Ewch i’r prif gynnwys

Caru Grangetown

Love GT girl

Lansiwyd Caru Grangetown gan Borth Cymunedol yn 2015 fel prosiect cynllunio partneriaeth blynyddol rhwng Prifysgol Caerdydd a thrigolion Grangetown.

Y syniad

I dathlu y phobl, lleoedd ac atgofion amrywiol Grangetown ac ymgysylltu â chynrychiolwyr o bob rhan o'r gymuned i archwilio posibiliadau cydweithredol a datblygu partneriaethau tymor-hir rhwng y gymuned a'r Brifysgol, sydd o fudd i'r ddwy ochr.

Beth wnaethon ni

Bu 15 ymchwilwyr cymunedol gwych rhwng 16 a 70+ o ystod amrywiol o gymunedau ledled Grangetown yn cyfweld â dros 100 o drigolion lleol, gyda'r nod o ddarganfod yr hyn yr oedd pobl yn ei garu a'i werthfawrogi am Grangetown. Aeth yr ymchwilwyr cymunedol i'r strydoedd, ymweld â themlau, mosgiau, eglwysi, nosweithiau bingo, parciau a chanolfannau ieuenctid. Ar 9 Mai 2015, gwahoddwyd preswylwyr i ddod i ddigwyddiad i ystyried canfyddiadau'r ymchwil a datblygu amserlen o weithgareddau lleol y gallai'r Brifysgol fuddsoddi ynddynt.

Canlyniadau

Nododd aelodau'r gymuned 9 thema allweddol ar gyfer buddsoddi a phartneriaethau yn y dyfodol:

 • Mannau Cymunedol
 • Darpariaeth ar gyfer Pobl Ifanc
 • Grangetown Diogel
 • Grangetown Iach ac Egnïol
 • Strydoedd Glân a Mannau Gwyrdd
 • Cymuned Gyfeillgar
 • Cyfathrebu heb rwystrau
 • Gweithio a Siopa'n Lleol
 • Parch ar y Ffordd.

Ar 9 Mai 2015, gwirfoddolodd 27 o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau Porth Cymunedol a chytunodd chwech o bobl i arwain prosiectau gyda ni.

Cyn y digwyddiad ar 9 Mai 2015:

 • Dywedodd 50% o'r bobl a gafodd eu cyfweld eu bod yn teimlo'n niwtral neu'n anhapus ynglŷn â byw yn Grangetown
 • Dywedodd 88% o bobl eu bod yn teimlo'n niwtral neu nad oeddent yn gwybod beth roedd eu cymuned yn gweithio tuag ato
 • Roedd 82% yn teimlo'n niwtral neu'n anhapus ynghylch pa mor gysylltiedig oeddent â'u cymuned leol
 • Roedd 65% yn teimlo'n niwtral neu'n anhapus ynghylch pa mor gysylltiedig oeddent â Phrifysgol Caerdydd

Ar ôl y digwyddiad:

 • Dywedodd 100% o bobl eu bod yn teimlo'n hapus am fyw yn yr ardal ac yn gwybod beth roedd eu cymuned yn gweithio tuag ato
 • Roedd mwy na 50% yn teimlo eu bod yn gysylltiedig â'r gymuned ehangach
 • Roedd 99% yn teimlo eu bod yn gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cynnydd

Adeiladodd Porth Cymunedol gysylltiadau rhwng arweinwyr prosiectau cymunedol a ddaeth ymlaen ar 9 Mai 2015 a staff Prifysgol Caerdydd.

Ariannwyd neu cefnogwyd partneriaethau a gweithgareddau a oedd yn cyd-fynd â'r naw thema ac yn gysylltiedig ag ymchwil neu addysgu Prifysgol Caerdydd neu a allai wella profiad myfyrwyr trwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli gwerthfawr.

Mae Caru Grangetown wedi parhau fel ymgynghoriad blynyddol ers 2015 ac mae adborth gan y gymuned ym mhob digwyddiad wedi bod yn amhrisiadwy wrth lunio strategaeth a ffocws Porth Cymunedol.

Roedd gwybodaeth a gasglwyd yn ystod Love Grangetown yn allweddol i sicrhau cyllid grant dros £ 2m i ddatblygu Pafiliwn Bowlio Grangetown yng Ngerddi Grange, gan ei drawsnewid yn ganolfan gymunedol hygyrch o ansawdd uchel dan arweiniad preswylwyr.

Caru Grangetown 2020

Bob blwyddyn ers 2015, mae Porth Cymunedol wedi cynnal Caru Grangetown fel digwyddiad partneriaeth blynyddol, gan ddod â phartneriaid presennol a newydd Grangetown a Phrifysgol Caerdydd ynghyd i gryfhau a datblygu prosiectau cydweithredol.

Yn methu â chyflwyno'r dathliad traddodiadol ym Mhafiliwn Grange eleni oherwydd Covid-19, aeth y prosiect ar-lein, gan ddod â dros 50 o bartneriaid prifysgol a chymuned ynghyd i rannu syniadau ac ymrwymo i gydweithio.

Lansiwyd Caru Grangetown 2020, a gynhaliwyd mewn cydweithrediad â Caerdydd Creadigol, gyda gair llafar gan Hanan Issa, gan ddathlu cyfoeth amrywiaeth ddiwylliannol yn Grangetown a Chymru, a daeth i ben gyda galwad i weithredu gan Ali Abdi, Rheolwr Partneriaethau Porth Cymunedol.

Derbyniodd arolwg Caru Grangetown 2020 dros 150 o ymatebion, yn cynrychioli cymunedau lluosog Grangetown. Nododd cyfranogwyr yr arolwg Strydoedd Glân a Mannau Gwyrdd, Grangetown diogel, a Darpariaeth ar gyfer Pobl Ifanc fel meysydd blaenoriaeth ar gyfer 2020-21, ac archwiliodd sgyrsiau yn Caru Grangetown ffyrdd y gallai prosiectau partneriaeth presennol a newydd gefnogi'r nodau hyn.

Bydd Porth Cymunedol yn parhau â'r sgyrsiau trwy gydol mis Ionawr 2021 mewn cyfres o sesiynau ar-lein bach anffurfiol a gynhelir gan aelodau'r tîm. Os hoffech chi ymuno â'r tîm ar-lein ym mis Ionawr, a chwrdd â phartneriaid eraill Prifysgol Caerdydd a Grangetown i ddatblygu prosiectau gyda'n gilydd, neu os oes gennych chi syniad am brosiect partneriaeth i'w ddatblygu gyda ni, cysylltwch â ni ar communitygateway@cardiff.ac.uk