Ewch i’r prif gynnwys

Beth yw ein blaenoriaethau a sut hwyl rydym yn ei chael arni

Strategaethau a chynlluniau, dangosyddion perfformiad, archwiliadau, arolygiadau ac adolygiadau.

Adroddiad Blynyddol

Gallwch weld ein hadolygiad blynyddol diweddaraf a darllen adolygiadau o'r blynyddoedd blaenorol.

Cynlluniau Corfforaethol a busnes

Amlinellir cyfeiriad strategol y Brifysgol yn Y Ffordd Ymlaen 2012-2017. Mae hwn yn amlinellu ein strategaeth addysgu a dysgu, ein hymrwymiad i gwrdd ag ansawdd a safonau academaidd, datblygu prosiectau a phartneriaethau yn y gymuned, a’r dangosyddion perfformiad a fydd yn ein helpu ni i fesur ein cynnydd.

Strategaeth addysgu a dysgu

Fel rhan o Y Ffordd Ymlaen, rydym wedi datblygu strategaeth ar addysg a myfyrwyr, sy’n pwysleisio pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr drwy’r cyfnod o bontio at ddysgu annibynnol a recriwtio myfyrwyr o bob haen o gymdeithas.

Ansawdd a safonau academaidd

Rydym yn gweithredu system ansawdd a safonau sy’n cwmpasu amryw o weithgareddau, prosesau a gweithdrefnau i roi’r flaenoriaeth uchaf i wella’n barhaus ansawdd ein rhaglenni a’r profiad addysgol a ddarperir i’n myfyrwyr.

Archwiliadau mewnol ac allanol

Adolygiad allanol

Mae gwybodaeth ar gael ynghylch ein canlyniadau yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Mae gennym hefyd nifer o nodau ansawdd sy’n dilysu ein safle fel prifysgol sy’n gweithredu yn unol â’r safonau ansawdd uchaf.

Mae'n ofynnol i Arholwyr Allanol gyflwyno Adroddiad Arholwr Allanol i'r Brifysgol yn flynyddol.

Adolygiad mewnol

Mae data ansoddol ar ansawdd a safon ein dysgu a’n haddysgu ar gael yn yr adroddiadau a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd.

Gallwch hefyd gael manylion am rolau, cyfrifoldebau ac awdurdod cyrff gwahanol yn y sefydliad sy’n ymwneud â chymeradwyo ac adolygu rhaglenni.

Cysylltiadau corfforaethol

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn gweithio â busnesau a rhai o’r cwmnïau rydym yn gweithio gyda nhw

Adroddiadau llywodraethu a rheoleiddiol

Ein perfformiad yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Adroddiadau’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd.

Cydymffurfio â'n dyletswyddau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Mae ein polisïau ac adnoddau cydraddoldeb ar gael i'w gweld.

Cynaliadwyedd

Gwybodaeth ynghylch ein hymrwymiad i gynaliadwyedd.