Ewch i’r prif gynnwys

Benthyg llyfrau

Trwy ymaelodi â’r Llyfrgell cewch fenthyg, adnewyddu a neilltuo llyfrau o’n llyfrgelloedd.

I fenthyg llyfrau, ewch â nhw a’ch cerdyn llyfrgell at y ddesg fenthyca neu’r peiriant hunanwasanaeth. Os na allwch gael gafael ar eitem yn eich llyfrgell chi, mae’n bosib y byddwch yn gallu gwneud cais amdani.

Rhoddir dyddiad i chi pryd mae angen dychwelyd y llyfrau. Fodd bynnag, bydd rhan fwyaf o lyfrau yn adnewyddu yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca.

Adnewyddu awtomatig

Bydd rhan fwyaf o’ch benthyciadau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig, cyn belled â’u bod heb gais i’w benthyg gan rywun arall. Byddwch yn derbyn ebost os yw eich eitem â chais felly byddwch yn gwybod na fydd yn cael ei adnewyddu. Gallwch wirio ‘Fy Nghyfrif Llyfrgell’ ar LibrarySearch; bydd unrhyw lyfrau â cheisiadau yn cael ei dangos fel ‘Wedi'i alw'n ôl'.

Gallwch adnewyddu llyfrau eich hun yn y golofn 'Fy nghyfrif Llyfrgell': os na ellir adnewyddu'r llyfr, ni fyddwch yn cael y dewis i adnewyddu'r llyfr penodol. Os nad yw llyfr yn adnewyddu, byddwch yn derbyn neges ar y sgrîn yn esbonio pam. Byddwch yn gallu cadw'r llyfr tan y dyddiad dychwelyd, yna ddylech ddychwelyd yr eitem i unrhyw Lyfrgell y Brifysgol.

Gwneud cais

Gallwch wneud cais am eitem sydd wedi'i benthyg yn barod neu mewn Llyfrgell Prifysgol Caerdydd arall drwy ddefnyddio LibrarySearch. Mae eitemau hŷn, sy’n cael eu defnyddio'n llai ar gael yn y Storfeydd Llyfrgell (arddangosir ar LibrarySearch gyda’r lleoliad ‘Casgliad Ymchwil Talybont Gofynnwch wrth ddesg/Talybont Research Reserve Ask at desk). Gallwch wneud cais amdanynt drwy ddefnyddio LibrarySearch. Gallwch ddewis o ba lyfrgell (lleoliad casglu) yr hoffech gasglu’r llyfr pan fyddwch yn gwneud y cais. Caniatewch 1-2 ddiwrnod ar gyfer eitemau o lyfrgelloedd arall i gyrraedd eich Lleoliad Casglu.

  • Gwiriwch eich cyfrif LibrarySearch yn rheolaidd er mwyn gweld pan fydd eich ceisiadau yn barod i’w casglu.
  • Mae eitemau sydd â cheisiadau yn cael eu cadw am gyfnod cyfyngedig a gallwch eu casglu o’r llyfrgell berthnasol.

Llyfrau o lyfrgelloedd Ysbytai GIG Cymru

Os ydych yn aelod o’n llyfrgelloedd ac yn dymuno benthyca llyfr o lyfrgell ysbyty GIG Cymru, mewngofnodwch i LibrarySearch a dylech wneud cais am y llyfr drwy ddefnyddio dolen Cais Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd.

Eitemau o lyfrgelloedd arall

Os ydych yn sicr nad yw’r eitem rydych ei hangen ar gael neu nid yw’n hygyrch drwy LibrarySearch, efallai gallwch wneud cais i’w benthyca o lyfrgell arall (benthyciad rhyng-llyfrgelloedd)

Nodwch, bydd ffi ar gyfer gwneud hyn ac efallai ni fydd ar gael ar gyfer pob math o aelodaeth. Holwch mewn unrhyw lyfrgell am ragor o wybodaeth.

Dychwelyd Llyfrau

Gallwch ddychwelyd llyfrau drwy ddefnyddio'r biniau llyfrau mewn rhai llyfrgelloedd neu wrth y ddesg fenthyca. Codir tâl os byddwch yn dychwelyd eitemau’n hwyr.

Gallwch chi ddychwelyd llyfrau i unrhyw lyfrgell ac eithrio benthyciadau pedair awr, y mae’n rhaid dychwelyd y rhain i’r llyfrgell lle cawsant eu benthyg.

Llyfrau a gollwyd neu a gafodd eu dwyn

Os caiff unrhyw eitemau llyfrgell eu colli neu eu dwyn oddi arnoch, cysylltwch â’r llyfrgell y cawsant eu benthyg ohoni ar unwaith.  Byddwch yn atebol am gost amnewid unrhyw eitemau sy'n cael eu colli neu eu dwyn o’ch meddiant.

Gallwch wynebu dirwyon hefyd am eitemau hwyr yr adroddir yn ddiweddarach eu bod wedi’u colli neu eu dwyn.