Ewch i’r prif gynnwys

Benthyg llyfrau

Trwy ymaelodi â’r Llyfrgell cewch fenthyg, adnewyddu a neilltuo llyfrau o’n llyfrgelloedd.

Ar hyn o bryd, gallwch fenthyg eitemau yr ydych wedi’u ceisio – defnyddiwch ein gwasanaeth Clicio a Chasglu i gasglu eich eitemau’n bersonol.

Rhoddir dyddiad i chi pryd mae angen dychwelyd y llyfrau. Fodd bynnag, bydd rhan fwyaf o lyfrau yn adnewyddu yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca.

Gwasanaeth Clicio a Chasglu

Mae gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael yn y lleoliadau canlynol:

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau CymdeithasolDydd Llun i Ddydd Gwener 09:00-20:30, Dydd Sadwrn 10:00-17:30
Llyfrgell IechydDydd Llun i Ddydd Gwener 09:00-17:00, Dydd Sadwrn 10:00-14:00
Llyfrgell TrevithickDydd Llun i Ddydd Gwener 09:00-17:00

Noder, mae mynediad i Lyfrgell Trevithick ar gyfer Clicio a Chasglu drwy Adeilad Queens (dilynwch yr arwyddion i'r llyfrgell).

Gofyn am eitemau

 • Mewngofnodwch i LibrarySearch - gallwch ofyn am hyd at 15 eitem o unrhyw un o lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd ar y tro. Gallwch ddewis pa lyfrgell (Lleoliad i gasglu) yr hoffech gasglu eich llyfr.
 • Byddwch yn derbyn ebost pan fydd eich eitemau yn barod i’w casglu.
 • Cliciwch ar y ddolen yn yr ebost i ddewis amser - rhaid i'ch archeb gasglu fod yn yr un lleoliad â'r Lleoliad i gasglu a ddewiswyd gennych wrth ofyn am yr eitem.
 • Bydd ceisiadau yn cael eu cadw am 5 diwrnod.

Casglu eich benthyciad

Ni ddylech fynd i unrhyw Lyfrgell Prifysgol Caerdydd os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn byw gyda nhw symptomau COVID-19, megis tymheredd uchel, peswch parhaus newydd, neu wedi colli synnwyr arogli neu flasu.

 • Bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell (oni bai eich bod wedi'ch eithrio).
 • Dewch â’ch cerdyn adnabod neu gadarnhad eich bod wedi cadw lle.
 • Er mwyn osgoi ciwio, byddwch ar amser.
 • Rhaid i chi gynnal pellter dau fetr rhyngoch chi ac unigolion eraill lle bynnag y bo modd a dilyn y llwybrau dynodedig o amgylch yr adeilad.
 • Bydd y ceisiadau wedi’u rhoi ar fenthyg ar eich cyfrif llyfrgell cyn i chi gyrraedd, a bydd staff yn estyn eitemau'r cais i chi.

Os nad ydych yn gallu dod i’r llyfrgell eich hun, gall rhywun arall gasglu eich ceisiadau ar eich rhan. Rhowch y wybodaeth hon gyda’ch cais.

Os nad ydych yn gallu mewngofnodi i LibrarySearch, cysylltwch â staff y llyfrgell drwy Sgwrsio'n Fyw â Llyfrgellydd, thrwy ebost library@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio ar +44 (0)29 2087 4818.

Adnewyddu awtomatig

Bydd rhan fwyaf o’ch benthyciadau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig, cyn belled â’u bod heb gais i’w benthyg gan rywun arall. Byddwch yn derbyn ebost os yw eich eitem â chais felly byddwch yn gwybod na fydd yn cael ei adnewyddu. Gallwch wirio ‘Fy Nghyfrif Llyfrgell’ ar LibrarySearch; bydd unrhyw lyfrau â cheisiadau yn cael ei dangos fel ‘Wedi'i alw'n ôl'.

Gallwch adnewyddu llyfrau eich hun yn y golofn 'Fy nghyfrif Llyfrgell': os na ellir adnewyddu'r llyfr, ni fyddwch yn cael y dewis i adnewyddu'r llyfr penodol. Os nad yw llyfr yn adnewyddu, byddwch yn derbyn neges ar y sgrîn yn esbonio pam. Byddwch yn gallu cadw'r llyfr tan y dyddiad dychwelyd, yna ddylech ddychwelyd yr eitem.

Gwneud cais

Ar hyn o bryd, gallwch fenthyg eitemau yr ydych wedi’u ceisio. Gallwch wneud cais am eitemau sydd ar fenthyciad eisoes drwy ddefnyddio LibrarySearch. Gallwch hefyd rhoi cais am eitemau sydd ar silffoedd mewn unrhyw lyfrgell Prifysgol Caerdydd drwy ddefnyddio LibrarySearch. Mae eitemau hŷn, sy’n cael eu defnyddio'n llai ar gael yn y Storfeydd Llyfrgell (arddangosir ar LibrarySearch gyda’r lleoliad ‘Casgliad Ymchwil Talybont Gofynnwch/Talybont Research Reserve'). Gallwch wneud cais amdanynt drwy ddefnyddio LibrarySearch.

Mae'r holl lyfrau a ddychwelir i'r llyfrgell yn cael eu rhoi mewn cwarantin am 72 awr felly ni fydd ceisiadau ar gael cyn gynted ag arfer.

 • Gwiriwch eich cyfrif LibrarySearch yn rheolaidd er mwyn gweld pan fydd eich ceisiadau yn barod i’w casglu.
 • Defnyddiwch ein gwasanaeth Clicio a Chasglu i gasglu eich eitemau’n bersonol.

Llyfrau o lyfrgelloedd Ysbytai GIG Cymru

Os ydych yn aelod o’n llyfrgelloedd ac yn dymuno benthyca llyfr o lyfrgell ysbyty GIG Cymru, mewngofnodwch i LibrarySearch a dylech wneud cais am y llyfr drwy ddefnyddio dolen Cais Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd.

Dychwelyd llyfrau

Gallwch ddychwelyd llyfrau yn y biniau llyfrau dychwelyd yn y lleoliadau canlynol:

Postiwch eich llyfrau yn y bin llyfrau dychwelyd. Wrth ddychwelyd llyfrau, cadwch bellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill sydd gerllaw.

Gallwch bostio llyfrau yn ôl atom yn y cyfeiriad canlynol:

Prifysgol Caerdydd 
Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol 
Rhodfa Colum 
CAERDYDD     
CF10 3LB

Mae'r holl lyfrau a ddychwelir i'r llyfrgell yn cael eu rhoi mewn cwarantin am 72 awr: bydd llyfrau’n parhau ar eich cyfrif llyfrgell tra’u bod ar gwarantîn.

Llyfrau a gollwyd neu a gafodd eu dwyn

Os caiff unrhyw eitemau llyfrgell eu colli neu eu dwyn oddi arnoch, cysylltwch â’r llyfrgell y cawsant eu benthyg ohoni ar unwaith.  Byddwch yn atebol am gost amnewid unrhyw eitemau sy'n cael eu colli neu eu dwyn o’ch meddiant.