Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddi Data i’r Llywodraeth

Mae'n bleser gennym gynnig pedwar modiwl craidd o MSc Dadansoddi Data i’r Llywodraeth (MDataGov), sydd ar gael i astudio ar sail unigol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus (CPD).

Rydym wedi datblygu'r rhaglen hon ar y cyd â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae’r modiwlau’n agored i weithwyr sector cyhoeddus y DU yn unig. Cysylltwch â ni os nad ydych yn siŵr os yw hyn yn berthnasol i chi

Mae'r modiwlau hyn yn addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus yn y DU sydd am wella eu sgiliau neu ddatblygu eu gyrfaoedd, ac sy'n hapus i astudio ochr yn ochr â myfyrwyr rhaglen MSc llawn yn y brifysgol.

Mae pob modiwl werth 10 credyd, ac mae'r Brifysgol yn gweithio tuag at system a fydd yn eich galluogi i gronni credydau tuag at gymhwyster ôl-raddedig dros gyfnod o amser, os hoffech wneud hynny.

Mae'r MSc hefyd ar gael fel rhaglen amser llawn dros flwyddyn. Mae gweithwyr sector cyhoeddus y DU yn gymwys i astudio’r MSc llawn am bris gostyngol o £8,730 (i’w astudio yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT032)

Dyddiadau

Semester yr Hydref

Cost

£550 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21)

Asesu

Arholiad ysgrifenedig 80% (2 awr)

Gwaith cwrs 20% (2 ddarn o waith ysgrifenedig)

Cymerir yn ganiataol y byddwch yn cyflawni'r asesiad ar gyfer y modiwl.

Disgrifiad amlinellol

Yn y modiwl hwn rydym yn cwmpasu'r hanfodion o ran ystadegau'r arolwg. Yn benodol:

 • Dulliau safonol o gymryd samplau gan boblogaethau meidraidd
 • Sut i lunio casgliadau am nodweddion poblogaethau
 • Amcangyfrif o gyfansymiau poblogaethau a meintiau cysylltiedig yn seiliedig ar yr arolwg
 • Amcangyfrif atchweliad ar gyfer modelu perthnasau rhwng newidynnau
 • Yr egwyddorion a'r dulliau a ddefnyddir i wneud yn iawn am ddiffyg ymateb ar ôl casglu data'r arolwg
 • Dulliau calibradu ar gyfer arolygon o aelwydydd
 • Mynegrifau.

Dylai myfyrwyr fod yn gyfforddus gyda gwaith ystadegau lefel Safon Uwch cyn dechrau'r modiwl hwn.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Amcangyfrif modd, cyfansymiau, cyfrannau, a chymarebau newidynnau poblogaethau o ddata a gasglwyd gan ddefnyddio dulliau samplu safonol
 • Addasu amcangyfrifon i wneud yn iawn am yr effeithiau a gafodd diffyg ymateb yr uned
 • Calibradu i wella amcangyfrifon o arolygon o aelwydydd
 • Asesu addasrwydd arolwg am broblem benodol o ran amcangyfrif.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

Dadansoddi data: casglu data gan ddefnyddio arolygon a'r amcangyfrif o newidynnau poblogaethau.

Rhesymu mathemategol: cyfrifo tebygolrwyddau ar gyfer samplu digwyddiadau.

Cynnwys y maes llafur

 • Amcangyfrif ar gyfer hap-samplu syml, samplu haenedig a samplu clwstwr
 • Atchweliad ac amcangyfrif cymhareb
 • Diffyg ymateb a phriodoli gwerthoedd coll
 • Calibradu
 • Mynegrifau.

Cyflwyniad

Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr fynychu darlith dwy awr bob wythnos, a bydd sesiwn un awr ddewisol bob pythefnos.

Caiff rhai taflenni darlithoedd yn cael eu darparu fel copi caled neu drwy Dysgu Canolog, ond disgwylir i fyfyrwyr gymryd nodiadau o ddarlithoedd.

Disgwylir i fyfyrwyr hefyd gyflawni o leiaf 50 awr o astudio preifat gan gynnwys paratoi atebion gweithgar ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff.

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod CMT314)

Dyddiadau

Semestrau’r hydref a’r gwanwyn

Cost

£550 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21)

Asesu

Bydd 2 bwynt asesu yn y modiwl hwn.

Y cyntaf fydd asesiad unigol gwerth 30% o farciau'r modiwl, a fydd yn cynnwys cyfres o ymarferion rhaglennu a ddyluniwyd er mwyn asesu cymhwysedd mewn tasgau rhaglennu sylfaenol.

Bydd yr ail asesiad gwerth 70% o farciau'r modiwl a bydd yn cynnwys arddangosiad o sgiliau dadansoddi data a gyflwynir mewn portffolio myfyriol, a fydd yn trafod materion beirniadol o ran gwyddor data mewn perthynas â'r gwaith o ddadansoddi a gyflawnwyd, a myfyrio ar ddealltwriaeth y myfyrwyr o'r maes.

Cymerir yn ganiataol y byddwch yn cyflawni'r asesiad ar gyfer y modiwl.

Disgrifiad amlinellol

 • Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno cysyniadau gwyddor data craidd gan gynnwys dealltwriaeth o'r gwahanol fathau o ffynonellau data sydd ar gael (data gweinyddol, data arolwg, data agored, data mawr ac ati)
 • Sut i gasglu data, gan gynnwys dulliau casglu data arloesol, e.e. crafu'r we
 • Deall yr heriau o ran data heb strwythur; sut i drin gwahanol fathau o ddata
 • Sut i gynnal y gwaith o ddadansoddi data sylfaenol (data strwythuredig a data heb strwythur)
 • A sut i gyflwyno data drwy ddelweddau data sylfaenol.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Defnyddio'r iaith rhaglennu Python i gwblhau amrywiaeth o dasgau rhaglennu
 • Dadansoddi a thrafod dulliau o gasglu data yn feirniadol
 • Echdynnu data testunol a rhifol o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys o ffynonellau ar-lein
 • Myfyrio ar y problemau cyfreithiol, moesegol a chymdeithasol a geir mewn perthynas â gwyddor data a'i rhaglenni.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

 • Rhaglennu sylfaenol mewn Python
 • Darllen ac Ysgrifennu fformatau data cyffredin
 • Dadansoddi data gan ddefnyddio llyfrgelloedd priodol.

Cynnwys y maes llafur

 • Rhaglennu sylfaenol mewn Python: Mathau sylfaenol o ddata, strwythurau rheoli rhaglennu, a nodweddion iaith sylfaenol
 • Echdynnu a mewnforio data; dadansoddi gan ddefnyddio llyfrgelloedd cyffredin (e.e. Pandas, Numpy/Scipy)
 • Prosesu iaith naturiol gan ddefnyddio llyfrgelloedd cyffredin (e.e. NLTK, SpaCY)
 • Adfer data o ffynonellau ar-lein (crafu'r we, APIs)
 • Rhaglenni Gwyddorau Data
 • Materion cyfreithiol mewn perthynas â Gwyddorau Data (GDPR)
 • Materion Cymdeithasol a Moesegol mewn perthynas â Gwyddorau Data.

Cyflwyniad

Caiff y modiwl hwn ei gyflwyno drwy gyfres o diwtorialau fideo ar-lein a sesiynau labordy rhyngweithiol ymarferol gan gynnwys ymarferion ac arddangosiadau codio, gan gefnogi darlithoedd, tiwtorialau a sesiynau labordy dan oruchwyliaeth wyneb yn wyneb.

Bydd amserlen yn cael ei chyhoeddi yn nes at yr amser. Fel canllaw, caiff y sesiynau wyneb yn wyneb hyn eu cynnal ar yr un diwrnod bob wythnos.

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod CMT315)

Dyddiadau

Semestrau’r hydref a’r gwanwyn

Cost

£550 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21)

Asesu

Bydd 1 pwynt asesu yn y modiwl hwn.

Bydd yr asesiad hwn gwerth 100% o farciau'r modiwl a bydd yn cynnwys arddangosiad o sgiliau dadansoddi data a gyflwynir mewn portffolio myfyriol, a fydd yn trafod materion beirniadol o ran gwyddor data mewn perthynas â'r gwaith o ddadansoddi a gyflawnwyd, a myfyrio ar ddealltwriaeth y myfyrwyr o'r maes.

Cymerir yn ganiataol y byddwch yn cyflawni'r asesiad ar gyfer y modiwl.

Disgrifiad amlinellol

Bydd hwn yn fodiwl ymarferol, a fydd yn ystyried rhaglennu data strwythuredig a data heb strwythur yn ogystal â dadansoddiad ystadegol o'r data hwn. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddadansoddi data rhifol a thestunol gan ddefnyddio amrywiaeth o ieithoedd rhaglennu cyfrifiadurol.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Defnyddio côd i echdynnu, storio a dadansoddi data testunol a rhifol
 • Cyflawni gwaith dadansoddi data a chynnal profion ystadegol gan ddefnyddio cod
 • Dadansoddi a thrafod dulliau casglu, monitro a storio data yn feirniadol
 • Dadansoddi a delweddu data testunol a rhifol o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys ffynonellau ar-lein.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

 • Dadansoddi data gan ddefnyddio llyfrgelloedd priodol

Cynnwys y maes llafur

 • Rhaglennu sylfaenol mewn Python: Mathau sylfaenol o ddata, strwythurau rheoli rhaglennu, Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar y Gwrthrych a nodweddion iaith sylfaenol eraill
 • Echdynnu a mewnforio data; dadansoddi gan ddefnyddio llyfrgelloedd cyffredin (e.e. Pandas, Numpy/Scipy)
 • Ystadegau disgrifiadol
 • Profi rhagdybiaethau
 • Prosesu iaith naturiol gan ddefnyddio llyfrgelloedd cyffredin (e.e. NLTK, SpaCY)
 • Adfer data o ffynonellau ar-lein (crafu'r we, APIs).

Cyflwyniad

Caiff y modiwl hwn ei gyflwyno drwy gyfres o diwtorialau fideo ar-lein a sesiynau labordy rhyngweithiol ymarferol gan gynnwys ymarferion ac arddangosiadau codio, gan gefnogi darlithoedd, tiwtorialau a sesiynau labordy dan oruchwyliaeth wyneb yn wyneb.

Bydd amserlen yn cael ei chyhoeddi yn nes at yr amser. Fel canllaw, caiff y sesiynau wyneb yn wyneb hyn eu cynnal ar yr un diwrnod bob wythnos.

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod i’w gadarnhau)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn

Cost

£550 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21)

Asesu

Asesir y modiwl drwy un arholiad 1.5 awr o hyd lle bydd myfyrwyr yn ateb dau gwestiwn arholiad. Cymerir yn ganiataol y byddwch yn ymgymryd â'r asesiad ar gyfer y modiwl.

Disgrifiad amlinellol

Mae'r modiwl hwn yn rhoi trosolwg o faterion a syniadau ynghylch cwmpas a threfn Ystadegau Swyddogol, yn ogystal â'r prosesau a'r cynhyrchion o dan sylw.

Mae'r modiwl yn rhoi sylfaen gyffredinol ar gyfer yr astudiaeth fanylach o'r elfennau hyn ac mae'n nodi cysylltiadau â disgyblaethau perthnasol eraill.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Gwerthuso Fframweithiau Cyfreithiol a Gweinyddol o Ystadegau'r DU yn gritigol
 • Dangos dealltwriaeth glir o Reoli Ansawdd, Lledaenu a materion Moesegol sy'n berthnasol i'r gwaith o gynhyrchu a rheoli Ystadegau Swyddogol.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

Bydd gan fyfyrwyr drosolwg eang o'r materion sylfaenol sydd wrth wraidd y gwaith o drefnu Ystadegau Swyddogol a gallu cymhwyso'r wybodaeth hon wrth drafod rhinweddau cymharol dulliau gweithredu amgen.

Cynnwys y maes llafur

 • Trosolwg o bwysigrwydd ystadegau, polisïau a dibenion gweinyddol
 • Hanes datblygiad ystadegau swyddogol yn DU
 • Egwyddorion Sylfaenol y DU: Cyfraith yr UE ar gyfer Ystadegau
 • Fframwaith y DU ar gyfer Ystadegau Cenedlaethol: rolau a chyfrifoldebau; Natur Deddfau Ystadegau Cenedlaethol; Deddf Ystadegau a Gwasanaeth Cofrestru y DU; Manteision / anfanteision Deddf Ystadegau y DU
 • Côd Ymarfer: Cynnwys a bwriadau
 • Modelau ar gyfer ansawdd, fframwaith ansawdd a ffydd y cyhoedd mewn Ystadegau Swyddogol
 • Egwyddorion Gwyddonol ar gyfer Ystadegau Swyddogol
 • Rôl sefydliadau, safonau a gwaith adolygu gan gymheiriaid
 • Materion sefydliadol: Canoli, datganoli; Rheoli Swyddfeydd Ystadegol Cenedlaethol: Materion Proffesiynol, moeseg, cyrff proffesiynol.

Bydd angen i fyfyrwyr feddu ar ddealltwriaeth dda o'r uchod ond bydd hefyd angen iddynt allu datblygu unrhyw un o'r themâu ymhellach drwy waith darllen ychwanegol.

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i chi fod yn weithiwr sector cyhoeddus y DU.

Rhaid i chi feddu ar radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth yn y DU, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc rhifog megis mathemateg, ymchwil weithredol, ystadegau, cyfrifiadureg, gwyddor rheolaeth, economeg, peirianneg neu wyddor addas, neu brofiad proffesiynol cyfatebol.

Os ydych yn cyflwyno cais ar sail eich profiad proffesiynol yn unig, rhaid i chi fod wedi gweithio mewn rôl berthnasol am flwyddyn o leiaf. Os ydych yn ansicr a yw eich cymwysterau neu’ch profiad proffesiynol yn berthnasol, ebostiwch admissions@caerdydd.ac.uk.

Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf fodloni ein gofynion Iaith Saesneg.

Rhaid i chi gyflwyno eich tystysgrifau a’ch trawsgrifiadau sy’n gysylltiedig â’ch cymwysterau blaenorol (lle bo’n berthnasol), datganiad personol a thystiolaeth o’ch hyfedredd mewn Saesneg (lle bo’n berthnasol).

Sut i wneud cais

Defnyddiwch y ffurflen gais ar-lein i gyflwyno cais am un neu fwy o fodiwlau.

Rydym wedi rhoi rhai Canllawiau er mwyn egluro a symleiddio eich profiad o ymgeisio.

Bydd ceisiadau sy’n cyrraedd cyn dydd Gwener 4 Medi 2020 yn cael eu hystyried ar gyfer y myfyrwyr a dderbynnir yn 2020-21. Bydd ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried ar gyfer y myfyrwyr a dderbynnir yn 2021-22.

Os yw eich sefydliad yn eich noddi i astudio’r modiwl(au), yna bydd angen i chi gadarnhau hyn drwy lanlwytho llythyr noddi syml sy’n datgan yn glir y cyfanswm (£) y bydd eich cyflogwr yn ei dalu tuag at eich astudiaethau. Felly, trefnwch hyn cyn cyflwyno cais.

Cymerir yn ganiataol y byddwch yn cyflawni'r asesiad ar gyfer pob modiwl. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar broses ar gyfer y rheiny nad ydynt am wneud yr asesiad, a byddwn yn rhoi mwy o fanylion yn ystod y sesiwn ymsefydlu.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â'r tîm Derbyn i gael canllawiau pellach ar y broses ymgeisio:

Ymholiadau Myfyriwr