Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau'r dyfodol

Rydym yn herio theori ac ymarfer i lywio'r gwaith o ail-lunio busnesau a chyd-gynhyrchu atebion sy'n galluogi sefydliadau i lywio problemau cymhleth sy'n gysylltiedig â newidiadau technolegol, sifftiau demograffig, yr argyfwng hinsawdd a phoblogaethau dros dro.

Mae hyn yn golygu herio theori ac ymarfer i adolygu ac addasu sefydliadau gyda rhaglenni ymchwil sy'n canolbwyntio ar gamau gweithredu sy'n datblygu atebion i broblemau cymhleth, gan gynnwys:

  • digideiddio a newid technolegol
  • iechyd meddwl a lles yn y gwaith
  • ymddygiad moesegol ac arferion bwyta
  • arweinyddiaeth gyfrifol
  • darogan er lles cymdeithasol
  • diogelu ar gyfer y dyfodol, gwydnwch a gwneud penderfyniadau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol
  • sgiliau ar gyfer y dyfodol.

Mynd i'r afael â thlodi bwyd

Mae Dr Yingli Wang wedi defnyddio ei harbenigedd ymchwil mewn e-logisteg, arloesedd technolegol a chynhwysiant mewn cadwyni cyflenwi digidol i gael effaith yn ei chymuned leol. Fel aelod gweithgar o Gynghrair Tlodi Bwyd De Cymru, arweiniodd ei harbenigedd e-logisteg at adroddiad strategol, Tlodi Bwyd yn Ne Cymru: Galwad i Weithredu.

Ers hynny, mae Dr Wang wedi ymuno â Bwyd Caerdydd i ddatblygu'r fenter gymdeithasol gyntaf i fynd i'r afael â thlodi bwyd yng Nghaerdydd. Mae eich Siop Gymunedol Pantri Leol yn y Dusty Forge yn galluogi pobl mewn tlodi bwyd i gael gafael ar fwyd ffres iach a fforddiadwy, gan ddileu’r stigma cymdeithasol o dderbyn bwyd a darparu ffordd ariannol gynaliadwy o ddod â chynnyrch ffres i gymunedau lleol.

Cefnogi entrepreneuriaid a sefydliadau busnesau bach

Cawsom ein henwi’n 'enghraifft o arfer gorau' ar gyfer ein gweithgarwch ymchwil yn y maes hwn yn ystod y broses ail-achredu ar gyfer Siarter Busnes Bach y Gymdeithas Ysgolion Busnes. Mae hyn yn adlewyrchu ein hymdrechion i gefnogi sefydliadau llai, gan gynnwys entrepreneuriaid, busnesau bach a chanolig a mentrau cymdeithasol, i wynebu eu heriau yn y dyfodol a chydweithio i roi’r gallu angenrheidiol i sefydliadau fodloni gofynion cymdeithasol ac economaidd.

Mae'r ymrwymiad hwn yn ymestyn i'n gweithgarwch dysgu ac addysgu ac ymgysylltu. Mae cyfleoedd taith maes a siaradwyr gwadd yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu rhagweld ac anelu at fodelau busnes gwahanol ac arloesol fel y rhai a ddefnyddir yng nghlwb Pêl-droed Forest Green Rovers – 'y clwb pêl-droed gwyrddaf yn y byd'.

Mae ein cyfres Sesiwn Hysbysu dros Frecwast misol hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu a chynnal prosiectau cydweithredol â'r gymuned busnesau bach, tra bod Cyfarwyddwyr Busnes yn y Gymuned, Sefydliad y Cyfarwyddwyr a Chymdeithas Gydweithredol Cymru yn cyfrannu at ein blaenoriaethau strategol fel aelodau o'n Bwrdd Cynghori Rhyngwladol.

Gwneud gwahaniaeth drwy ein gwaith ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil yn effeithio ar bobl a pholisi, gan wneud gwahaniaeth i’n heconomi, i’n cymdeithas a’n hamgylchedd.

Cefnogi dinasyddion y dyfodol

Gwnaeth prosiect ymchwil pro bono sy'n canolbwyntio ar y dyfodol gan yr Athro Calvin Jones a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, greu cyfres o gamau gweithredu y mae'n rhaid i sefydliadau cyhoeddus eu cymryd i fod yn ymwybodol o anghenion sgiliau'r dyfodol.

Dewisiadau ynni amgen

Canfu ymchwil gydweithredol gan yr Athro Calvin Jones a'r Sefydliad Materion Cymreig y gall symud i ynni adnewyddadwy yn gyfan gwbl yng Nghymru gynyddu diogelwch ynni, lleihau tlodi tanwydd a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Pobl gysylltiedig

Yr Athro James Downe

Yr Athro James Downe

Professor in Public Policy and Management, Director of Research, Wales Centre for Public Policy

Email
downej@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5298
Yr Athro Calvin Jones

Yr Athro Calvin Jones

Yr Athro Economeg

Email
jonesc24@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5470
Yr Athro Yingli Wang

Yr Athro Yingli Wang

Professor in Logistics and Operations Management, Deputy Head of Section - Research, Impact and Innovation

Email
wangy14@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5066
Yr Athro Andrew Henley

Yr Athro Andrew Henley

Professor of Entrepreneurship and Economics, Director of Research Engagement and Impact

Email
henleya@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5392
Dr Andrew Treharne-Davies

Dr Andrew Treharne-Davies

Research Centre Manager (CAMSAC, the PARC Institute and ASTUTE 2020), Entrepreneurship and Innovation Services Manager

Email
daviesat4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9334
Dr Anthony Samuel

Dr Anthony Samuel

Lecturer

Email
samuela3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 20874410