Ewch i’r prif gynnwys

Gofyn am wybodaeth

Gallwch ofyn am wybodaeth y mae'r Brifysgol yn ei dal nad yw wedi'i chyhoeddi o dan y cynllun cyhoeddi.

Rhaid gwneud ceisiadau'n ysgrifenedig a dylid cynnwys eich enw a chyfeiriad ar gyfer gohebiaeth. Yn ogystal rhowch ddigon o wybodaeth er mwyn ein galluogi i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych chi'n gofyn amdani.

Anfonwch geisiadau ebost i inforequest@caerdydd.ac.uk.

Rydym yn eich annog i wirio'r cynllun cyhoeddi cyn cyflwyno eich cais er mwyn gwneud yn siŵr nad yw'r wybodaeth eisoes ar gael i'r cyhoedd.

A yw'r wybodaeth ar gael yn barod?

Cyn cyflwyno unrhyw gais am wybodaeth, rydym yn eich annog chi i wirio ein cynllun cyhoeddi i sicrhau nad yw'r wybodaeth ar gael yn gyhoeddus yn barod i arbed amser ac adnoddau.

Os yw eich cais am ddata ystadegol, dylech ystyried cysylltu â HESA ac ymgynghori â'u gwefan, sy'n darparu amrywiaeth o ddata am staff a myfyrwyr, fel arfer hyd at lefel sefydliadol. Os yw'r wybodaeth ar gael drwy HESA, ni waeth os oes yna ffi, byddwn yn eich cyfeirio chi at eu hadnoddau.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i wrthod cais sydd wedi cael ei ailadrodd.

Gall unigolion sy'n dymuno cael mynediad at ddata personol a gedwir gan y Brifysgol o dan gyfraith Diogelu Data anfon cais mynediad pwnc.

Ein hymateb

Gallwch ddisgwyl ymateb oddi wrthym cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais.

Mae sawl math ar wybodaeth y mae'r Brifysgol yn ei dal nad yw'n ofynnol inni ei rhyddhau. Cyfeirir at y rhain fel esemptiadau ac maent yn cynnwys:

  • data personol sy'n dod o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth
  • gwybodaeth sydd i'w chyhoeddi yn y dyfodol
  • gwybodaeth a fyddai'n niweidio buddiannau masnachol
  • manylion a gwybodaeth diogelwch a allai beryglu unrhyw berson
  • gwybodaeth a allai niweidio'r fffordd y rhedir materion cyhoeddus
  • gwybodaeth a gynhyrchwyd yn wreiddiol yn gyfrinachol ac sy'n dal i fod yn gyfrinachol yn gyfreithiol
  • gwybodaeth sydd ar gael yn ein cynllun cyhoeddi.

Mewn rhai achosion mae'n ofynnol i'r Brifysgol ystyr budd y cyhoedd wrth ystyried a ddylid defnyddio esemptiad ai peidio. Lle mae'r Brifysgol yn gwrthod rhyddhau gwybodaeth wrth ymateb i gais byddwn yn nodi pa esemptiad sy'n berthnasol ac fel arfer yn rhoi esboniad.

Mae rhestr lawn o esemptiadau ar gael gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Costau a thaliadau

Gellir codi tâl lle mae costau atgynhyrchu'r wybodaeth ar y fformat y gofynnwyd amdano ac unrhyw ffioedd postio/cludwyr sy'n ofynnol yn gwneud cyfanswm o £10 neu ragor. Fel arfer ni chodir tâl am amser staff wrth ymateb i'r cais.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth nid yw'n ofynnol i'r Brifysgol ymateb i geisiadau lle byddai'n costio dros £450 mewn amser staff inni ddod o hyd i'r wybodaeth a'i hadalw.

Pe dewisem ymateb i gais o'r fath, byddai rhybudd ffioedd yn cael ei rhoi i'r sawl sy'n holi gan nodi'r costau a amcangyfrifir sydd ynghlwm wrth y cais. Pan fyddai'r ffi wedi cael ei chasglu'n unig y byddai'r gwaith yn mynd rhagddo. Os nad oedd y ffi wedi'i chasglu cyn pen 60 diwrnod gwaith byddir yn tybio bod y cais wedi'i dynnu'n ôl.

Information charging policy (Cymraeg)

Diben y polisi hwn yw egluro'r darpariaethau deddfwriaethol ar godi ffioedd, dyrannu cyfrifoldebau a dyletswyddau'n fewnol a darparu fframwaith cyhoeddus i'r ffioedd sy'n debygol o godi.