Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Cyflymu

Accelerate

Mae'r rhaglen Cyflymu bellach wedi dod i ben. Mae’r rhaglen Cyflymu wedi cael ei ddathlu yn eang yn enghraifft o arloesedd gyda phartneriaid GIG, diwydiant ac academaidd yn cymryd rhan ac mae cyflawniadau a llwyddiannau’r rhaglen wedi'u cydnabod yn eang hefyd.

Datblygu’r economi oedd prif sbardun y rhaglen, wedi’i ariannu gan EDRF, gan alluogi cwmnïau i ddatblygu eu cynnig ar gyfer y farchnad gofal iechyd a gweithio'n fwy effeithiol gyda'r GIG. Mae hyn wedi bod yn effeithiol iawn, gan arwain at brosiectau syn cefnogi ein hymateb i COVID a phrosiectau sy'n cefnogi meysydd strategol allweddol y GIG megis presgripsiynu cymdeithasol a chynnig gwasanaethau yn agosach at gartrefi cleifion ee optometreg a ffisiotherapi yn gweithredu’n gyflym.


O ganlyniad i’r rhaglen, mae Prifysgol Caerdydd wedi datblygu ffordd arloesol o weithio er mwyn iddynt gyflwyno'r rhaglen Cyflymu. Trwy ddefnyddio'r grant, roeddent yn gallu cynnig cymorth pwrpasol, agor cyfleoedd cydweithio i academyddion Caerdydd, ac wrth wneud hynny sefydlu perthnasoedd cryf rhwng 18 o ysgolion y Brifysgol.

Derbyniodd Prifysgol Caerdydd fwy na £3.4M mewn nwyddau cyfatebol (a oedd yn £800K yn fwy na'r targed). Mae hyn yn dangos yr awydd a'r angen i gefnogi mentrau i'w galluogi i gyflawni gwaith arloesol, a'r cyfleoedd y mae hyn yn eu cyflwyno i'r Brifysgol o ran ymgysylltu, cyfleoedd i staff datblygu eu sgiliau, ein cenhadaeth ddinesig, cyflwyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil a chyhoeddiadau.

Gwelwyd canlyniadau ac effeithiau'r rhaglen Cyflymu trwy’r cyhoeddiadau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid/astudiaethau achos effaith sydd wedi’u cynnwys yn gyflwyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yr ysgolion isod:

  • Optometreg a Gwyddorau’r Golwg
  • Deintyddiaeth
  • Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
  • Y Gwyddorau Gofal Iechyd
  • Meddygaeth y Boblogaeth
  • Uned Ymchwil Treialon Clinigol

Yn ogystal, dangosodd y rhaglen yr aliniad trawstoriadol â blaenoriaethau a strategaethau systematig, a oedd yn ein galluogi i ddangos llwyddiant ac effaith yn erbyn y canlynol:

  • Codi’r Gwastad
  • Strategaethau Iechyd a Gofal
  • Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Llywodraeth Cymru, 2015b)
  • Y Ffordd Ymlaen (2018-2023: ail-lunio COVID-19) ac Is-strategaethau, yn enwedig ein Cenhadaeth Ddinesig ac Ymchwil ac Arloesedd

Mae’r gwaith wedi llwyddo o ganlyniad i gydweithio’n effeithiol, ac mae’r cydweithio wedi’i ategu gan fedrau’r Tîm y Cyflymydd Arloesedd Clinigol (CIA) ac arbenigedd clinigol a masnachol partneriaid y prosiectau.

Trwy dderbyn peryglon a buddion ar y cyd, mae’r cyfle i lunio, mireinio a datblygu arferion arloesol wedi bod o fantais fawr i arferion iechyd a gofal, darparu gwasanaethau, addysg a lles cymdeithasol.

Cryfder y gwaith hwn yw nifer y prosesau cynaliadwy a’r arferion gorau sy’n gadael eu hôl ledled y wlad yn unol ag amcanion Cymru Well.

Bydd effaith y gwaith hwn yn parhau y tu hwnt i Raglen Cyflymu gan y bydd cyfleoedd i drosglwyddo a marchnata ein syniadau arloesol y tu allan i Gymru.

Er bod rhaglen Cyflymu wedi dod i ben, mae'r Ganolfan Arloesedd Clinigol yn dal i fod ar gael i helpu a rhoi cymorth i bawb. Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost atcolesb2@caerdydd.ac.uk

Cyflymu - Cyflymydd Arloesedd Clinigol (CAC)

Portffolio Prosiectau

Astudiaethau achos am raglen Cyflymu

Y Fest Cefnogi Tiwb Tracheostomi Newydd

Gwerthuso fest tracheostomi

Y fest a gynlluniwyd i wella arferion ffisiotherapi i alluogi cleifion tracheostomii gael eu cefn atynt ac adennill cryfder ar ôl triniaeth

The geko™ device

Treialu dyfais geko™ mewn cleifion COVID-19

Mae geko™ yn rhoi ysgogiad trydanol niwrogyhyrol di-boen i ran isaf y goes.

Falfiau allanadlu 3D wedi’u hargraffu - Enghraifft o ailbwrpasu cyfarpar er mwyn bodloni gofynion newydd.

Y GIG a pheirianwyr yn dod at ei gilydd i adeiladu canolfan

Mae'r prosiect dwy flynedd hwn yn dwyn ynghyd Softgel Solutions Ltd, Innotech Engineering, Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol

Llawdriniaeth rithwir wedi’i phersonoleiddio ar gyfer triniaeth arthritis pen-glin

Mae TOKA® yn brosiect cydweithredol rhwng 3D Metal Printing a’r Ganolfan Biomecaneg Orthopedig ym Mhrifysgol Caerfaddon.