Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Mae ein prosiectau yn hyrwyddo ac yn cefnogi ymchwil trawsddisgyblaethol o ansawdd uchel, a gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth arloesol.

Mae ein portffolio cyfredol a diweddaraf o weithgareddau ymchwil a chyfnewid gwybodaeth yn amrywio o ymchwil sylfaenol sy'n diffinio ac yn mesur hyblygrwydd ar gyfer logisteg clyfar, i raglen gydweithredol o ymchwil gymhwysol gyda chwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru (yn bennaf BBaCh) trwy weithrediad ASTUTE 2020, a phortffolio cynyddol o Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth.

ASTUTE 2020 logo

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE 2020+)

Ymgorffori technolegau uwch a chynaliadwy i weithgynhyrchu yng Nghymru trwy gydweithio rhwng y diwydiant a'r byd academaidd.

Rhaglen Cyflymu

Accelerate

Mae'r rhaglen Cyflymu bellach wedi dod i ben. Mae’r rhaglen Cyflymu wedi cael ei ddathlu yn eang yn enghraifft o arloesedd gyda phartneriaid GIG, diwydiant ac academaidd yn cymryd rhan ac mae cyflawniadau a llwyddiannau’r rhaglen wedi'u cydnabod yn eang hefyd.

Datblygu’r economi oedd prif sbardun y rhaglen, wedi’i ariannu gan EDRF, gan alluogi cwmnïau i ddatblygu eu cynnig ar gyfer y farchnad gofal iechyd a gweithio'n fwy effeithiol gyda'r GIG. Mae hyn wedi bod yn effeithiol iawn, gan arwain at brosiectau syn cefnogi ein hymateb i COVID a phrosiectau sy'n cefnogi meysydd strategol allweddol y GIG megis presgripsiynu cymdeithasol a chynnig gwasanaethau yn agosach at gartrefi cleifion ee optometreg a ffisiotherapi yn gweithredu’n gyflym.


O ganlyniad i’r rhaglen, mae Prifysgol Caerdydd wedi datblygu ffordd arloesol o weithio er mwyn iddynt gyflwyno'r rhaglen Cyflymu. Trwy ddefnyddio'r grant, roeddent yn gallu cynnig cymorth pwrpasol, agor cyfleoedd cydweithio i academyddion Caerdydd, ac wrth wneud hynny sefydlu perthnasoedd cryf rhwng 18 o ysgolion y Brifysgol.

Derbyniodd Prifysgol Caerdydd fwy na £3.4M mewn nwyddau cyfatebol (a oedd yn £800K yn fwy na'r targed). Mae hyn yn dangos yr awydd a'r angen i gefnogi mentrau i'w galluogi i gyflawni gwaith arloesol, a'r cyfleoedd y mae hyn yn eu cyflwyno i'r Brifysgol o ran ymgysylltu, cyfleoedd i staff datblygu eu sgiliau, ein cenhadaeth ddinesig, cyflwyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil a chyhoeddiadau.

Gwelwyd canlyniadau ac effeithiau'r rhaglen Cyflymu trwy’r cyhoeddiadau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid/astudiaethau achos effaith sydd wedi’u cynnwys yn gyflwyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yr ysgolion isod:

  • Optometreg a Gwyddorau’r Golwg
  • Deintyddiaeth
  • Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
  • Y Gwyddorau Gofal Iechyd
  • Meddygaeth y Boblogaeth
  • Uned Ymchwil Treialon Clinigol

Yn ogystal, dangosodd y rhaglen yr aliniad trawstoriadol â blaenoriaethau a strategaethau systematig, a oedd yn ein galluogi i ddangos llwyddiant ac effaith yn erbyn y canlynol:

  • Codi’r Gwastad
  • Strategaethau Iechyd a Gofal
  • Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Llywodraeth Cymru, 2015b)
  • Y Ffordd Ymlaen (2018-2023: ail-lunio COVID-19) ac Is-strategaethau, yn enwedig ein Cenhadaeth Ddinesig ac Ymchwil ac Arloesedd

Mae’r gwaith wedi llwyddo o ganlyniad i gydweithio’n effeithiol, ac mae’r cydweithio wedi’i ategu gan fedrau’r Tîm y Cyflymydd Arloesedd Clinigol (CIA) ac arbenigedd clinigol a masnachol partneriaid y prosiectau.

Trwy dderbyn peryglon a buddion ar y cyd, mae’r cyfle i lunio, mireinio a datblygu arferion arloesol wedi bod o fantais fawr i arferion iechyd a gofal, darparu gwasanaethau, addysg a lles cymdeithasol.

Cryfder y gwaith hwn yw nifer y prosesau cynaliadwy a’r arferion gorau sy’n gadael eu hôl ledled y wlad yn unol ag amcanion Cymru Well.

Bydd effaith y gwaith hwn yn parhau y tu hwnt i Raglen Cyflymu gan y bydd cyfleoedd i drosglwyddo a marchnata ein syniadau arloesol y tu allan i Gymru.

Er bod rhaglen Cyflymu wedi dod i ben, mae'r Ganolfan Arloesedd Clinigol yn dal i fod ar gael i helpu a rhoi cymorth i bawb. Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost atcolesb2@caerdydd.ac.uk

Cyflymu - Cyflymydd Arloesedd Clinigol (CAC)

Portffolio Prosiectau

Astudiaethau achos am raglen Cyflymu

Y Fest Cefnogi Tiwb Tracheostomi Newydd

Gwerthuso fest tracheostomi

Y fest a gynlluniwyd i wella arferion ffisiotherapi i alluogi cleifion tracheostomii gael eu cefn atynt ac adennill cryfder ar ôl triniaeth

The geko™ device

Treialu dyfais geko™ mewn cleifion COVID-19

Mae geko™ yn rhoi ysgogiad trydanol niwrogyhyrol di-boen i ran isaf y goes.

Falfiau allanadlu 3D wedi’u hargraffu - Enghraifft o ailbwrpasu cyfarpar er mwyn bodloni gofynion newydd.

Y GIG a pheirianwyr yn dod at ei gilydd i adeiladu canolfan

Mae'r prosiect dwy flynedd hwn yn dwyn ynghyd Softgel Solutions Ltd, Innotech Engineering, Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol

Llawdriniaeth rithwir wedi’i phersonoleiddio ar gyfer triniaeth arthritis pen-glin

Mae TOKA® yn brosiect cydweithredol rhwng 3D Metal Printing a’r Ganolfan Biomecaneg Orthopedig ym Mhrifysgol Caerfaddon.

IROHMS

Canolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol

Mae ymchwil y Ganolfan ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol (IROHMS) yn adeiladu ar gryfder academyddion profiadol byd-eang ym maes gweithgynhyrchu digidol a roboteg, ffactorau dynol a seicoleg wybyddol, cyfrifiadura symudol a chymdeithasol a deallusrwydd artifisial.

Prosiectau wedi'u cwblhau

Ein gweithgareddau cydweithredol

Re-Run logo

Resilient Remanufacturing Networks (Re-Run)

Creating a sustainable and resilient world by helping remanufacturers manage their supply chains.

NanoMACH equipment image

NanoMACH

Novel instrumentation for high-speed AFM-based nano machining.

ASTUTE logo

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE)

Cefnogi Cwmnïau Gweithgynhyrchu Cymru yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd

ComFlex gps stock image

ComFlex

Defining and measuring communication flexibility for smart logistics.

Principles for appropriate contracting cover image

Prosiect Ymchwil Cydweithredol Darbodus Priffyrdd Lloegr

Egwyddorion ar gyfer contractio priodol.

Local nexus network logo

Y Rhwydwaith Nexus Lleol

Building sustainable local nexuses of food, energy and water: from smart engineering to shared prosperity.

RDMRSC

Ail-ddosbarthu Gweithgynhyrchu ar gyfer Dinasoedd Cynaliadwy, Gwydn

Implications of new manufacturing technologies for small-scale, distributed manufacturing in Bristol.

Engaged Manufacturing Logo

Gweithgynhyrchu Ymgysylltiol

Researching customer engagement in manufacturing and the role of 3D Printing technologies.