Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ymchwil yr Ysgol Meddygaeth

Gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl gydag ymchwil blaengar a threialon clinigol o'r radd flaenaf.

Mae ein gwaith yn trosi'n syth o'r labordy i'r byd go iawn, lle mae'n sbarduno ac yn llywio'r sectorau amrywiol sy'n ymwneud â gofal iechyd yn cynnwys y GIG, diwydiant, llywodraeth, elusennau a'r cyhoedd.

Uchafbwyntiau

Gwella iechyd oedolion a phobl ifanc ag anableddau dysgu

dr consultation with patient

Mae ein hymchwilwyr yn galluogi meddygon teulu i sgrinio oedolion a phobl ifanc ag anableddau dysgu am amrywiaeth o gyflyrau iechyd drwy offeryn sgrinio effeithiol, sef Gwiriad Iechyd Caerdydd.

Mae pobl ag anabledd deallusol yn profi mwy o broblemau iechyd na'r boblogaeth yn gyffredinol ond yn ei chael hi'n anodd rhoi gwybod am eu symptomau neu'r salwch maen nhw'n ei brofi. Datblygodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd Wiriad Iechyd Caerdydd sy'n galluogi meddygon teulu i fynd ati i sgrinio am broblemau iechyd corfforol a meddyliol mewn oedolion ag anableddau deallusol. Mae hyn wedi arwain at gannoedd ar filoedd o bobl yn derbyn Cynlluniau Gweithredu Iechyd wedi'u cynllunio i wella eu hiechyd a'u lles ar ôl canfod cyflyrau iechyd amrywiol drwy Wiriad Iechyd Caerdydd.

Beth yw Gwiriad Iechyd Caerdydd?

Cyn i ni gynnal ein hymchwil, nid oedd gwiriad iechyd safonol ar gael i feddygon ei ddefnyddio'n benodol i sgrinio pobl ag anableddau deallusol. Roedd hyn yn golygu’n aml nad oedd clefydau y gellid eu trin yn cael eu canfod a bod bwlch o ran gofal a fyddai'n arwain at ansawdd bywyd is a nifer sylweddol o farwolaethau cynnar. Er enghraifft, mae dynion ag anableddau deallusol ar gyfartaledd yn marw 13 o flynyddoedd cyn dynion yn y boblogaeth yn gyffredinol, ac mae menywod ag anableddau deallusol ar gyfartaledd yn marw 20 mlynedd yn gynharach na menywod eraill.

Er mwyn mynd i'r afael â'r angen brys i fynd ati i wirio iechyd oedolion ag anableddau deallusol, datblygodd a gwerthusodd ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd Wiriad Iechyd Caerdydd (a elwir hefyd yn Wiriad iechyd Cymru).

Mae'r offeryn asesu hwn yn caniatáu i feddygon teulu gynnal adolygiadau o feddyginiaeth ac i fynd ati i sgrinio cleifion ar gyfer dangosyddion iechyd amrywiol drwy fesur eu pwysau, pwysedd gwaed, wrin, statws ysmygu, cymeriant alcohol a cholesterol. Mae Gwiriad Iechyd Caerdydd hefyd yn ystyried imiwneiddiadau, yn cynnwys sgrinio ceg y groth a mamograffeg, ac yn mesur gweithrediad resbiradol, cardiofasgwlaidd, abdomenol a'r system nerfol ganolog. Mae hefyd yn ymdrin â phroblemau meddygol sy'n gyffredin mewn pobl ag anableddau deallusol, gan gynnwys epilepsi, aflonyddwch ymddygiadol, symudedd gwael ac anawsterau cyfathrebu.

Dr in consultation room

Yn dilyn gwerthusiad o Wiriad Iechyd Caerdydd, canfu'r ymchwilwyr fod gan yn agos i 50% o'r cyfranogwyr anghenion iechyd oedd angen ymyriadau nad oeddent wedi’u nodi, a bod gan yn agos i 40% o unigolion ddau neu fwy o anghenion iechyd oedd heb eu diwallu er enghraifft anawsterau anadlu, pwysedd gwaed uchel neu ganser y fron.

Cadarnhaodd yr ymchwilwyr hefyd, ar ôl i feddygon teulu ddod i wybod am yr anghenion iechyd hyn drwy gynnal Gwiriad Iechyd Caerdydd, eu bod yn fwy tebygol o gynnig cymorth i reoli'r cyflyrau iechyd hyn drwy drefnu profion pellach, ac atgyfeirio cleifion at feddygon arbenigol eraill. Yn dilyn Gwiriad Iechyd Caerdydd canfuwyd bod meddygon teulu wedi gweithredu ar 93% o anghenion iechyd nad oeddent wedi'u canfod cyn hynny.

Ehangu Gwiriad Iechyd Caerdydd

Gan adeiladu ar ein canfyddiadau ymchwil a gwerthuso, mae Gwiriad Iechyd Caerdydd wedi'i ehangu i gynnwys pobl ifanc ag anableddau deallusol (14-18 oed) yn Lloegr yn ogystal ag oedolion ag anableddau deallusol.

Yn ogystal, galwodd Canllaw gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn 2016 am gynnwys adolygiad iechyd meddwl yng ngwiriad iechyd blynyddol pobl ag anableddau deallusol. Derbyniodd ein hymchwilwyr yr argymhelliad hwn ac estynnwyd Gwiriad Iechyd Caerdydd i sgrinio ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl yn ogystal â rhai corfforol.

Mae Gwiriad Iechyd Caerdydd wedi'i ymgorffori mewn Templed Digidol i Feddygon Teulu yn Lloegr ac mae gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn defnyddio'r gwiriad iechyd i fonitro a sgrinio eu cleifion ar gyfer amrywiol gyflyrau iechyd.

patient filling out form with dr
Learning disabled girl in art class

Mae Gwiriad Iechyd estynedig Caerdydd yn helpu i achub bywydau gan fod cyfraddau marwolaeth yn is ar gyfer pobl ag anableddau deallusol sydd wedi cael y gwiriad iechyd o'u cymharu â'r rhai sydd heb.

Ffeithiau allweddol

 • Dangosodd ymchwilwyr Caerdydd fod angen gwirioneddol i fynd ati i gynnal gwiriad iechyd ymhlith oedolion ag anableddau deallusol.
 • Mae Gwiriad Iechyd Caerdydd yn offeryn a ddefnyddir gan feddygon i sgrinio pobl ag anableddau deallusol am amrywiaeth o broblemau iechyd er mwyn gallu rhoi'r driniaeth gywir i ymdrin ag unrhyw gyflyrau iechyd a ganfyddir drwy'r broses sgrinio.
 • Mae Gwiriad Iechyd Caerdydd wedi'i ehangu i sgrinio pobl ifanc ag anableddau deallusol ac wedi'i ehangu i sgrinio am broblemau iechyd meddwl yn ogystal â chyflyrau corfforol. Mae hyn yn helpu llawer mwy o bobl ag anableddau deallusol i gael y gofal iechyd a'r driniaeth gywir i fyw bywydau hirach, iachach.

Cefnogi pobl ifanc ag anableddau dysgu ac awtistiaeth i gael gwaith

learning disabled boy working in restaurant

Mae gwaith ymchwil Caerdydd wedi arwain at gefnogaeth well i bobl ifanc ag anableddau dysgu ac awtistiaeth i'w helpu i ddod o hyd i waith cyflogedig ledled Cymru.

Mae pobl ifanc ag anableddau dysgu neu'r rhai sydd wedi cael diagnosis o Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) yn profi lefelau sylweddol uwch o ddiweithdra na'u cyfoedion. Yn wir, yn ôl y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth, 22% yn unig o oedolion awtistig sydd mewn gwaith amser llawn, ac mae'r elusen anableddau dysgu genedlaethol MENCAP yn nodi mai 6 o bob 100 o bobl ag anableddau dysgu difrifol yn unig sydd mewn gwaith o gymharu â 79% o'r boblogaeth gyffredinol.

Er mwyn mynd i'r afael â'r anghydraddoldeb hwn, archwiliodd ymchwilwyr Caerdydd ddull gweithredu o'r enw model 'cyflogaeth â chefnogaeth' ac asesu a allai helpu mwy o bobl ifanc ag anableddau dysgu ac awtistiaeth i sicrhau gwaith cyflogedig yng Nghymru.

Dylanwadodd canfyddiadau'r tîm ar bolisi Llywodraeth Cymru a'i phenderfyniad i fuddsoddi £10m i lansio prosiect o'r enw 'Engage to Change'. Mae cannoedd o bobl ifanc wedi elwa o'r prosiect hwn sydd bellach yn eu cefnogi i gael profiad gwaith a dod o hyd i waith.

Beth yw 'cyflogaeth â chefnogaeth'?

Mae cyflogaeth â chefnogaeth yn fodel sefydledig sy'n cynorthwyo pobl ag anghenion a nodwyd – fel anableddau corfforol neu anableddau dysgu – i ddod o hyd i waith cyflogedig. Mae'r model hwn yn cynnwys defnyddio hyfforddwyr swyddi arbenigol i greu proffil o unigolyn i ystyried ei sgiliau, ei brofiad a'i ddiddordebau penodol cyn ei baru â chyflogwr addas. Mae cyflogaeth â chefnogaeth yn golygu cydweithio'n agos â chyflogwyr er mwyn manteisio i'r eithaf ar y cyfle i gael pâr llwyddiannus.

Roedd gwaith ymchwil Prifysgol Caerdydd, dan arweiniad Dr Stephen Beyer, yn ystyried a oedd angen model o'r math hwn yng Nghymru i helpu pobl ifanc ag anableddau dysgu i ddod o hyd i waith.  Gwnaethant ddangos y byddai model cyflogaeth â chefnogaeth yn ddull gwerthfawr ac argymell sicrhau bod pobl ifanc ag anableddau dysgu ac ASD yng Nghymru yn cael hyfforddiant o ran swyddi.

Young learning disabled boy at the computer

Dylanwadu ar benderfyniadau polisi ac ariannu Llywodraeth Cymru

Dangosodd tîm ymchwil Caerdydd yn glir yr angen am raglen gyflogaeth â chefnogaeth yng Nghymru a'r manteision posibl i bobl ifanc ag anableddau dysgu.  O ganlyniad, gwnaeth Llywodraeth Cymru benderfyniad polisi i symud oddi wrth ddefnyddio modelau cefnogaeth ar gyflogaeth cyffredinol – gan gynnwys gwasanaethau chwilio traddodiadol am swyddi a gynigir drwy'r Ganolfan Byd Gwaith – i weithredu dull cyflogaeth â chefnogaeth.

Defnyddiodd Llywodraeth Cymru gronfa £10M hefyd i sefydlu prosiect cyflogaeth â chefnogaeth o'r enw Engage to Change a gynlluniwyd gan ddefnyddio canfyddiadau Caerdydd.

Young people standing in front of a poster

Sut mae 'Engage to Change' yn newid bywydau

Mae 'Engage to Change' yn brosiect sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gynlluniwyd i helpu pobl ifanc ag anableddau dysgu ac awtistiaeth i ddod o hyd i waith yng Nghymru.  Fe'i cyflwynir drwy gonsortiwm o elusennau ac asiantaethau cyflogaeth â chefnogaeth ac mae'n paru cyflogwyr â darpar weithwyr drwy raglen leoliadau. Mae'r prosiect hwn yn cael gwared ar brosesau cyflogaeth ffurfiol, megis cyfweliadau, profion a chyflwyniadau, a all fod yn rhwystr mawr i bobl ag anableddau dysgu ac awtistiaeth ddod o hyd i gyflogaeth. Mae 'Engage to Change' yn argymell hyfforddiant cyn cyflogaeth, yn hytrach na'r dull traddodiadol o gyflogi gweithiwr cyn cael unrhyw hyfforddiant i wneud y gwaith.  Dyma elfen allweddol o'r model hwn sy'n ei gwneud yn fwy effeithiol i unigolion ifanc ag anableddau dysgu neu ASD gan eu bod yn cael y cyfle i gymhwyso eu hyfforddiant i sefyllfaoedd gwaith go iawn wrth ddysgu sut i gyflawni eu rôl.

engage to change logo 3

Erbyn diwedd 2021, roedd 610 o bobl ifanc anabl neu awtistig wedi ymuno â'r prosiect 'Engage to Change' i gael cefnogaeth i ddod o hyd i waith. O'r rhain, roedd 490 wedi elwa o brofiad gwaith di-dâl ac roedd 388 wedi cael lleoliadau gwaith â thâl.

'Un peth yw fy mod i'n gyflogedig, felly os yw pobl yn gofyn gallaf ddweud "ydw!". Rwy'n fwy hyderus ynof fy hun, yn dechrau bywyd newydd ac rwy'n fwy annibynnol mewn rhai pethau. Rwyf wedi dod yn fwy annibynnol yn y swydd, yn gwneud pethau, ac nid wyf yn golygu mewn gwaith yn unig ond yn gymdeithasol.'
'Un peth yw fy mod i'n gyflogedig, felly os yw pobl yn gofyn gallaf ddweud "ydw!". Rwy'n fwy hyderus ynof fy hun, yn dechrau bywyd newydd ac rwy'n fwy annibynnol mewn rhai pethau. Rwyf wedi dod yn fwy annibynnol yn y swydd, yn gwneud pethau, ac nid wyf yn golygu mewn gwaith yn unig ond yn gymdeithasol.'

Ffeithiau Allweddol

 • Ymchwiliodd ymchwilwyr Caerdydd i sut y gallai model cyflogaeth â chymorth helpu pobl ifanc anabl ac ASD i gael gwaith.
 • Dylanwadodd yr ymchwil hwn ar bolisi Llywodraeth Cymru ac arweiniodd at fuddsoddiad o £10M gan Lywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol i ariannu'r prosiect cyflogaeth â chymorth o'r enw 'Engage to Change'.
 • Mae'r prosiect 'Engage to Change' wedi cael cyfradd gyflogaeth o 53% o leoliadau â thâl, gydag 86% yn aros yn eu swyddi yn unol â metrig yr Adran Gwaith a Phensiynau o lwyddiant cyflogaeth.

Datblygu Cronfa Ddata Mwtaniad Genynnau Dynol yn adnodd rhyngwladol ar gyfer adnabod clefydau yn well

DNA

Trwy ychwanegu cynnwys a nodweddion at Gronfa Ddata Mwtaniad Genynnau Dynol, rydyn ni wedi cryfhau ei rôl allweddol ynghylch ymchwil enetig ledled y byd.

Sefydlodd ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd y gronfa yn 1996. Dyma'r unig gasgliad manwl a chyfoes o fwtaniadau etifeddol sy’n achosi afiechyd mewn genynnau niwclear ac mae’n llawn data perthnasol am fwtaniadau patholegol.

Ers 2000, mae’r gronfa wedi’i datblygu’n adnodd gwyddonol o bwys ac mae dros 700 o gyrff ledled y byd ym meysydd iechyd y cyhoedd a masnach yn ei defnyddio i gael canlyniadau profion cyflym a chywir o ran diagnosteg glinigol a genomeg bersonol fel ei gilydd.

Genetic research

Yn dilyn cynnydd mewn data ers 2005, daeth y gronfa ddata yn ystorfa unedig ganolog ar gyfer amrywiadau genetig sy'n gysylltiedig â chlefydau celloedd llinach, gyda dros 9,000 o gofnodion newydd bob blwyddyn yn cael eu gwneud gan dîm Prifysgol Caerdydd.

Yn sgîl diweddaru’r gronfa yn rheolaidd, mae’n ddefnyddiol y tu hwnt i’r byd academaidd - yn enwedig i enetegwyr moleciwlaidd dynol, gwyddonwyr genomau, biolegwyr moleciwlaidd, clinigwyr ac ymgynghorwyr genetig yn ogystal ag ymchwilwyr sy’n arbenigo ynghylch ffarmacoleg a gwybodeg fiolegol a genomeg bersonol.

Cynnydd a datblygiad

Mae Prifysgol Caerdydd wedi penodi partner masnachol (QIAGEN) i reoli’r gronfa sydd bellach wedi ennill ei phlwyf yn rôl prif gronfa ddata cymuned fiofeddygol a chlinigol y byd o ran mwtaniadau a all achosi afiechyd. Mae gan y gronfa dros 600 o danysgrifwyr proffesiynol mewn 51 o wledydd ledled y byd.

DNA

Cadarnhaodd y Dr Frank Schacherer, Is-lywydd Cynhyrchion ac Atebion QIAGEN, fod nifer y cwsmeriaid wedi parhau i gynyddu ac bod cyfradd twf y busnes dros y pum mlynedd diwethaf wedi cyrraedd 10%, “o achos penderfyniad y Brifysgol i gadw’r gronfa ddata yn un gyfoes, cynhwysfawr a chystadleuol.”

Yn y deyrnas ehangach, mae Genomics England (wedi’i sefydlu gan Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol San Steffan, sy’n berchen arno) yn defnyddio’r gronfa ar gyfer Prosiect 100,000 o Enomau. Mae’r prosiect hwnnw wedi dilyniannu 100,000 o enomau cyfan tua 25,000 o gleifion ac arnyn nhw glefydau prin a mathau cyffredin o ganser yn y GIG, yn ogystal â’u teuluoedd a charfan o wirfoddolwyr nad oes cyflwr genetig hysbys gyda nhw.

Hyd at fis Mawrth 2019, roedd diagnosis wedi’i roi i ryw 3,000 (20%) o’r rhai yn y rhaglen sy’n dioddef â chlefyd prin a thua 40% o’r rhai ac arnyn nhw anableddau deallusol. Nodwyd treialon clinigol neu foddion mwy effeithiol i ryw hanner y cleifion canser hefyd (tua 12,500 o bobl) gan wella eu gofal a’u gobeithion o ran goroesi.

“Wrth i genomeg gael ei ddefnyddio’n gynyddol yn fyd-eang mewn ymchwil a datblygu, mae tîm Caerdydd wedi ychwanegu cynnwys a swyddogaethau at y Gronfa Ddata Mwtaniadau Genynnau Dynol (HGMD) er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol ac i sicrhau ei fod yn gynyddol ddefnyddiol.”
Dr Frank Schacherer, Is-Lywydd Cynhyrchion ac Atebion yn QIAGEN

At hynny, mae’r gronfa wedi helpu Prifysgol Caerdydd i lunio model cyfrifiadurol MutPred sy’n darogan newidiadau mewn dilyniannau protein o ganlyniad i fwtadu genetig. Ers ei gyhoeddi yn 2009, mae cadarnhad annibynnol bod MutPred yn un o’r ffyrdd gorau o ddarogan tueddiadau patholegol mwtaniadau. Gall y fersiwn diweddaraf, MutPred2, nodi ôl strwythurol a gweithredol anhwylderau Mendelaidd (a etifeddir trwy fwtaniad genetig yn y tad a’r fam fel ei gilydd) megis Nychdod Cyhyrol Duchenne, ffibrosis systig neu glefyd y crymangelloedd yn ogystal â mwtaniadau sy’n gysylltiedig ag anhwylderau niwroddatblygiadol cymhleth.

Mae fformatau data’r gronfa wedi’u haddasu i’w hintegreiddio â’r dilyniannu diweddaraf fel y bydd yn haws i gylchoedd clinigol a mathemategwyr biolegol ei defnyddio. Mae modd cymharu canlyniadau dilyniannu o’r fath yn uniongyrchol â data’r gronfa wrth chwilio am newidynnau perthnasol fu’n ymwneud ag achosi afiechyd. Mae’n haws defnyddio data’r gronfa ar ei newydd wedd yn ogystal â defnyddio llawer mwy o ddadansoddiadau cyfrifiadurol i ddibenion clinigol.

Canlyniadau allweddol

Mae'r gronfa ddata wedi'i chynllunio i gyflymu'r broses ymchwil ar gyfer defnyddwyr, er mwyn iddynt gael gafael ar yr adroddiadau diweddaraf ynghylch genynnau, yn eu maes diddordeb hwy, yn gyflym.

Datgelodd arolwg yn 2016 fod defnyddwyr yn cyrchu'r gronfa ddata i arbed amser - gan orfod treulio llai o amser yn bodio trwy lenyddiaeth i benderfynu a oedd y mwtaniad a ganfuwyd wedi'i gyhoeddi o'r blaen, ac er mwyn dod o hyd, yn gyflym, i fwtaniadau oedd eisoes yn hysbys ar gyfer genyn penodol, gan ddatrys heriau megis tagfeydd llif gwaith, oedi wrth brosesu samplau cleifion, a blaenoriaethu’r mwtaniadau cywir.

Erbyn diwedd 2020, roedd dros 307,000 o adroddiadau am fwtaniadau wedi'u curadu â llaw yn y HGMD, roedd hyn yn cwmpasu dros 12,000 o enynnau, sydd wedi'u cyhoeddi mewn dros 3,000 o gyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid.

Mae tua 30,000 o gofnodion am fwtaniadau newydd, yn cael eu hychwanegu at y gronfa ddata bob blwyddyn ar hyn o bryd, ac mae dilyniannau cyfeirio cDNA bellach ar gael ar gyfer 98% o enynnau rhestredig.

Gall tua 150,000 o ddefnyddwyr academaidd cofrestredig gael mynediad at fersiwn gyhoeddus o HGMD am ddim, gyda fersiwn tanysgrifio (HGMD Professional) yn cael ei ddosbarthu drwy QIAGEN GmbH drwy Gytundeb Trwydded gyda Phrifysgol Caerdydd.

Dosbarthwyd y gronfa ar y dechrau trwy'r sefydliad BIOBASE, nes i Qiagen GmbH gaffael BIOBASE ym mis Mai 2014. Ym mis Gorffennaf 2014, llofnododd QIAGEN gytundeb gyda BGI Tech Solutions Ltd, is-gwmni i BGI Group, y sefydliad genomeg mwyaf yn y byd.

O dan delerau'r cytundeb, mae BGI bellach yn ddosbarthwr sy’n darparu data HGMD i farchnad Tsieina Ehangach (Tir mawr Tsieina, Hong Kong, Macau, Taiwan), ac yn rhoi cefnogaeth lefel gyntaf i'r gronfa ddata o fewn y farchnad hon.

Yn ogystal â hyn, ymgorfforodd LabCorp, un o'r rhwydweithiau labordy clinigol mwyaf yn y byd, HGMD o fewn eu trwydded QIAGEN Clinical Insight licence yn 2019 i wella’r broses o adnabod a nodi, a dehongli, amrywiadau genetig o fewn clefydau etifeddol.

Genomic research

Ffeithiau allweddol

 • Cafodd gwerth yr HGMD ei arddangos gan astudiaeth gydweithredol a oedd yn cynnwys Prifysgol Caerdydd a chydweithwyr o'r Unol Daleithiau. Drwy'r gwaith a wnaethpwyd gyda'r grŵp arbrofol, dangosodd y prosiect arbrofol fod rhagor o bobl â’r mwtaniadau sy'n achosi clefydau, sy’n gysylltiedig â ffenoteip naill ai ynddynt eu hunain neu eu teuluoedd, a bod canlyniadau tebyg wedi'u canfod yn ystod cydweithrediad â Phrosiect Peilot 1,000 Genomau. Dangosodd hefyd fod hyn yn digwydd yn amlach na'r hyn a dybiwyd yn flaenorol.
 • Mae tanysgrifwyr sy'n defnyddio HGMD Professional i gyflymu eu dulliau diagnostig, yn cynnwys Prifysgol John Hopkins, Coleg Meddygaeth Baylor, Clinig Mayo, Canolfan Ganser MD Anderson, Sefydliad Ymchwil Scripps, ac Ysbyty Plant Philadelphia.
 • Defnyddir data HGMD ledled y DU ar gyfer diagnosis a blaenoriaethu darpar enynnau, ar gyfer dadansoddi clefydau mewn amrywiaeth o ysbytai a sefydliadau'r GIG, gan gynnwys y Royal Brompton, Addenbrooke's, a Great Ormond Street.

Mabwysiad byd-eang y Mynegai Ansawdd Bywyd Dermatoleg i ymarfer clinigol

Patient suffering with Dermatitis

Mae datblygu'r adnodd asesu clinigol sefydledig hwn yn arwain at fwy o gyrhaeddiad a chymwysiadau byd-eang, ac yn cynyddu ansawdd bywyd cyffredinol cleifion.

Ar lefel fyd-eang, gall cyflyrau dermatolegol achosi dioddefaint i'r claf ac ansawdd bywyd gwael. Yn y DU yn unig, mae cyflyrau croen megis ecsema, psoriasis a dermatitis atopig yn effeithio ar tua 60% o'r boblogaeth sy’n oedolion ar ryw adeg yn ystod eu hoes. Gall y cyflyrau hyn effeithio'n ddifrifol ar ansawdd bywyd, yn ogystal â lles cyffredinol cleifion.

Adnodd asesu clinigol yw’r Mynegai Ansawdd Bywyd Dermatoleg (DLQI), a ddatblygodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd drwy ymchwil a gyhoeddwyd ym 1994. Mae'r holiadur syml i'w ddefnyddio yn gofyn i gleifion ddisgrifio effaith eu clefyd croen ar wahanol agweddau ar eu hansawdd bywyd sy'n gysylltiedig ag iechyd yn ystod yr wythnos flaenorol. Cyn yr ymchwil hon, ni ddefnyddiwyd unrhyw ddull safonol i asesu effaith clefydau croen ar les cleifion.

Doctor filling in forms as they're sitting with a patient

Rhwng 2002 a 2005, datblygwyd y Mynegai Ansawdd Bywyd Dermatoleg (DLQI) ymhellach. Arweiniodd ymchwil yn ymwneud â bron i 2,000 o gleifion at gyhoeddi bandiau sgôr, gwnaethpwyd hyn er mwyn gwella’r defnydd a wnaed ohonynt - mae sgôr uwch na 10 yn nodi bod y clefyd yn cael effaith fawr ar ansawdd bywyd. Roedd y datblygiad arloesol hwn yn golygu y gellid defnyddio'r DLQI i sicrhau bod penderfyniadau a gwasanaethau clinigol yn gynyddol fwy addas, ac i asesu cyffuriau newydd ac i lywio triniaethau.

Ymchwil newydd sy'n gwella cyrhaeddiad byd-eang a chymhwysedd clinigol

Ers 2014 bu tîm o Brifysgol Caerdydd dan arweiniad yr Athro Andrew Finlay yn cynnal ymchwil helaeth ychwanegol. Roedd hyn er mwyn gwella’r defnydd o’r DLQI mewn lleoliadau clinigol, ehangu ei gyrhaeddiad byd-eang a chynyddu amrywiaeth y cymwysiadau clinigol, gan gynnwys mewn treialon clinigol ac astudiaethau datblygu cyffuriau.

Mireiniodd tîm y brifysgol y dehongliad o sgôr Isafswm Gwahaniaeth o ran Pwysigrwydd Clinigol (MCID) DLQI, a all bennu pa fath o ymateb sydd gan glaf i therapi neu ddangos angen i newid rheoli cleifion. Newidiodd y mireinio hwn yr MCID o 5 i 4, a oedd yn gwella dilysrwydd, dibynadwyedd a dehongliad newid y DLQI.

Nodwyd hefyd bod clinigwyr wedi bod yn defnyddio fersiynau electronig heb eu dilysu o'r DLQI, gan fod mesurau a adroddir gan gleifion yn cael eu gwneud fwyfwy ar ffurf electronig.

Mewn astudiaeth o gleifion o glinig i gleifion allanol dermatoleg ysbyty, dilysodd tîm y brifysgol gyflwyniad digidol a chwblhau'r DLQI ar iPads, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer monitro amser real o ansawdd bywyd a throsglwyddo data yn haws i gofnodion cleifion.

Skin condition

Cysylltu'r DLQI ag amcangyfrifon gwasanaethau iechyd

Mae amcangyfrifon gwasanaethau iechyd yn rhoi mesur o ddewis claf ar gyfer canlyniad penodol sy’n ymwneud ag iechyd. Yn flaenorol, nid oedd yn bosibl cyfrifo gwerthoedd gwasanaethau iechyd o'r DLQI. Yn lle hynny, roedd angen adnodd gwahanol, megis sgôr Ansawdd Bywyd Ewropeaidd-5 Dimensiwn (EQ-5D).

Datblygodd tîm y brifysgol ddull newydd o gyfrifo data EQ-5D a gwerthoedd gwasanaethau o sgorau DLQI, gan symleiddio'r broses ar gyfer clinigwyr a chleifion.

Mae'r dull newydd wedi'i ddilysu yn golygu y gellir mapio data DLQI ar fesurau gwasanaethau iechyd, y gellir eu defnyddio wedyn mewn dadansoddiadau economaidd, gan gynyddu gwerth data DLQI a gwella'r broses o nodi newidiadau ystyrlon yn ansawdd bywyd cleifion.

Psoriasis of the skin

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi nodi mai’r holiadur DLQI “yw'r dull a ddefnyddir amlaf ar hyn o bryd ar gyfer gwerthuso ansawdd bywyd cleifion â gwahanol gyflyrau croen”. Bu i adolygiad systematig pellach ddilysu’r ffaith mai’r DLQI yw’r adnodd a ddefnyddir amlaf ar gyfer asesu ansawdd bywyd mewn cysylltiad â soriasis.

Canlyniadau allweddol

Mae'r DLQI bellach yn adnodd clinigol hanfodol ar gyfer asesu. Roedd cynnwys y DLQI mewn canllawiau cenedlaethol a rhyngwladol tra phwysig, yn ogystal â dechrau defnyddio fformat digidol ohono, yn golygu y gallai’r adnodd gael ei ddefnyddio’n ehangach ar draws sawl gwlad.

Ers 2014, mae'r DLQI wedi dod yn adnodd asesu a ddefnyddir yn helaeth yn rhyngwladol, gan fod o fudd i ystod eang o bobl gan gynnwys cleifion, clinigwyr a chwmnïau fferyllol. Adlewyrchir hyn yn y ffaith ei fod yn cael ei gynnwys mewn llawer o ganllawiau ledled y byd.

Ers 2014:

 • Mae'r DLQI wedi dod yn rhan o ganllawiau cenedlaethol ar gyfer ystod eang o gyflyrau dermatolegol mewn 31 yn rhagor o wledydd, gan ddod â chyfanswm y gwledydd sy'n ei ddefnyddio i 45. Mae gwledydd sydd â chanllawiau cenedlaethol sy'n argymell defnyddio’r DLQI yn cynnwys UDA, Seland Newydd, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Brasil, Chile a Venezuela.
 • Mae 34 o gyfieithiadau pellach o'r DLQI wedi’u dilysu; mae nawr ar gael mewn 125 o ieithoedd. Mae wedi’i ddefnyddio mewn astudiaethau ymchwil a threialon clinigol mewn 62 o wledydd, gan gwmpasu dros 70 o glefydau.
 • Rhoddwyd 1601 o drwyddedau ar gyfer defnyddio’r DLQI, ac roedd 826 ohonynt at ddefnydd masnachol, gan gynhyrchu refeniw o dros £3.5 miliwn. Ers i Brifysgol Caerdydd ddilysu’r DLQI yn ei e-fformat yn 2017, rhoddwyd caniatâd i 314 o geisiadau o ran defnyddio’r DLQI yn ei e-fformat rhwng 2018 a 2020. Fel arfer, defnyddir trwyddedau a brynir gan gwmnïau fferyllol, ar gyfer treialon clinigol, gan gyfrannu at ddatblygu, yn llwyddiannus, driniaethau i drin cyflyrau dermatolegol. Mae hyn yn golygu bod y GIG a sefydliadau eraill nad ydynt yn gwneud elw, yn gallu gwneud defnydd helaeth ohono (a hynny’n rhad ac am ddim). Gall unrhyw glaf, nyrs neu feddyg ledled y byd hefyd ddefnyddio'r DLQI at ddibenion clinigol yn rhad ac am ddim.
 • Mae 44 o fesurau newydd wedi'u cyhoeddi sydd wedi'u dilysu mewn perthynas â’r DLQI, sy'n cwmpasu cyflyrau megis alopesia, dermatitis atopig, albinedd, a chanser y croen nad yw'n felanoma.
 • Cafodd sgôr y DLQI ei gynnwys mewn 15 o Arfarniadau Technoleg a Chrynodebau Tystiolaeth pellach gan NICE, ar gyfer cyflyrau dermatolegol megis dermatitis atopig, hidradenitis suppurativa, arthritis soriatig, hyperhidrosis a rosacea.

“Mae'r Athro Andrew Finlay a'i dîm wedi rhoi llais i'n cleifion i gyd, mewn ymgynghoriadau bob dydd. Mae hyn yn cyfrannu at ffordd newydd o ymarfer meddygaeth a dermatoleg, gan sicrhau bod y claf yn ganolog i’r cyfan a chan sicrhau ymgynghoriad sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.”
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2017, 31: 1247

Cwrdd â’r tîm

Cysylltiadau pwysig

Cymhwyso atalyddion mTOR yn therapi llinell gyntaf ar gyfer clefyd yr arennau sy'n gysylltiedig â sglerosis twberus

Kidneys

Mae ymchwil Prifysgol Caerdydd yn arwain at drin tiwmorau arennol yn effeithiol mewn pobl y mae TSC yn effeithio arnynt, gan wella prognosis ac ansawdd bywyd.

Mae cyflwr sglerosis twberus (TSC) yn gyflwr genetig na ellir ei wella ar hyn o bryd sy'n effeithio ar tua 1 o bob 10,000 o bobl ledled y byd. Mae'r cyflwr yn achosi twf tiwmorau diniwed, rhan amlaf yn yr arennau, yr ymennydd a'r ysgyfaint. Er bod y tiwmorau'n ddiniwed ar y cyfan, gallant arwain at gymhlethdodau sy'n bygwth bywyd. Mewn oedolion, mae angiomyolipomas (tiwmor yr arennau) yn un o brif achosion marwolaeth o TSC.  Mae symptomau cyffredin eraill TSC yn cynnwys annormaleddau'r croen, epilepsi, problemau ymddygiad ac anawsterau dysgu.

Medical research

Mae gan Brifysgol Caerdydd hanes cryf o ymchwilio i’r hyn sy’n achosi TSC a sut i’w reoli. Cyn 2000, arweiniodd tîm o Brifysgol Caerdydd y consortiwm ymchwil a nododd y genyn TSC2, ac roeddent yn aelodau o'r consortiwm a nododd y genyn TSC1. Yn ogystal, nododd yr astudiaethau hyn y mwtanau genetig yn TSC1 a TSC2 sy'n achosi'r clefyd.

"Roedd y dystiolaeth gan ymchwil Prifysgol Caerdydd yn rhan hanfodol o’r broses a arweiniodd at y newid mewn polisi ac ymarfer clinigol sydd bellach wedi'i sefydlu'n fyd-eang."
Cynghrair Sglerosis Clorog (Tuberous) (UDA)

Nodi llwybr triniaeth newydd

Cyn ymchwil Prifysgol Caerdydd, dan arweiniad yr Athro Julian Sampson, roedd yr holl driniaethau ar gyfer tiwmorau arennol sy'n gysylltiedig â TSC yn gallu achosi cymhlethdodau uniongyrchol a difrod parhaol.

Dangosodd ymchwilwyr y brifysgol fod mwtaniadau genetig sy'n achosi clefydau mewn cleifion TSC wedi arwain at newid signalau mTOR, protein sy'n rheoleiddio twf sy'n effeithio ar dwf celloedd, goroesiad, metabolaeth ac imiwnedd.

Roedd darganfod y cysylltiad rhwng genynnau TSC1/2, signalau mTOR a thwf tiwmor yn TSC yn cyflwyno'r posibilrwydd y gellid trin tiwmor TSC gyda rapamycin, cyffur sy’n bodoli eisoes, yn hytrach na thrwy lawdriniaeth. Cynhaliodd ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd astudiaethau i archwilio goblygiadau ehangach atal mTOR yn llygod, gan ddefnyddio rapamycin ac atalyddion mTOR cysylltiedig.

Dangosodd astudiaethau clinigol dilynol gan dîm y brifysgol y gellid defnyddio atalyddion mTOR yn therapïau newydd ar gyfer TSC, gan leihau tiwmorau arennol a hefyd helpu i leddfu rhai o symptomau ehangach y clefyd.

Kidneys

Profi effeithiolrwydd drwy dreial clinigol

Cynlluniwyd treial clinigol, o'r enw TESSTAL, i asesu effeithiolrwydd a diogelwch rapamycin wrth drin cleifion TSC â thiwmorau arennol. Yn ystod y ddwy flynedd canfu'r treial fod maint tiwmor yr arennau wedi'i leihau ym mhob claf.

O'r 23 tiwmor a gafodd eu trin, roedd 21 wedi lleihau o ran maint, ac mewn 50% o gleifion roedd eu tiwmorau wedi lleihau o leiaf 30% mewn maint. Canfu'r astudiaeth hefyd fod triniaeth barhaus yn cynnal y gostyngiad ym maint y tiwmor.

Sefydlu'r defnydd o atalyddion ar draws grwpiau cleifion

Gall cleifion TSC gael amrywiaeth o genoteipiau, gydag amrywiaeth o fwtaniadau naill ai yn TSC1 neu TSC2. Cyn yr ymchwil gan dîm y brifysgol, nid oedd yn hysbys a oedd ymatebion cleifion i driniaeth gyda atalyddion mTOR yn dibynnu ar y mwtaniad.

Mewn astudiaeth ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a chydweithredwyr rhyngwladol, ni welwyd unrhyw gydberthynas rhwng y math o fwtaniad ac ymateb i therapi, gan ddod i'r casgliad y gellid defnyddio therapi atalyddion mTOR gyda holl gleifion TSC, waeth beth fo'u geneteg sylfaenol.

Gwnaeth ymchwiliad trylwyr tîm y brifysgol roi tystiolaeth bwysig i signalau mTOR ym mhatholeg a thriniaeth TSC er mwyn gweithredu therapi atalyddion mTOR i reoli'r clefyd yn glinigol yn fyd-eang.

Effaith allweddol

Arweiniodd ymchwil tîm Caerdydd i’r mecanweithiau moleciwlaidd sydd wrth wraidd twf tiwmorau mewn cleifion TSC ac effeithiolrwydd atalyddion mTOR i leihau twf tiwmorau at newid canllawiau rhyngwladol ar reoli'r clefyd.

Roedd eu gwaith hefyd wedi dylanwadu ar ymgyrch lobïo lwyddiannus gan elusen y DU, Cymdeithas Tuberous Sclerosis, i'r GIG gomisiynu atalyddion mTOR ar gyfer cleifion TSC.

Yn 2015, GIG Cymru oedd y gwasanaeth iechyd cyntaf yn y DU i gomisiynu atalyddion mTOR ar gyfer trin tiwmorau arennol mewn TSC.

Yn dilyn llwyddiant treialon, gan gynnwys treial TESSTAL Prifysgol Caerdydd, ymgyrchodd Cymdeithas Sglerosis Clorog i gomisiynu atalyddion mTOR gan GIG Lloegr ar gyfer trin cleifion TSC yn Lloegr hefyd.

O ganlyniad, yn 2016 cyhoeddodd GIG Lloegr y byddai'n caniatáu triniaeth i blant tair oed a hŷn, yn ogystal ag oedolion sy'n byw gyda TSC.

Cyfrannodd yr ymchwil at gyhoeddi Canllawiau Clinigol Arolygu a Rheoli yn 2013, sy'n argymell defnyddio atalyddion mTOR fel y driniaeth gyntaf ar gyfer angiomyolipomas arennol. Dyna’r driniaeth safon aur ar gyfer rheoli TSC yn glinigol.

Medical research

"Mae effaith trin angiomyolipoma arennol yn llwyddiannus gyda atalyddion mTOR ar ansawdd bywyd cleifion wedi bod yn aruthrol gan y gall cleifion gymryd y driniaeth drwy’r geg yn eu cartref. Yn y gorffennol, roedd yn rhaid i gleifion fynd i’r ysbyty i gael triniaeth lawfeddygol neu embwlws ac roedd y dulliau hyn wedi achosi niwed parhaol i swyddogaeth arennol cleifion. Gan ei fod wedi'i gyfeirio at fecanwaith sylfaenol y clefyd, mae'r driniaeth hefyd yn ddefnyddiol i drin anafiadau i'r croen ac epilepsi mewn cleifion, gan gyfrannu ymhellach at wella ansawdd bywyd."
Cymdeithas Sglerosis Clorog

Ffeithiau allweddol

 • Yn ogystal, yr Athro Sampson oedd awdur Canllawiau newydd y DU ar gyfer Rheoli a Goruchwylio TSC yn 2019, a ddatblygwyd drwy ailadrodd arolygon ar-lein gyda 86 o glinigwyr ac ymchwilwyr yn y DU, yn ogystal ag ymgynghori â’r Gymdeithas Sglerosis Clorog.
 • Mae Cynghrair Tuberous Sclerosis (Cynghrair TS) yn elusen yn yr Unol Daleithiau sy'n rhoi cyllideb ymchwil gwerth miliynau o ddoleri. Nod yr elusen yw gwella’r opsiynau o ran triniaeth, mynediad at ofal ac ymwybyddiaeth o TSC yn yr Unol Daleithiau ac yn rhyngwladol.
 • Yn 2017, dyfarnodd Cynghrair TS yr Athro Sampson ei anrhydedd fwyaf, sef Gwobr Manual R. Gomez, i gydnabod ymchwil effeithiol Caerdydd.

Cwrdd â’r tîm

Cysylltiadau pwysig

Algorithm clinigol yn arwain at newidiadau rhyngwladol wrth drin gwaedlif ôl-enedigol

Baby at birth

Mae datblygu protocolau triniaeth newydd yn arwain at ostyngiad mewn gwaedu enfawr a thrallwysiad ar ôl genedigaeth ledled Cymru, a newidiadau i ganllawiau ymarfer clinigol cenedlaethol a rhyngwladol.

Gwaedlif ôl-enedigol (PPH) yw prif achos marwolaethau mamau ledled y byd. Mae'r cyflwr wedi dyblu yn y DU yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, gan effeithio ar tua 5300 o fenywod ac wedi arwain at fwy na 750 o dderbyniadau i unedau gofal dwys bob blwyddyn.

Rhwng 2014 a 2016, achosodd 31 o farwolaethau i famau ledled y DU. Mae'r gwaedu yn cael ei achosi gan gymhlethdodau obstetreg ar ôl geni babi ac yn aml mae'n cael ei waethygu gan annormaleddau ceulo gwaed, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â lefelau isel y ffibrinogen ffactor ceulo.

Blood transfusion

Bydd rhywun yn dioddef Gwaedlif ôl-enedigol (PPH) os ydynt yn colli dros 500ml o waed yn ystod y 24 awr cyntaf ar ôl geni plentyn, ac yn dioddef PPH anferth os ydynt yn colli dros 2500ml. Gall nodi lefelau isel o'r protein ffibrinogen mewn plasma gwaed yn gynnar yn ystod gwaedlif helpu i ragweld pa mor debygol ydyw y byddai’r gwaedu’n troi o fod yn PPH cymedrol i fod yn PPH anferth. Fodd bynnag, mae’n cymryd rhwng 60-90 munud i gael canlyniad y prawf gwaed o’r labordy, sy'n rhy araf i fod o werth mewn argyfwng. Cyn 2013, roedd PPH fel rheol yn cael ei drin gan arllwysiad o blasma ffres wedi'i rewi (FFP) a phlatennau, gyda ffibrinogen ond yn cael ei argymell pe bai’r gwaedu’n parhau.

Ymchwil yn arwain at ddatblygu pecyn gofal newydd ar gyfer PPH

Rhwng 2008 a 2018 datblygodd tîm o Brifysgol Caerdydd dan arweiniad yr Athro Peter Collins ymchwil i gynhyrchu algorithm clinigol, a gynlluniwyd i ddisodli ffibrinogen yn gyflym yn seiliedig ar brofion pwynt gofal.

Yna datblygodd y tîm becyn gofal 4 cam, a gyflwynwyd ledled Cymru, sy'n golygu gwneud asesiad risg o famau yn ystod y cyfnod esgor a monitro colli gwaed yn ofalus, ochr yn ochr â'r defnydd o'r algorithm i adnabod mamau a allai fod angen camau ychwanegol i atal gwaedu.

Datblygwyd y pecyn ymchwil a gofal ochr yn ochr â'i gyflwyno mewn partneriaeth â chydweithwyr rhagorol yn y GIG ar draws de Cymru, hebddynt ni allai’r gwaith fod yn bosibl. Yn benodol, roedd yr anesthetyddion obstetreg Rachel Collis, Lucy de Lloyd a Sarah Bell ochr yn ochr â bydwragedd, ymgynghorwyr a meddygon iau di-ri eraill yn allweddol yn natblygiad y pecyn a'i ddefnydd dilynol yng Nghymru a thu hwnt.

Baby at birth

Herio'r dull sy'n bodoli eisoes

Mae'r pecyn gofal, a ddatblygwyd rhwng 2008 a 2018, yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:

 • Mesur colli gwaed yn gywir yn ystod genedigaeth — dangosodd ymchwil Prifysgol Caerdydd y gallai amcangyfrif gweledol o golli gwaed fod yn gamamcangyfrif o hyd at 1500ml. Creodd tîm a chydweithwyr y brifysgol ddull newydd, mwy cywir o amcangyfrif colli gwaed a allai gael ei gyflawni mewn amser real gan staff iau.
 • Profi pwynt gofal cyflym ar gyfer biofarcwyr gwaedu — gwnaeth tîm y brifysgol a chydweithwyr ymgorffori'r defnydd o brawf pwynt gofal 10 munud ar gyfer lefelau ffibrinogen, a helpodd i nodi menywod a fyddai angen trallwysiad gwaed a gweithdrefnau llawfeddygol yn ddiweddarach i reoli gwaedu.
 • Defnydd priodol o fibrinogen a ffactorau ceulo eraill - yn absenoldeb profion fibrinogen pwynt gofal, roedd llawer o fenywod yn cael trallwysiadau cynnar o plasma ffres wedi'i rewi (FFP) yn awtomatig. Gwnaeth yr ymchwil ddarganfod, gan ddefnyddio’r prawf 10 munud newydd, y pwynt lle’r oedd angen ymyrryd â thrallwysiad a ffibrinogen newydd, gan arwain at lai o drallwysiadau diangen.

Canlyniadau allweddol

Mae'r pecyn gofal newydd yn cynnig dulliau cliriach, wedi’u safoni ar gyfer monitro colli gwaed. Bydd hynny’n lleihau nifer yr achosion o PPH anferth sy'n peryglu bywyd a'r angen am drallwysiad gwaed, yn ogystal ag atal trallwyso cynhyrchion gwaed yn ddiangen.

Pan gafodd y dull newydd hwn ei ddefnyddio fel triniaeth ledled Caerdydd, bu gostyngiad o 83% mewn PPH anferth a lleihad yn nifer y mamau a oedd angen trallwysiad gwaed o 32%.

Ddeunaw mis ar ôl diwedd y cynllun peilot, cyfanswm nifer yr achosion o PPH anferth, dros 5 uned o drallwysiad gwaed neu drallwysiad FFP oedd 2.8 bob 1000 genedigaeth, o'i gymharu â 6/1000 mewn mannau eraill yn y DU.

Yn dilyn y llwyddiant hwn, cafodd y pecyn gofal newydd ei ddefnyddio mewn unedau mamolaeth ledled Cymru fel rhan o Strategaeth Gwaedu Obstetrig Cymru (OBS Cymru), gan arwain at ostyngiad o 23% mewn gwaedlif anferth ledled y wlad a gostyngiad o 29% yn yr achosion o waedu cynnar oedd yn datblygu i fod yn waedu anferth.

Yn fwy diweddar, mae'r pecyn wedi'i gyflwyno i'r Alban a Lloegr, ac mae canfyddiadau'r ymchwil hefyd wedi arwain at newidiadau i ganllawiau rhyngwladol a ddefnyddir i lywio ffordd y caiff gwaedu ei reoli’n glinigol mewn mamau yn fyd-eang.

C Section

Ffeithiau allweddol

 • Dylanwadodd canfyddiadau ymchwil Prifysgol Caerdydd hefyd ar ganllawiau clinigol, ac yn eu tro, ymarfer clinigol yn Ewrop, Awstralia a Seland Newydd.
 • Cafwyd cydnabyddiaeth am bwysigrwydd OBS Cymru gan Raglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg Gwobrau Arloesedd MediWales (Rhagfyr 2017), Gwobrau GIG Cymru ar gyfer Hyrwyddo Ymchwil Glinigol a Chymhwyso i Ymarfer (Medi 2018), gwobrau Bydwreigiaeth a Mamolaeth GIG Cymru ar gyfer hyrwyddwyr bydwreigiaeth OBS Cymru ( 2019) a gwobrau Categori Arloesedd o ran Gwella Ansawdd y British Medical Journal (Mehefin 2019).
 • Mae canfyddiadau ymchwil Prifysgol Caerdydd wedi newid canllawiau cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys y rhai gan Gymdeithas Haematoleg Prydain, Coleg Brenhinol Obstetreg a Gynaecoleg, Coleg Obstetryddion a Gynaecolegwyr Brenhinol Awstralia a Seland Newydd, y Gymdeithas Ryngwladol ar Thrombosis a Haemostasis a Chymdeithasau Gynaecoleg ac Obstetreg yr Almaen, Awstria a'r Swistir.

Cwrdd â’r tîm

Cysylltiadau pwysig

HS skin condition armpit

Gwella gofal ac ansawdd bywyd i gleifion â chyflwr croen llidus

Mae ymchwil y Brifysgol yn gwella gofal clinigol mewn pobl sydd â'r cyflwr croen chwyddedig hidradenitis suppurativa.

GP and patient

Sefydlu model newydd o wneud penderfyniadau ar y cyd mewn polisi ac ymarfer gofal iechyd

Mae ein hymchwil yn ymgorffori model newydd o wneud penderfyniadau a rennir mewn polisi ac ymarfer gofal iechyd.

Image shows stylised image of a brain cell

Gwella cyfleoedd i bobl â chlefyd Huntington drwy ffisiotherapi

Mae ein hymchwil yn grymuso pobl â chlefyd Huntington i wneud ymarfer corff a chael ffisiotherapi i helpu i reoli eu symptomau.

Amgylchedd 2 erw amrywiol.

Datblygu rhagnodi cymdeithasol ar gyfer iechyd

Mae 'rhagnodi cymdeithasol' gwyrdd yn gweithio trwy alluogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i atgyfeirio pobl at weithgareddau sy'n seiliedig ar natur.

Operating theatre recycling

Ailgylchu’n well i leihau gwastraff ysbytai

Mae'r GIG yn cynhyrchu hyd at 600,000 tunnell o wastraff bob blwyddyn, ac mae tua 85% o'r gwastraff hwn wedi'i gategoreiddio fel math nad yw'n beryglus.

Golygfa o Ysbyty Rhithwir Cymru.

Creu ‘Ysbyty Rhithwir’ i Gymru

Nod y cydweithrediad 19 mis yw creu amgylchedd rhithwir ar-lein amlddisgyblaethol, a thraws-arbenigedd, israddedig ac ôl-raddedig a fydd yn arddangos Cymru fel esiampl o addysg feddygol.

mental health

Hyfforddiant therapiwtig ar gyfer iechyd meddwl gwell

Datblygwyd EmotionMind Dynamic (EMD) gan y sylfaenydd Hayley Wheeler ac mae'n cyfuno hyfforddiant, addysgu, mentora, cwnsela ac ymwybyddiaeth ofalgar i wella lles emosiynol a hunan-barch.

Y Fest Cefnogi Tiwb Tracheostomi Newydd

Gwerthuso fest tracheostomi

Y fest a gynlluniwyd i wella arferion ffisiotherapi i alluogi cleifion tracheostomii gael eu cefn atynt ac adennill cryfder ar ôl triniaeth

The geko™ device

Treialu dyfais geko™ mewn cleifion COVID-19

Mae geko™ yn rhoi ysgogiad trydanol niwrogyhyrol di-boen i ran isaf y goes.

Falfiau allanadlu 3D wedi’u hargraffu - Enghraifft o ailbwrpasu cyfarpar er mwyn bodloni gofynion newydd.

Y GIG a pheirianwyr yn dod at ei gilydd i adeiladu canolfan

Mae'r prosiect dwy flynedd hwn yn dwyn ynghyd Softgel Solutions Ltd, Innotech Engineering, Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol

Llawdriniaeth rithwir wedi’i phersonoleiddio ar gyfer triniaeth arthritis pen-glin

Mae TOKA® yn brosiect cydweithredol rhwng 3D Metal Printing a’r Ganolfan Biomecaneg Orthopedig ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Data delweddu offthalmig a rennir gydag ymgynghorydd llygaid ysbyty gan ddefnyddio system Cofnod Electronig Cleifion bwrpasol, OpenEyes.

Trawsnewid gwasanaethau gofal llygaid yng Nghymru

Gweithio i ddod ag optometryddion y Stryd Fawr, clinigwyr a Llywodraeth Cymru at ei gilydd i leihau'r baich ar ysbytai.

Model o Ystafell Lawdriniaeth y Dyfodol. Cydnabyddiaeth: Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Arbenigwyr yn dylunio ac yn adeiladu ystafelloedd llawdriniaeth cynaliadwy

Nod y prosiect arloesol yw lleihau ôl troed carbon ystafelloedd llawdriniaeth, sydd fel arfer i’w gyfrif am 20-30% o ôl troed carbon ysbytai.

Tropical rainforest

Defnyddio coedwigoedd glaw trofannol i drin haint

Archwilio sut y gellir harneisio cyfansoddion a geir mewn hadau o goed Fontain’s Blushwood o Queensland i greu therapïau newydd i wella clwyfau.

Indian woman drinking water from tap

Ymladd yn erbyn twf heintiau difrifol

Darganfyddiad genyn sy'n wrthiannol i antibiotigau gan ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn newid agwedd a pholisi yn fyd-eang o ran monitro ac ataliad.

Cancer laboratory

Trin canser y brostad datblygedig lleol

Dyma ein hymchwilwyr yn datgelu'r technegau gorau am drin canser y brostad datblygedig lleol.

Child abuse

Sylfaen glinigol ar gyfer adnabod achosion o gamdrin plant

Rhaglen ymchwil arloesol ar gyfer asesiadau clinigol fwy dibynadwy i adnabod achosion o gamdrin plant a diofalwch.

Image of person smoking

Astudiaeth achos ymchwil ar ddefnyddio cannabis a sgitsoffrenia

Ydy defnyddio canabis yn gysylltiedig â sgitsoffrenia?