Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddi Data i’r Llywodraeth

Mae'n bleser gennym gynnig naw modiwl craidd o MSc Dadansoddi Data i’r Llywodraeth (MDataGov), sydd ar gael i astudio ar sail unigol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus (CPD).

Rydym wedi datblygu'r rhaglen hon ar y cyd â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae'r modiwlau ar gynnig yn cynnwys pedwar modiwl craidd a phum modiwl dewisol. Rhaid i fyfyrwyr DPP sy'n dymuno cronni credydau tuag at gymhwyster (naill ai Tystysgrif Ôl-raddedig, Diploma neu MSc llawn) astudio a phasio'r pedwar modiwl craidd cyn astudio modiwlau dewisol.

Mae’r modiwlau’n agored i weithwyr sector cyhoeddus y DU yn unig. Cysylltwch â ni os nad ydych yn siŵr os yw hyn yn berthnasol i chi

Mae'r modiwlau hyn yn addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus yn y DU sydd am wella eu sgiliau neu ddatblygu eu gyrfaoedd, ac sy'n hapus i astudio ochr yn ochr â myfyrwyr rhaglen MSc llawn yn y brifysgol.

Ae pob modiwl yn werth naill ai 10 neu 20 credyd; ac mae'r Brifysgol yn gweithio tuag at system a fydd yn eich galluogi i gronni credydau tuag at gymhwyster ôl-raddedig dros gyfnod o amser, os hoffech wneud hynny.

Mae'r MSc hefyd ar gael fel rhaglen amser llawn dros flwyddyn.

Modiwlau craidd

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT032)

Dyddiadau

Semester yr Hydref

Cost

£570 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23)

Asesu

Arholiad ysgrifenedig 80% (2 awr)

Gwaith cwrs 20% (2 ddarn o waith ysgrifenedig)

Cymerir yn ganiataol y byddwch yn cyflawni'r asesiad ar gyfer y modiwl.

Disgrifiad amlinellol

Yn y modiwl hwn rydym yn cwmpasu'r hanfodion o ran ystadegau'r arolwg. Yn benodol:

 • dulliau safonol o gymryd samplau gan boblogaethau meidraidd
 • sut i lunio casgliadau am nodweddion poblogaethau
 • amcangyfrif o gyfansymiau poblogaethau a meintiau cysylltiedig yn seiliedig ar yr arolwg
 • amcangyfrif atchweliad ar gyfer modelu perthnasau rhwng newidynnau
 • yr egwyddorion a'r dulliau a ddefnyddir i wneud yn iawn am ddiffyg ymateb ar ôl casglu data'r arolwg
 • dulliau calibradu ar gyfer arolygon o aelwydydd
 • mynegrifau.

Efallai y bydd rhaid i fyfyrwyr sydd wedi cyflawni ystadegaeth Safon Uwch yn unig, adolygu rhywfaint cyn dechrau.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • amcangyfrif modd, cyfansymiau, cyfrannau, a chymarebau newidynnau poblogaethau o ddata a gasglwyd gan ddefnyddio dulliau samplu safonol
 • addasu amcangyfrifon i wneud yn iawn am yr effeithiau a gafodd diffyg ymateb yr uned
 • calibradu i wella amcangyfrifon o arolygon o aelwydydd
 • asesu addasrwydd arolwg am broblem benodol o ran amcangyfrif.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

Dadansoddi data: casglu data gan ddefnyddio arolygon a'r amcangyfrif o newidynnau poblogaethau.

Rhesymu mathemategol: cyfrifo tebygolrwyddau ar gyfer samplu digwyddiadau.

Cynnwys y maes llafur

 • amcangyfrif ar gyfer hap-samplu syml, samplu haenedig a samplu clwstwr
 • atchweliad ac amcangyfrif cymhareb
 • diffyg ymateb a phriodoli gwerthoedd coll
 • calibradu
 • mynegrifau.

Cyflwyniad

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod CMT314)

Dyddiadau

Semestrau’r hydref a’r gwanwyn

Cost

£570 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23)

Asesu

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

 • bydd y modiwl hwn yn cyflwyno cysyniadau gwyddor data craidd gan gynnwys dealltwriaeth o'r gwahanol fathau o ffynonellau data sydd ar gael (data gweinyddol, data arolwg, data agored, data mawr ac ati)
 • sut i gasglu data, gan gynnwys dulliau casglu data arloesol, e.e. crafu'r we
 • deall yr heriau o ran data heb strwythur; sut i drin gwahanol fathau o ddata
 • sut i gynnal y gwaith o ddadansoddi data sylfaenol (data strwythuredig a data heb strwythur)
 • a sut i gyflwyno data drwy ddelweddau data sylfaenol.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • defnyddio'r iaith rhaglennu Python i gwblhau amrywiaeth o dasgau rhaglennu
 • dadansoddi a thrafod dulliau o gasglu data yn feirniadol
 • echdynnu data testunol a rhifol o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys o ffynonellau ar-lein
 • myfyrio ar y problemau cyfreithiol, moesegol a chymdeithasol a geir mewn perthynas â gwyddor data a'i rhaglenni.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

 • rhaglennu sylfaenol mewn Python
 • darllen ac Ysgrifennu fformatau data cyffredin
 • dadansoddi data gan ddefnyddio llyfrgelloedd priodol.

Cynnwys y maes llafur

 • rhaglennu sylfaenol mewn Python: Mathau sylfaenol o ddata, strwythurau rheoli rhaglennu, a nodweddion iaith sylfaenol
 • echdynnu a mewnforio data; dadansoddi gan ddefnyddio llyfrgelloedd cyffredin (e.e. Pandas, Numpy/Scipy)
 • prosesu iaith naturiol gan ddefnyddio llyfrgelloedd cyffredin (e.e. NLTK, SpaCY)
 • adfer data o ffynonellau ar-lein (crafu'r we, APIs)
 • rhaglenni Gwyddorau Data
 • materion cyfreithiol mewn perthynas â Gwyddorau Data (GDPR)
 • materion Cymdeithasol a Moesegol mewn perthynas â Gwyddorau Data.

Cyflwyniad

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod CMT315)

Dyddiadau

Semestrau’r hydref a’r gwanwyn

Cost

£570 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23)

Asesu

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

Bydd hwn yn fodiwl ymarferol, a fydd yn ystyried rhaglennu data strwythuredig a data heb strwythur yn ogystal â dadansoddiad ystadegol o'r data hwn. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddadansoddi data rhifol a thestunol gan ddefnyddio amrywiaeth o ieithoedd rhaglennu cyfrifiadurol.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • defnyddio côd i echdynnu, storio a dadansoddi data testunol a rhifol
 • cyflawni gwaith dadansoddi data a chynnal profion ystadegol gan ddefnyddio cod
 • dadansoddi a thrafod dulliau casglu, monitro a storio data yn feirniadol
 • dadansoddi a delweddu data testunol a rhifol o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys ffynonellau ar-lein.

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

 • dadansoddi data gan ddefnyddio llyfrgelloedd priodol.

Cynnwys y maes llafur

 • rhaglennu sylfaenol mewn Python: Mathau sylfaenol o ddata, strwythurau rheoli rhaglennu, Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar y Gwrthrych a nodweddion iaith sylfaenol eraill
 • echdynnu a mewnforio data; dadansoddi gan ddefnyddio llyfrgelloedd cyffredin (e.e. Pandas, Numpy/Scipy)
 • ystadegau disgrifiadol
 • profi rhagdybiaethau
 • prosesu iaith naturiol gan ddefnyddio llyfrgelloedd cyffredin (e.e. NLTK, SpaCY)
 • adfer data o ffynonellau ar-lein (crafu'r we, APIs).

Cyflwyniad

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod SIT760)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn

Cost

£570 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23)

Asesu

Asesir y modiwl byr hwn drwy un arholiad sy’n para dwy awr, lle bydd myfyrwyr yn ateb dau gwestiwn arholiad.

Disgrifiad amlinellol

Mae’r modiwl hwn yn rhoi trosolwg o faterion a syniadau ynghylch cwmpas a threfn Ystadegau Swyddogol, yn ogystal â’r prosesau a’r cynhyrchion o dan sylw.

Mae’r modiwl yn rhoi sylfaen gyffredinol ar gyfer yr astudiaeth fanylach o’r elfennau hyn ac mae’n nodi cysylltiadau â disgyblaethau perthnasol eraill.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, dylech allu gwneud y canlynol:

 • Gwerthuso System Ystadegol a Chod Ymarfer y DU yn feirniadol
 • Dangos dealltwriaeth glir o reoli ansawdd, lledaenu gwybodaeth a materion moesegol sy'n berthnasol i'r gwaith o gynhyrchu a rheoli ystadegau swyddogol

Sgiliau a gaiff eu hymarfer a'u datblygu

Cewch drosolwg cyffredinol o’r materion sylfaenol sydd wrth wraidd y gwaith o drefnu ystadegau swyddogol, a byddwch yn gallu defnyddio’r wybodaeth hon wrth drafod manteision cymharol dulliau amgen.

Pynciau gorfodol

 • Trosolwg o bwysigrwydd ystadegau, polisïau a dibenion gweinyddol
 • Hanes datblygiad ystadegau swyddogol yn DU
 • Deddfwriaeth ystadegol
 • Ansawdd
 • Moeseg
 • Lledaenu gwybodaeth

Cyflwyniad

Caiff yr addysgu ei wneud drwy ddarlithoedd a seminarau rhyngweithiol.

Cyflwynir y modiwl hwn drwy gymysgedd o weithgareddau cydamserol ac anghydamserol, yn rhan o ddarpariaeth gyfunol y rhaglen hon, a fydd yn cynnwys addysgu a chefnogaeth ar y campws ac ar-lein.

Bydd yr union ddull cyflwyno a manylion y gefnogaeth a’r addysgu – gan ddibynnu ar ganllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru – ar gael ar ddechrau'r semester.

Bydd hefyd ‘oriau swyddfa’ rhithwir rheolaidd pan fydd cynullwyr y modiwl ar gael.

Modiwlau dewisol

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod CMT220)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn

Cost

£1,140 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23)

Asesu

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

Systemau cronfa ddata yw'r systemau meddalwedd a ddefnyddir fwyaf eang mewn masnach a diwydiant. Defnyddir systemau rheoli cronfa data i storio a rheoli adnoddau gwybodaeth integredig cymhleth sefydliadau. Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r materion damcaniaethol ac ymarferol sy'n ymwneud â dylunio a defnyddio'r systemau hyn. Yn ogystal â darparu sylfaen gadarn mewn systemau cronfa ddata ail genhedlaeth draddodiadol, mae'n archwilio cynrychiolaeth a rheolaeth adnoddau gwybodaeth gymhleth gyda thechnoleg cronfa ddata NoSQL.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • dylunio cronfa ddata berthynol, h.y. mapio modelau cysyniadol i gynrychioliadau effeithlon mewn cynlluniau cronfa ddata
 • rheoli systemau cronfa ddata berthynol
 • defnyddio SQL i ddiffinio ac ymholi cronfa ddata berthynol
 • trafod a gwerthuso egwyddorion cyfanrwydd data, diogelwch a rheoli mynediad cydamserol
 • modelu a rheoli gwybodaeth gan ddefnyddio ieithoedd arwyddnodi
 • disgrifio a gwerthuso'r egwyddorion y tu ôl i fathau eraill o systemau rheoli cronfa ddata, er enghraifft NoSQL.

Sgiliau y byddwch chi'n eu hymarfer a'u datblygu

 • deall rôl gwybodaeth wrth wneud penderfyniadau
 • dylunio cronfeydd data perthynol (gan gynnwys dylunio cysyniadol, dylunio rhesymegol, dylunio ffisegol)
 • gwerthuso materion sy'n ymwneud â chymwysiadau cronfa ddata, gan gynnwys diogelwch a chyfanrwydd data
 • modelu gwybodaeth gan ddefnyddio ieithoedd arwyddnodi (XML a JSON)
 • ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau rhwng cronfeydd data perthynol a chronfeydd data NoSQL
 • cynnwys y maes llafur
 • cyflwyniad i gronfeydd data
 • data a gwybodaeth
 • systemau cronfa ddata
 • model data perthynol
 • iaith Ymholiadau Strwythuredig (SQL)
 • algebra perthynol
 • dylunio cronfeydd data
 • dylunio cronfa ddata gysyniadol (diagramau ER)
 • dylunio cronfa ddata mewn modd rhesymegol (ER i SQL)
 • dylunio cronfa ddata ffisegol (mynegeion)
 • diogelwch, trafodion a chydamseredd
 • diogelwch a chyfanrwydd
 • trafodion ac adferiad
 • rheoli cydamseredd
 • ieithoedd arwyddnodi a chronfeydd data NoSQL
 • XML, XPath a XQuery
 • JSON
 • NoSQL.

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod CMT218)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn

Cost

£1,140 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23)

Asesiad

Cyfuniad o fathau o asesu a all gynnwys gwaith cwrs ac asesiadau portffolio, profion dosbarth, a/neu arholiadau ffurfiol.

Disgrifiad amlinellol

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth i chi o'r prosesau a'r offer sy'n ofynnol i greu dulliau delweddu rhyngweithiol ac esboniadau o ddata. Bydd y modiwl yn caniatáu i chi werthfawrogi'n feirniadol dulliau delweddu cywir, a nodi dehongliadau unochrog. Bydd yn cwmpasu'r sgiliau ymarferol sy'n ofynnol i greu dulliau delweddu gan ddefnyddio offer fel Python a JavaScript, tra hefyd yn archwilio'r theori dylunio sy'n ofynnol.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • disgrifio a thrafod y theori y tu ôl i ddylunio delweddu
 • dadansoddi dulliau delweddu data yn feirniadol
 • archwilio data i ddod o hyd i'r ffordd orau y gellir ei gynrychioli'n weledol
 • creu dulliau delweddu data statig, rhyngweithiol wedi’u hanimeiddio.
 • myfyrio'n feirniadol a thrafod rhinweddau a diffygion eu gwaith delweddu eu hunain
 • sgiliau y byddwch chi'n eu hymarfer a'u datblygu
 • defnyddio offer priodol ar gyfer dadansoddi a delweddu data
 • gwneud dadansoddiad beirniadol o ddulliau delweddu
 • JavaScript a Python ar gyfer cyrchu data, trin, dadansoddi ystadegol a dulliau delweddu.

Cynnwys y maes llafur

 • Theori Amgodio
 • theori dulliau delweddu
 • hanes dulliau delweddu
 • tueddiadau cyfredol mewn dulliau delweddu
 • defnyddio offer meddalwedd priodol a llyfrgelloedd ar gyfer dadansoddi a delweddu data
 • Python: Pandas, Scipy, Numpy, Matplotlib, Seaborn, Altair, Bokeh
 • JavaScript: D3, Plotly, Highcharts
 • adalw a storio data (JSON, csv) gan ddefnyddio JavaScript a Python
 • datblygiad dulliau delweddu.

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT007)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn

Cost

£570 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23).

Asesiad

Arholiad ysgrifenedig 100%.

Disgrifiad amlinellol

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno'r myfyriwr i'r ffyrdd y mae Ystadegau ac Ymchwil Weithredol yn cael eu defnyddio o fewn y Llywodraeth.  Bydd yn cael ei addysgu'n bennaf gan staff o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) a Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC), ac felly bydd yn rhoi mewnwelediad hynod ddiddorol i rolau Ystadegwyr ac Ymchwilwyr Gweithredol yn y sefydliadau hyn.  Mae'r Llywodraeth yn gyflogwr mawr o raddedigion mewn Ystadegau/Ymchwil Weithredol, ac felly mae'r modiwl hwn yn darparu hyfforddiant rhagorol i fyfyrwyr sy'n ystyried gyrfa yn y Llywodraeth neu i'r rhai sy'n ymddiddori mewn pa fathau o ddulliau y mae SYG a LlCC yn eu defnyddio i'w cynorthwyo i gynhyrchu dadansoddiadau ac adroddiadau pwysig.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • gwerthfawrogi'r ffyrdd y mae Ystadegau ac Ymchwil Weithredol yn cael eu defnyddio o fewn y Llywodraeth
 • deall y dulliau a ddefnyddir wrth gynnal arolygon a defnyddio setiau data mawr
 • gwerthfawrogi natur dangosyddion ystadegol allweddol a gynhyrchir gan y Llywodraeth ynghyd â’r amryw adroddiadau.

Cynnwys y maes llafur

Sesiwn 1 - Sesiwn Ragarweiniol

Bydd y sesiwn gyntaf hon yn rhoi trosolwg o ystadegau'r llywodraeth i’r cyfranogwyr.  Mae'n ymdrin â'u pwrpas a'u defnyddiau allweddol, rhai cyfresi ystadegol allweddol mawr a'r cyfuniad o ddata gweinyddol ac arolwg a ddefnyddir. Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â strwythur a llywodraethiant y GSS, gan gynnwys deddfwriaeth a Chôd Ymarfer.

Sesiwn 2 - Dylunio Holiadur

Sesiwn ragarweiniol yw hon ar ddylunio holiadur.  Y nod yw helpu cyfranogwyr i ddatblygu dealltwriaeth o sut mae arolygon yn cael eu cynllunio a pham mae dyluniad yn bwysig i broses yr arolwg.  Bydd y sesiwn yn ymdrin ag egwyddorion dylunio cyffredinol ar gyfer cwestiynau, categorïau ymateb, cyfarwyddiadau, arweiniad a dyluniad cyffredinol yr holiadur.  Ymdrinnir hefyd â phwysigrwydd a dulliau profi cwestiynau/holiaduron.

Sesiwn 3 - Golygu a phriodoli (imputation)

Yn gyffredinol mae ystadegau swyddogol y DU yn deillio o ddata arolwg, yn aml yn seiliedig ar samplau mawr o bobl neu fusnesau. Yn ymarferol, mae'n amhosibl casglu data arolwg sy'n gyflawn a heb gamgymeriad. Nod y broses olygu yw nodi a chywiro gwallau yn y data. Nod technegau golygu modern yw gwneud y gorau o'r broses hon trwy olygu mor effeithlon â phosibl wrth gynnal cywirdeb yr ystadegau sy'n deillio o hynny. Mae priodoli yn delio â phroblem ymatebion anghyflawn ac ar goll trwy amcangyfrif eu gwerthoedd disgwyliedig. Os caiff ei gymhwyso'n iawn, mae priodoli yn lleihau'r bygythiad o ragfarn heb ymateb. Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r prif ddulliau o olygu a phriodoli a ddefnyddir mewn ystadegau swyddogol gydag enghreifftiau sy'n ymwneud â Chyfrifiad y boblogaeth ac ystadegau economaidd a chymdeithasol allweddol.

Sesiwn 4 - Rhifau Mynegai

Mae rhifau mynegai yn ffordd gyffredin iawn o gyflwyno ystadegau.  Enghreifftiau proffil uchel iawn yw GDP a'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr.  Yn sail i fynegeion pwysig o'r fath mae rhai cysyniadau a heriau diddorol, a bydd y sesiwn hon yn ymdrin â'r modd yr ymdrinnir â'r rhain mewn theori ac yn ymarferol.

Sesiwn 5 - Paru data

Mae dyfodiad cyfrifiaduron pwerus wedi arwain at ddatblygiadau mawr wrth brosesu a dadansoddi gwybodaeth, ac mae llawer o sefydliadau bellach yn cynnal nifer fawr o setiau data mewn cronfeydd data helaeth neu warysau data. Mewn sectorau fel cyllid a gofal iechyd, cynhyrchir llu o ddata fel sgil-gynhyrchion gweithgareddau a phrosesau o ddydd i ddydd, ond gall llawer o'r wybodaeth hon fod yn anodd ei harneisio mewn ffordd ystyrlon.

Mae paru data yn dechneg sy'n hwyluso cysylltu gwybodaeth o wahanol ffynonellau data, gan ei gwneud hi'n bosibl creu setiau data rhithwir newydd cyfoethog sy'n cynnwys meysydd data a gymerwyd o nifer o setiau data presennol; setiau data a fyddai wedi cael eu dadansoddi ar wahân o’r blaen. Mantra paru data yw bod “y cyfan yn well na chyfanswm y rhannau”, a thrwy ddod â setiau data a oedd gynt yn wahanol ynghyd, rydym yn gallu ychwanegu gwerth, er enghraifft yn y gallu i astudio perthnasoedd anhysbys hyd yn hyn rhwng setiau o newidynnau.

Cyflwyno

20 awr o ddarlithoedd, gweithdai ymarferol ac astudiaethau achos.

Credydau

Modiwl 20 credyd (cyfeirnod MAT022)

Dyddiadau

Semester yr Hydref

Cost

£1,140 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23).

Asesiad

Arholiad ysgrifenedig 100%.

Disgrifiad amlinellol

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno ystod o syniadau ystadegol sylfaenol. Nod eang y modiwl yw darparu:

 • dealltwriaeth o'r syniadau mathemategol sy'n sail i rai dulliau ystadegol sylfaenol
 • hyfedredd wrth wneud dadansoddiad data ymarferol gan ddefnyddio meddalwedd ystadegol
 • y gallu i gyfleu canlyniadau dadansoddi data trwy adroddiad ysgrifenedig.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • llunio problemau sy'n cynnwys ansicrwydd o fewn fframwaith theori tebygolrwydd
 • deall yr amodau ar gyfer defnyddio amrywiol ddulliau ystadegol
 • crynhowch set ddata gan ddefnyddio ystadegau disgrifiadol
 • cyfrifo cyfyngau hyder a pherfformio profion damcaniaeth
 • nodi ffynonellau amrywiad mewn data
 • gosod modelau llinellol ar ddata a gwerthuso cywirdeb y modelau hyn
 • dewis newidynnau a lleihau dimensiynau
 • ysgrifennu adroddiadau technegol i gyfleu canlyniadau gweithdrefnau dadansoddi data.
 • dulliau amharametrig.

Cynnwys y maes llafur

 • tebygolrwydd elfennol
 • ystadegau disgrifiadol
 • amcangyfrif
 • profi rhagdybiaethau
 • data categori
 • cyfatebiaeth
 • dadansoddiad o amrywiant
 • atchweliad
 • dadansoddiad o'r prif gydrannau.

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, adnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod MAT005)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn

Cost

£570 (ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23).

Asesiad

100% gwaith cwrs.

Disgrifiad amlinellol

Defnyddir dulliau rhagfynegi mewn ystod o ddiwydiannau ac maent yn offer pwysig i Ystadegwyr ac Ymchwilwyr Gweithredol.  Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno'r myfyrwyr i fodelau cyfres amser a dulliau rhagfynegi cysylltiedig.  Bydd yn dangos sut y gellir gweithredu modelau a dulliau o'r fath i ddadansoddi data cyfresi amser, ac i fyfyrwyr werthfawrogi gwahanol feysydd cymwysiadau.  Bydd gweithdai cyfrifiadurol yn caniatáu i fyfyrwyr adeiladu ac arbrofi ag offer rhagfynegi ymarferol gan ddefnyddio data o amrywiaeth o gymwysiadau.

Amcanion

Ar ôl cwblhau’r Modiwl yn llwyddiannus, dylech allu:

 • gosod modelau ar gyfer data o amrywiaeth fawr o ffynonellau
 • gwerthfawrogi a defnyddio dulliau modern o ddehongli ystadegol
 • rhagfynegi gan ddefnyddio ystod o ddulliau, gan gynnwys dulliau llyfnhau esbonyddol a modelau ARMA ac ARIMA.

Cynnwys y maes llafur

 • modelau cyfres amser: dadelfennu, dadansoddi a dileu tueddiadau a natur dymhorol
 • dulliau llyfnhau esbonyddol: dulliau esbonyddol sengl, Holt a Holt-Winters
 • modelau ymatchwelaidd, cyfartalog symudol ac ARMA
 • cyfres ansafonol - modelau ARIMA.  Rhagfynegi gan ddefnyddio modelau ARIMA.

Cyflwyno

Cyflwynir modiwlau trwy ddysgu cyfunol. Fe'ch tywysir trwy weithgareddau dysgu sy'n briodol i'ch modiwl, a allai gynnwys:

 • adnoddau ar-lein rydych chi'n gweithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun (ee fideos, dnoddau gwe, e-lyfrau, cwisiau)
 • Sesiynau rhyngweithiol ar-lein i weithio gyda myfyrwyr a staff eraill (ee trafodaethau, ffrydio cyflwyniadau yn fyw, codio byw, cyfarfodydd tîm)
 • Sesiynau grŵp bach wyneb yn wyneb (ee dosbarthiadau cymorth, sesiynau adborth).

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i chi fod yn weithiwr sector cyhoeddus y DU.

Rhaid i chi feddu ar radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth yn y DU, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc rhifog megis mathemateg, ymchwil weithredol, ystadegau, cyfrifiadureg, gwyddor rheolaeth, economeg, peirianneg neu wyddor addas, neu brofiad proffesiynol cyfatebol.

Os ydych yn cyflwyno cais ar sail eich profiad proffesiynol yn unig, rhaid i chi fod wedi gweithio mewn rôl berthnasol am flwyddyn o leiaf. Os ydych yn ansicr a yw eich cymwysterau neu’ch profiad proffesiynol yn berthnasol, ebostiwch admissions@caerdydd.ac.uk.

Rhaid i fyfyrwyr DPP sy'n dymuno cronni credydau tuag at yr MSc llawn basio 120 credyd o fodiwlau, gan gynnwys y pedwar modiwl craidd, cyn symud ymlaen i'r traethawd hir 60 credyd.

Ni chaniateir i fyfyrwyr DPP astudio mwy na 60 credyd mewn blwyddyn academaidd.

Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf fodloni ein gofynion Iaith Saesneg.

Sut i wneud cais

Bydd dolen ar y dudalen hon pan fydd modd cyflwyno cais (fel arfer rhwng mis Mehefin a dechrau mis Medi).

Rydym wedi rhoi rhai Canllawiau er mwyn egluro a symleiddio eich profiad o ymgeisio.

Sylwch fod angen i fyfyrwyr DPP sy'n dymuno parhau â'u hastudiaethau ail-ymgeisio bob blwyddyn. Mae ceisiadau ar agor dros yr haf ac yn cau ddechrau mis Medi, cyn y flwyddyn academaidd newydd.

Os yw eich sefydliad yn eich noddi i astudio’r modiwl(au), yna bydd angen i chi gadarnhau hyn drwy lanlwytho llythyr noddi syml sy’n datgan yn glir y cyfanswm (£) y bydd eich cyflogwr yn ei dalu tuag at eich astudiaethau. Felly, trefnwch hyn cyn cyflwyno cais.

Cymerir yn ganiataol y byddwch yn cyflawni'r asesiad ar gyfer pob modiwl. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar broses ar gyfer y rheiny nad ydynt am wneud yr asesiad, a byddwn yn rhoi mwy o fanylion yn ystod y sesiwn ymsefydlu.

Mae'r holl wybodaeth ar y dudalen hon yn gywir adeg ei chyhoeddi, ond gall manylion y modiwl newid.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â'r tîm Derbyn i gael canllawiau pellach ar y broses ymgeisio:

Ymholiadau Myfyriwr