Ewch i’r prif gynnwys

Monitro ac adolygu

Nodir ein dull o reoli ansawdd yn glir yn ein polisïau a chodau ymarfer sicrhau ansawdd.

Mae monitro ac adolygu yn rhan allweddol o fecanweithiau'r Brifysgol ar gyfer rheoli ansawdd a safonau ac mae'n cadarnhau sut rydym yn parhau i fodloni ein gofynion rheoliadol a nodir yn y disgwyliadau a'r arferion yng Nghod Ansawdd y DU ar gyfer Addysg Uwch a'r Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) ar gyfer sicrhau ansawdd mewnol.

Rydym yn cydnabod bod y broses o fonitro a gwella modiwlau a rhaglenni yn ailadroddol ac yn digwydd trwy ystod o fecanweithiau anffurfiol a ffurfiol.  Rydym yn monitro ac yn adolygu rhaglenni a phrofiad addysgol myfyrwyr mewn nifer o ffyrdd:

Mae'r broses flynyddol o adolygu a gwella (ARE) yn rhoi’r cyfle i bob Ysgol, Coleg a Phrifysgol oedi a myfyrio ar ein darpariaeth addysg. Cydlynir y broses ar lefel Coleg ac fe’i datblygir o gwmpas portffolio o dystiolaeth sy'n gysylltiedig â gofynion rheoleiddiol sylfaenol a gweithgareddau gwella sefydliadol.

Mae'r Fframwaith Rheoli Arolwg yn darparu gwell sicrwydd ynghylch rheolaeth a chamau gweithredu canlyniadau arolwg, ynghyd â fframwaith i ddathlu a rhannu'r arfer rhagorol sy'n amlwg. Nodweddir y dull hwn gan:

  • ryddhau data yn amserol a ffocws ar berfformiad sector/meincnod.
  • trafodaethau strwythuredig gydag Ysgolion i ganolbwyntio ar berfformiad rhagorol; a meysydd a allai fod angen gwella a chefnogi.
  • dull cyson ar draws y sefydliad o gynllunio a monitro gweithredu.

Bydd ailddilysu rhaglenni o fewn amserlen weithgaredd ddiffiniedig yn rhoi cyfle i Ysgolion sicrhau bod eu portffolio o raglenni yn parhau i fod yn ffit yn strategol ac yn academaidd at y diben yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol:

  • Adolygiad trylwyr o bob portffolio Ysgolion gan sicrhau bod aliniad strategol â blaenoriaethau'r Brifysgol.
  • Mae pwrpas a nodau'r rhaglenni yn parhau i fod yn berthnasol ac wedi'u halinio â datganiadau meincnod pwnc.
  • Mae'r cynnwys a'r canlyniadau dysgu yn parhau i fod yn briodol ac ystyried effaith gronnus newidiadau, a gymeradwywyd gan y Bwrdd Astudiaethau, i raglenni a wneir dros amser.
  • Mae strwythurau rhaglenni a rheolau rhaglenni yn parhau i gael eu halinio â rheoliadau'r Brifysgol ac yn ymgorffori egwyddorion strwythur, dylunio a darparu rhaglenni Prifysgol Caerdydd, a phriodoleddau graddedigion Caerdydd, wrth gadw at y canllawiau ar asesu a'r strategaeth addysg ddigidol.
  • Lle bo hynny'n berthnasol, mae rhaglenni'n cwrdd â gofynion PSRB ac yn barod i'w hachredu.
  • Mae gwybodaeth y rhaglen a gyhoeddir yn parhau i fod yn gyfredol ac yn gywir, yn unol â'n cyfrifoldebau o dan y Gyfraith Diogelu Defnyddwyr.

Rydym yn defnyddio dull seiliedig ar risg o reoli ein trefniadau cydweithredol, gyda pholisïau sefydledig, gan sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â'r disgwyliadau a'r arferion craidd a chyffredin a amlinellir yng Nghod Ansawdd y DU, a'r cyngor a'r arweiniad ategol ar Ddylunio a Datblygu Cwrs, Partneriaethau, Monitro a Gwerthuso, Asesu, Galluogi Cyflawniad Myfyrwyr, Arbenigedd Allanol, Ymgysylltu â Myfyrwyr a Dysgu yn y Gwaith.

Mae'r Rhaglen a'r Panel Sefydlog Partner yn goruchwylio partneriaethau cydweithredol a addysgir, gan adrodd i'r ASQC.

Mae myfyrwyr yn aelodau sefydledig o'n pwyllgorau llywodraethu allweddol, gan gynnwys: Cyngor; Senedd; ASQC, a'i is-bwyllgorau. Mae myfyrwyr hefyd yn chwarae rhan allweddol yn ein prosesau sicrhau ansawdd, gan chwarae rhan weithredol yn ARE, Ailddilysu, a'r Rhaglen a'r Panel Sefydlog Partneriaid.

Mae monitro ac adolygu yn rhoi cyfle diffiniedig i Golegau ac Ysgolion gymryd golwg gyfannol o'r modiwl/rhaglen(ni) a'r amgylchedd lle mae dysgu ac addysgu yn digwydd, gan dynnu ynghyd dystiolaeth ac arsylwadau o ystod o ffynonellau mewnol ac allanol, er mwyn nodi'r camau sydd i'w cymryd ac adrodd ar y cynnydd sy'n cael ei wneud yn ôl yr angen.