Ewch i’r prif gynnwys

Dywedwch wrthym am eich gofynion mynediad.

Diweddarwyd: 09/08/2023 15:02

Weithiau gall sefydlu cymorth gymryd rhagor o amser na'r disgwyl, felly rydym yn eich annog i ddweud wrthym am eich anabledd cyn gynted â phosibl.

Os gwnaethoch ddweud wrthym am anabledd drwy eich ffurflen gais neu pan wnaethoch gofrestru, bydd ein Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr yn cysylltu â chi i gael gwybod rhagor am eich gofynion cymorth. Gall ein cynghorwyr anabledd drafod unrhyw effaith bosibl ar eich astudiaeth, eich cynghori ar sut i gael gafael ar gymorth a chytuno ar y camau nesaf.

Os nad ydych wedi clywed gan y Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr eto, rydym yn eich annog i gysylltu trwy Cyswllt Myfyrwyr. Os na fu’n bosib i chi ddefnyddio’r cyfleoedd hyn, gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr ar unrhyw adeg yn ystod eich astudiaethau.

Darparu tystiolaeth

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu amgylchedd dysgu cynhwysol ac i wneud addasiadau rhagweledol rhesymol lle y bo’n bosibl. Fodd bynnag, efallai y bydd angen gwneud rhai addasiadau rhesymol unigol er mwyn i'ch gofynion cymorth gael eu bodloni.
Er mwyn ein helpu i wneud hyn rydym yn eich annog i ddweud wrthym am eich gofynion mynediad. Gofynnir i chi roi'r dystiolaeth ategol ddiweddaraf i ni, megis:

  • tystiolaeth ddiagnostig e.e., adroddiad asesiad diagnostig neu adroddiad seicolegydd addysg ar gyfer myfyrwyr ag Anawsterau    Dysgu Penodol
  • tystiolaeth feddygol e.e. llythyr gan Feddyg Teulu neu Ymgynghorwyr
  • adroddiad yn dilyn Asesiad Anghenion ar gyfer Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA)
  • copi o lythyr dyfarniad Taliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Mae angen y dystiolaeth hon i gadarnhau'r angen am rai addasiadau a chymorth a ariennir. Os nad oes gennych dystiolaeth neu os ydych yn ansicr a yw'n addas, cysylltwch â'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr am gyngor ynghylch cyflwyno rhagor o wybodaeth.

Os dewiswch beidio â chofrestru gyda'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr

Mae rhai myfyrwyr yn dewis peidio â chysylltu gyda'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr, ond yna’n sylwi bod angen cyngor a chymorth arnynt pan fydd eu hastudiaethau’n dechrau. Os byddwch yn cael eich hun yn y sefyllfa hon, cysylltwch â ni a byddwn yn eich cynorthwyo cyn gynted â phosibl; byddwch yn ymwybodol y gallai hysbysu’n hwyr achosi oedi wrth roi’r cymorth ar waith.

Cysylltwch â ni

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr