Ewch i’r prif gynnwys

Dermatoleg Ymarferol (PgDip)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn yn dysgu o bell

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r PgDip yn rhaglen dra ryngweithiol, dysgu o bell ar-lein a gynlluniwyd i ddarparu dealltwriaeth gadarn o glefyd y croen fel mae’n ymddangos mewn arfer i gyfranogwyr, ac i alluogi Meddygon Teulu i reoli problemau dermatolegol yn llwyddiannus mewn cleifion. Mae’r MSc blwyddyn-o-hyd yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi cwblhau eu Tyst.Ôl-radd. mewn Dermatoleg Ymarferol ac sydd am astudio’r maes hwn ymhellach.

screen

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Dysgu o bell, fformat ar-lein sy'n galluogi dysgu hyblyg yn eich pwysau.

building

Perthnasol i'ch ymarfer clinigol

Sicrhau bod y dysgwr yn cael dealltwriaeth gadarn o gyflwyno clefyd croen mewn ymarfer a galluogi meddygon i reoli cyflyrau croenol yn llwyddiannus.

cursor

Rhaglen hynod ragweithiol

Cyfathrebu buan ac effeithlon yn lleihau ynysu. Cefnogaeth tiwtorial a fforymau trafod penodol ar-lein, cymuned gydweithredol.

certificate

Achrediad gan gorff proffesiynol

Mae'r rhaglen wedi'i hachredu yn rhyngwladol, gan gynnwys gan Goleg Meddygon Teulu Hong Kong a Chymdeithas Feddygol Hong Kong.

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Dermatoleg Ymarferol ar gyfer Meddygon Teulu wrth eu gwaith neu feddygon eraill sy'n delio'n rheolaidd â chleifion â phroblemau dermatolegol yn eu gwaith.

Mae'r cwrs dysgu o bell, amser llawn hwn sy’n para blwyddyn yn ceisio galluogi meddygon i reoli problemau dermatolegol yn llwyddiannus mewn cleifion sy'n dod i'w meddygfeydd. Mae'n rhaglen ryngweithiol iawn sydd wedi'i chynllunio i roi dealltwriaeth gadarn i'r meddyg teulu o glefyd y croen fel y mae'n cael ei gyflwyno wrth iddo ymarfer.

Mae'n cael ei gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein, gan roi'r hyblygrwydd i chi gydbwyso'ch astudiaethau â'ch ymrwymiadau proffesiynol a phersonol. Nid oes gofyn teithio i Gaerdydd ar gyfer arholiad terfynol chwaith.

Mae'n bosibl y bydd y rhai sy'n cwblhau'r PgDip yn llwyddiannus ac sy'n dymuno dilyn astudiaethau pellach yn y maes hwn yn gallu gwneud cais i symud ymlaen i'n MSc blwyddyn mewn Dermatoleg Ymarferol.Disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio eu hamser astudio unigol i gwblhau'r deunydd dysgu modiwlaidd, sydd ar gael ar-lein, a chwblhau darllen pellach o lyfrau testun dermatoleg a gwaith chwilio am ddeunydd mewn erthyglau mewn cyfnodolion a llyfrgelloedd. Felly, mae llwyddiant y cwrs yn dibynnu, i raddau helaeth, ar fewnbwn a brwdfrydedd y rhai sy’n cymryd rhan yn y cwrs.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd israddedig mewn meddygaeth glinigol (MBBCh, BMBS, MBBS, neu gyfwerth) a ddyfernir gan sefydliad cydnabyddedig, neu radd ryngwladol gyfwerth. 
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS. 
 3. Datganiad personol sy'n cadarnhau eich bod yn gweithio ac yn rheoli cleifion ar hyn o bryd, gyda rhan o'ch ymarfer clinigol yn cynnwys gofalu am gleifion â phroblemau croen. Mae angen hyn er mwyn cwblhau'r hanesion achos sydd eu hangen ar y cwrs. 
 4. Tystiolaeth eich bod yn dal cofrestriad proffesiynol parhaus gyda chorff meddygol perthnasol cyn ac am gyfnod llawn y rhaglen.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Rhaid i bob myfyriwr gofrestru i ddechrau ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig (PgDip).

Mae'r cwrs yn para am ddwy flynedd academaidd i fyfyrwyr rhan-amser neu flwyddyn ar gyfer myfyrwyr amser llawn, ac mae'n cynnwys chwe modiwl 20 credyd, sef cyfanswm o 120 credyd, ar Lefel 7.

Byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd, un y tymor ar y PgDip rhan-amser dros ddwy flynedd (Tri modiwl y flwyddyn).

Bydd myfyrwyr sy'n cael o leiaf 60 credyd ar Lefel 7, gan gynnwys unrhyw ""fodiwlau craidd gofynnol"", yn gymwys i gael Tystysgrif Ôl-raddedig fel dyfarniad ymadael.

Mae’r modiwlau a ddengys yn enghreifftiau o’r cwricwlwm arferol, a chânt eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Cyhoeddir y modiwlau terfynol ym mis Medi 2019.

Gall y rhai sy'n cwblhau'r PgDip yn llwyddiannus ac sy'n dymuno dilyn astudiaethau pellach yn y maes hwn wneud cais i symud ymlaen i'n MSc blwyddyn mewn Dermatoleg Ymarferol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein drwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir, sy’n golygu cyfathrebu rheolaidd, cyflym ac effeithlon rhwng cydweithwyr, tiwtoriaid a gweinyddwyr cyrsiau, gan leihau'r unigedd sy’n gysylltiedig yn aml â dysgu o bell.

Gyda chymorth tiwtorial pwrpasol ar-lein, fforymau trafod ac asesiadau ar-lein, byddwch yn dod yn aelod o gymuned ar-lein frwdfrydig a chefnogol o feddygon sydd â diddordeb mewn dermatoleg. Mae'r amgylchedd hwn yn caniatáu cydweithio, yn academaidd ac yn glinigol, a all barhau y tu hwnt i oes y rhaglen.

Er mwyn manteisio ar y cyfoeth o brofiad sydd eisoes yn bodoli ymhlith yr ymarferwyr hyn, mae'r cwrs yn defnyddio dulliau sy'n hyrwyddo dysgu cydweithredol, pwrpasol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio technegau grwpiau bach, datrys problemau ac adolygu gan gymheiriaid, i gyd o fewn amgylchedd ar-lein effeithlon.

Sut y caf fy asesu?

Bydd pob modiwl yn cael ei asesu ar sail gwaith ysgrifenedig, profion/cwestiynau strwythuredig gwrthrychol a gweithgareddau ar-lein.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r staff academaidd sy'n addysgu ac yn goruchwylio'r Diploma Ôl-raddedig mewn Dermatoleg Ymarferol yn cael eu cynorthwyo gan dîm o weinyddwyr ôl-raddedig penodol a thîm technoleg dysgu. Gellir cysylltu â phob un dros y ffôn neu drwy ebost i sicrhau cyfathrebu da rhwng myfyrwyr a'r Brifysgol. Mae'r rhan fwyaf o'r cyfathrebu drwy'r Amgylchedd Dysgu Rhithwir, lle ceir byrddau trafod sydd hefyd yn caniatáu i'r myfyrwyr gefnogi ei gilydd.

Mae gweithgaredd addysgol neu asesu wedi'i gynllunio fel bod myfyrwyr yn cael cymorth ac anogaeth gan yr academyddion a thîm o diwtoriaid allanol. Mae'r myfyrwyr wedi'u rhannu'n grwpiau tiwtor o tua 12 o bobl a gefnogir yn y gweithgareddau addysgol gan diwtoriaid ac academyddion.

Adborth

Yn dibynnu ar y modiwl a'r asesiadau, gall adborth gynnwys y canlynol:

 • Sylwadau ysgrifenedig ar asesiadau
 • Adborth electronig ar brofion a chwisiau ar-lein
 • Atebion enghreifftiol
 • Adborth cyffredinol ar gyfer y dosbarth cyfan - e.e. drwy fforymau trafod
 • Adborth gan gymheiriaid, naill ai'n ffurfiol fel rhan o asesiad neu’n anffurfiol y tu allan i'r ystafell ddosbarth
 • Cyfarfodydd grŵp ar-lein gyda thiwtoriaid y cwrs.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Dylai astudio ar lefel Diploma Ôl-raddedig roi cyfoeth o sgiliau a galluoedd y gallwch eu defnyddio mewn unrhyw leoliad proffesiynol. Yn ogystal â gwell dealltwriaeth gysyniadol o wybodaeth, ystyriaethau a dulliau cyfredol, cewch y cyfle i ymarfer a datblygu galluoedd mewn dadansoddi beirniadol, defnyddio meddygaeth seiliedig ar dystiolaeth a delio â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol.

Dylai eich astudiaethau hefyd eich helpu i ddatblygu eich gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau drwy eich galluogi i ddefnyddio tystiolaeth yn effeithiol a chyfleu cysyniadau pwysig i gydweithwyr ac eraill. Drwy elfennau sy'n canolbwyntio ar ymchwil, byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu a gwella eich sgiliau a’ch dealltwriaeth mewn agweddau fel adolygu llenyddiaeth, gwerthuso beirniadol, dylunio ymchwil, methodolegau ymchwil, casglu data, dadansoddi data ac egwyddorion ymchwil.

Ar ôl cymryd rhan lawn yn y cwrs diploma, dylech fod yn gallu:

 • Datrys problemau diagnostig sy'n cynnwys brech y croen a briwiau
 • Awgrymu strategaethau rheoli a thrin ar gyfer dermatoses llidiol a briwiau croen
 • Arfarnu'n feirniadol dystiolaeth sy'n cefnogi cynlluniau rheoli mewn dermatoleg
 • Cynnig gwelliannau i strategaethau trin
 • Datblygu deunyddiau dysgu i'w defnyddio i addysgu cleifion a gofalwyr am glefydau'r croen
 • Addasu dulliau trin drwy ymgorffori datblygiadau newydd yn y llenyddiaeth am ddermatoleg fel rhan o ddysgu gydol oes

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,900 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad cyfredol rhag firysau a maleiswedd) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae'r rhaglen hon yn arbennig o addas ar gyfer meddygon sy'n dymuno cynyddu eu gwybodaeth am ddermatoleg er mwyn helpu i wella gofal cleifion, rhagnodi'n fwy effeithiol, a rheoli cyfeiriadau i ofal eilaidd yn well.

Gall y Diploma Ôl-raddedig fod yn rhan o bortffolio meddyg teulu sy'n dymuno cael swydd GPwSI mewn dermatoleg.

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos sgiliau academaidd niferus y dylid eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol. Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arwain.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.