Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ymchwil Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn canolbwyntio ar wneud y mwyaf o effaith ein hymchwil er budd ystod helaeth o randdeiliaid, ac yn bwysicach na dim, cymdeithas.

Mae ein strategaeth gwerth cyhoeddus yn pwysleisio ein huchelgais i hyrwyddo gwelliant economaidd a chymdeithasol, ac mae llawer o'n gweithgareddau ymchwil yn canolbwyntio ar daclo heriau cymdeithasol mawr

Fel Ysgol eithaf mawr, mae ein themâu ymchwil yn amrywiol ac mae ein portffolio o weithgareddau yn ehangu'n gyflym wrth inni ddatblygu ein perthnasoedd rhyngddisgyblaethol.

Uchafbwyntiau

getty more people

Cynyddu nifer y cyflogwyr sy’n talu cyflog byw ledled y DU

Mae ymchwil gan academyddion yn Ysgol Busnes Caerdydd wedi arwain at wella amodau gweithio miloedd o bobl.

Gwella gwaith cynghorau lleol trwy gymheiriaid

Gwella gwaith cynghorau lleol trwy gymheiriaid

Llunio dulliau y bydd cymheiriaid yn eu harwain i wella gwaith cynghorau lleol Cymru a Lloegr.

Gwella effaith amgylcheddol digwyddiadau mawr

Gwella effaith amgylcheddol digwyddiadau mawr

Datblygodd ein tîm rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr becyn cymorth gwerthuso i wneud digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol yn fwy cynaliadwy.

Cydraddoldeb anabledd yn y gwaith

Cydraddoldeb anabledd yn y gwaith

Gwella polisïau ac arferion cydraddoldeb anabledd yn y gwaith yn y DU.

Datblygu cadwyni cyflenwi sy'n gynaliadwy yn ariannol

Datblygu cadwyni cyflenwi sy'n gynaliadwy yn ariannol

Mae’n hymchwil ryngddisgyblaethol wedi creu manteision ariannol gwerth miliynau o bunnoedd i sefydliadau yn y deyrnas a thramor.

O Dystiolaeth i Weithredu:  Lleihau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau – yn effeithiol ac yn gynaliadwy

O Dystiolaeth i Weithredu: Lleihau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau – yn effeithiol ac yn gynaliadwy

Gwnaeth yr ymchwil gydweithredol hon helpu cyflogwyr i ddeall ysgogwyr bylchau cyflog rhwng y rhywiau yn eu sefydliad a chymryd camau hirdymor effeithiol i greu a chynnal gwelliannau.

Pontio'r bwlch atebolrwydd mewn gwasanaethau cyhoeddus

Pontio'r bwlch atebolrwydd mewn gwasanaethau cyhoeddus

Arweiniodd ein hymchwil at ddatblygu llawlyfr newydd i alluogi gwell atebolrwydd ar draws gwasanaethau cyhoeddus a chefnogi’r broses o ddatblygu deddfwriaeth newydd ar weithio ar y cyd yng Nghymru.

Dylanwadu ar fuddsoddiadau ynni adnewyddadwy yng Nghymru

Dylanwadu ar fuddsoddiadau ynni adnewyddadwy yng Nghymru

Defnyddio fframwaith modelu economaidd rhanbarthol i ddylanwadu ar fuddsoddiadau ynni adnewyddadwy.

Gwella’r defnydd o dystiolaeth wrth lunio polisïau

Gwella’r defnydd o dystiolaeth wrth lunio polisïau

Mae proses arloesol o baratoi gwybodaeth yn ôl y galw wedi cynyddu’r dystiolaeth a ddefnyddir gan Weinidogion a gwasanaethau cyhoeddus yn sylweddol.

Gyrru caffael arloesol

Gyrru caffael arloesol

Mae ein hymchwil wedi gwella'r broses o gaffael prosiectau seilwaith yn y DU, arferion sefydliadol sefydliadau peirianneg mawr, a’r gwaith o ddrafftio ffurflenni contract.

Uchafbwyntiau'r gorffennol

UK Currency

The Living Wage – Employer experience

Understanding the motivations, challenges and opportunities of becoming an accredited living wage employer.

Town hall sign

Ai maint yw popeth ym myd llywodraeth leol?

Ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cyflwyno gwasanaethau ac a fydd eu maint yn berthnasol yn y dyfodol.

People walking on Welsh hills

Gwir effaith economaidd ac amgylcheddol twristiaeth yng Nghymru

New research helps us understand the true value of tourism in the country.

Image of a teenager suffering from whiplash following a car accident

Iawndaliadau tecach i ddioddefwyr damweiniau anafiadau personol

Mae ymchwil o Ysgol Busnes Caerdydd yn dangos nad yw llawer o hawlwyr clwyfedig yn cael iawndal teg ac yn dangos sut gall y broses iawndaliadau fod yn decach i ddioddefwyr anafiadau.