Ewch i’r prif gynnwys

Benthyg llyfrau

Trwy ymaelodi â’r Llyfrgell cewch fenthyg, adnewyddu a neilltuo llyfrau o’n llyfrgelloedd.

I fenthyg llyfrau, ewch â nhw a’ch cerdyn llyfrgell at y ddesg fenthyca neu’r peiriant hunanwasanaeth. Os na allwch gael gafael ar eitem yn eich llyfrgell chi, mae’n bosib y byddwch yn gallu gwneud cais amdani.

Yn ystod mis Medi a mis Hydref 2021, mae gwaith ar y gweill yn Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol i wella systemau awyru. Hyd nes y bydd y gwaith hwn wedi'i wneud, bydd angen i chi wneud cais am eitemau yr hoffech eu benthyg o'r safle.

Rhoddir dyddiad i chi pryd mae angen dychwelyd y llyfrau. Fodd bynnag, bydd rhan fwyaf o lyfrau yn adnewyddu yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca.

Gwybodaeth am eich ymweliad

  • Ni ddylech ymweld ag unrhyw un o Lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd os oes gennych symptomau neu os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19, neu os ydych wedi cael gwybod i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru.
  • Wrth fynd i mewn i unrhyw un o'n llyfrgelloedd, bydd angen i chi sganio cod QR Prifysgol Caerdydd i gofrestru gwybodaeth Profi Olrhain Diogelu er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaeth Profi Olrhain Diogelu Llywodraeth Cymru, ewch i Olrhain cysylltiadau: eich cwestiynau | LLYW.CYMRU
  • Rhaid i bob ymwelydd wisgo gorchudd wyneb yn gywir (oni bai ei fod wedi’i eithrio)

Adnewyddu awtomatig

Bydd rhan fwyaf o’ch benthyciadau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig, cyn belled â’u bod heb gais i’w benthyg gan rywun arall. Byddwch yn derbyn ebost os yw eich eitem â chais felly byddwch yn gwybod na fydd yn cael ei adnewyddu. Gallwch wirio ‘Fy Nghyfrif Llyfrgell’ ar LibrarySearch; bydd unrhyw lyfrau â cheisiadau yn cael ei dangos fel ‘Wedi'i alw'n ôl'.

Gallwch adnewyddu llyfrau eich hun yn y golofn 'Fy nghyfrif Llyfrgell': os na ellir adnewyddu'r llyfr, ni fyddwch yn cael y dewis i adnewyddu'r llyfr penodol. Os nad yw llyfr yn adnewyddu, byddwch yn derbyn neges ar y sgrîn yn esbonio pam. Byddwch yn gallu cadw'r llyfr tan y dyddiad dychwelyd, yna ddylech ddychwelyd yr eitem.

Codir tâl os byddwch yn dychwelyd eitemau’n hwyr.

Gwneud cais

Gallwch wneud cais am eitemau sydd ar fenthyciad eisoes drwy ddefnyddio LibrarySearch. Gallwch hefyd rhoi cais am eitemau sydd ar silffoedd mewn unrhyw lyfrgell Prifysgol Caerdydd drwy ddefnyddio LibrarySearch. Mae eitemau hŷn, sy’n cael eu defnyddio'n llai ar gael yn y Storfeydd Llyfrgell (arddangosir ar LibrarySearch gyda’r lleoliad ‘Casgliad Ymchwil Talybont Gofynnwch/Talybont Research Reserve'). Gallwch wneud cais amdanynt drwy ddefnyddio LibrarySearch.

  • Gwiriwch eich cyfrif LibrarySearch yn rheolaidd er mwyn gweld pan fydd eich ceisiadau yn barod i’w casglu.
  • Mae eitemau sydd â cheisiadau yn cael eu cadw am gyfnod cyfyngedig a gallwch eu casglu o’r llyfrgell berthnasol.

Llyfrau o lyfrgelloedd Ysbytai GIG Cymru

Os ydych yn aelod o’n llyfrgelloedd ac yn dymuno benthyca llyfr o lyfrgell ysbyty GIG Cymru, mewngofnodwch i LibrarySearch a dylech wneud cais am y llyfr drwy ddefnyddio dolen Cais Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd.

Dychwelyd llyfrau

Gallwch chi ddychwelyd llyfrau i unrhyw lyfrgell ac eithrio benthyciadau pedair awr, y mae’n rhaid eu dychwelyd i’r llyfrgell lle cawsant eu benthyg. Gellir dychwelyd llyfrau drwy'r peiriannau hunanwasanaeth, wrth y ddesg ymholiadau neu mewn biniau llyfrau. Mae biniau llyfrau dychwelyd 24/7 yn y lleoliadau canlynol:

Gallwch bostio llyfrau yn ôl atom yn y cyfeiriad canlynol:

Prifysgol Caerdydd 
Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol 
Rhodfa Colum 
CAERDYDD     
CF10 3LB

Llyfrau a gollwyd neu a gafodd eu dwyn

Os caiff unrhyw eitemau llyfrgell eu colli neu eu dwyn oddi arnoch, cysylltwch â’r llyfrgell y cawsant eu benthyg ohoni ar unwaith.  Byddwch yn atebol am gost amnewid unrhyw eitemau sy'n cael eu colli neu eu dwyn o’ch meddiant.