Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Mae ein prosiectau yn hyrwyddo ac yn cefnogi ymchwil trawsddisgyblaethol o ansawdd uchel, a gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth arloesol.

Mae ein portffolio cyfredol a diweddaraf o weithgareddau ymchwil a chyfnewid gwybodaeth yn amrywio o ymchwil sylfaenol sy'n diffinio ac yn mesur hyblygrwydd ar gyfer logisteg clyfar, i raglen gydweithredol o ymchwil gymhwysol gyda chwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru (yn bennaf BBaCh) trwy weithrediad ASTUTE 2020, a phortffolio cynyddol o Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth.

ASTUTE 2020 logo

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE 2020+)

Ymgorffori technolegau uwch a chynaliadwy i weithgynhyrchu yng Nghymru trwy gydweithio rhwng y diwydiant a'r byd academaidd.

Cyflymu

Accelerate

Rhaglen gymorth arloesol sy'n cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Chymru Iachach yw Cyflymu.

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru sy’n ariannu’r rhaglen yn rhannol; mae'n canolbwyntio ar ddarparu atebion gofal iechyd arloesol ledled Cymru.

Sefydlwyd Cyflymu i hwyluso'r gwaith sy’n cychwyn drwy adnabod anghenion gofal iechyd 'go iawn' ac yn gorffen pan fydd atebion arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn dod i law. Ar ben hyn, mae gwaith ar y cyd rhwng clinigwyr, byd diwydiant, y byd academaidd a'r trydydd sector, a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a thair prifysgol bartner ledled Cymru sy’n arwain y rhaglen.

Y Cyflymydd Arloesedd Clinigol (CIA)

Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r Ysgol Meddygaeth yn gartref i un o bartneriaid Cyflymu; sef y Cyflymydd Arloesi Clinigol (CIA). Mae’r CIA yn rhan o’r Ganolfan Arloesedd Clinigol ac mae’n cael cefnogaeth y Bartneriaeth Arloesedd Clinigol rhwng Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro.

Mae CIA yn darparu arbenigedd mewn cyflymu'r broses o ddarparu arloesedd â ffocws clinigol trwy dîm profiadol o weithwyr proffesiynol sydd â galluoedd sy'n deillio o'r byd academaidd, rheoli prosiectau, ymchwil, economeg iechyd, ymgysylltu, diwydiant, arloesi ac ymarfer clinigol.

Mae perthnasoedd gwaith agos ag arbenigwyr academaidd, Byrddau Iechyd y GIG, ac â phartneriaid diwydiannol, yn galluogi canolbwyntio syniadau newydd i arferion a gweithdrefnau clinigol/gofal iechyd y byd go iawn, gyda chymorth model cyflenwi defnyddiwr-ganolog. Mae mabwysiadu dull anghenion defnyddwyr o adeiladu prosiectau yn sail i'r tebygolrwydd o gynaliadwyedd yn y dyfodol ac yn gwella'r llwybrau i gael effaith.

Allbynnau'r CIA

Mae allbynnau a gynhyrchir o gydweithrediadau dan arweiniad CIA yn cael eu gwireddu trwy ystod o brosiectau platfform a pheilot, gan amrywio o newidiadau mewn arferion gofal iechyd clinigol a chynaliadwy, i ddatblygu cymwysiadau deallusrwydd artiffisial, gwerthusiadau a datblygu cynnyrch newydd.

Mae amrywiaeth o ddata yn cael ei gynhyrchu a allai lywio arloesedd sy'n cael ei yrru gan ymchwil y tu hwnt i'r prosiectau cychwynnol. Mae hyn yn cynnwys digonedd o ddata cynyddol bwysig yn y byd go iawn, gan gynnwys mesurau canlyniadau a phrofiad a adroddir gan gleifion.

Yn yr argyfwng COVID presennol, mae'r CIA yn dangos ei berthnasedd sefyllfaol a'i ymatebolrwydd trwy gyfrannu at y gwaith COVID hanfodol sy'n cael ei gyflawni trwy labordy categori 3 Prifysgol Caerdydd. Mae hyn yn cael ei weithredu trwy'r gefnogaeth i gymdeithion ymchwil wneud y gwaith hwn lle mae amser yn bwysig o fewn cyfleusterau pwrpasol Caerdydd.

Mae cyfraniad CIA i'r Rhaglen Cyflymu yn galluogi cyfleoedd penodol i wireddu a chyflymu atebion newydd, arloesol, trwy ymchwil effeithiol, datblygu a chydweithrediadau sy'n canolbwyntio ar arloesi.

Mae'r gwaith hwn yn sail i etifeddiaeth o arloesi gofal iechyd ar sail tystiolaeth, gan gyflawni blaenoriaethau llywodraeth Cymru, a chefnogi effaith barhaol ar draws gwyddorau bywyd a gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth am y rhaglen

I gael gwybod rhagor, lawrlwythwch ein llyfryn neu mae croeso mawr ichi gysylltu â ni.

Cyflymu - Y Cyflymydd Arloesedd Clinigol (CIA)

Trosolwg o'r galluoedd, yr arbenigedd a'r partneriaethau sy'n gysylltiedig â'r Cyflymydd Arloesedd Clinigol.

Ariennir gan

WEFO

Astudiaethau achos am raglen Cyflymu

Y Fest Cefnogi Tiwb Tracheostomi Newydd

Gwerthuso fest tracheostomi

Y fest a gynlluniwyd i wella arferion ffisiotherapi i alluogi cleifion tracheostomii gael eu cefn atynt ac adennill cryfder ar ôl triniaeth

The geko™ device

Treialu dyfais geko™ mewn cleifion COVID-19

Mae geko™ yn rhoi ysgogiad trydanol niwrogyhyrol di-boen i ran isaf y goes.

Falfiau allanadlu 3D wedi’u hargraffu - Enghraifft o ailbwrpasu cyfarpar er mwyn bodloni gofynion newydd.

Y GIG a pheirianwyr yn dod at ei gilydd i adeiladu canolfan

Mae'r prosiect dwy flynedd hwn yn dwyn ynghyd Softgel Solutions Ltd, Innotech Engineering, Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol

Llawdriniaeth rithwir wedi’i phersonoleiddio ar gyfer triniaeth arthritis pen-glin

Mae TOKA® yn brosiect cydweithredol rhwng 3D Metal Printing a’r Ganolfan Biomecaneg Orthopedig ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Adroddiadau economeg iechyd

Mae’r gyfres o adroddiadau economeg iechyd ar bynciau sy’n ymdrin ag arloesedd clinigol gan y Cyflymydd Arloesedd Clinigol (CIA) ar gael i bob un o’n rhanddeiliaid.

Mathau o adroddiadau

  1. Adolygiadau economaidd lefel uchel o arloesedd clinigol yw’r Adroddiadau Deall Economeg iechyd. Eu bwriad yw bod yn adroddiadau briffio ar gyfer rhanddeiliaid sydd â diddordeb.
  2. Mae rhesymau economeg iechyd yn mynd i'r afael â'r cwestiwn penodol: 'Pa fanteision economaidd go iawn a allai fod ynghlwm wrth arloesedd clinigol?'. Eu bwriad yw helpu rhanddeiliaid i benderfynu a ddylid dechrau cynllun peilot neu dreial clinigol.
  3. Mae Adroddiadau Asesu Economeg Iechyd yn mynd i'r afael â'r cwestiwn penodol: 'I ba raddau y mae arloesedd yn gweithio, a beth fydd y gost?'. Eu bwriad yw helpu rhanddeiliaid i benderfynu a ydyn nhw eisiau parhau, oedi neu atal cynllun peilot neu dreial sy'n bodoli eisoes.
  4. Ymhlith yr Adroddiadau ar economeg iechyd ym maes treialon clinigol mae dadansoddiadau o gost-effeithiolrwydd neu gost-ddefnyddioldeb deilliannau iechyd a adroddwyd gan dreialon clinigol. Y bwriad yw eu cynhyrchu erbyn diwedd yr astudiaethau ar effeithiolrwydd clinigol.
  5. Adolygiadau o'r ymddygiad strategol a’r dewisiadau sy'n wynebu cyflenwyr a defnyddwyr/mabwysiadwyr mewn marchnad ar gyfer arloesedd clinigol yw Adroddiadau strategaeth y CIA ar economeg iechyd. Eu bwriad yw bod yn adroddiadau briffio ar gyfer rhanddeiliaid sydd â diddordeb.
  6. Canllawiau ar gyflwyno achosion economaidd ar gyfer arloesedd clinigol yw canllawiau achos busnes y CIA. Eu bwriad yw bod yn adroddiadau briffio ar gyfer rhanddeiliaid sydd â diddordeb.

Adroddiadau cyhoeddedig

Adroddiad Mewnwelediad - IPC iacháu clwyfau

Therapi Cywasgiad Niwmatig Ysbeidiol (IPC) ar glun coes ag wlser i hyrwyddo iacháu clwyfau ar ran isaf y goes mewn cleifion.

Adroddiad Mewnwelediad - Trawsnewid Gwasanaethau Gofal Llygaid Llywodraeth Cymru

Peilot Trawsnewid Gwasanaethau Gofal Llygaid Llywodraeth Cymru ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

IROHMS

Canolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol

Mae ymchwil y Ganolfan ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol (IROHMS) yn adeiladu ar gryfder academyddion profiadol byd-eang ym maes gweithgynhyrchu digidol a roboteg, ffactorau dynol a seicoleg wybyddol, cyfrifiadura symudol a chymdeithasol a deallusrwydd artifisial.

Prosiectau wedi'u cwblhau

Ein gweithgareddau cydweithredol

Re-Run logo

Resilient Remanufacturing Networks (Re-Run)

Creating a sustainable and resilient world by helping remanufacturers manage their supply chains.

NanoMACH equipment image

NanoMACH

Novel instrumentation for high-speed AFM-based nano machining.

ASTUTE logo

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE)

Cefnogi Cwmnïau Gweithgynhyrchu Cymru yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd

ComFlex gps stock image

ComFlex

Defining and measuring communication flexibility for smart logistics.

Principles for appropriate contracting cover image

Prosiect Ymchwil Cydweithredol Darbodus Priffyrdd Lloegr

Egwyddorion ar gyfer contractio priodol.

Local nexus network logo

Y Rhwydwaith Nexus Lleol

Building sustainable local nexuses of food, energy and water: from smart engineering to shared prosperity.

RDMRSC

Ail-ddosbarthu Gweithgynhyrchu ar gyfer Dinasoedd Cynaliadwy, Gwydn

Implications of new manufacturing technologies for small-scale, distributed manufacturing in Bristol.

Engaged Manufacturing Logo

Gweithgynhyrchu Ymgysylltiol

Researching customer engagement in manufacturing and the role of 3D Printing technologies.