Ewch i’r prif gynnwys

Mesur Canlyniad a Adroddir gan Deulu

Mae'r Mesur Canlyniad a Adroddir gan Deulu (FROM-16) yn holiadur sy'n mesur yr effaith ar ansawdd bywyd oedolyn sy’n aelod o'r teulu neu’n bartner sy'n deillio o gael person (o unrhyw oedran) yn y teulu sydd ag unrhyw glefyd neu gyflwr, ar draws y maes meddygaeth cyfan.

Mae'n hunanesboniadol a gellir yn syml ei roi i aelod o deulu/partner y claf a gofyn iddo ei gwblhau, heb fod angen esboniad manwl.

Mae gan FROM-16 16 o gwestiynau syml, yn seiliedig ar gyfweliadau helaeth gyda 140 o aelodau o'r teulu, ar draws 26 o arbenigeddau meddygol gwahanol. Gellir ei ddefnyddio ar draws pob maes meddygaeth.

Gweld y cyhoeddiad diweddaraf ar sgoriau bandiau difrifoldeb 'FROM-16'.

Pwy all ei ddefnyddio

Gall FROM-16 gael ei gwblhau gan unrhyw oedolyn sydd ag aelod o'r teulu neu bartner sydd ag unrhyw gyflwr iechyd neu glefyd.

Gall clinigwyr, cwmnïau fferyllol, cwmnïau er elw, myfyrwyr neu ymchwilwyr ddefnyddio'r holiadur mewn amrywiaeth o leoliadau.

Dysgwch fwy am bwy all ddefnyddio'r holiadur hwn a sut i'w weinyddu.

Gwneud cais am drwydded

Sylwch, ar gyfer yr holiadur FROM-16, mae’n rhaid cyflwyno pob cais am wybodaeth trwy'r platfform ePROVIDETM .

Gellir cyflwyno cais am ddim a bydd hyn yn sicrhau’r gwasanaeth gorau posibl. Nid yw'n eich ymrwymo i brynu holiadur.

  1. Ewch i Gyflwyno cais.
  2. Os nad ydych wedi cofrestru eto, gofynnir i chi gofrestru am ddim.
  3. Llenwch y ffurflen gais. Gallwch atodi dogfennau os oes angen.

Ystod oedran

Gall FROM-16 gael ei ddefnyddio gan unrhyw oedolyn 18 oed neu hŷn. Gall y person yn y teulu sydd â'r cyflwr iechyd neu afiechyd fod o unrhyw oedran, o fabanod i'r henoed.

Amser cwblhau

Fel arfer, mae’n cymryd dwy funud i gwblhau FROM-16.

Cyfnod cofio

Mae cwestiynau FROM-16 wedi'u cynllunio i gofnodi'r effaith bresennol ar ansawdd bywyd.

Lawrlwythwch yr holiadur

Mesur Canlyniad a Adroddir gan Deulu (FROM-16) – Fersiwn Saesneg y DU

Mae'r Mesur Canlyniadau Cleifion Teulu (FROM-16) yn holiadur sy'n mesur yr effaith ar ansawdd bywyd aelod o'r teulu neu bartner sy'n oedolion sy'n deillio o gael person (o unrhyw oedran) mewn teulu ag unrhyw glefyd neu gyflwr, ar draws pob un o'r meddyginiaethau.

Fersiynau mewn ieithoedd gwahanol

Mae'r ffeil zip hon yn cynnwys yr holiaduron mewn ieithoedd gwahanol, ynghyd â'r tystysgrifau cyfieithu. Darllenwch ragor am ein proses gyfieithu a dilysu ieithyddol, a beth i'w wneud os hoffech chi greu cyfieithiad newydd.

Mesur Canlyniadau Adrodd ar Deuluoedd (FROM-16) - fersiynau iaith eraill

Lawrlwythwch yr holiadur.

Sylwch mai'r unig wahaniaeth rhwng y fersiwn Saesneg (Y DU) wreiddiol a’r fersiwn Saesneg (UDA) yw y defnyddir 'holiday' yn Saesneg y DU a ‘vacation’ yn Saesneg UDA (Cwestiwn 11).

Sut i'w sgorio

Mae gan FROM-16 16 cwestiwn. Mae gan bob cwestiwn dri opsiwn ymateb:

  • Ddim o gwbl - sgôr 0
  • Ychydig - sgôr 1
  • Llawer - sgôr 2

Cyfanswm yr ystod sgôr (cyfanswm FROM-16) yw 0-32.

Rhennir y cwestiynau yn FROM-16 yn ddwy ran (parthau):

  • Emosiynol (y 6 chwestiwn cyntaf, uchafswm sgôr o 12)
  • Bywyd Personol a Chymdeithasol (y 10 cwestiwn olaf, uchafswm sgôr o 20).

Gellir hefyd adrodd y sgôr FROM-16 fel dau sgôr ar wahân:

  • FROM-emosiynol, ystod sgôr o 0-12
  • FROM-personol, ystod sgôr 0-20.

Ystyr sgoriau

Po uchaf yw'r cyfanswm sgôr, y mwyaf yw'r effaith ar ansawdd bywyd aelod y teulu. Mae disgrifyddion bandiau wedi’u cyhoeddi’n ddiweddar:

0–1 = dim effaith ar ansawdd bywyd aelod o'r teulu
2–8 = ychydig o effaith ar aelod o'r teulu
9–16 = effaith gymedrol ar aelod o'r teulu
17–25 = effaith fawr iawn ar aelod o'r teulu
17–25 = effaith ddifrifol ar aelod o'r teulu

Gweld y cyhoeddiad 'Ystyr bandiau sgôr difrifoldeb Mesur Canlyniad a Adroddir gan Deulu (FROM-16): astudiaeth ar-lein traws-adrannol yn y DU'.

Dehongli holiaduron a gwblhawyd yn anghywir

Mae'r gyfradd sy'n llwyddo i gwblhau'r holiadur yn gywir yn uchel.

Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd ceir camgymeriadau. Os gadewir un cwestiwn heb ei ateb, caiff hwn sgôr o 0 a chaiff y sgoriau eu crynhoi a'u mynegi fel arfer allan o uchafswm o 32.

Os gadewir dau gwestiwn neu fwy heb eu hateb, ni chaiff yr holiadur ei sgorio. Os caiff dau neu fwy o opsiynau ymateb eu ticio, dylid cofnodi'r opsiwn ymateb sydd â'r sgôr uchaf.

Os ceir ymateb rhwng dau flwch ticio, dylid cofnodi'r isaf o'r ddau opsiwn ymateb.

Hawlfraint a chofrestru

Mae'r Mesur Canlyniad a Adroddir gan Deulu (FROM-16) dan hawlfraint fyd-eang, felly ni ddylech newid fformat, geiriad na dyluniad yr holiadur.

Rhaid ailargraffu'r datganiad hawlfraint bob amser ar ddiwedd pob copi o'r holiadur hwn ym mha bynnag iaith:
© S. Salek, A.Y. Finlay, M.K.A. Basra, C.J. Golics, Mai 2012.

Trwy gytundeb, mae'r Brifysgol yn berchen ar ac yn gweinyddu'r holl faterion hawlfraint sy'n ymwneud â FROM-16.

Datblygwyd FROM-16© gan ymchwilwyr o'r Ganolfan Ymchwil Ffarmacolegol, Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, ac o'r Adran Dermatoleg ac Iacháu Clwyfau, Yr Ysgol Meddygaeth.

Cofrestriad Llyfrgell y Gyngres UDA
Rhif: TXu001827532
Dyddiad Cofrestru: 31 Awst 2012
Awduron: Yr Athro Sam Salek, Yr Athro Andrew Y Finlay, Dr Mohammad K A Basra a Dr Catherine J Golics.

Cyhoeddiad gwreiddiol

Salek S, Finlay AY, Basra MKA, Golics CJ. The development and validation of the Family Reported Outcome Measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family member. Quality of Life Research 2014; 23: 317-26.

Shah R, Finlay AY, Salek SM, et al.
Meaning of Family Reported Outcome Measure (FROM-16) severity score bands: a cross-sectional online study in the UK
BMJ Open 2023;13:e066168. doi: 10.1136/bmjopen-2022-066168

Cyfeiriadau allweddol eraill

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes gennych adborth ar ein tudalennau gwe, cysylltwch â ni.

Ymholiadau cyffredinol ac adborth

Dr. Faraz Ali

Dermatology Quality of Life Administrator

Ymholiadau ariannol, cytundebol neu fyfyrwyr

Joy Hayes

Ymholiadau trwyddedu

Swyddfa Trosglwyddo Technoleg

Os oes angen i chi gysylltu â'r Athro Finlay

Professor Andrew Finlay

Awduron eraill