Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddi Data i’r Llywodraeth

Mae’n bleser gennym gynnig yr holl fodiwlau a addysgir o’r MSc Data Analytics for Government (MDataGov), sydd ar gael i’w hastudio’n annibynnol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Rydym wedi datblygu'r rhaglen hon ar y cyd â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Rhaid i fyfyrwyr DPP sy'n dymuno cronni credydau tuag at Ddiploma Ôl-raddedig neu MSc llawn astudio a phasio'r pedwar modiwl craidd yn ychwanegol at fodiwlau dewisol.

Mae'r modiwlau hyn yn addas ar gyfer y rheini sydd eisiau datblygu eu sgiliau neu eu gyrfa, ac sy'n fodlon astudio ochr yn ochr â myfyrwyr MSc rhaglen lawn yn y Brifysgol. Lluniwyd y cynnwys ar gyfer y rheini sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus yn y DU, er bod unrhyw un yn gymwys i wneud cais.

Ae pob modiwl yn werth naill ai 10 neu 20 credyd; ac mae'r Brifysgol yn gweithio tuag at system a fydd yn eich galluogi i gronni credydau tuag at gymhwyster ôl-raddedig dros gyfnod o amser, os hoffech wneud hynny.

Cymerir yn ganiataol y byddwch yn cymryd yr asesiad ar gyfer pob modiwl.

Mae'r MSc hefyd ar gael fel rhaglen amser llawn dros flwyddyn.

Mae’r holl wybodaeth ar y dudalen hon yn gywir adeg ei chyhoeddi, fodd bynnag gall manylion y modiwlau newid.

*O.N. Mae'r wybodaeth amserlen hon yn seiliedig ar flwyddyn academaidd 2022-23 ac felly mae'n ddangosol a gallai fod yn destun newid. Fel arfer caiff amserlenni ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24 eu rhyddhau ganol mis Medi, a byddant yn hygyrch ar ôl cofrestru.

Modiwlau craidd

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT032)

Dyddiadau

Semester yr Hydref. Yn nodweddiadol, prynhawniau cynnar dydd Mawrth ac amser cinio dydd Iau, yn dechrau yn gynnar ym mis Hydref*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24)

Asesu

Arholiad ysgrifenedig 2 awr (80%)

Gwaith cwrs 20% (2 ddarn o waith ysgrifenedig)

Aseiniad unigol (10%)

Astudiaeth achos unigol (10%)

Disgrifiad amlinellol

Yn y modiwl hwn rydym yn cwmpasu'r hanfodion o ran ystadegau'r arolwg. Yn benodol:

 • dulliau safonol o gymryd samplau gan boblogaethau meidraidd
 • sut i lunio casgliadau am nodweddion poblogaethau
 • amcangyfrif o gyfansymiau poblogaethau a meintiau cysylltiedig yn seiliedig ar yr arolwg
 • amcangyfrif atchweliad ar gyfer modelu perthnasau rhwng newidynnau
 • yr egwyddorion a'r dulliau a ddefnyddir i wneud yn iawn am ddiffyg ymateb ar ôl casglu data'r arolwg
 • dulliau calibradu ar gyfer arolygon o aelwydydd
 • mynegrifau.

Efallai y bydd rhaid i fyfyrwyr sydd wedi cyflawni ystadegaeth Safon Uwch yn unig, adolygu rhywfaint cyn dechrau.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • amcangyfrif modd, cyfansymiau, cyfrannau, a chymarebau newidynnau poblogaethau o ddata a gasglwyd gan ddefnyddio dulliau samplu safonol
 • addasu amcangyfrifon i wneud yn iawn am yr effeithiau a gafodd diffyg ymateb yr uned
 • calibradu i wella amcangyfrifon o arolygon o aelwydydd
 • asesu addasrwydd arolwg am broblem benodol o ran amcangyfrif.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

 • dadansoddi data: casglu data gan ddefnyddio arolygon a'r amcangyfrif o newidynnau poblogaethau
 • rhesymu mathemategol: cyfrifo tebygolrwyddau ar gyfer samplu digwyddiadau.

Cynnwys y maes llafur

 • amcangyfrif ar gyfer hap-samplu syml, samplu haenedig a samplu clwstwr
 • atchweliad ac amcangyfrif cymhareb
 • diffyg ymateb a phriodoli gwerthoedd coll
 • calibradu
 • mynegrifau.

Cyflwyniad

Cewch eich arwain trwy weithgareddau dysgu sy’n briodol i’ch modiwl, a all gynnwys:

 • dosbarthiadau wyneb yn wyneb wythnosol (e.e. labordai, darlithoedd, dosbarthiadau ymarfer corff)
 • adnoddau electronig y byddwch yn gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (e.e. fideos, taflenni ymarfer corff, nodiadau darlith, e-lyfrau, cwisiau).

Disgwylir i chi hefyd ymgymryd ag astudiaeth hunan-dywys trwy gydol y modiwl.

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod CMT314)

Dyddiadau

Semester yr Hydref. Fel arfer, boreau Llun, yn dechrau yn gynnar ym mis Hydref*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24)

Asesu

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

 • bydd y modiwl hwn yn cyflwyno cysyniadau gwyddor data craidd gan gynnwys dealltwriaeth o'r gwahanol fathau o ffynonellau data sydd ar gael (data gweinyddol, data arolwg, data agored, data mawr ac ati)
 • sut i gasglu data, gan gynnwys dulliau casglu data arloesol, e.e. crafu'r we
 • deall yr heriau o ran data heb strwythur; sut i drin gwahanol fathau o ddata
 • sut i gynnal y gwaith o ddadansoddi data sylfaenol (data strwythuredig a data heb strwythur)
 • a sut i gyflwyno data drwy ddelweddau data sylfaenol.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • defnyddio'r iaith rhaglennu Python i gwblhau amrywiaeth o dasgau rhaglennu
 • dadansoddi a thrafod dulliau o gasglu data yn feirniadol
 • echdynnu data testunol a rhifol o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys o ffynonellau ar-lein
 • myfyrio ar y problemau cyfreithiol, moesegol a chymdeithasol a geir mewn perthynas â gwyddor data a'i rhaglenni.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

 • rhaglennu sylfaenol mewn Python
 • darllen ac Ysgrifennu fformatau data cyffredin
 • dadansoddi data gan ddefnyddio llyfrgelloedd priodol.

Cynnwys y maes llafur

 • rhaglennu sylfaenol mewn Python: Mathau sylfaenol o ddata, strwythurau rheoli rhaglennu, a nodweddion iaith sylfaenol
 • echdynnu a mewnforio data; dadansoddi gan ddefnyddio llyfrgelloedd cyffredin (e.e. Pandas, Numpy/Scipy)
 • prosesu iaith naturiol gan ddefnyddio llyfrgelloedd cyffredin (e.e. NLTK, SpaCY)
 • adfer data o ffynonellau ar-lein (crafu'r we, APIs)
 • rhaglenni gwyddorau data
 • materion cyfreithiol mewn perthynas â Gwyddorau Data (GDPR)
 • materion Cymdeithasol a Moesegol mewn perthynas â gwyddorau data.

Cyflwyniad

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Cewch eich arwain trwy weithgareddau dysgu sy’n briodol i’ch modiwl, a all gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod CMT315)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn. Yn nodweddiadol, boreau Mawrth a phrynhawn dydd Llun, yn dechrau ddiwedd Ionawr*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24)

Asesu

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

Bydd hwn yn fodiwl ymarferol, a fydd yn ystyried rhaglennu data strwythuredig a data heb strwythur yn ogystal â dadansoddiad ystadegol o'r data hwn. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddadansoddi data rhifol a thestunol gan ddefnyddio amrywiaeth o ieithoedd rhaglennu cyfrifiadurol.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • defnyddio côd i echdynnu, storio a dadansoddi data testunol a rhifol
 • cyflawni gwaith dadansoddi data a chynnal profion ystadegol gan ddefnyddio cod
 • dadansoddi a thrafod dulliau casglu, monitro a storio data yn feirniadol
 • dadansoddi a delweddu data testunol a rhifol o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys ffynonellau ar-lein.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

 • dadansoddi data gan ddefnyddio llyfrgelloedd priodol.

Cyflwyniad

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Cewch eich arwain trwy weithgareddau dysgu sy’n briodol i’ch modiwl, a all gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod SIT760)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn. Yn nodweddiadol, prynhawniau dydd Mawrth yn ystod semester y gwanwyn, gan ddechrau yn gynnar ym mis Mawrth*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24)

Asesu

Asesir y modiwl byr hwn drwy un arholiad sy’n para dwy awr, lle bydd myfyrwyr yn ateb dau gwestiwn arholiad.

Disgrifiad amlinellol

Mae’r modiwl hwn yn rhoi trosolwg o faterion a syniadau ynghylch cwmpas a threfn Ystadegau Swyddogol, yn ogystal â’r prosesau a’r cynhyrchion o dan sylw.

Mae’r modiwl yn rhoi sylfaen gyffredinol ar gyfer yr astudiaeth fanylach o’r elfennau hyn ac mae’n nodi cysylltiadau â disgyblaethau perthnasol eraill.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, dylech allu gwneud y canlynol:

 • gwerthuso System Ystadegol a Chod Ymarfer y DU yn feirniadol
 • dangos dealltwriaeth glir o reoli ansawdd, lledaenu gwybodaeth a materion moesegol sy'n berthnasol i'r gwaith o gynhyrchu a rheoli ystadegau swyddogol.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

Cewch drosolwg cyffredinol o’r materion sylfaenol sydd wrth wraidd y gwaith o drefnu ystadegau swyddogol, a byddwch yn gallu defnyddio’r wybodaeth hon wrth drafod manteision cymharol dulliau amgen.

Pynciau gorfodol

 • gwerth a dibynadwyedd
 • trosolwg o bwysigrwydd ystadegau, polisïau a dibenion gweinyddol
 • hanes datblygiad ystadegau swyddogol yn DU
 • deddfwriaeth ystadegol
 • ansawdd
 • moeseg
 • lledaenu gwybodaeth.

Cyflwyniad

Cyflwynir y modiwl drwy gymysgedd o sesiynau grŵp mawr a grwpiau bach, yn ogystal â gweithgareddau a deunyddiau addysgu a dysgu ar-lein.

Modiwlau dewisol

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod CMT220)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn. Fel arfer, boreau Mercher, yn dechrau ddiwedd Ionawr*.

Cost

£1,220 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24)

Asesu

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

Systemau cronfa ddata yw'r systemau meddalwedd a ddefnyddir fwyaf eang mewn masnach a diwydiant. Defnyddir systemau rheoli cronfa data i storio a rheoli adnoddau gwybodaeth integredig cymhleth sefydliadau. Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r materion damcaniaethol ac ymarferol sy'n ymwneud â dylunio a defnyddio'r systemau hyn. Yn ogystal â darparu sylfaen gadarn mewn systemau cronfa ddata ail genhedlaeth draddodiadol, mae'n archwilio cynrychiolaeth a rheolaeth adnoddau gwybodaeth gymhleth gyda thechnoleg cronfa ddata NoSQL.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • dylunio cronfa ddata berthynol, h.y. mapio modelau cysyniadol i gynrychioliadau effeithlon mewn cynlluniau cronfa ddata
 • rheoli systemau cronfa ddata berthynol
 • defnyddio SQL i ddiffinio ac ymholi cronfa ddata berthynol
 • trafod a gwerthuso egwyddorion cyfanrwydd data, diogelwch a rheoli mynediad cydamserol
 • modelu a rheoli gwybodaeth gan ddefnyddio ieithoedd arwyddnodi
 • disgrifio a gwerthuso'r egwyddorion y tu ôl i fathau eraill o systemau rheoli cronfa ddata, er enghraifft NoSQL.

Sgiliau y byddwch chi'n eu hymarfer a'u datblygu

 • deall rôl gwybodaeth wrth wneud penderfyniadau
 • dylunio cronfeydd data perthynol (gan gynnwys dylunio cysyniadol, dylunio rhesymegol, dylunio ffisegol)
 • gwerthuso materion sy'n ymwneud â chymwysiadau cronfa ddata, gan gynnwys diogelwch a chyfanrwydd data
 • modelu gwybodaeth gan ddefnyddio ieithoedd arwyddnodi (XML a JSON)
 • ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau rhwng cronfeydd data perthynol a chronfeydd data NoSQL
 • cynnwys y maes llafur
 • cyflwyniad i gronfeydd data
 • data a gwybodaeth
 • systemau cronfa ddata
 • model data perthynol
 • iaith Ymholiadau Strwythuredig (SQL)
 • algebra perthynol
 • dylunio cronfeydd data
 • dylunio cronfa ddata gysyniadol (diagramau ER)
 • dylunio cronfa ddata mewn modd rhesymegol (ER i SQL)
 • dylunio cronfa ddata ffisegol (mynegeion)
 • diogelwch, trafodion a chydamseredd
 • diogelwch a chyfanrwydd
 • trafodion ac adferiad
 • rheoli cydamseredd
 • ieithoedd arwyddnodi a chronfeydd data NoSQL
 • XML, XPath a XQuery
 • JSON
 • NoSQL.

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod CMT218)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn. Fel arfer, boreau Mawrth, yn dechrau ddiwedd Ionawr*.

Cost

£1,220 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24)

Asesiad

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth i chi o'r prosesau a'r offer sy'n ofynnol i greu dulliau delweddu rhyngweithiol ac esboniadau o ddata. Bydd y modiwl yn caniatáu i chi werthfawrogi'n feirniadol dulliau delweddu cywir, a nodi dehongliadau unochrog. Bydd yn cwmpasu'r sgiliau ymarferol sy'n ofynnol i greu dulliau delweddu gan ddefnyddio offer fel Python a JavaScript, tra hefyd yn archwilio'r theori dylunio sy'n ofynnol.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • disgrifio a thrafod y theori y tu ôl i ddylunio delweddu
 • dadansoddi dulliau delweddu data yn feirniadol
 • archwilio data i ddod o hyd i'r ffordd orau y gellir ei gynrychioli'n weledol
 • creu dulliau delweddu data statig, rhyngweithiol wedi’u hanimeiddio
 • myfyrio'n feirniadol a thrafod rhinweddau a diffygion eu gwaith delweddu eu hunain.

Sgiliau y byddwch chi'n eu hymarfer a'u datblygu

 • defnyddio offer priodol ar gyfer dadansoddi a delweddu data
 • gwneud dadansoddiad beirniadol o ddulliau delweddu
 • JavaScript a Python ar gyfer cyrchu data, trin, dadansoddi ystadegol a dulliau delweddu.

Cynnwys y maes llafur

 • Theori Amgodio
 • theori dulliau delweddu
 • hanes dulliau delweddu
 • tueddiadau cyfredol mewn dulliau delweddu
 • defnyddio offer meddalwedd priodol a llyfrgelloedd ar gyfer dadansoddi a delweddu data
 • Python: Pandas, Scipy, Numpy, Matplotlib, Seaborn, Altair, Bokeh
 • JavaScript: D3, Plotly, Highcharts
 • adalw a storio data (JSON, csv) gan ddefnyddio JavaScript a Python
 • datblygiad dulliau delweddu.

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol.. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT007)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn. Fel arfer, boreau Gwener, yn dechrau yn gynnar ym mis Mawrth*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Arholiad ysgrifenedig 100%.

Disgrifiad amlinellol

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno'r myfyriwr i'r ffyrdd y mae Ystadegau ac Ymchwil Weithredol yn cael eu defnyddio o fewn y Llywodraeth. Bydd yn cael ei addysgu'n bennaf gan staff o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) a Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC), ac felly bydd yn rhoi mewnwelediad hynod ddiddorol i rolau Ystadegwyr ac Ymchwilwyr Gweithredol yn y sefydliadau hyn.

Mae'r Llywodraeth yn gyflogwr mawr o raddedigion mewn Ystadegau/Ymchwil Weithredol, ac felly mae'r modiwl hwn yn darparu hyfforddiant rhagorol i fyfyrwyr sy'n ystyried gyrfa yn y Llywodraeth neu i'r rhai sy'n ymddiddori mewn pa fathau o ddulliau y mae SYG a LlCC yn eu defnyddio i'w cynorthwyo i gynhyrchu dadansoddiadau ac adroddiadau pwysig.

Gwybodaeth hanfodol

Sy'n cyfateb i fodiwl israddedig blwyddyn gyntaf ar ystadegau a/neu debygolrwydd.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • gwerthfawrogi'r ffyrdd y mae Ystadegau ac Ymchwil Weithredol yn cael eu defnyddio o fewn y Llywodraeth
 • deall y dulliau a ddefnyddir wrth gynnal arolygon a defnyddio setiau data mawr
 • gwerthfawrogi natur dangosyddion ystadegol allweddol a gynhyrchir gan y Llywodraeth ynghyd â’r amryw adroddiadau.

Sgiliau y byddwch chi'n eu hymarfer a'u datblygu

 • dadansoddeg data: casglu, rheoli a glanhau data
 • rhesymu mathemategol: adeiladu dangosyddion ystadegol effeithiol.

Cynnwys y maes llafur

Sesiwn 1 - Sesiwn Ragarweiniol

Bydd y sesiwn gyntaf hon yn rhoi trosolwg o ystadegau'r llywodraeth i’r cyfranogwyr.  Mae'n ymdrin â'u pwrpas a'u defnyddiau allweddol, rhai cyfresi ystadegol allweddol mawr a'r cyfuniad o ddata gweinyddol ac arolwg a ddefnyddir. Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â strwythur a llywodraethiant y GSS, gan gynnwys deddfwriaeth a Chôd Ymarfer.

Sesiwn 2 - Dylunio Holiadur

Sesiwn ragarweiniol yw hon ar ddylunio holiadur.  Y nod yw helpu cyfranogwyr i ddatblygu dealltwriaeth o sut mae arolygon yn cael eu cynllunio a pham mae dyluniad yn bwysig i broses yr arolwg.  Bydd y sesiwn yn ymdrin ag egwyddorion dylunio cyffredinol ar gyfer cwestiynau, categorïau ymateb, cyfarwyddiadau, arweiniad a dyluniad cyffredinol yr holiadur.  Ymdrinnir hefyd â phwysigrwydd a dulliau profi cwestiynau/holiaduron.

Sesiwn 3 - Golygu a phriodoli (imputation)

Yn gyffredinol mae ystadegau swyddogol y DU yn deillio o ddata arolwg, yn aml yn seiliedig ar samplau mawr o bobl neu fusnesau. Yn ymarferol, mae'n amhosibl casglu data arolwg sy'n gyflawn a heb gamgymeriad. Nod y broses olygu yw nodi a chywiro gwallau yn y data. Nod technegau golygu modern yw gwneud y gorau o'r broses hon trwy olygu mor effeithlon â phosibl wrth gynnal cywirdeb yr ystadegau sy'n deillio o hynny. Mae priodoli yn delio â phroblem ymatebion anghyflawn ac ar goll trwy amcangyfrif eu gwerthoedd disgwyliedig. Os caiff ei gymhwyso'n iawn, mae priodoli yn lleihau'r bygythiad o ragfarn heb ymateb. Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r prif ddulliau o olygu a phriodoli a ddefnyddir mewn ystadegau swyddogol gydag enghreifftiau sy'n ymwneud â Chyfrifiad y boblogaeth ac ystadegau economaidd a chymdeithasol allweddol.

Sesiwn 4 - Rhifau Mynegai

Mae rhifau mynegai yn ffordd gyffredin iawn o gyflwyno ystadegau.  Enghreifftiau proffil uchel iawn yw GDP a'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr.  Yn sail i fynegeion pwysig o'r fath mae rhai cysyniadau a heriau diddorol, a bydd y sesiwn hon yn ymdrin â'r modd yr ymdrinnir â'r rhain mewn theori ac yn ymarferol.

Sesiwn 5 - Paru data

Mae dyfodiad cyfrifiaduron pwerus wedi arwain at ddatblygiadau mawr wrth brosesu a dadansoddi gwybodaeth, ac mae llawer o sefydliadau bellach yn cynnal nifer fawr o setiau data mewn cronfeydd data helaeth neu warysau data. Mewn sectorau fel cyllid a gofal iechyd, cynhyrchir llu o ddata fel sgil-gynhyrchion gweithgareddau a phrosesau o ddydd i ddydd, ond gall llawer o'r wybodaeth hon fod yn anodd ei harneisio mewn ffordd ystyrlon.

Mae paru data yn dechneg sy'n hwyluso cysylltu gwybodaeth o wahanol ffynonellau data, gan ei gwneud hi'n bosibl creu setiau data rhithwir newydd cyfoethog sy'n cynnwys meysydd data a gymerwyd o nifer o setiau data presennol; setiau data a fyddai wedi cael eu dadansoddi ar wahân o’r blaen. Mantra paru data yw bod “y cyfan yn well na chyfanswm y rhannau”, a thrwy ddod â setiau data a oedd gynt yn wahanol ynghyd, rydym yn gallu ychwanegu gwerth, er enghraifft yn y gallu i astudio perthnasoedd anhysbys hyd yn hyn rhwng setiau o newidynnau.

Cyflwyno

Cewch eich arwain trwy weithgareddau dysgu sy’n briodol i’ch modiwl, a all gynnwys:

 • dosbarthiadau wyneb yn wyneb wythnosol (e.e. labordai, darlithoedd, dosbarthiadau ymarfer corff)
 • adnoddau electronig i gefnogi'r dysgu (e.e. fideos, taflenni ymarfer corff, nodiadau darlith, cwisiau).

Disgwylir i chi hefyd wneud o leiaf 50 awr o astudio hunan-dywysedig trwy gydol y modiwl, gan gynnwys paratoi asesiadau ffurfiannol.

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod MAT022)

Dyddiadau

Semester yr Hydref. Yn nodweddiadol, boreau dydd Mawrth ynghyd â sesiwn labordy naill ai ar brynhawn dydd Mawrth neu brynhawn Gwener, gan ddechrau yn gynnar ym mis Hydref*.

Cost

£1,220 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Arholiad ysgrifenedig 100%.

Disgrifiad amlinellol

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno ystod o syniadau ystadegol sylfaenol. Nod eang y modiwl yw darparu:

 • dealltwriaeth o'r syniadau mathemategol sy'n sail i rai dulliau ystadegol sylfaenol
 • hyfedredd wrth wneud dadansoddiad data ymarferol gan ddefnyddio meddalwedd ystadegol
 • y gallu i gyfleu canlyniadau dadansoddi data trwy adroddiad ysgrifenedig.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • llunio problemau sy'n cynnwys ansicrwydd o fewn fframwaith theori tebygolrwydd
 • deall yr amodau ar gyfer defnyddio amrywiol ddulliau ystadegol
 • crynhowch set ddata gan ddefnyddio ystadegau disgrifiadol
 • cyfrifo cyfyngau hyder a pherfformio profion damcaniaeth
 • nodi ffynonellau amrywiad mewn data
 • gosod modelau llinellol ar ddata a gwerthuso cywirdeb y modelau hyn
 • dewis newidynnau a lleihau dimensiynau
 • ysgrifennu adroddiadau technegol i gyfleu canlyniadau gweithdrefnau dadansoddi data.
 • dulliau amharametrig.

Sgiliau y byddwch chi'n eu hymarfer a'u datblygu

 • rhesymu mathemategol
 • dadansoddi data ymarferol
 • defnyddio pecynnau cyfrifiadurol ystadegol
 • sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig.

Cynnwys y maes llafur

 • tebygolrwydd elfennol
 • ystadegau disgrifiadol
 • amcangyfrif
 • profi rhagdybiaethau
 • data categori
 • cyfatebiaeth
 • dadansoddiad o amrywiant
 • atchweliad
 • dadansoddiad o'r prif gydrannau.

Cyflwyno

Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • dosbarthiadau wyneb yn wyneb wythnosol (e.e. labordai, darlithoedd, dosbarthiadau ymarfer corff)
 • adnoddau electronig i gefnogi'r dysgu (e.e. fideos, taflenni ymarfer corff, nodiadau darlith, cwisiau).

Disgwylir i chi hefyd wneud o leiaf 50 awr o astudio hunan-dywysedig trwy gydol y modiwl, gan gynnwys paratoi asesiadau ffurfiannol.

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT005)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn. Fel arfer, bore dydd Iau, yn dechrau ddiwedd Ionawr*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

100% gwaith cwrs.

Disgrifiad amlinellol

Defnyddir dulliau rhagfynegi mewn ystod o ddiwydiannau ac maent yn offer pwysig i Ystadegwyr ac Ymchwilwyr Gweithredol. Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i fodelau cyfres amser a dulliau rhagweld cysylltiedig.  Bydd yn dangos sut y gellir gweithredu modelau a dulliau o'r fath i ddadansoddi data cyfres amser, ac i werthfawrogi'r gwahanol feysydd o gymwysiadau.  Bydd gweithdai cyfrifiadurol yn eich galluogi i adeiladu ac arbrofi gydag offer rhagweld ymarferol gan ddefnyddio data o amrywiaeth o gymwysiadau.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • gosod modelau ar gyfer data o amrywiaeth fawr o ffynonellau
 • gwerthfawrogi a defnyddio dulliau modern o ddehongli ystadegol
 • rhagfynegi gan ddefnyddio ystod o ddulliau, gan gynnwys dulliau llyfnhau esbonyddol a modelau ARMA ac ARIMA.

Cynnwys y maes llafur

 • modelau cyfres amser: dadelfennu, dadansoddi a dileu tueddiadau a natur dymhorol
 • dulliau llyfnhau esbonyddol: dulliau esbonyddol sengl, Holt a Holt-Winters
 • modelau ymatchwelaidd, cyfartalog symudol ac ARMA
 • cyfres ansafonol - modelau ARIMA.  Rhagfynegi gan ddefnyddio modelau ARIMA.

Cyflwyno

Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • dosbarthiadau wyneb yn wyneb wythnosol (e.e. labordai, darlithoedd, dosbarthiadau ymarfer corff)
 • adnoddau electronig i gefnogi'r dysgu (e.e. fideos, taflenni ymarfer corff, nodiadau darlith, cwisiau).

Disgwylir i chi hefyd wneud o leiaf 50 awr o astudio hunan-dywysedig trwy gydol y modiwl, gan gynnwys paratoi asesiadau ffurfiannol.

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod CMT307)

Dyddiadau

Semestrau’r hydref a’r gwanwyn. Mae'r modiwl hwn yn digwydd dros y ddau semester. Yn nodweddiadol, boreau Mercher a phrynhawn dydd Iau, yn dechrau yn gynnar ym mis Hydref*.

Cost

£1,220 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

Mae dysgu peirianyddol yn ymwneud ag astudio dulliau ar gyfer datblygu rhaglenni cyfrifiadurol sy'n gallu dysgu o enghreifftiau neu brofiad blaenorol. Mae dysgu peirianyddol wrth wraidd llawer o'r llwyddiannau diweddar ym maes deallusrwydd artiffisial – mae wedi cael ei ddefnyddio i ddatblygu ceir sy’n gyrru eu hunain, cynorthwywyr digidol a pheiriannau chwilio, i enwi ond ychydig o bethau.

Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad cyffredinol i ddysgu peirianyddol. Bydd yn rhoi sylw i ddulliau traddodiadol, fel coed penderfynu a pheiriannau fectorau cymorth, a thechnegau mwy diweddar sy’n seiliedig ar rwydwaith niwral.

Canolbwyntir yn bennaf ar agweddau ar ddysgu peirianyddol sy’n rhoi sylw mawr i’w ddefnydd, fel sut i ddefnyddio technegau dysgu peirianyddol allweddol, sut i ddewis pa dechneg i'w defnyddio mewn sefyllfa benodol, sut i rag-brosesu data a sut i werthuso perfformiad system dysgu peirianyddol.

Yn ogystal â'r pynciau technegol hyn, bydd y modiwl hefyd yn rhoi sylw i rai ystyriaethau moesegol pwysig, gan gynnwys sut y gall y dewis o ddata hyfforddi arwain at ragfarnau dieisiau wrth ddefnyddio dysgu peirianyddol yn y byd go iawn.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • defnyddio a gwerthuso dulliau dysgu peirianyddol i ddatrys problem benodol
 • esbonio'r egwyddorion sylfaenol sy'n sail i ddulliau dysgu peirianyddol cyffredin
 • dewis dull dysgu peirianyddol a strategaeth rhag-brosesu data sy’n briodol i sefyllfa benodol
 • ystyried pa mor bwysig yw cynrychiolaeth data i sicrhau llwyddiant dulliau dysgu peirianyddol
 • gwerthuso'n feirniadol y goblygiadau moesegol a'r risgiau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â defnyddio dulliau dysgu peirianyddol
 • esbonio natur, cryfderau a chyfyngiadau techneg dysgu peirianyddol sy’n cael ei defnyddio.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

 • defnyddio offer dysgu peirianyddol a manteisio ar lyfrgelloedd presennol lle bo’n briodol
 • asesu potensial a chyfyngiadau technoleg dysgu peirianyddol
 • rhannu gwybodaeth am brosiect dysgu peirianyddol mewn ffordd effeithiol (e.e. adroddiad neu gyflwyniad).

Ystyried pa offer sy'n briodol i ba gyd-destun a beth yw'r goblygiadau moesegol, cymdeithasol neu economaidd posibl.

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, dnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • Sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • Sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod CMT202)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn. Fel arfer, boreau Llun, yn dechrau ddiwedd Ionawr*.

Cost

£1,220 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno i ddulliau llwyddiannus o gynllunio a defnyddio systemau gwasgaredig a’r problemau sy’n codi. Yn y modiwl hwn, trafodir astudiaethau achos manwl o systemau a ddefnyddir yn helaeth.

Mae'r cwrs yn trin a thrafod: y broses o drefnu systemau gwasgaredig, gan ganolbwyntio ar y gwahanol ddulliau o saernïo systemau o’r fath; technolegau craidd ar gyfer defnyddio systemau gwasgaredig; modelau a seilwaith amrywiol i gefnogi cyfrifiadura Cwmwl, fel rhithio; a themâu sy'n dod i'r amlwg wrth ddefnyddio systemau gwasgaredig, fel goddefiant namau a hunanreolaeth awtonomig wedi’i gyrru gan bolisi.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • dangos a defnyddio gwybodaeth am y dulliau diweddaraf o saernïo systemau gwasgaredig
 • gwerthuso'n feirniadol y problemau sy’n codi wrth ddosbarthu cymhwysiad ar draws rhwydwaith
 • defnyddio gwahanol fathau o ganolwedd a sylweddoli’r gwahaniaeth rhyngddynt
 • dangos a defnyddio gwybodaeth am arferion diogelwch cyffredin yn rhan o systemau gwasgaredig
 • defnyddio amgylcheddau cyfrifiadura Cwmwl.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

 • saernïo systemau gwasgaredig drwy ddefnyddio canolwedd lle bo'n briodol
 • cymharu gwahanol fathau o saernïaeth a'u hasesu drwy ddefnyddio metrigau priodol
 • cynllunio a defnyddio gwasanaethau mewn amgylchedd gwasgaredig
 • nodi sut i ddefnyddio cymwysiadau cyfrifiadura Cwmwl
 • dylunio amlapiau a gwasanaethau sy'n goresgyn heterogenedd ac yn cefnogi gallu adnoddau gwybodaeth annibynnol i ryngweithredu.

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, dnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT514)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn. Fel arfer, bore dydd Iau, yn dechrau yn gynnar ym mis Mawrth*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Mae asesiad y modiwl yn cynnwys prawf dosbarth a gwaith cwrs grŵp.

Disgrifiad amlinellol

Mae'r modiwl hwn yn dysgu sut i ddefnyddio'r pecynnau ystadegol poblogaidd R a Shiny i drin, dadansoddi a chyflwyno data cymhleth yn effeithlon.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylech allu defnyddio R a Shiny i wneud y canlynol:

 • mrin setiau data mawr yn effeithlon
 • cynnal dadansoddiad ystadegol amrywiol o setiau data mawr
 • cyflwyno data yn effeithiol ac yn ddeniadol.

Cynnwys y maes llafur

 • strwythurau data, mewnforio ac allforio data
 • ymwneud â data: cyfuno a rhannu data
 • ystadegau disgrifiadol a delweddu data
 • tablau
 • lm a glm (disgrifiad model R ar gyfer modelau llinol, atchweliad logistaidd a modelau cyfrif)
 • rhaglennu yn R: gwrthrychau, rheoli llif, swyddogaethau, cwmpas, fectoreiddio, tannau
 • ggplot2 a tidyverse
 • Shiny.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

Bydd y cwrs yn addysgu technegau a fydd yn galluogi myfyrwyr i drin, dadansoddi a chyflwyno data’n effeithlon.

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r pecynnau ffynhonnell agored R a Shiny. Byddwch yn datblygu eich gallu i weithio mewn tîm trwy'r gwaith cwrs grŵp.

Cyflwyno

Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • dosbarthiadau wyneb yn wyneb wythnosol (e.e. labordai, darlithoedd, dosbarthiadau ymarfer corff)
 • adnoddau electronig i gefnogi'r dysgu (e.e. fideos, taflenni ymarfer corff, nodiadau darlith, cwisiau).

Disgwylir i chi hefyd wneud o leiaf 50 awr o astudio hunan-dywys trwy gydol y modiwl, gan gynnwys paratoi asesiadau ffurfiannol.

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT009)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn. Fel arfer, boreau Gwener, yn dechrau ddiwedd Ionawr*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Arholiad ysgrifenedig (100%).

Disgrifiad amlinellol

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i’r cysyniad o fodelu gofal iechyd ac yn ystyried modelau ar gyfer:

 • cynllunio a Rheoli Adnoddau Gofal Iechyd
 • epidemioleg a Thrin Clefydau’n Effeithiol.

Gallai enghreifftiau o fodelau gynnwys y rhai ar gyfer atal, canfod a thrin afiechyd yn gynnar, megis canser, HIV/AIDS a diabetes.  Byddai modelau adnoddau yn cynnwys y rhai ar gyfer cynllunio a rheoli gwelyau ysbyty, theatrau llawdriniaethau, ambiwlansys, a darparu adnoddau mewn clinigau cleifion allanol ac unedau gofal critigol.

Trafodir modelau hafaliad gwahaniaethol, modelau Markov, coed penderfynu a thechnegau efelychu a chyflwynir astudiaethau achos ar bynciau amrywiol. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i bwysigrwydd economeg iechyd ar y cyd â modelau YG, er enghraifft wrth ddarparu modelau cost-ddefnydd a chost-effeithiolrwydd ar gyfer gwerthuso polisi iechyd.

Rhoddir amlinelliad hanesyddol o ddefnydd, materion ymarferol a chyfyngiadau modelau penderfynedig a stocastig.  Bydd modelau hafaliad differol, prosesau Markov a lled-Markov a thechnegau efelychu’n cael eu trafod, gan gynnwys astudiaethau achos ar bynciau amrywiol. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu cyflwyno i bwysigrwydd economeg iechyd ar y cyd â modelau ymchwil gweithrediadol – er enghraifft, o ran cynnig modelau cost-ddefnyddioldeb a chost-effeithiolrwydd i werthuso polisi iechyd.

Bydd sesiynau labordy cyfrifiadurol yn eich galluogi i ddatblygu a rhedeg gofal iechyd Markov a modelau efelychu eich hun.

Nod y modiwl yw eich annog i ystyried beth sy'n gwneud model mathemategol gadarn, o reidrwydd yn fanwl ac ymarferol i'w ddefnyddio gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol, a sut y gall offer o'r fath helpu i ddylanwadu ar bolisi iechyd.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, dylech allu wneud y canlynol:

 • deillio modelau dadansoddol o brosesau gofal iechydassess the role of health economics and its application in healthcare models
 • asesu rôl economeg iechyd a'i chymhwysiad mewn modelau gofal iechyd
 • llunio ac addasu modelau cyfrifiannol ar gyfer systemau gofal iechyd a datblygiad clefydau
 • gwerthuso a beirniadu astudiaethau achos a llenyddiaeth modelu gofal iechyd
 • datblygu ymwybyddiaeth o'r gwahanol gymwysiadau yn y maes hwn
 • gwerthuso nodweddion modelau mathemategol gadarn, manwl ac ymarferol o reidrwydd i'w defnyddio gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

 • YG a dadansoddeg: tarddiad modelau dadansoddol ac efelychu systemau stocastig
 • rhesymu mathemategol: deall y theori a'r rhagdybiaethau sy'n sail i fodelau mathemategol
 • defnyddio pecynnau cyfrifiadurol efelychiad, optimeiddio ac ystadegol.

Cyflwyno

Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • dosbarthiadau wyneb yn wyneb wythnosol (e.e. labordai, darlithoedd, dosbarthiadau ymarfer corff)
 • adnoddau electronig i gefnogi'r dysgu (e.e. fideos, taflenni ymarfer corff, nodiadau darlith, cwisiau).

Disgwylir i chi hefyd wneud o leiaf 50 awr o astudio hunan-dywys trwy gydol y modiwl, gan gynnwys paratoi asesiadau ffurfiannol.

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod MAT021)

Dyddiadau

Semester yr Hydref. Yn nodweddiadol, boreau Gwener a boreau Llun, gan ddechrau yn gynnar ym mis Hydref*.

Cost

£1,220 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Aseiniad efelychu (gwaith grŵp) 30%

Arholiad ysgrifenedig 70%.

Disgrifiad amlinellol

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i ystod o dechnegau Ymchwil Gweithredol (YG) sylfaenol, yn stocastig a phenderfynol eu natur. Byddwch hefyd yn ennill profiad o ddefnyddio pecynnau meddalwedd masnachol i gefnogi dysgu a chysylltu dealltwriaeth ddamcaniaethol â datrys problemau ymarferol.

Bydd y modiwl yn cyflwyno cysyniadau a chymwysiadau efelychu. Bydd y gydran hon yn cynnwys Monte Carlo, Discrete Event, System Dynamics, ac Agent Based Simulation. Bydd gweithdai cyfrifiadurol yn eich cyflwyno i ystod o feddalwedd efelychu sy'n cwmpasu'r gwahanol ddulliau a ddysgir yn y darlithoedd.

Yna mae'r modiwl yn canolbwyntio ar raglennu llinol a chyfanrif, rhaglennu deinamig, amserlennu, a hewristeg. Yn dilyn esboniad a darluniau o'r dull simplex safonol, cyflwynir rhai o'i amrywiadau ac eglurir cysyniadau deuoliaeth.  Bydd dulliau cangen a rhwymedig ar gyfer datrys problemau rhaglennu cyfanrif yn cael eu datblygu.  Er mwyn mynd i'r afael â phroblemau dilyniannol, bydd rhaglennu deinamig yn cael ei chyflwyno.  Bydd problemau amserlennu yn cael eu trafod, a byddwch yn cael eich cyflwyno i nifer o algorithmau ar gyfer datblygu amserlenni effeithlon.  Ar gyfer problemau cymhleth, gellir defnyddio dulliau hewristig, a bydd egwyddorion dylunio hewristeg a dulliau chwilio lleol yn cael eu hesbonio.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, dylech allu wneud y canlynol:

 • gwybod pryd mae'n briodol defnyddio amrywiaeth o dechnegau ymchwil weithrediadol sylfaenol ar sail dealltwriaeth o'u seiliau damcaniaethol
 • datblygu modelau penderfynedig a stocastig o sefyllfaoedd go iawn drwy ddefnyddio efelychu, rhaglennu mathemategol a thechnegau optimeiddio eraill
 • defnyddio algorithmau optimeiddio i ddatrys problemau ymarferol
 • cyflwyno modelau ymchwil weithrediadol ac algorithmau drwy ddefnyddio gwahanol becynnau cyfrifiadurol masnachol
 • cyflwyno canfyddiadau ac argymhellion yn gryno.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

 • ymchwil weithrediadol a dadansoddeg: efelychu systemau stocastig; creu a datrys problemau optimeiddio
 • rhesymu mathemategol: deall y ddamcaniaeth a'r rhagdybiaethau sy'n sail i algorithmau optimeiddio
 • defnyddio pecynnau cyfrifiadurol optimeiddio ac efelychu
 • cyfathrebu’n ysgrifenedig.

Cyflwyno

Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • dosbarthiadau wyneb yn wyneb wythnosol (e.e. labordai, darlithoedd, dosbarthiadau ymarfer corff)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm).

Disgwylir i chi hefyd wneud o leiaf 50 awr o astudio hunan-dywys trwy gydol y modiwl, gan gynnwys paratoi asesiadau ffurfiannol.

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod CMT116)

Dyddiadau

Semester yr hydref. Fel arfer, boreau Mawrth, yn dechrau yn gynnar ym mis Hydref*.

Cost

£1,220 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Cyfuniad o asesiadau portffolio a fydd yn cynnwys gwaith grŵp, gwaith unigol ac asesu parhaus.

Disgrifiad amlinellol

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth systematig i chi o reoli seiberddiogelwch, ac o asesu a rheoli risg, a'r sgiliau i ddadansoddi a gwerthuso arferion presennol yn feirniadol.

Mae’r modiwl yn ymdrin â chysyniadau, egwyddorion, technolegau ac arferion seiberddiogelwch allweddol. Mae'r modiwl yn cyflwyno profiad ymarferol o gynnal asesiad risg ar gyfer system wybodaeth, modelu bygythiadau, datblygu polisïau diogelwch o wahanol fathau a strategaethau ar gyfer sefydliad.

Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i ymarfer sgiliau cyfathrebu cysyniadau ac anghenion diogelwch i ystod eang o gynulleidfaoedd; cymhwyso fframweithiau diogelwch cyffredin ac arferion gorau, yn ogystal â gwerthuso eu heffeithiolrwydd; ymchwilio a dadansoddi digwyddiadau seiberddiogelwch diweddar, bygythiadau a gwendidau.

Mae'r modiwl yn eich hysbysu am yr amgylchedd cyfreithiol a rheoleiddiol sy'n ymwneud â datblygu a defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) a systemau gwybodaeth, yn ogystal ag am foeseg a chyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol seiberddiogelwch.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, dylech allu wneud y canlynol:

 • pennu, sefydlu a chynnal rheoliadau diogelwch gwybodaeth priodol ar gyfer sefydliad
 • nodi, dadansoddi, gwerthuso a rheoli risgiau sy'n gysylltiedig â gwahanol gydrannau system wybodaeth (h.y. data, pobl, prosesau, caledwedd, meddalwedd a rhwydwaith) gan roi cyfrif am y dirwedd bygythiad presennol
 • nodi a chyfleu’n effeithiol wahanol fathau o fygythiadau i systemau gwybodaeth, a pha mor agored i niwed ydynt, i amrywiaeth o gynulleidfaoedd (e.e. uwch reolwyr, defnyddwyr terfynol, arbenigwyr annhechnegol a thechnegol)
 • dadansoddi'n feirniadol ystod eang o wrthfesurau diogelwch, dewis a chyfiawnhau gwrthfesurau diogelwch priodol i liniaru risgiau trwy gyfrifo elw ar fuddsoddiad diogelwch ac effaith economaidd digwyddiad sy'n ymwneud â diogelwch ar fusnes
 • gwerthuso a chymhwyso methodolegau asesu risg poblogaidd a fframweithiau rheoli diogelwch gwybodaeth yn effeithiol i astudiaethau achos
 • diffinio a gweithredu polisïau a phrosesau diogelwch effeithiol o fewn sefydliad, llunio a chynnal dadl; llunio barn a chynnig atebion.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

 • cymhwyso fframweithiau diogelwch cyffredin i astudiaethau achos
 • amcangyfrif effaith digwyddiadau diogelwch ar fusnes
 • dadansoddiad o strategaeth a pholisi diogelwch y sefydliad
 • datblygu polisi diogelwch
 • cyfrifo elw ar fuddsoddiadau diogelwch
 • cyfathrebu risgiau diogelwch
 • sefydlu'r cyd-destun ar gyfer asesu risg
 • adnabod risg, amcangyfrif, gwerthuso
 • dewis o reolaeth(au) diogelwch priodol
 • monitro ac adolygu risg
 • dadansoddiad beirniadol o'r sylfaen dystiolaeth sydd ar gael i weithiwr diogelwch proffesiynol
 • gwerthuso effeithiolrwydd gwrthfesurau diogelwch
 • ymchwilio i amrywiaeth o fygythiadau a gwendidau seiberddiogelwch
 • asesu'n feirniadol heriau diogelwch gwybodaeth a rheoli risg
 • cyflwyno dadleuon sy'n dangos dealltwriaeth o'r pwnc
 • proffesiynoldeb yn y gweithle
 • sgiliau trosglwyddadwy (gwrando, cyfathrebu, rheoli amser, ymchwil, adolygu a dadansoddi llenyddiaeth, gwaith grŵp, meddwl a dysgu myfyriol, ysgrifennu adroddiadau, meddwl yn feirniadol, rhethreg a dadlau).

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Cewch eich arwain trwy weithgareddau dysgu sy’n briodol i’ch modiwl, a all gynnwys:

 • adnoddau ar-lein yr ydych yn gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (e.e. fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr eraill a staff (e.e. trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau byw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (e.e. dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod CMT206)

Dyddiadau

Semester y gwanwyn. Fel arfer, amser cinio dydd Mawrth, yn dechrau ddiwedd Ionawr*.

Cost

£1,220 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

Wrth i'r byd digidol dyfu a thyfu, mae cyfryngau digidol amlfodd yn cael eu defnyddio fwyfwy ar draws llwyfannau a dyfeisiau lluosog, er enghraifft ffonau symudol, tabledi, ac arddangosfeydd realiti cymysg wedi'u gosod.

Mae rhyngweithiad modern rhwng defnyddwyr a systemau gwybodaeth yn amlfodd ei natur, gan ymgorffori ystumiau, llais, a mathau eraill o ryngwyneb defnyddiwr. Nod y modiwl hwn yw datblygu eich dealltwriaeth dechnegol, gymdeithasol, fusnes a rheolaeth er mwyn diffinio a darparu systemau gwybodaeth effeithiol o safbwynt dynol-ganolog.

Mae’r modiwl hwn yn cymryd agwedd systemau at Gyfrifiadura Dynol-ganolog ac yn ymdrin ag agweddau perthnasol ar Ryngweithiad Cyfrifiadurol Dynol (HCI), Canfyddiad Dynol a Delweddu.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, dylech allu wneud y canlynol:

 • deall natur gymhleth defnyddwyr a chymhwyso heuristics i greu a gwerthuso profiadau defnyddwyr cynhwysol ac amlfodd.
 • gwerthuso cynigion cystadleuol ar gyfer dylunio a gweithredu rhyngwyneb.
 • cymhwyso methodolegau dylunio sy'n canolbwyntio ar bobl yng nghyd-destun technolegau rhyngweithio cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg fel rhith-realiti a realiti estynedig.
 • dangos cymhwysedd yn y dull o ddadansoddi gwyddonol, rheoli newidynnau, dadansoddi, a chyflwyno canlyniadau.
 • deall dyluniad arbrofol ar gyfer asesiad goddrychol o brofiad y defnyddiwr
 • dewis a chymhwyso methodolegau addas ar gyfer cynnal a dadansoddi arbrawf goddrychol.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

 • peirianneg defnyddioldeb a dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr
 • modelu gwybyddol a thasg
 • rhyngwynebau prototeipio
 • patrymau dylunio rhyngweithio ar gyfer technolegau cyfredol a datblygol
 • canllawiau ac egwyddorion defnyddioldeb
 • technegau gwerthuso defnyddioldeb a dylunio cyffredinol
 • offer a thechnegau delweddu gwyddonol a gwybodaeth
 • dylunio arbrofol a dadansoddi data
 • technolegau rhyngweithio ac arddangos uwch
 • dylunio ar gyfer hygyrchedd
 • dylunio rhyngwyneb amlfodd
 • eiconau clywedol a chlustffonau
 • trochi ac Ymdeimlad o Bresenoldeb mewn profiadau Realiti Cymysg
 • UX ar gyfer profiadau Realiti Cymysg gan gynnwys technegau dethol a symud.

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Cewch eich arwain trwy weithgareddau dysgu sy’n briodol i’ch modiwl, a all gynnwys:

 • adnoddau ar-lein yr ydych yn gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (e.e. fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr eraill a staff (e.e. trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau byw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (e.e. dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod CMT308)

Dyddiadau

Semester yr hydref a'r gwanwyn. Yn nodweddiadol, boreau Mercher a dydd Iau (boreau a phrynhawn) yn ystod semester yr hydref, gan ddechrau yn gynnar ym mis Hydref – a phrynhawn dydd Mawrth yn ystod semester y gwanwyn*.

Cost

£1,220 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Mae dyfodiad y rhyngrwyd wedi creu llawer o gyfleoedd busnes newydd, yn enwedig gyda chefnogaeth ar gyfer gwasanaethau a seilwaith allanol (e.e. gwasanaethau Cwmwl a symudol).

Disgrifiad amlinellol

Mae dyfodiad y rhyngrwyd wedi creu llawer o gyfleoedd busnes newydd, yn enwedig gyda chefnogaeth ar gyfer gwasanaethau a seilwaith allanol (e.e. gwasanaethau Cwmwl a symudol).

Nod y modiwl hwn yw eich arfogi â dealltwriaeth o'r risgiau a'r gwendidau sy'n gysylltiedig â gweithrediad effeithiol busnes gan ddefnyddio seilwaith mewnol ac allanol. Bydd persbectif cychwynnol ehangach yn cael ei ystyried, yn amrywio o ystyried methodolegau dadansoddi risg, effaith bosibl y risgiau hyn ar weithrediad busnes a phreifatrwydd/gollyngiad data.

Defnyddir dull sy’n seiliedig ar senarios i gyflwyno myfyrwyr i fygythiadau a gwendidau seiberddiogelwch, ac effaith economaidd-gymdeithasol bosibl y rhain ar fusnes. Bydd strategaethau lliniaru posibl hefyd yn cael eu cyflwyno fel rhan o'r dull hwn a yrrir gan senarios, gan ganolbwyntio ar gynllunio parhad ac adfer ar ôl trychineb.

Byddwch yn cynllunio polisi diogelwch a chynlluniau parhad busnes, a fydd yn cael eu profi mewn senarios Coch yn erbyn Glas yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylech allu wneud y canlynol:

 • dadansoddi'n feirniadol effaith bosibl bygythiadau seiber ar barhad busnes
 • dangos dealltwriaeth o weithgareddau entrepreneuraidd, a dadansoddi a gwerthuso'n feirniadol
 • cyfleoedd busnes, gan gynnwys risgiau o gontract allanol
 • gwerthuso bygythiadau i BBaChau yn erbyn Menter fawr
 • datblygu a phrofi polisi diogelwch a chynlluniau parhad busnes
 • cynllunio, ysgrifennu a chyflwyno strategaeth parhad busnes ar gyfer cwmni neu fenter gymdeithasol newydd
 • ymosod ac amddiffyn systemau gan ddefnyddio dulliau a ddysgwyd o brofi treiddiad a chynllunio parhad busnes
 • myfyrio ar ddulliau ymchwil a'u rôl mewn arloesi.

Cynnwys y maes llafur

 • cyflwyniad i Barhad Busnes a phwyslais ar arwyddocâd hyn o fewn busnes
 • cysyniadau a therminoleg diogelwch a pharhad busnes allweddol
 • cylch bywyd rheoli parhad busnes a safonau cysylltiedig (e.e. ISO22301, ISO27001, BS25999, BS27031)
 • tirwedd seiberddiogelwch cyfreithiol: sicrhau cydymffurfedd â rheoliadau (GDPR, Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron, Rheoliad NIS)
 • Dadansoddiad Effaith busnes (BIA), yn ogystal ag offer a dulliau sy'n cefnogi ei wahanol gamau
 • peirianneg systemau dibynadwy (Peirianneg Gwydnwch)
 • canllawiau NCSC ar barhad busnes a chanllawiau perthnasol ar seiberddiogelwch
 • manylion penodol seiberddiogelwch a pharhad busnes yng nghyd-destun SMES a CNI
 • strategaethau a thechnegau lliniaru ar gyfer parhad busnes
 • trawsnewid digidol: camau, risgiau, cyfleoedd ac astudiaethau achos
 • dulliau ymchwil mewn seiberddiogelwch a pharhad busnes
 • arloesi cyfrifol a moeseg
 • arloesi ac entrepreneuriaeth ym maes seiberddiogelwch.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

 • gwerthusiad beirniadol o'r honiadau gan gefnogwyr technolegau a methodolegau newydd, gwerthwyr cynnyrch, ymchwilwyr ac ymgynghorwyr
 • tarddiad gofynion cyfreithiol a moesegol priodol sy'n berthnasol i sefyllfa benodol
 • sgiliau ymchwil mewn dulliau meintiol ac ansoddol
 • entrepreneuriaeth a masnacheiddio
 • meddwl beirniadol
 • rhethreg a dadlau
 • rheoli amser
 • sgiliau cyflwyno
 • ysgrifennu adroddiadau, gan gynnwys ysgrifennu adroddiadau academaidd a thechnegol
 • ymarfer myfyriol: y gallu i fyfyrio ar berfformiad, fel modd o feithrin yr arfer o ddysgu gydol oes.

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Cewch eich arwain trwy weithgareddau dysgu sy’n briodol i’ch modiwl, a all gynnwys:

 • adnoddau ar-lein yr ydych yn gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (e.e. fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr eraill a staff (e.e. trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau byw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (e.e. dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT006)

Dyddiadau

Semester y gwanwyn. Yn nodweddiadol, prynhawniau dydd Mawrth yn ystod semester y gwanwyn, gan ddechrau yn gynnar ym mis Mawrth*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Arholiad ysgrifenedig 2 awr (100%).

Disgrifiad amlinellol

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth fanwl i fyfyrwyr o fodelu cadwyn gyflenwi amserol ac effeithiol a thechnegau optimeiddio. Addysgir y cwrs gan ddefnyddio modelau mathemategol ac astudiaethau achos i ddangos effeithiolrwydd y modelau.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn gyfarwydd â phroblemau a modelau safonol ym maes modelu a rheoli cadwyn gyflenwi. Yn fwy penodol, byddwch yn gallu modelu problemau optimeiddio'r gadwyn gyflenwi yn fathemategol a datrys y problemau hyn gydag algorithmau priodol a phecynnau meddalwedd. Mae hyn yn eich galluogi i ddadansoddi cadwyni cyflenwi a gwneud penderfyniadau cadarn yn y maes hwn.

Amcanion

 • Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, dylech allu wneud y canlynol:
 • nodi dimensiynau strategol, tactegol a gweithredol modelu cadwyn gyflenwi
 • dewis y safleoedd gorau posibl ar gyfer cyfleusterau gwasanaeth
 • cynllunio cyfansoddiad ac amserlennu gweithlu
 • dadansoddi ansawdd gwasanaeth yn feintiol yng nghyd-destun gwelliant parhaus
 • defnyddio dulliau rheoli refeniw a datrys problemau rheoli capasiti mewn cadwyni cyflenwi
 • meintioli gwerth rhaglennu stocastig mewn modelu cadwyn gyflenwi
 • cyflwyno canfyddiadau ac argymhellion yn gryno i'r rhai nad ydynt yn arbenigwyr yn y maes.

Cynnwys y maes llafur

 • cyflwyniad i fodelu cadwyn gyflenwi
 • dewis o gyfleusterau ar safleoedd
 • cynllunio ac amserlennu'r gweithlu
 • ansawdd a gwella gwasanaethau'n barhaus
 • rheoli refeniw.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

 • YG a dadansoddeg:  modelu ac optimeiddio cadwyni cyflenwi
 • rhesymu mathemategol:  deall y theori a'r rhagdybiaethau sy'n sail i fodelau cadwyn gyflenwi ac algorithmau
 • cymhwyso pecynnau cyfrifiadurol optimeiddio i gadwyni cyflenwi
 • sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig.

Cyflwyno

Cewch eich arwain trwy weithgareddau dysgu sy’n briodol i’ch modiwl, a all gynnwys:

 • dosbarthiadau wyneb yn wyneb wythnosol (e.e. labordai, darlithoedd, dosbarthiadau ymarfer corff)
 • adnoddau electronig i gefnogi'r dysgu (e.e. fideos, taflenni ymarfer corff, nodiadau darlith, cwisiau)

Disgwylir i chi hefyd wneud o leiaf 50 awr o astudio hunan-dywysedig trwy gydol y modiwl, gan gynnwys paratoi asesiadau ffurfiannol.

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT012)

Dyddiadau

Semester y gwanwyn. Yn nodweddiadol, prynhawniau dydd Mawrth yn ystod semester y gwanwyn, gan ddechrau yn gynnar ym mis Mawrth*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

100% gwaith cwrs.

Disgrifiad amlinellol

Nod y cwrs yw cyflwyno adolygiad cynhwysfawr o amcanion, dulliau a gweithrediadau ymarferol credyd defnyddwyr a sgorio ymddygiad yn arbennig a chloddio data yn gyffredinol. Mae'n ymwneud â deall sut y gellir defnyddio setiau data mawr i fodelu ymddygiad cwsmeriaid a sut mae data o'r fath yn cael ei gasglu, ei storio a'i archwilio a sut y caiff ei ddefnyddio i glystyru, segmentu a sgorio unigolion.

Sgorio credyd yw'r broses o benderfynu a ddylid caniatáu neu ymestyn cynnyrch credyd gan fenthyciwr ariannol ai peidio. Mae modelau mathemategol ac ystadegol soffistigedig wedi'u datblygu i gynorthwyo gyda gweithgareddau gwneud penderfyniadau o'r fath.

Objectives

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylech allu wneud y canlynol:

 • gweithio gyda meddalwedd ystadegol i ddatblygu atebion sgorio credyd
 • datblygu cerdyn sgorio gan ddefnyddio technegau cloddio data uwch
 • beirniadu sut mae cwmnïau ariannol fel benthycwyr morgeisi yn gwneud penderfyniadau busnes yn seiliedig ar dechnegau sgorio credyd
 • crynhoi gwelliannau mewn rheoleiddio risg credyd gan gyrff rheoleiddio ariannol
 • manylu ar yr anawsterau ymarferol sy'n codi wrth weithredu cardiau sgorio
 • nodi potensial trawsffrwythloni i gyd-destunau busnes eraill (e.e. canfod twyll, CRM, marchnata).

Syllabus content

 • introduction data mining and credit socring
 • statistical methods for scorecard development
 • practical issues of scorecard performance
 • measuring scorecard performance
 • behavioural scoring and profit scoring
 • survival analysis approaches
 • Basel Accord and other applications of scoring methodology.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

Sgiliau deallusol (gwybyddol) pwnc-benodol:

 • paratoi data cyn adeiladu model
 • cymhwyso algorithmau dysgu dan oruchwyliaeth i lunio rheolau sgorio
 • asesu perfformiad cerdyn sgorio
 • gwerthuso cymwysiadau newydd o dechnegau sgorio credyd.

Sgiliau trosglwyddadwy (allweddol/cyffredinol):

 • mynegi manylion technegol cymhleth yn glir ar ffurf ysgrifenedig
 • manylu ar ymchwil i gefnogi dadleuon ysgrifenedig
 • dangos rheolaeth amser effeithiol.

Cynnwys y maes llafur:

 • cyflwyniad i gloddio data a sgorio credyd
 • dulliau ystadegol ar gyfer datblygu cerdyn sgorio
 • Materion ymarferol perfformiad cerdyn sgorio
 • mesur perfformiad cerdyn sgorio
 • sgorio ymddygiadol a sgorio elw
 • dulliau dadansoddi goroesi
 • Cytundeb Basel a chymwysiadau eraill o fethodoleg sgorio.

Cyflwyno

Cewch eich arwain trwy weithgareddau dysgu sy’n briodol i’ch modiwl, a all gynnwys:

 • dosbarthiadau wyneb yn wyneb wythnosol (e.e. labordai, darlithoedd, dosbarthiadau ymarfer corff)
 • adnoddau electronig i gefnogi'r dysgu (e.e. fideos, taflenni ymarfer corff, nodiadau darlith, cwisiau).

Disgwylir i chi hefyd wneud o leiaf 50 awr o astudio hunan-dywysedig trwy gydol y modiwl, gan gynnwys paratoi asesiadau ffurfiannol.

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT031)

Dyddiadau

Semester yr hydref. Fel arfer, prynhawn dydd Iau, yn dechrau yn gynnar ym mis Hydref*.

Cost

£610 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24).

Asesiad

Arholiad ysgrifenedig dwy awr (100%).

Disgrifiad amlinellol

Mae’r cwrs hwn yn cyd-fynd â’r modiwl MAT021 Sylfeini Ymchwil Gweithredol a Dadansoddeg a bydd yn eich cyflwyno i nifer o dechnegau Ymchwil Gweithredol (YG) pellach, yn benodol: theori ciwio, rheoli prosiect, theori gêm a rheoli rhestr eiddo.

Ym mhob achos fe'ch cyflwynir i'r dull gwaelodol, y seiliau damcaniaethol a chymwysiadau ymarferol. Yn yr adran theori ciwio, bydd cydrannau system giwio yn cael eu diffinio a bydd ciwiau gweinydd sengl yn cael eu hystyried gan ddefnyddio dulliau cadwyn Markov. Bydd y rhain yn cael eu hymestyn i weinyddion lluosog gan gynnwys mannau aros.

Bydd yr elfen rheoli prosiect yn ystyried y gweithgareddau sy'n rhan o brosiect a sut i ddeillio cynrychioliadau rhwydwaith. Bydd fflotiau a llwybrau critigol yn cael eu pennu a bydd y cysyniad o ddamwain yn cael ei drafod.

Mewn theori gêm, fe'ch cyflwynir i ffurf arferol gêm, ecwilibria a goruchafiaeth Nash. Bydd strategaethau cymysg, theorem taliadau cyfartal a chyfyng-gyngor y carcharor hefyd yn cael eu trafod.

Defnyddir theori rhestr eiddo i bennu polisïau i leihau'r gost o redeg system stocrestr tra'n bodloni galw cwsmeriaid ac ar gyfer rhai problemau optimeiddio tebyg. Bydd rhan olaf y modiwl yn ymdrin â sawl model theori rhestr eiddo gan gynnwys y model maint trefn economaidd, y model cyfradd cynhyrchu parhaus a'r model newsboy.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylech allu wneud y canlynol:

 • gwerthuso pryd mae'n briodol cymhwyso ystod o dechnegau YG, yn seiliedig ar ddealltwriaeth o'u seiliau damcaniaethol
 • creu modelau o sefyllfaoedd ciwio a chanfod atebion i fodelau o'r fath
 • cymhwyso prosesau penderfynu ar systemau ciwio
 • cynhyrchu diagramau nod ar saeth o weithgareddau sy'n rhan o brosiect a nodi'r llwybr critigol
 • cyfrifo'r ffordd fwyaf effeithlon o leihau hyd prosiectau
 • cynrychioli gemau mewn Ffurf Arferol a chyfrifo strategaethau trech
 • diffinio a phennu ecwilibria Nash pur a chymysg
 • penderfynu pryd y dylid gosod archebion a maint pob archeb gan ddefnyddio modelau rhestr eiddo amrywiol a thechnegau modelu cysylltiedig.

Syllabus content

 • evaluate when it is appropriate to apply a range of OR techniques, based on an understanding of their theoretical underpinnings
 • create models of queueing situations and derive solutions to such models
 • apply decision making processes to queueing systems
 • produce node on arrow diagrams of activities making up a project and identify the critical path
 • calculate the most efficient way of reducing the duration of projects
 • represent games in Normal Form and compute dominant strategies
 • define and determine pure and mixed Nash equilibria
 • determine when orders should be placed and the size of each order using various inventory models and related modelling techniques.

Sgiliau y byddwch yn eu hymarfer a'u datblygu

Datrys problemau, meddwl rhesymegol. Cymhwyso cysyniadau mathemategol i sefyllfaoedd bywyd go iawn.

Cynnwys y maes llafur

 • Theori Ciwio. Elfennau system giwio, prosesau Markov amser di-dor, dosbarthiad esbonyddol, ciwiau gweinydd sengl, ciwiau gweinydd lluosog, cymwysiadau
 • Rheoli Prosiect. Lluniadu a dadansoddi rhwydweithiau, amseroedd digwyddiadau cynharaf a diweddaraf, fflotiau, chwalu
 • Theori Gêm. Ecwilibria Nash, goruchafiaeth, strategaethau cymysg, enillion cyfartal
 • Rheoli Rhestr. Modelau EOQ, newsboy, gan ddefnyddio offer modelu LP/IP, modelau rhestr eiddo gyda galw stocastig.

Cyflwyno

Cewch eich arwain trwy weithgareddau dysgu sy’n briodol i’ch modiwl, a all gynnwys:

 • dosbarthiadau wyneb yn wyneb wythnosol (e.e. labordai, darlithoedd, dosbarthiadau ymarfer corff)
 • adnoddau electronig i gefnogi'r dysgu (e.e. fideos, taflenni ymarfer corff, nodiadau darlith, cwisiau).

Disgwylir i chi hefyd wneud o leiaf 50 awr o astudio hunan-dywysedig trwy gydol y modiwl, gan gynnwys paratoi asesiadau ffurfiannol.

Gofynion mynediad

Gyda'ch cais ar-lein bydd angen i chi ddarparu'r canlynol:

1. Copi o'ch tystysgrif gradd a thrawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol fel cyfrifiadureg, economeg, peirianneg, gwyddor rheolaeth, mathemateg, ymchwil gweithredol, gwyddoniaeth, neu ystadegau, neu gymhwyster rhyngwladol cyfatebol. gradd. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, lanlwythwch unrhyw drawsgrifiadau interim neu dystysgrifau dros dro.

2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr cyffredinol o 6.5 gyda 6.0 ym mhob is-sgiliau, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfwerth. Cofiwch gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol arall, megis gradd israddedig a astudiwyd yn y DU, darparwch hon yn lle IELTS. (Sylwer bod yn rhaid i bob ymgeisydd ddangos tystiolaeth o allu academaidd Saesneg.)

3. Manylion pa fodiwlau rydych yn bwriadu eu hastudio.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol neu os oes gennych radd anrhydedd 2:2 gallwch wneud cais o hyd ond dylech ddarparu tystiolaeth ychwanegol i gefnogi eich cais megis CV a geirda.

Proses ddethol

Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni’r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Dyddiad cau i dderbyn ceisiadau

Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Mae ceisiadau fel arfer yn cau yn gynnar ym mis Medi ond gallant gau yn gynt os bydd yr holl leoedd yn cael eu llenwi.

Sut i wneud cais

Defnyddiwch y ffurflen gais ar-lein i wneud cais am un neu fwy o fodiwlau.

Rydym wedi darparu rhai nodiadau canllaw i helpu i egluro a syml eich profiad ymgeisio.

Os yw eich sefydliad yn ariannu astudio eich modiwl(au) yna bydd angen i chi gadarnhau hyn drwy lanlwytho llythyr noddi syml sy’n nodi’n glir y cyfanswm (£) y bydd eich cyflogwr/adran yn ei dalu tuag at eich astudiaethau, felly trefnwch hyn cyn rydych yn gwneud cais.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â'r tîm Derbyn i gael canllawiau pellach ar y broses ymgeisio:

Tîm derbyn