymru. Cynlluniwyd Plismona’r Dyfodol i ddarparu'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i ddatblygu meddwl beirniadol ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth ymhlith y rhai a ystyrir yn arweinwyr y dyfodol o fewn yr heddlu.

Bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn y Dosbarth Meistr yn canolbwyntio ar yr heriau yn y maes plismona yn unol â gweledigaeth strategol yr heddlu, yn ymchwilio i ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac yn datblygu prosiectau ymchwil i atebion arloesol creadigol.

From inception, the aim of the programme has been to bring together academia and practitioners of policing to combine and share their knowledge to help address pressing issues facing policing in South Wales today, which may not only affect us, but can have a national context. Based around the three themes of People, Prevention and Partnership, this work will help to develop our response, so that we can tackle areas of crime more effectively, particularly around the key area of vulnerability.

Matt Jukes, Former Chief Constable, South Wales Police

Arweinydd uned ymchwil

Yr Athro Amanda L Robinson

Yr Athro Amanda L Robinson

Darllenydd mewn Troseddeg

Email
robinsona@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2087 5401