Ewch i’r prif gynnwys

Gradd Meistr mewn Gweinyddu Dylunio (MDA)

Students in a classroom

Rhaglen newydd yw'r Radd Meistr mewn Gweinyddu Dylunio, neu MDA, a'i nod yw sicrhau eich bod yn cael yr arbenigedd angenrheidiol i weinyddu a rheoli'r broses ddylunio'n llwyddiannus wrth gaffael adeiladau.

Mae rhaglen MDA wedi’i dylunio yn y fath fodd fel bod modd ei hastudio a gweithio ar yr un pryd. O 20/21, caiff ei chynnal yn gyfan gwbl ar sail dysgu o bell.

Datblygwyd rhaglen MDA i fodloni'r angen cynyddol am arbenigwyr ym maes rheoli dylunio, mewn cyrff cleientiaid, cwmnïau ymgynghori, a hefyd mewn cwmnïau contractio ac is-gontractio arbenigol. Her allweddol yn y diwydiant adeiladu yw llwyddo i integreiddio a rheoli'r broses ddylunio, a all redeg o ddechrau'r prosiect hyd at drosglwyddo ac adborth ar ôl meddiannu. Mae'r her hon yn berthnasol i'r ochr galw h.y. cleientiaid sy'n ceisio sefydlu trefniadau caffael atebol ac effeithlon, ac i'r ochr cyflenwi, h.y. cwmnïau’n gweithio gyda chleientiaid i ddarparu gwasanaethau dylunio a/neu becynnau dylunio ac adeiladu cyfunol sy'n cyflenwi datrysiadau dylunio optimaidd.

Er mwyn wynebu'r her hon mae'n hanfodol defnyddio prosesau arloesol ar gyfer adnabod, cyfathrebu a gwireddu'r bwriad ar gyfer dylunio. Rhaid cefnogi'r prosesau hyn gyda fframweithiau contractaidd clir sy'n adlewyrchu'n gywir y cyfrifoldebau annibynnol a chyffredin sydd gan y cyfranogwyr i gyflawni'r gofynion dylunio yn ymarferol.

Caiff y rhaglen ei chyflwyno drwy ddefnyddio ystod eang o ddulliau addysgu arloesol. Bydd deunyddiau’r cwrs ar gael ar ffurf nodiadau cwrs manwl, wicis, a chyflwyniadau fideo a recordiwyd ymlaen llaw. Cynhelir digwyddiadau rheolaidd sy’n cael eu ffrydio’n fyw, gan gynnwys gweminarau a gweithdai ar-lein gan arbenigwyr blaenllaw, yn ogystal â blog sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddigwyddiadau’r cwrs a datblygiadau yn y diwydiant sy’n berthnasol i’r cwrs. Caiff y digwyddiadau sy’n cael eu ffrydio’n fyw eu trefnu dros gyfnodau o ddau ddiwrnod, gan gynnwys gweminarau rheolaidd dros amser cinio, er mwyn cael cysylltiadau da gyda’r ysgol ac ymhlith y garfan. Ategir y rhain gan fyrddau trafod ynghylch pynciau penodol, adborth ysgrifenedig rheolaidd am eich gwaith, a thiwtorialau ar-lein i unigolion a grwpiau.

Sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth ar gynnwys, strwythur a ffioedd y cwrs ynghyd â sut i wneud cais, ewch i dudalen gwybodaeth y cwrs Meistr mewn Gweinyddu Dylunio.

Prif ddigwyddiadau

Mae dyddiadau arfaethedig digwyddiadau ar-lein dau ddiwrnod y radd Meistr mewn Gweinyddu Dylunio fel a ganlyn:

MyfyrwyrDyddiadau
Myfyrwyr amser llawnHydref 15-16 2020
Hydref 22-23 2020
Ionawr 21-22 2021
Ionawr 28-29 2021
Mawrth 11-12 2021
Mawrth 25-26 2021
Myfyrwyr rhan amser: blwyddyn 1Hydref 15-16 2020
Hydref 22-23 2020
Mawrth 11-12 2021
Myfyrwyr rhan amser: blwyddyn 2Ionawr 20-21 2022
Ionawr 27-28 2022
Mawrth 24-25 2022

Cynhaliwyd y cwrs byr cyntaf ar gyfer sesiwn 2019/20 ar 8-11 Hydref ac roedd yn cynnwys gweithdai a seminarau gan amrywiol gyfranwyr. Darllenwch yr erthygl newyddion.

Cynhaliwyd yr ail gwrs byr ar 22-24 Ionawr 2020. Darllenwch yr erthygl newyddion.

Cynhaliwyd y trydydd cwrs byr ar-lein ar 17-20 Mawrth 2020. Darllenwch yr erthygl newyddion

Tîm y cwrs

Cyfarwyddir y cwrs gan yr Athro Sarah Lupton. Mae dau ymgynghorydd arbenigol yn allweddol i'r cwrs (Manos Stellakis a Robert Firth), sy'n allanol i'r ysgol ond sydd â mewnbwn parhaus, gan gynghori ar faterion strategol, cyflwyno seminarau a gweithdai, a darparu adborth i fyfyrwyr.  Rydym ni hefyd yn cyflogi tiwtoriaid i helpu gyda'r gweithdai a darparu adborth, sydd fel arfer yn gyn-fyfyrwyr yr ysgol. Rydym ni'n gwahodd arbenigwyr y diwydiant i gyflwyno sgyrsiau a seminarau gwadd.

Cyfarwyddwr y Cwrs

Yr Athro Sarah Lupton

Yr Athro Sarah Lupton

Personal Chair

Email
lupton@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5966

Ymgynghorwyr

Robert Firth BSc (Anrh) BArch (Dist) MSc (Rheoli Prosiectau), FRSA, FFB, RIBA (Partner, RDMF Consultancy, Ymgynghorydd Arbenigol, WSA)

Manos Stellakis BSc, DipArch, MSc (Econ) RIBA, (Partner, penseiri Lupton Stellakis; Ymgynghorydd Arbenigol, WSA)

Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Architecture Admissions

My postgraduate studies at Cardiff were a great experience and prepared me for my future career plans in several ways. Through the course structure I was able to develop my communication, creative, analytical and management skills. The course consists of a series of onsite courses, seminars and tutorials whilst working in practice, where you gain an in-depth knowledge of practice management, legal, economical and procurement practice. There is regular contact time with the tutors as well as constant support on the coursework. This focused learning, group size and continuous support was invaluable for my development and aided with my career development.

Katie Parfitt