Ewch i’r prif gynnwys

Gradd Meistr ym maes Gweinyddu Dylunio (MDA)

Students in a classroom

Nod y rhaglen Meistr ym maes Gweinyddu Dylunio, neu MDA, yw arfogi ein graddedigion â'r arbenigedd angenrheidiol i weinyddu a rheoli'r broses ddylunio yn llwyddiannus wrth gaffael adeiladau.

Mae’r rhaglen MDA wedi’i llunio i gael ei hastudio tra rydych yn gweithio, a gallwch wneud hynny ar sail dysgu cyfunol neu ddysgu o bell 100%; defnyddir ystod eang o ddulliau addysgu arloesol a rhyngweithiol, sydd wedi’u dylunio i sicrhau bod gan bob myfyriwr gysylltiadau agos â'r ysgol a gyda'i gilydd.

Rydym wedi datblygu'r rhaglen hon i ddiwallu'r angen cynyddol, brys, am arbenigwyr ym maes rheoli dylunio; hynny’n rhan o gyrff cleientiaid, cwmnïau ymgynghori, a chwmnïau contractwyr ac is-gontractwyr arbenigol. Her allweddol yn y diwydiant adeiladu yw llwyddo i integreiddio a rheoli'r broses ddylunio, a all fod ar waith o ddechrau'r prosiect hyd at drosglwyddo ac adborth ar ôl meddiannu.

Er mwyn wynebu'r her hon mae'n hanfodol defnyddio prosesau arloesol i nodi’r bwriadau o ran dylunio, cyfathrebu yn eu cylch a’u gwireddu. Mae’n rhaid i fframweithiau clir dan gontract sy'n adlewyrchu cyfrifoldebau annibynnol a chyffredin y cyfranogwyr yn fanwl gywir gefnogi'r prosesau hyn, a hynny er mwyn cyflawni'r gofynion dylunio yn ymarferol yn y byd go iawn.

Cyflwynir yr MDA drwy gyfres amrywiol a difyr o ddigwyddiadau addysgu undydd a deuddydd, ynghyd â gweminarau rheolaidd yn ystod amser cinio, gweithdai ar-lein gan arbenigwyr blaenllaw, a blog wythnosol sy’n rhoi’r newyddion diweddaraf ichi ynghylch digwyddiadau’r cwrs a’r datblygiadau cyfredol yn y diwydiant sy'n berthnasol i'r cwrs.

Bwriedir i nifer o’r digwyddiadau yn ystod y dydd fod ar y campws (yn ein hadeilad sydd newydd ei adnewyddu), a byddant yn cael eu ffrydio'n fyw ar gyfer ein myfyrwyr sy’n dysgu o bell. Ategir y digwyddiadau hyn gan fyrddau trafod sy’n berthnasol i bynciau penodol, adborth ysgrifenedig rheolaidd ar eich gwaith, a thiwtorialau ar-lein ar gyfer unigolion a grwpiau. Bydd deunyddiau atodol ar gyfer y cwrs ar gael ar ffurf nodiadau cwrs manwl a chyflwyniadau fideo a recordiwyd ymlaen llaw.

Bydd myfyrwyr amser llawn (ALl) yn dod i bob digwyddiad, a myfyrwyr rhan amser (RhA) yn dilyn y drefn a ddangosir.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y cynnwys, strwythur a ffioedd ynghyd â sut i wneud cais, ewch i’r dudalen wybodaeth ar gyfer y cwrs Meistr ym maes Gweinyddu Dylunio.

Ymhlith newyddion yn ymwneud â staff sydd ynghlwm â’r cwrs mae llyfr newydd Lupton Stellakis, Understanding Professional Services Contracts, a darn a ysgrifennwyd ar gyfer Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA), o'r enw Selecting the most appropriate building contract for a small commercial project y gellir dod o hyd iddo yma.

Gweler hefyd newyddion am benodiad cyfarwyddwr y cwrs yn gynrychiolydd Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) ar Is-bwyllgor Drafftio JCT.

Arweiniodd y rhyngweithio rhwng arbenigwyr, myfyrwyr ac athrawon prifysgol, pawb o wahanol gefndiroedd, at ddadansoddi difyr iawn yn ystod y cwrs. Roeddwn i hefyd yn gwerthfawrogi’r ffaith bod staff addysgu'r Ysgol yn deall sefyllfa ac anghenion myfyrwyr oedd yn gweithio mewn swyddi wrth astudio. Fe ddes i'n ymwybodol o'r hyn sy'n cael ei ystyried yn rheoli da a datblygu prosiect mewn ffordd effeithiol, gan fagu hyder wrth ymwneud â materion megis contractau o fathau arbennig er enghraifft contractau caffael a hefyd materion megis cyfraith adeiladu. Rwy'n sicr bod cynyddu fy ngwybodaeth yn hanfodol ar gyfer deall ac wynebu senarios gwahanol, a bod hynny yn ei dro’n gwella cyfleoedd.

Elisa Migliorini

Sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y cynnwys, strwythur a ffioedd ynghyd â sut i wneud cais, ewch i’r dudalen wybodaeth ar gyfer ein cwrs Meistr ym maes Gweinyddu Dylunio.

Digwyddiadau allweddol

Mae eitemau newyddion ynghylch y cwrs a'r gwobrau a ddyfarnwyd ar gyfer sesiwn 21/22 ar gael ar-lein. Gellir dod o hyd i newyddion yn ymwneud â’r staff sydd ynghlwm â’r cwrs gan gynnwys llyfr newydd gan Lupton Stellakis, Understanding Professional Services Contracts a darn a ysgrifennwyd ar gyfer Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA), o'r enw Selecting the most appropriate building contract for a small domestic project ar LinkedIn. Gweler hefyd erthyglau newyddion ynghylch llwyddiant ein graddedigion: Elisa Migliorini a Haya Magdy Muhamed.

Dyma'r dyddiadau arfaethedig ar gyfer digwyddiadau diwrnodau llawn allweddol yn 22/23. Sylwch y bydd pob digwyddiad ar y campws yn cael ei ffrydio'n fyw ar gyfer y rhai sy'n dilyn y llwybr dysgu o bell.

Bydd myfyrwyr amser llawn (ALl) yn dod i bob digwyddiad, a myfyrwyr rhan amser (RhA) yn dilyn y drefn a ddangosir.

DyddiadLleoliadMyfyrwyr
27 MediAr y campwsALl, Blwyddyn 1 RhA a Blwyddyn 2 RhA
6 HydrefAr-leinLlA a Blwyddyn 1 RhA
13 HydrefAr-leinLlA a Blwyddyn 1 RhA
19 a 20 HydrefAr-leinLlA a Blwyddyn 1 RhA
18 ac 19 IonawrAr-leinLlA a Blwyddyn 2 RhA
25 a 26 IonawrAr y campwsLlA a Blwyddyn 2 RhA
22 a 23 ChwefrorAr y campwsLlA a Blwyddyn 1 RhA
21 a 22 MawrthAr-leinALl, Blwyddyn 1 RhA a Blwyddyn 2 RhA
15 MawrthAr y campwsALl, Blwyddyn 1 RhA a Blwyddyn 2 RhA

Tîm y Cwrs

Yr Athro Sarah Lupton sy’n cyfarwyddo’r cwrs. Mae dau ymgynghorydd arbenigol yn allweddol i'r cwrs (Manos Stellakis a Robert Firth), sy'n allanol i'r Ysgol ond sydd â mewnbwn parhaus. Maent yn cynghori ar faterion strategol, yn cyflwyno seminarau a gweithdai, ac yn rhoi adborth i fyfyrwyr. Ar ben hynny, mae gennym dîm o diwtoriaid sy’n gynfyfyrwyr ar y cwrs, i helpu o ran y gweithdai a rhoi adborth. Byddwn yn gwahodd arbenigwyr o’r byd diwydiant i roi cyflwyniadau a seminarau gwadd.

Cyfarwyddwr y Cwrs

Yr Athro Sarah Lupton

Yr Athro Sarah Lupton

Personal Chair

Email
lupton@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5966

Ymgynghorwyr

Robert Firth BSc (Anrh) BArch (Dist) MSc (Rheoli Prosiectau), FRSA, FFB, RIBA (Partner, RDMF Consultancy, Ymgynghorydd Arbenigol, Ysgol Pensaernïaeth Cymru)

Manos Stellakis BSc, DipArch, MSc (Econ) RIBA, (Partner, Lupton Stellakis architects; Ymgynghorydd Arbenigol, Ysgol Pensaernïaeth Cymru)

Tîm Cymorth Derbyn Myfyrwyr

Gweinyddwr Derbyn Myfyrwyr Pensaernïaeth