Ewch i’r prif gynnwys

Dermatoleg Ymarferol (PgDip)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn yn dysgu o bell

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r PgDip yn rhaglen dra ryngweithiol, dysgu o bell ar-lein a gynlluniwyd i ddarparu dealltwriaeth gadarn o glefyd y croen fel mae’n ymddangos mewn arfer i gyfranogwyr, ac i alluogi Meddygon Teulu i reoli problemau dermatolegol yn llwyddiannus mewn cleifion. Mae’r MSc blwyddyn-o-hyd yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi cwblhau eu Tyst.Ôl-radd. mewn Dermatoleg Ymarferol ac sydd am astudio’r maes hwn ymhellach.

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Dermatoleg Ymarferol ar gyfer Meddygon Teulu wrth eu gwaith neu feddygon eraill sy'n delio'n rheolaidd â chleifion â phroblemau dermatolegol yn eu gwaith.

Mae'r cwrs dysgu o bell, amser llawn hwn sy’n para blwyddyn yn ceisio galluogi meddygon i reoli problemau dermatolegol yn llwyddiannus mewn cleifion sy'n dod i'w meddygfeydd. Mae'n rhaglen ryngweithiol iawn sydd wedi'i chynllunio i roi dealltwriaeth gadarn i'r meddyg teulu o glefyd y croen fel y mae'n cael ei gyflwyno wrth iddo ymarfer.

Mae'n cael ei gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein, gan roi'r hyblygrwydd i chi gydbwyso'ch astudiaethau â'ch ymrwymiadau proffesiynol a phersonol. Nid oes gofyn teithio i Gaerdydd ar gyfer arholiad terfynol chwaith.

Mae'n bosibl y bydd y rhai sy'n cwblhau'r PgDip yn llwyddiannus ac sy'n dymuno dilyn astudiaethau pellach yn y maes hwn yn gallu gwneud cais i symud ymlaen i'n MSc blwyddyn mewn Dermatoleg Ymarferol.Disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio eu hamser astudio unigol i gwblhau'r deunydd dysgu modiwlaidd, sydd ar gael ar-lein, a chwblhau darllen pellach o lyfrau testun dermatoleg a gwaith chwilio am ddeunydd mewn erthyglau mewn cyfnodolion a llyfrgelloedd. Felly, mae llwyddiant y cwrs yn dibynnu, i raddau helaeth, ar fewnbwn a brwdfrydedd y rhai sy’n cymryd rhan yn y cwrs.

Nodweddion unigryw

 • The course holds both UK and international accreditation, including from the Royal College of General Practitioners, Hong Kong College of Family Physicians and Hong Kong Medical Association
 • Continuously assessed by coursework components, with no final examination

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

The Postgraduate Diploma course is open to all qualified doctors who are currently working/training as general practitioners or clinical assistants in dermatology and those hoping to pursue a special interest in dermatology. Other specialities are considered, provided written and supporting evidence demonstrating the ability to see patients with skin problems is provided. No previous specific experience or training in dermatology is necessary.

Applicants must hold an undergraduate degree in clinical medicine (MBBCh, BMBS, MBBS, or equivalent) awarded by a recognised institution

AND

Be currently working and managing patients, with part of their clinical practice involving the care of patients with skin problems. This is required in order to complete the case histories required on the course. Please ensure this is clearly confirmed in your personal statement.

AND

Hold continuing professional registration with a relevant medical body prior to and for the full duration of the programme.

AND

Provide evidence of English language ability. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Rhaid i bob myfyriwr gofrestru i ddechrau ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig (PgDip).

Mae'r cwrs yn para am ddwy flynedd academaidd i fyfyrwyr rhan-amser neu flwyddyn ar gyfer myfyrwyr amser llawn, ac mae'n cynnwys chwe modiwl 20 credyd, sef cyfanswm o 120 credyd, ar Lefel 7.

Byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd, un y tymor ar y PgDip rhan-amser dros ddwy flynedd (Tri modiwl y flwyddyn).

Bydd myfyrwyr sy'n cael o leiaf 60 credyd ar Lefel 7, gan gynnwys unrhyw ""fodiwlau craidd gofynnol"", yn gymwys i gael Tystysgrif Ôl-raddedig fel dyfarniad ymadael.

Mae’r modiwlau a ddengys yn enghreifftiau o’r cwricwlwm arferol, a chânt eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Cyhoeddir y modiwlau terfynol ym mis Medi 2019.

Gall y rhai sy'n cwblhau'r PgDip yn llwyddiannus ac sy'n dymuno dilyn astudiaethau pellach yn y maes hwn wneud cais i symud ymlaen i'n MSc blwyddyn mewn Dermatoleg Ymarferol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein drwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir, sy’n golygu cyfathrebu rheolaidd, cyflym ac effeithlon rhwng cydweithwyr, tiwtoriaid a gweinyddwyr cyrsiau, gan leihau'r unigedd sy’n gysylltiedig yn aml â dysgu o bell.

Gyda chymorth tiwtorial pwrpasol ar-lein, fforymau trafod ac asesiadau ar-lein, byddwch yn dod yn aelod o gymuned ar-lein frwdfrydig a chefnogol o feddygon sydd â diddordeb mewn dermatoleg. Mae'r amgylchedd hwn yn caniatáu cydweithio, yn academaidd ac yn glinigol, a all barhau y tu hwnt i oes y rhaglen.

Er mwyn manteisio ar y cyfoeth o brofiad sydd eisoes yn bodoli ymhlith yr ymarferwyr hyn, mae'r cwrs yn defnyddio dulliau sy'n hyrwyddo dysgu cydweithredol, pwrpasol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio technegau grwpiau bach, datrys problemau ac adolygu gan gymheiriaid, i gyd o fewn amgylchedd ar-lein effeithlon.

Sut y caf fy asesu?

Bydd pob modiwl yn cael ei asesu ar sail gwaith ysgrifenedig, profion/cwestiynau strwythuredig gwrthrychol a gweithgareddau ar-lein.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r staff academaidd sy'n addysgu ac yn goruchwylio'r Diploma Ôl-raddedig mewn Dermatoleg Ymarferol yn cael eu cynorthwyo gan dîm o weinyddwyr ôl-raddedig penodol a thîm technoleg dysgu. Gellir cysylltu â phob un dros y ffôn neu drwy ebost i sicrhau cyfathrebu da rhwng myfyrwyr a'r Brifysgol. Mae'r rhan fwyaf o'r cyfathrebu drwy'r Amgylchedd Dysgu Rhithwir, lle ceir byrddau trafod sydd hefyd yn caniatáu i'r myfyrwyr gefnogi ei gilydd.

Mae gweithgaredd addysgol neu asesu wedi'i gynllunio fel bod myfyrwyr yn cael cymorth ac anogaeth gan yr academyddion a thîm o diwtoriaid allanol. Mae'r myfyrwyr wedi'u rhannu'n grwpiau tiwtor o tua 12 o bobl a gefnogir yn y gweithgareddau addysgol gan diwtoriaid ac academyddion.

Adborth

Yn dibynnu ar y modiwl a'r asesiadau, gall adborth gynnwys y canlynol:

 • Sylwadau ysgrifenedig ar asesiadau
 • Adborth electronig ar brofion a chwisiau ar-lein
 • Atebion enghreifftiol
 • Adborth cyffredinol ar gyfer y dosbarth cyfan - e.e. drwy fforymau trafod
 • Adborth gan gymheiriaid, naill ai'n ffurfiol fel rhan o asesiad neu’n anffurfiol y tu allan i'r ystafell ddosbarth
 • Cyfarfodydd grŵp ar-lein gyda thiwtoriaid y cwrs.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Dylai astudio ar lefel Diploma Ôl-raddedig roi cyfoeth o sgiliau a galluoedd y gallwch eu defnyddio mewn unrhyw leoliad proffesiynol. Yn ogystal â gwell dealltwriaeth gysyniadol o wybodaeth, ystyriaethau a dulliau cyfredol, cewch y cyfle i ymarfer a datblygu galluoedd mewn dadansoddi beirniadol, defnyddio meddygaeth seiliedig ar dystiolaeth a delio â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol.

Dylai eich astudiaethau hefyd eich helpu i ddatblygu eich gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau drwy eich galluogi i ddefnyddio tystiolaeth yn effeithiol a chyfleu cysyniadau pwysig i gydweithwyr ac eraill. Drwy elfennau sy'n canolbwyntio ar ymchwil, byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu a gwella eich sgiliau a’ch dealltwriaeth mewn agweddau fel adolygu llenyddiaeth, gwerthuso beirniadol, dylunio ymchwil, methodolegau ymchwil, casglu data, dadansoddi data ac egwyddorion ymchwil.

Ar ôl cymryd rhan lawn yn y cwrs diploma, dylech fod yn gallu:

 • Datrys problemau diagnostig sy'n cynnwys brech y croen a briwiau
 • Awgrymu strategaethau rheoli a thrin ar gyfer dermatoses llidiol a briwiau croen
 • Arfarnu'n feirniadol dystiolaeth sy'n cefnogi cynlluniau rheoli mewn dermatoleg
 • Cynnig gwelliannau i strategaethau trin
 • Datblygu deunyddiau dysgu i'w defnyddio i addysgu cleifion a gofalwyr am glefydau'r croen
 • Addasu dulliau trin drwy ymgorffori datblygiadau newydd yn y llenyddiaeth am ddermatoleg fel rhan o ddysgu gydol oes

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,950 £2,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £17,900 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad cyfredol rhag firysau a maleiswedd) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae'r rhaglen hon yn arbennig o addas ar gyfer meddygon sy'n dymuno cynyddu eu gwybodaeth am ddermatoleg er mwyn helpu i wella gofal cleifion, rhagnodi'n fwy effeithiol, a rheoli cyfeiriadau i ofal eilaidd yn well.

Gall y Diploma Ôl-raddedig fod yn rhan o bortffolio meddyg teulu sy'n dymuno cael swydd GPwSI mewn dermatoleg.

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos sgiliau academaidd niferus y dylid eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol. Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arwain.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.