Ewch i’r prif gynnwys

Meistr mewn Gweinyddu Dylunio (MDA)

Students in a classroom

Rhaglen newydd yw'r Meistr mewn Gweinyddu Dylunio, neu MDA, a'i nod yw sicrhau eich bod yn cael yr arbenigedd angenrheidiol i weinyddu a rheoli'r broses ddylunio'n llwyddiannus wrth gaffael adeiladau.

Mae'r MDA wedi'i lunio i'w gynnal tra eich bod mewn cyflogaeth, a gellir ymgymryd ag ef ar sail dysgu cyfunol neu ddysgu o bell 100%, gan ddefnyddio ystod eang o ddulliau addysgu arloesol a rhyngweithiol, gan sicrhau bod gan bob myfyriwr gysylltiadau agos â'r ysgol a gyda'i gilydd.

Datblygwyd y rhaglen i fodloni'r angen cynyddol am arbenigwyr ym maes rheoli dylunio, yn achos cyrff cleientiaid, cwmnïau ymgynghori yn ogystal â chwmnïau contractio ac is-gontractio arbenigol. Her allweddol yn y diwydiant adeiladu yw llwyddo i integreiddio a rheoli'r broses ddylunio, a gall rychwantu proses gychwynnol y prosiect, trosglwyddo’r adeilad yn ogystal â rhoi adborth ar ôl i’r cleient ei feddiannu.

Mae'r her hon yn berthnasol i ochr y defnyddiwr h.y. cleientiaid sy'n ceisio creu trefniadau caffael atebol ac effeithlon, yn ogystal ag i'r ochr gyflenwi, h.y. cwmnïau’n sy’n gweithio gyda’r cleientiaid i roi gwasanaethau dylunio a/neu becynnau dylunio ac adeiladu cyfunol sy'n rhoi’r atebion dylunio gorau posibl.

Er mwyn wynebu'r her hon mae'n hanfodol defnyddio prosesau arloesol i adnabod, cyfathrebu a gwireddu bwriad y dylunio. Mae’n rhaid i fframweithiau clir dan gontract sy'n adlewyrchu cyfrifoldebau annibynnol a chyffredin y cyfranogwyr yn fanwl gywir gefnogi'r prosesau hyn, a hynny er mwyn cyflawni'r gofynion dylunio yn ymarferol.

Cyflwynir yr MDA drwy gyfres o ddigwyddiadau addysgu undydd a deuddydd, ynghyd â gweminarau rheolaidd yn ystod amser cinio, gweithdai ar-lein gan arbenigwyr blaenllaw, ynghyd â blog wythnosol sy’n rhoi’r newyddion diweddaraf ichi ar ddigwyddiadau’r cwrs a’r datblygiadau cyfredol yn y diwydiant sy'n berthnasol i'r cwrs.  Ar gyfer y fersiwn sy’n cynnwys dysgu cyfunol, y bwriad yw y bydd rhai digwyddiadau ar y campws (yn ein hadeilad newydd ei adnewyddu) ond byddan nhw’n cael eu ffrydio'n fyw hefyd. Ar y cyd â’r digwyddiadau hyn bydd byrddau trafod sy’n berthnasol i bynciau penodol, adborth ysgrifenedig rheolaidd am eich gwaith, a thiwtorialau ar-lein ar gyfer unigolion a grwpiau. Bydd deunyddiau atodol ar gyfer y cwrs ar gael ar ffurf nodiadau cwrs manwl a chyflwyniadau fideo a recordiwyd ymlaen llaw.

Sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth ar gynnwys, strwythur a ffioedd y cwrs ynghyd â sut i wneud cais, ewch i’r dudalen wybodaeth ar gyfer ein cwrs Meistr mewn Gweinyddu Dylunio.

Digwyddiadau allweddol

Rhestrir isod y dyddiadau dros dro ar gyfer digwyddiadau allweddol yr MDA. Bwriedir i'r rheiny â’r marc (C) fod ar y campws, ond byddan nhw’n cael eu ffrydio'n fyw ar gyfer Dysgwyr o Bell yn ogystal â'r rheiny y mae'n well ganddyn nhw beidio â bod yn bresennol ar y campws. Bydd pob un arall ar-lein.

MyfyrwyrDyddiadau
Myfyrwyr Amser Llawn29 Medi 2021
8 Hydref 2021
15 Hydref 2021
21-22 Hydref 2021
20-21 Ionawr 2022 (C)
27-28 Ionawr 2022
24-25 Chwefror 2022 
24-25 Mawrth 2022 (C)
8 Ebrill 2022 (C)
Myfyrwyr rhan-amser: Blwyddyn 1
29 Medi 2021
8 Hydref 2021
15 Hydref 2021
21-22 Hydref 2021
24-25 Chwefror 2022
8 Ebrill 2022 (C)
Myfyrwyr rhan-amser: Blwyddyn 220-21 Ionawr 2022 (C)
27-28 Ionawr 2022
24-25 Mawrth 2022 (C)

Gellir dod o hyd i eitemau newyddion am ddigwyddiadau ar ffurf cwrs byr a gynhaliwyd yn 2020/21 ar gyfer mis Hydrefmis Ionawra mis Mawrth. Gallwch chi weld erthyglau ar gyfer 2019/20 ar dudalennau newyddion Ysgol Pensaernïaeth Cymru ar gyfer mis Hydref, mis Ionawramis Mawrth.

Gallwch hefyd ddarllen am ein myfyriwr graddedig MDA cyntaf yn ein newyddion Ysgol.

Tîm y Cwrs

Yr Athro Sarah Lupton sy’n cyfarwyddo’r cwrs. Mae dau ymgynghorydd arbenigol yn allweddol i'r cwrs (Manos Stellakis a Robert Firth). Mae’r ddau yn allanol i'r Ysgol ond mae ganddyn nhw fewnbwn parhaus, gan gynghori ar faterion strategol, yn cyflwyno seminarau a gweithdai, yn ogystal â rhoi adborth i’r myfyrwyr. Ar ben hynny, mae gennym dîm o diwtoriaid a holl gyn-fyfyrwyr y cwrs i helpu gyda’r gweithdai a’r gwaith o roi adborth. Byddwn ni’n gwahodd arbenigwyr byd diwydiant i gyflwyno sgyrsiau a seminarau gwadd.

Cyfarwyddwr y Cwrs

Yr Athro Sarah Lupton

Yr Athro Sarah Lupton

Personal Chair

Email
lupton@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5966

Ymgynghorwyr

Robert Firth BSc (Anrh) BArch (Dist) MSc (Rheoli Prosiectau), FRSA, FFB, RIBA (Partner, RDMF Consultancy, Ymgynghorydd Arbenigol, WSA)

Manos Stellakis BSc, DipArch, MSc (Econ) RIBA, (Partner, penseiri Lupton Stellakis; Ymgynghorydd Arbenigol, WSA)

Tîm Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Architecture Admissions

My postgraduate studies at Cardiff were a great experience and prepared me for my future career plans in several ways. Through the course structure I was able to develop my communication, creative, analytical and management skills. The course consists of a series of onsite courses, seminars and tutorials whilst working in practice, where you gain an in-depth knowledge of practice management, legal, economical and procurement practice. There is regular contact time with the tutors as well as constant support on the coursework. This focused learning, group size and continuous support was invaluable for my development and aided with my career development.

Katie Parfitt