Ewch i’r prif gynnwys

Monitro ac adolygu

Mae'r prosesau monitro ac adolygu a amlinellir hwn wedi'u cynllunio mewn perthynas ag egwyddor arweiniol o gyfrifolaeth, sy'n cefnogi prosesu busnes y Brifysgol yn effeithlon wrth sicrhau trylwyredd a chraffu priodol.

Mae monitro ac adolygu yn rhan allweddol o fecanweithiau'r Brifysgol ar gyfer rheoli ansawdd a safonau ac mae'n cadarnhau sut rydym yn parhau i fodloni ein gofynion rheoliadol a nodir yn y disgwyliadau a'r arferion yng Nghod Ansawdd y DU ar gyfer Addysg Uwch a'r Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) ar gyfer sicrhau ansawdd mewnol.

Rydym yn cydnabod bod y broses o fonitro a gwella modiwlau a rhaglenni yn ailadroddol ac yn digwydd trwy ystod o fecanweithiau anffurfiol a ffurfiol.  Rydym yn monitro ac yn adolygu rhaglenni a phrofiad addysgol myfyrwyr mewn nifer o ffyrdd:

Mae'r broses flynyddol o adolygu a gwella (ARE) yn rhoi’r cyfle i bob Ysgol, Coleg a Phrifysgol oedi a myfyrio ar ein darpariaeth addysg - beth sydd wedi gweithio'n dda a pha newidiadau sydd angen eu rhoi ar waith?

Mae Adolygu a Gwella Blynyddol (ARE) yn rhoi cyfle i ysgolion fyfyrio ar safonau academaidd ac adolygu safonau academaidd ac ansawdd y profiad myfyrwyr yn flynyddol, gan adrodd i'r Coleg, a chadarnhau cynllun gweithredu ysgolion. Disgwylir bod ystyriaeth o'r materion hyn gan y Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr Ysgol yn cael ei lywio gan eu hystyried ymlaen llaw gan: Bwrdd/Byrddau Astudiaethau; a Phaneli Staff Myfyrwyr; rhoi'r cyfle i staff a myfyrwyr gyfrannu at ganlyniadau. Mae'r meysydd ffocws ARE yn adlewyrchu'r materion nodweddiadol sy'n cael eu trafod ar lefel ysgol a bydd yn adlewyrchu'r cylch nodweddiadol o fusnes ar gyfer y Pwyllgor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr, Byrddau Astudiaethau a Phwyllgorau Ymchwil Ôl-raddedig Ysgol.

Mae Grŵp Goruchwylio Perfformiad Addysg (EPOG) wedi'i sefydlu gan y Pwyllgor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr i graffu canlyniadau arolwg myfyrwyr, nodi meysydd ar gyfer cefnogi a monitro gwell, ac adolygu cynlluniau gweithredu a'u cyflawni i wella profiad myfyrwyr.

Bydd ailddilysu rhaglenni o fewn amserlen weithgaredd ddiffiniedig yn rhoi cyfle i Ysgolion sicrhau bod eu portffolio o raglenni yn parhau i fod yn ffit yn strategol ac yn academaidd at y diben yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol:

  • Adolygiad trylwyr o bob portffolio Ysgolion gan sicrhau bod aliniad strategol â blaenoriaethau'r Brifysgol.
  • Mae pwrpas a nodau'r rhaglenni yn parhau i fod yn berthnasol ac wedi'u halinio â datganiadau meincnod pwnc.
  • Mae'r cynnwys a'r canlyniadau dysgu yn parhau i fod yn briodol ac ystyried effaith gronnus newidiadau, a gymeradwywyd gan y Bwrdd Astudiaethau, i raglenni a wneir dros amser.
  • Mae strwythurau rhaglenni a rheolau rhaglenni yn parhau i gael eu halinio â rheoliadau'r Brifysgol ac yn ymgorffori egwyddorion strwythur, dylunio a darparu rhaglenni Prifysgol Caerdydd, a phriodoleddau graddedigion Caerdydd, wrth gadw at y canllawiau ar asesu a'r strategaeth addysg ddigidol.
  • Lle bo hynny'n berthnasol, mae rhaglenni'n cwrdd â gofynion PSRB ac yn barod i'w hachredu.
  • Mae gwybodaeth y rhaglen a gyhoeddir yn parhau i fod yn gyfredol ac yn gywir, yn unol â'n cyfrifoldebau o dan y Gyfraith Diogelu Defnyddwyr.

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid, gan gynnwys cyflogwyr, sefydliadau, a sefydliadau addysgol, yn y DU a thramor er mwyn galluogi ein myfyrwyr i ennill ystod eang o brofiad mewn gwahanol leoliadau.

Mae ein polisi partneriaethau addysgyn darparu fframwaith ar gyfer datblygu, rheoli a goruchwylio'r holl drefniadau partneriaeth addysg.  Fe'i datblygwyd o amgylch set glir o egwyddorion ac mae'n cyd-fynd â'n gweithdrefn cymeradwyo rhaglenni.

Rydym yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar risg o reoli ein holl drefniadau partneriaeth addysg, gan sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â Chôd Ansawdd Addysg Uwch y DU, cyngor a chanllawiau perthnasol yr QAA, a’r Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd ar gyfer sicrhau ansawdd mewnol yn y Maes Addysg Uwch Ewropeaidd. (ESG).

Mae pob partneriaeth addysg – o ddarparwyr lleoliadau i sefydliadau addysgol sy’n cyflwyno rhan neu’r cyfan o’n rhaglenni a addysgir – yn cael eu gwerthuso’n drylwyr yn unol â lefel y risg a adlewyrchir yn ein tacsonomeg partneriaeth addysg. Mae’r dull hwn sy’n seiliedig ar risg yn ein galluogi i asesu a gwerthuso’r partner, a’u gallu i gyflwyno’r ddarpariaeth addysg, a sicrhau bod safonau academaidd a phrofiad myfyrwyr yn cael eu diogelu.

Mae ein his-bwyllgor partneriaeth addysg yn goruchwylio'r holl drefniadau partneriaeth addysg. Mae hyn yn cynnwys craffu a, lle bo'n briodol, cymeradwyo cytundebau ar gyfer darpariaeth addysg newydd a/neu bresennol gyda phartneriaid. Mae'r is-bwyllgor yn sicrhau bod adolygiad cylchol o'r holl ddarpariaeth bartneriaethau a threfniadau llywodraethu addysg cysylltiedig a amlinellir yn y Rheoliadau Academaidd a pholisïau a gweithdrefnau cysylltiedig.

Rydym yn falch o'n lefel o ymgysylltiad â'n corff myfyrwyr, gan roi cyfle i fyfyrwyr rannu eu barn a chymryd rhan fel partneriaid yn ein prosesau gwneud penderfyniadau. Mae'n elfen bwysig o'n system llywodraethu academaidd ac ansawdd ac yn cyflawni'r disgwyliadau a amlinellir yng Nghod Ansawdd Addysg Uwch y DU, gan dynnu sylw at y ffaith bod “darparwyr yn cymryd camau bwriadol i ymgysylltu â phob myfyriwr, yn unigol ac ar y cyd, fel partneriaid i sicrhau a gwella eu profiad addysgol”.

Mae myfyrwyr yn aelodau sefydledig o'n pwyllgorau llywodraethu allweddol, gan gynnwys: Cyngor; Senedd; ASQC, a'i is-bwyllgorau. Mae myfyrwyr hefyd yn chwarae rhan allweddol yn ein prosesau sicrhau ansawdd, gan chwarae rhan weithredol yn ARE, Ailddilysu, mae ein his-bwyllgor partneriaeth addysg.

Mae'r system cynrychiolwyr academaidd myfyrwyr yn aeddfed ac wedi'i hymgorffori, ac mae'n sicrhau bod myfyrwyr hefyd yn gallu darparu mewnbwn ar lefel Ysgol, trwy Baneli Myfyrwyr-Staff. Mae cynrychiolwyr academaidd myfyrwyr yn cael eu hyfforddi a'u cefnogi gan Undeb y Myfyrwyr.

Mae'r cyfraniad gweithredol a wneir gan ein myfyrwyr at wella dysgu ac addysgu a'n system ansawdd academaidd yn sicrhau ei fod yn cael ei lywio gan ac yn adlewyrchu persbectif y myfyriwr. Rydym yn gwerthfawrogi'r cyfraniadau a wneir gan ein myfyrwyr sy'n ein cefnogi i ddatblygu a darparu rhaglenni arloesol o ansawdd uchel.

Mae’r Adroddiad Ansawdd Blynyddol yn rhoi trosolwg cyfannol o weithredu a chanlyniadau systemau rheoli ansawdd academaidd y brifysgol yn ystod pob sesiwn academaidd, ac mae’r Cyngor yn ei dderbyn bob blwyddyn yn unol â'r Côd Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch.

Mae'r adroddiad yn nodi holl elfennau'r system ansawdd academaidd ac yn eu hystyried, gan gynnwys gweithgareddau sicrwydd ansawdd, gwella, asesu a derbyn myfyrwyr ac mae’n cadarnhau bod yr holl brosesau a’r gweithdrefnau’n cael eu hadolygu'n rheolaidd a bod gweithgarwch gwella yn ymateb i adborth a gofynion allanol.

Mae pob adran yn nodi gwelliannau a chamau gweithredu, sy’n sicrhau bod y system ansawdd academaidd yn parhau i esblygu ac yn defnyddio dull cymesur, seiliedig ar risg i fynd i'r afael â materion sy’n ymwneud â safonau ac ansawdd academaidd. Yn ogystal, nodwyd statws risg ar gyfer pob maes gweithgaredd i dynnu sylw at feysydd sy'n peri pryder gyda'r camau gweithredu wedi’u nodi.

Mae'r Pwyllgor Safonau Academaidd ac Ansawdd (ASQC) yn gyfrifol am fonitro dangosyddion craidd ansawdd a safonau ar draws y sefydliad gan adrodd yn flynyddol i'r Senedd a'r Cyngor ar berfformiad trwy'r Adroddiad Ansawdd Blynyddol.