Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd

Rydym yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth wyddonol, profiad ymarferol, a sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen gan gyflogwyr yn y farchnad swyddi byd-eang.

Female on boat looking through binoculars
Mae ein graddedigion yn mynd yn eu blaen i fwynhau ystod eang o yrfaoedd llwyddiannus a gwobrwyol.

O ymchwilwyr canser i geidwaid anifeiliaid cigysol, amgylcheddwyr i flogwyr gwyddoniaeth, mae ein graddedigion yn mynd yn eu blaen i fwynhau ystod eang o yrfaoedd llwyddiannus a gwobrwyol.

Mae gan ein myfyrwyr enw da rhagorol am ddod o hyd i waith ar ôl iddynt raddio. Yn ôl ein data mwyaf diweddar, roedd 93% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae cyfran sylweddol o’n graddedigion yn mynd yn eu blaen i astudio gradd meistr neu PhD, tra bod eraill yn cael gyrfaoedd llwyddiannus mewn meysydd sy’n ymwneud â gwyddoniaeth, megis ymchwil a datblygu, cadwraeth, rheoli amgylcheddol, ymchwil feddygol, cyhoeddi gwyddonol, iechyd cyhoeddus, a rheoli bywyd gwyllt, ymysg pethau eraill.

Mae hefyd gan ein graddedigion nifer o sgiliau trosglwyddadwy sy’n denu ystod eang o gyflogwyr mewn diwydiannau eraill. Yn olaf, gall gradd Biowyddoniaeth fod yn gam at gael hyfforddiant pellach mewn meysydd proffesiynol, gan gynnwys addysgu, meddygaeth, deintyddiaeth, nyrsio a gwyddoniaeth filfeddygol.

Straeon graddedigion

Cyflwynais gais am le ar gwrs Sŵoleg Caerdydd er mwyn dilyn fy mreuddwyd a bod yn amgylcheddwr. Mae'r sgiliau a ddatblygais drwy fy ngradd a'r gweithgareddau allgyrsiol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn hanfodol er mwyn adeiladu fy ngyrfa hyd yma.

Clare Baranowski Biolegydd Morol

Yn ystod fy ngradd Sŵoleg israddedig yng Nghaerdydd a’r PhD dilynol, cefais fy hyfforddi yn y bôn i fod yn wyddonydd cyflawn - i werthuso gwaith eraill yn feirniadol a chanfod bylchau o fewn llenyddiaeth i ddatblygu damcaniaethau ymchwil diddorol. Mae’r sgiliau a ddatblygwyd yma wedi galluogi cynnydd cyflym i fy swydd bresennol fel Uwch-epidemiolegydd yn Uned TB Iechyd Cyhoeddus Lloegr.

Mike Reynolds Uwch-epidemiolegydd

Roeddwn i wastad wedi bod eisiau astudio Meddygaeth, ond yn anffodus ni chafodd fy nghais ei dderbyn y tro cyntaf. Cefais radd mewn Niwrowyddoniaeth cyn clywed am gynllun Mynediad Graddedigion i Feddygaeth (GEM), ac fe benderfynais roi cynnig arni. Mwynheais fodiwlau’r cwrs yn fawr ac roeddent wedi’u teilwra ar gyfer cwrs GEM. Cawsom ddarlithwyr cefnogol i’n helpu i baratoi ar gyfer y broses gyfweld. Rwyf nawr wedi cymhwyso fel meddyg, ac wedi cael fy swydd gyntaf mewn ysbyty.

Sophie Banerjee Meddyg

Cyngor gyrfaoedd

Mae’r Brifysgol yn cynnig Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd sy’n agored i fyfyrwyr, myfyrwyr ôl-raddedig a graddedigion hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio.

Mae’n cynnig ystod o wasanaethau i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich gradd (a’ch dyfodol), gan gynnwys:

  • dosbarthiadau meistr - CVs, llythyrau eglurhaol a cheisiadau
  • sesiynau cyngor un-i-un gyda chynghorwyr gyrfaoedd cymwysedig
  • cynllun cyflogadwyedd Gwobr Caerdydd
  • cynlluniau profiad gwaith a chyngor yn ei gylch
  • ffeiriau gyrfaoedd a digwyddiadau a arweinir gan gyflogwyr i alluogi unigolion i rwydweithio â phrif gyflogwyr graddedigion