Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu a chymeradwyo rhaglenni

Mae ein proses datblygu a chymeradwyo rhaglenni'n sicrhau bod unrhyw ddyfarniad penodol gan Brifysgol Caerdydd o safon academaidd briodol a byddwn yn darparu profiad dysgu gwerthfawr ac ysgogol i'n myfyrwyr.

Dyluniwyd y polisi datblygu rhaglenni i fod ochr yn ochr â'r polisi darpariaeth gydweithredol, i sicrhau ei fod yn dal i gefnogi prosesau mewnol sy'n gweithio'n effeithiol ac yn effeithlon, a bodloni'n llawn y disgwyliadau a'r arferion a nodir yng Nghôd Ansawdd y DU ar gyfer Addysg Uwch a'r Safonau a Chanllawiau ar gyfer Sicrwydd Ansawdd yn Ardal Addysg Uwch Ewrop (ESG)

Programme development policy (Welsh)

Programme Approval Policy (Welsh version)

Mae’r polisi yn rhoi trosolwg o’r gweithdrefnau, y prosesau a’r gofynion ar gyfer:

  • cynllunio a chymeradwyo rhaglen(ni) neu weithgarwch newydd (gan gynnwys darpariaeth ar y cyd);
  • diweddaru ac adolygu rhaglenni presennol;
  • dod â rhaglen i ben; a
  • rheoli’n barhaus ansawdd yr holl weithgarwch sy’n arwain at gredydau.

Datblygu a chymeradwyo rhaglenni

Mae tair egwyddor gyffredinol i’r broses datblygu a chymeradwyo rhaglenni.

Cam un: Cymeradwyaeth Strategol

Ar gyfer rhaglenni newydd, mae’r cam cymeradwyo strategol yn cael ei gymryd ar lefel Prifysgol ac mae’n rhoi sylw i’r prif gwestiwn, ‘Mewn egwyddor, pam ydyn ni am wneud hyn?’ Mae angen ystyried gwybodaeth am y farchnad yn ofalus wrth ateb y cwestiwn hwn, yn ogystal â hyfywedd busnes gan gynnwys costau ac incwm ffioedd dysgu a risgiau (gan gynnwys risgiau i enw da'r brifysgol).

Ar gyfer newidiadau i raglenni presennol, cynhelir cymeradwyaeth strategol ar lefel Coleg ond bydd yn dal i ystyried strategaeth, hyfywedd busnes gan gynnwys costau, risgiau (gan gynnwys risgiau i enw da), nifer y myfyrwyr ac ystyriaethau ymarferol ac academaidd.

Cam dau: Cymeradwyaeth Academaidd

Disgwylir y bydd buddsoddi mwy o amser yn ystod y cyfnod datblygu yn cynyddu’r rhaglenni arloesol, o ansawdd uchel sy’n cael eu cynnig ar gyfer cymeradwyaeth academaidd.  Mae disgwyl y bydd dull tîm yn cael ei roi ar waith o ran datblygu cynigion sy'n symud o Gam 1 Cymeradwyaeth Strategol, gydag ystod lawn o gyngor ac arbenigedd drwy'r Ganolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg.

Yn ystod y cam cymeradwyo, bydd y Panel Sefydlog Rhaglenni a Phartneriaid yn holi'r cwestiwn, 'Yw hwn yn gadarn yn academaidd?' Bydd hyn yn cynnwys ystyried y broses o gynllunio a chyflwyno’r cwricwlwm, profiad y myfyrwyr, adnoddau dysgu a threfniadau cymorth a gweinyddol. Yn ogystal, bydd y panel yn asesu a yw rhaglenni'n bodloni meincnodau allanol ac unrhyw ofynion PSRB penodol.

Cam tri: Cymeradwyaeth y Brifysgol

Ar ôl i'r cynnig gael ei ystyried gan y Panel Sefydlog Rhaglenni a Phartneriaid, byddant yn rhoi gwybod i'r Ysgol am y canlyniad. Os bydd yn llwyddiannus, byddant yn argymell ei gymeradwyaeth i Gadeirydd y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd.

Amserlenni

Er mwyn sicrhau y gellir recriwtio’n llwyddiannus i bob cynnig am raglen newydd, mae amserlenni clir ar gyfer cymeradwyaeth derfynol gan yr ASQC wedi cael eu sefydlu yn y Polisi Datblygu Rhaglenni.

Gan fod pob cynnig yn amrywio o ran maint a chymhlethdod, mae'n bwysig bod amser ac adnoddau priodol ar gael ar bob cam o'r broses.  Gall cynigion sy’n cynnwys darpariaeth ar y cyd gymryd llawer mwy o amser yn enwedig os oes angen cymeradwyaeth y llywodraeth genedlaethol, neu os oes gan y sefydliad(au) partner brosesau cymeradwyo ychwanegol.

Tîm Ansawdd a Safonau