Ewch i’r prif gynnwys

Heriau mawr

Rydym yn cyd-greu ymchwil sy'n arwain y byd ac sy'n mynd i'r afael â heriau mawr mewn gwaith, llywodraethu ac arloesedd, ar draws ein heconomi ac o fewn ein sefydliadau.

Fel canolfan ryngwladol flaenllaw ar gyfer ymchwil busnes a rheolaeth, rydym yn cydnabod ein rôl wrth fynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n wynebu'r gymdeithas gyfoes.

Rydym yn deall bod yn rhaid i sefydliadau newid yn radical i helpu i fynd i'r afael â materion fel anghydraddoldeb, allgáu cymdeithasol a newid yn yr hinsawdd. Rydym hefyd yn deall bod y newid hwn yn sylfaenol angenrheidiol i'w galluogi i barhau i gynnig cynhyrchion a gwasanaethau cynaliadwy o ansawdd uchel mewn byd gwahanol iawn.

Ers 2015, rydym wedi mabwysiadu ethos sy'n gyrru ein gweithgareddau i flaenoriaethu ymchwil berthnasol i'r byd go iawn, sydd o safon fyd-eang, ac wedi'i hategu gan chwilfrydedd deallusol. Mae hyn wedi canolbwyntio ar bum her fawr flaenllaw – gwaith da, llywodraethu da, arloesedd cyfrifol, economïau teg a chynaliadwy a sefydliadau'r dyfodol.

Mae cymhlethdod heriau fel y rhain yn golygu na allwn ymchwilio o bell neu mewn meysydd o ddiddordeb ac arbenigedd ynysig. Yn lle, rydym wedi optimeiddio cyfleoedd ymgysylltu a rhwydweithio i gydweithio, cyd-gynhyrchu a chyd-greu.

Mae gweithio gyda'n cymuned o bartneriaid a chydweithwyr yn y modd hwn wedi golygu mabwysiadu meddylfryd academaidd gwahanol iawn.

Rydym wedi croesawu cyfleoedd i symud y tu hwnt i restrau cyfnodolion a metrigau i ystyried astudiaethau ymchwil yn ôl eu rhinweddau ac edrych arnynt mewn perthynas ag effaith gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Gwaith gweddus

Gwaith gweddus

Rydym yn canolbwyntio ar drawsnewid gwaith mewn modd technolegol yn gyflym ac effaith gwahanol ffyrdd o weithio, ar y cyd â heriau hirsefydlog o ran ansawdd swyddi, lles gweithwyr, llais a chyfranogiad, ac anghydraddoldebau yn y gweithle.

Economïau teg a chynaliadwy

Economïau teg a chynaliadwy

Rydym yn cyd-greu gwybodaeth i gefnogi datblygiad economïau sy'n sicrhau ffyniant a rennir a chynaliadwyedd amgylcheddol, ac yn gweithio gyda llywodraethau a phartneriaid i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau a hyrwyddo cyfranogiad a chynhwysiant economaidd llawn.

Sefydliadau'r dyfodol

Sefydliadau'r dyfodol

Rydym yn herio theori ac ymarfer i lywio'r gwaith o ail-lunio busnesau a chyd-gynhyrchu atebion sy'n galluogi sefydliadau i lywio problemau cymhleth sy'n gysylltiedig â newidiadau technolegol, sifftiau demograffig, yr argyfwng hinsawdd a phoblogaethau dros dro.

Llywodraethu da

Llywodraethu da

Rydym yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â rheolaeth gyhoeddus a pholisi, gan gynnwys y defnydd o dystiolaeth gan lywodraethau, wrth ymchwilio i lywodraethu corfforaethol ar draws yr economi, gan archwilio tryloywder, atebolrwydd, cynhwysiant, moeseg a gwerthoedd.

Arloesedd cyfrifol

Arloesedd cyfrifol

Rydym yn gweithredu mewn modd rhyngddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar y rhanddeiliad i nodi sbardunau, prosesau a chanlyniadau arloesedd, a gwerthuso goblygiadau cymdeithasol, ariannol ac ymddygiadol newid technolegol.