Ewch i’r prif gynnwys

Cymeradwyo rhaglenni

Cymeradwyo rhaglenni yw’r broses o sicrhau bod unrhyw ddyfarniad penodol gan Brifysgol Caerdydd o safon academaidd briodol a byddwn yn darparu profiad dysgu gwerthfawr ac ysgogol i’n myfyrwyr.

Datblygwyd y fframwaith polisi cymeradwyo rhaglen ochr yn ochr â’r fframwaith polisi darpariaeth cydweithredol, i sicrhau ei fod yn parhau i fodloni'r prosesau mewnol sy'n gweithredu'n effeithiol ac effeithlon a bodloni’r disgwyliadau ac ymarferion sydd wedi’u hamlinellu yn Côd Ansawdd y Deyrnas Unedig ar gyfer Addysg Uwch diwygiedig. .

Fframwaith Polisi Cymeradwyo Rhaglen

Fframwaith Polisi Cymeradwyo Rhaglen

24 Gorffennaf 2017

Polisi Cymeradwyo Rhaglen

DownloadPDF

Mae'r polisi yn nodi’r broses gymeradwyo ar gyfer:

  • datblygu rhaglenni newydd;
  • newidiadau canolraddol a mawr i raglenni presennol
  • mân newidiadau i’r rhaglenni presennol.

Y Broses Gymeradwyo

Mae prosesau gwneud penderfyniadau wedi'u cynllunio gyda'r egwyddor o gyfrifolaeth, tra'n sicrhau manwl gywirdeb a chraffu priodol. Mae gan bob lefel o newid llwybr cymeradwyo penodol sydd angen cymeradwyaeth strategol ac academaidd ar bob newid; fodd bynnag bydd y gofynion yn amrywio’n helaeth yn dibynnu ar faint y newid a gyflwynir.

Mae tair egwyddor gyffredinol i’r broses cymeradwyo rhaglenni.

Cam un: Cymeradwyaeth Strategol

Mae’r cam cymeradwyo strategol yn cael ei gymryd ar lefel Coleg ac mae’n rhoi sylw i’r prif gwestiwn, ‘Mewn egwyddor, pam ydyn ni am wneud hyn?’ Er mwyn ateb y cwestiwn hwn, mae angen ystyried strategaeth, hyfywedd busnes gan gynnwys costau, risgiau (gan gynnwys risgiau i enw da), nifer y myfyrwyr ac ystyriaethau ymarferol ac academaidd.

Cam dau: Cymeradwyaeth Academaidd

Dyma’r cam sy’n gofyn y cwestiwn: ‘A yw hyn yn gadarn yn academaidd?’ Ar gyfer y cam hwn, mae angen ystyried y broses o gynllunio a chyflwyno’r cwricwlwm, profiad myfyrwyr, adnoddau dysgu a threfniadau cymorth a gweinyddol. Mae’r cam hwn yn cwblhau’r broses gymeradwyo academaidd.

Cam tri: Cymeradwyaeth y Brifysgol

Bydd y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd yn rhoi sêl bendith ffurfiol i’r gymeradwyaeth.

Amserlenni

Mae cylch gweithgarwch blynyddol wedi’i ddatblygu i amlinellu pob cam o’r broses. Mae’n galluogi’r Ysgolion i ddeall yn union beth sydd ei angen ar bob cam ac mae’n cynnig amserlenni bras ar gyfer cyflwyno i Banel Sefydlog Rhaglenni a Phartneriaid.  Mae’r cylch blynyddol yn cysylltu gweithgarwch academaidd a’r gwasanaeth proffesiynol o gamau cyntaf datblygu rhaglenni, marchnata’r rhaglen a recriwtio ar ei chyfer, ac amlygu staff cymorth allweddol ar bob cam.

Gan fod pob cynnig yn amrywio o ran maint a chymhlethdod, mae'n bwysig bod amser ac adnoddau priodol ar gael ar bob cam o'r broses.  Gall cynigion sy’n cynnwys darpariaeth ar y cyd gymryd llawer mwy o amser yn enwedig os oes angen cymeradwyaeth y llywodraeth genedlaethol, neu os oes gan y sefydliad(au) partner brosesau cymeradwyo ychwanegol.

Tîm Ansawdd a Safonau