Ewch i’r prif gynnwys

Caru Grangetown

Love GT girl

Lansiwyd Caru Grangetown yn 2015 rhwng cymunedau Grangetown, Caerdydd a Phorth Cymunedol Prifysgol Caerdydd ac mae'n ddigwyddiad cynllunio partneriaeth blynyddol. Helpwch ni i gynllunio ein camau nesaf trwy gwblhau ein harolwg Caru Grangetown 2020.

Y syniad

I ddathlu amrywiaeth, hoff leoedd ac atgofion Grangetown, wrth ymgysylltu â chynrychiolwyr cymunedol o bob rhan o'r ardal gan ddatblygu partneriaethau tymor hir er mwyn gwneud Grangetown yn lle gwell fyth i fyw ynddo.

Beth wnaethon ni

Bu 15 o ymchwilwyr cymunedol gwych rhwng 16 a 70+ o ystod o gymunedau amrywiol ledled Grangetown yn cyfweld â dros 100 o drigolion lleol. Eu nod oedd darganfod beth mae pobl yn ei garu am Grangetown. Aeth yr ymchwilwyr cymunedol i'r strydoedd, ymweld â themlau, mosgiau, nosweithiau Bingo, parciau a chanolfannau ieuenctid. Ar 9 Mai 2015, gwahoddwyd pawb yn yr ardal i ddod i ddigwyddiad i edrych ar ganfyddiadau'r ymchwil a llunio cynllun o weithgareddau lleol y gallai'r Brifysgol fuddsoddi ynddynt.

Canlyniadau

Nododd aelodau'r gymuned 9 thema allweddol ar gyfer buddsoddi a phartneriaethau yn y dyfodol:

 • Mannau Cymunedol
 • Darpariaeth ar gyfer Pobl Ifanc
 • Grangetown Diogel
 • Grangetown Iach ac Egnïol
 • Strydoedd Glân a Mannau Gwyrdd
 • Cymuned Gyfeillgar
 • Cyfathrebu heb rwystrau
 • Gweithio a Siopa'n Lleol
 • Parch ar y Ffordd.

Ar 9 Mai 2015, gwirfoddolodd 27 o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau Porth Cymunedol a chytunodd chwech o bobl i arwain prosiectau gyda ni.

Cyn y digwyddiad ar 9 Mai 2015:

 • Dywedodd 50% o'r bobl a gafodd eu cyfweld eu bod yn teimlo'n niwtral neu'n anhapus ynglŷn â byw yn Grangetown
 • Dywedodd 88% o bobl eu bod yn teimlo'n niwtral neu nad oeddent yn gwybod beth roedd eu cymuned yn gweithio tuag ato
 • Roedd 82% yn teimlo'n niwtral neu'n anhapus ynghylch pa mor gysylltiedig oeddent â'u cymuned leol
 • Roedd 65% yn teimlo'n niwtral neu'n anhapus ynghylch pa mor gysylltiedig oeddent â Phrifysgol Caerdydd

Ar ôl y digwyddiad:

 • Dywedodd 100% o bobl eu bod yn teimlo'n hapus am fyw yn yr ardal ac yn gwybod beth roedd eu cymuned yn gweithio tuag ato
 • Roedd mwy na 50% yn teimlo eu bod yn gysylltiedig â'r gymuned ehangach
 • Roedd 99% yn teimlo eu bod yn gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cynnydd

Treuliodd Porth Cymunedol y rhan fwyaf o 2015 yn adeiladu cysylltiadau rhwng yr Arweinwyr Prosiect a ddaeth ymlaen ar 9 Mai 2015 ac aelodau o Brifysgol Caerdydd.

Ariannwyd neu gefnogwyd partneriaethau a gweithgareddau a ymatebodd i'r naw thema ac a oedd yn gysylltiedig ag ymchwil neu addysgu Prifysgol Caerdydd ac ar hyn o bryd mae yna dros 50 o brosiectau byw yn rhedeg. Mae Love Grangetown wedi bod yn cynnal fel ymgynghoriad blynyddol ers 2015 ac mae adborth gan y gymuned ym mhob digwyddiad wedi bod yn amhrisiadwy wrth lunio Porth Cymunedol.

Defnyddiwyd y wybodaeth a gasglwyd yn ystod Car Grangetown i lywio datblygiad llwyddiannus Cam 2 y cais Cronfa Loteri Fawr a bydd yr arian a enillir yn cael ei ddefnyddio i ailadeiladu Pafiliwn y Grange, gan ei drawsnewid yn ofod amhrisiadwy i'r holl gymuned ei ddefnyddio

Arolwg Caru Grangetown 2020

Rydym yn eich gwahodd i gwblhau Arolwg Caru Grangetown 2020 i'n helpu i ganfod yr hyn sy'n fwyaf pwysig i breswylwyr, busnesau neu sefydliadau Grangetown. Bydd hyn yn gymorth i ni flaenoriaethu a datblygu prosiectau partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Grangetown.

Bydd canlyniadau'r arolwg i gyd yn ddienw ac mae eich cyfranogiad yn wirfoddol. Cewch eich gwahodd hefyd i ymuno â'r Porth Cymunedol a Chaerdydd Creadigol ar mewn digwyddiad cynllunio partneriaeth ar-lein ddydd Iau 19 Tachwedd 2020.

Caru Grangetown 2020

Ymunwch â Phorth Cymunedol Caru Grangetown 2020 i ddathlu partneriaethau rhwng Grangetown a Phrifysgol Caerdydd ac i gynllunio ein camau nesaf. Bydd y digwyddiad hwn yn dathlu Grangetown gyda gair llafar a cherddoriaeth ac yn rhannu’r newyddion diweddaraf am sut mae ein prosiectau partneriaeth fel Pafiliwn Grange wedi bod yn tyfu. Byddwn yn gofyn i chi rannu’r hyn sydd bwysicaf i Grangetown ar hyn o bryd a byddwn yn croesawu syniadau ar gyfer cryfhau ein partneriaethau. Byddwch yn cwrdd â phartneriaid Grangetown a Phrifysgol Caerdydd sydd eisoes yn cydweithio a rhannu syniadau am ffyrdd y gallwn ni weithio gyda’n gilydd.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gyda chefnogaeth Creative Cardiff.

Darllenwch fwy am y bartneriaeth rhwng Caerdydd Creadigol a'r Porth Cymunedol.

Wrth i chi gofrestru gofynnir i chi ddewis pa sesiwn sgwrsio yr hoffech ymuno â hi, sy’n seiliedig ar 9 thema:

 • Strydoedd glân a mannau gwyrdd
 • Cyfathrebu heb rwystrau
 • Mannau cyfarfod cymunedol
 • Cymuned gyfeillgar a chlos
 • Grangetown iach a gweithgar
 • Mannau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a phlant
 • Parch ar y ffyrdd
 • Grangetown diogel
 • Gweithio a siopa yn Grangetown

Bydd y sesiwn yn cael ei recordio at ddibenion mewnol yn unig er mwyn i ni ei ddefnyddio wrth gynllunio ein camau nesaf yn y bartneriaeth. Bydd yr holl drafodaethau sy’n cael eu recordio yn ddienw.

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi a rhannu syniadau ar gyfer ein camau nesaf.

Cofrestrwch ar gyfer Caru Grangetown 2020