Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith gweddus

Rydym yn canolbwyntio ar drawsnewid gwaith mewn modd technolegol yn gyflym ac effaith gwahanol ffyrdd o weithio, ar y cyd â heriau hirsefydlog o ran ansawdd swyddi, lles gweithwyr, llais a chyfranogiad, ac anghydraddoldebau yn y gweithle.

Mae ein harbenigedd ymchwil ym meysydd cysylltiadau cyflogaeth ac astudiaethau sefydliadol yn golygu ein bod mewn sefyllfa ddelfrydol i edrych ar yr heriau hyn.

Mae problemau hirsefydlog yn cyfuno â mathau newydd o gyflogaeth i greu:

  • ansicrwydd ac ansefydlogrwydd i weithwyr ar gontractau dim oriau
  • cyflog isel i weithwyr allweddol mewn meysydd fel gofal cymdeithasol
  • gorlwytho gwaith, lludded a heriau i les
  • heriau o ran cynrychiolaeth, ymgysylltiad a chyfranogiad gweithwyr
  • gwahaniaethu ac eithrio parhaus o fewn sefydliadau
  • a'r angen am addasu sgiliau sy'n gysylltiedig ag awtomeiddio a deallusrwydd artiffisial.

Cydweithio â chymunedau heb gynrychiolaeth sydd wedi'u tangynrychioli a'u hallgáu

Yn y cyd-destun eang hwn o heriau yn y gweithle, mae ein hymchwilwyr wedi gallu rhoi llais i gymunedau sydd wedi'u tangynrychioli a'u hallgáu, gan gynnwys archwilio amodau cyflogaeth gweithwyr dillad ar waelod cadwyni cyflenwi byd-eang cystadleuol iawn yn India a Bangladesh.

Mae perthynas ymchwil gydweithredol â rhanddeiliaid a sefydliadau allanol, lle mae nodau a chanlyniadau'n cael eu creu ar y cyd, yn ganolog i lwyddiant prosiectau fel hyn.

Mae'r model hwn yn hanfodol i benodi ein Cymrodoriaethau Ymgysylltu â Gwerth Cyhoeddus (PVEFs) – menter ar draws yr Ysgol sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr a chyfadrannau ymgysylltu â phartneriaid allanol i fynd i'r afael â phrosiectau sy'n cyd-fynd â phob un o'n pum prif her.

Hyrwyddo cynhwysiant yn y gweithle

Mae'r Athro Debbie Foster, un o'n Cymrodoriaethau Ymgysylltu â Gwerth Cyhoeddus, yn cynnal ymchwil ar brofiadau pobl anabl yn y gweithle yn y proffesiwn cyfreithiol.

Wedi'i ariannu gan y rhaglen Ymchwil Anabledd i Fyw a Dysgu Annibynnol, mae'r Athro Foster, ochr yn ochr â'r cyd-ymchwilydd Dr Natasha Hirst, yn gweithio gydag Is-adran Cyfreithwyr ag Anableddau Cymdeithas y Cyfreithwyr i ddeall pam nad yw pobl anabl yn cael eu cynrychioli'n ddigonol o fewn y proffesiwn cyfreithiol a beth arall y gellir ei wneud i greu diwylliant o gynhwysiant a mynediad.

Gwneud gwahaniaeth drwy ein gwaith ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil yn effeithio ar bobl a pholisi, gan wneud gwahaniaeth i’n heconomi a’n cymdeithas.

Cynllun Cydraddoldeb Hiliol i Gymru

Mae adroddiad trawiadol yr Athro Emmanuel Ogbonna ar effaith COVID-19 ar gymunedau BAME yng Nghymru wedi ysgogi Llywodraeth Cymru i ddechrau Cynllun Cydraddoldeb Hiliol newydd i Gymru.

Mae ymchwil gan yr Athro Melanie Jones a Victoria Wass yn darparu tystiolaeth ar gyfer polisi ac ymarfer ar anabledd yn y gweithle.

Effeithiau’r Cyflog Byw Gwirioneddol

Asesodd yr Athro Ed Heery, Dr Deborah Hann a Dr David Nash effaith yr ymgyrch dros y cyflog byw gwirioneddol ar unigolion a sefydliadau ledled y DU.

Pobl gysylltiedig

Yr Athro Jean Jenkins

Yr Athro Jean Jenkins

Head of Management, Employment and Organisation Section, Professor of Employment Relations

Email
jenkinsj1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5338
Yr Athro Deborah Foster

Yr Athro Deborah Foster

Professor of Employment Relations and Diversity

Email
fosterd1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5358
Yr Athro Emmanuel Ogbonna

Yr Athro Emmanuel Ogbonna

Professor of Management and Organizational Behaviour

Email
ogbonna@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5212
Dr Deborah Hann

Dr Deborah Hann

Uwch-ddarlithydd Cysylltiadau Cyflogaeth, Dirprwy Bennaeth Adran (Dysgu ac Addysgu)

Email
hanndj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5559
Yr Athro Melanie Jones

Yr Athro Melanie Jones

Professor of Economics, Deputy Section Head - Research, Innovation and Engagement

Email
jonesm116@caerdydd.ac.uk
Telephone
029 2087 5079