Ewch i’r prif gynnwys

Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd

Mae Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd yn dod ag arbenigwyr ym maes dysgu ac addysgu ynghyd i gefnogi staff i ddarparu profiad atyniadol a chynhwysol i'r holl fyfyrwyr.

Mae'r Academi'n cynnig cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus i staff ar bob cam o'u gyrfaoedd yn AU, gan amrywio o'r rhaglenni cymrodoriaeth achrededig AdvanceHE, i ddigwyddiadau annibynnol a gweithdai pwrpasol, yn ogystal â deunyddiau ac adnoddau ar-lein.

Mae ein timau arbenigol yn gweithio mewn partneriaeth â staff yn yr Ysgol i wella profiad myfyrwyr drwy ddarparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth am y sector. Ar lefel sefydliadol, mae'r Cynllun Partneriaeth Academaidd yn galluogi staff i arwain ar ein darpariaeth o'r Is-strategaeth Addysg a Myfyrwyr neu gyfrannu ati.

Strategaeth addysg ac arloesedd

Rydym yn cynnal cynlluniau lleoliadau gwaith i fyfyrwyr blaenllaw 'Interniaethau ar y Campws' y Brifysgol, CUROP a CUSEIP, gan gynnig tua 200 o gyfleoedd i fyfyrwyr bob haf weithio ochr yn ochr â'n staff dysgu ac addysgu ar brosiectau ymchwil a dysgu ac addysgu.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a LTASummerPlacements@caerdydd.ac.uk

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr i ddatblygu syniadau ac annog arfer blaengar, gan adeiladu rhwydweithiau o addysgwyr sy'n canolbwyntio ar wella. Rydym hefyd yn cynnig cyllid trwy'r Gronfa Arloesi Addysg i fuddsoddi mewn prosiectau a syniadau i ddeori arloesedd.

Mae ein cyllid arloesedd yn buddsoddi mewn prosiectau dysgu ac addysgu, gan roi'r amser a'r adnoddau i staff fyfyrio ar eu harferion, treialu mentrau newydd a datblygu partneriaethau traws-Brifysgol i ddatblygu rhagoriaeth dysgu ac addysgu yng Nghaerdydd. Gellir gweld enghreifftiau o allbynnau'r prosiectau hyn ar yr Hwb Dysgu

Darperir cymorth â phrosiectau yn yr Academi i gyflawni'r Is-strategaeth Addysg a Myfyrwyr.

Adolygu a datblygu rhaglenni a modiwlau

Gallwn weithio ar y cyd â staff i nodi eu anghenion a dyheadau o ran datblygu cwricwlwm (fel unigolyn neu dîm rhaglen), gan drafod opsiynau wedi'u teilwra ac arferion gorau gyda staff, rhannu enghreifftiau perthnasol a cyfeirio staff at ddigwyddiadau ac adnoddau DPP priodol.

Cyngor: Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad arbenigol ar bob agwedd ar gwricwla.

Gweithdai:  Rydym yn cynnig amrywiaeth o adnoddau ar-lein a digwyddiadau DPP, a rhai gweithdai pwrpasol ar lefel rhaglen neu Ysgol, ar draws ystod o bynciau a themâu sy'n gysylltiedig â chwricwla. Mae'r rhain yn cynnwys, er enghraifft, asesu ac adborth, dysgu gweithredol a chynwysoldeb.

DPP: Rydym yn cynnig cefnogaeth cofleidiol a DPP fel rhan o'r broses datblygu ac ail-ddilysu rhaglenni, wedi'i alinio ag arfer gorau mewn addysgeg a'r themâu arweiniol o fewn egwyddorion Dylunio Rhaglenni Caerdydd. Trwy ddeialog a gweithio mewn partneriaeth, gallwn eich helpu i gymryd agwedd gyfannol tuag at ddatblygu rhaglenni o'r cysyniad cychwynnol hyd at gymeradwyaeth, gan eich cefnogi gyda hanfodion dylunio'r cwricwlwm gan ddefnyddio dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth gan gynnwys ABC a Dylunio Cyffredinol ar gyfer Dysgu.

Ar gyfer ymholiadau, e-bostiwch y tîm Datblygu Cwricwlwm yn LTAcademy@caerdydd.ac.uk

At ddibenion ail-ddilysu gallwn weithio gyda staff i adolygu ystod o ffynonellau data, gan gynnwys adborth myfyrwyr, a chynnal ymchwiliad gwerthfawrogol o darpariaeth ddysgu ac addysgu er mwyn helpu staff i nodi eu cryfderau a gwneud diagnosis o feysydd lle mae lle i wella profiad dysgu myfyrwyr ymhellach drwy ailgynllunio'r cwricwlwm. Gallwn weithio mewn partneriaeth â staff i gynllunio a chyflawni gweithgareddau gwella'r cwricwlwm.

Fel rhan o'n cefnogaeth datblygu cwricwlwm, gallwn weithio gyda staff i ddylunio neu ddatblygu eich gweithgareddau asesu yng nghyd-destun polisïau ac arferion Prifysgol Caerdydd. Gallwn hefyd weithio gyda staff i ddatblygu adborth o ansawdd rhagorol sy'n hyrwyddo dysgu myfyrwyr, gan gynnwys datblygu arferion gorau wrth ddefnyddio adnoddau/dulliau adborth digidol.

Addysg ddigidol

Rydym yn darparu arweinyddiaeth ar strategaeth addysg ddigidol, arloesedd a llywodraethu, dan arweiniad Map Ffordd Addysg Ddigidol 2021-2023 a'r Fframwaith Dysgu Cyfunol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion ac adrannau i ymgorffori arferion addysg ddigidol yn briodol mewn gwaith addysgu, dysgu ac asesu. Mae ein partneriaid ysgol yn helpu i fynd i'r afael â blaenoriaethau ysgol a chydlynu gweithgareddau a phrosiectau addysg ddigidol, gan sicrhau bod darpariaeth gyfunol a darpariaeth ar-lein wedi'u cynllunio, eu hadnoddau a'u cefnogi'n briodol.

Mae ein Hwb Cymorth Addysg Ddigidol yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth o ddydd i ddydd hyblyg ac ymatebol ar gyfer adnoddau, llwyfannau ac arferion gorau addysg ddigidol ar gyfer cydweithwyr ledled y Brifysgol.

Rydym yn arwain prosiectau a mentrau addysg ddigidol drawsnewidiol sydd ar hyn o bryd yn cynnwys: adolygiad o'n hamgylchedd dysgu digidol; datblygiad cyrsiau microgredydau achrededig; datblygiad deunyddiau dysgu, stiwdios recordio; a'r broses o gyflwyno adnoddau a llwyfannau newydd i gefnogi addysg ddigidol.

DPP ar gyfer dysgu ac addysgu

Rydym yn cyflwyno cyfres achrededig lawn o Raglenni Cymrodoriaethau Addysg sy'n anelu at rymuso a chefnogi addysgwyr o bob math ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae rhaglenni am ddim i staff Prifysgol Caerdydd ac maent yn agored i bawb mewn rolau sy'n cynnwys cymorth addysgu a dysgu ar bob cam o'u gyrfaoedd, gan arwain at ddyfarniadau a gydnabyddir gan y sector o Gymrawd Cyswllt, Cymrawd neu Uwch Gymrawd AdvanceHE.

Rydym yn cydnabod y rôl bwysig y mae Tiwtoriaid Graddedig ac arddangoswyr yn ei chwarae ac yn eu cefnogi i ddatblygu arferion addysgu o ansawdd uchel.

Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol i staff sy'n addysgu ac yn cefnogi gwaith dysgu ac addysgu i weithio tuag at gydnabyddiaeth fewnol ac allanol gan gynnwys hyrwyddo, Cymrodoriaethau Addysgu Cenedlaethol, Gwobr Gydweithredol am Ragoriaeth mewn Addysgu a Chydnabyddiaeth AU Uwch.

Rydym yn darparu rhaglen gynhwysfawr, gydol y flwyddyn o ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) i gefnogi gweithgaredd dysgu a chynllunio asesu. Mae’r digwyddiadau yn agored i’r holl staff, gan gynnwys y rhai sy’n cefnogi dysgu ar-lein a dysgu cyfunol.

Mae ein rhaglen yn ategu ein Rhaglen Cymrodoriaethau Addysg achrededig Advance HE a'n hadnoddau ar-lein ac anghydamserol.

Rhaglen flwyddyn DPP

Rydym wedi creu rhaglen flwyddyn DPP dysgu ac addysgu i helpu staff gynllunio eu datblygiad proffesiynol am y flwyddyn – gwelwch ein llyfryn DPP dysgu ac addysgu 2023/24 newydd.

Ymgysylltu â myfyrwyr

Rydym yn rheoli pob arolwg sefydliadol a chenedlaethol ar gyfer Prifysgol Caerdydd. Gall y tîm ddarparu cefnogaeth gyda gwaith gweinyddu a hyrwyddo arolygon, gan gymeradwyo ceisiadau arolwg, a chyrchu data adborth myfyrwyr.

Rydym yn arwain y Cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr, grŵp o 26 o fyfyrwyr sy'n gweithio gyda ni fel partneriaid ar brosiectau a blaenoriaethau strategol allweddol.

Cysylltwch â'r tîm Hyrwyddwyr Myfyrwyr cardiffstudentchampions@caerdydd.ac.uk

Rydym yn darparu cefnogaeth a chyngor ynghylch ymgysylltu â myfyrwyr, a llais myfyrwyr, cynllunio a gweithredu i staff academaidd, staff gwasanaethau proffesiynol, arweinwyr academaidd, a rhanddeiliaid allanol.

Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr drwy studentengagement@caerdydd.ac.uk

Rydym yn gweithio ar y cyd ag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i wella partneriaeth myfyrwyr yn barhaus gan gynnwys drwy Brosiectau Partneriaeth Undeb y Myfyrwyr, cyfres flynyddol o brosiectau gwella dan arweiniad myfyrwyr.

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg

Rydym yn gartref i gangen o'r Goleg Cymraeg Cenedlaethol ac Academi Gymraeg Prifysgol Caerdydd, gan gefnogi datblygiad a thwf darpariaeth addysg gyfrwng Cymru yng Nghaerdydd a chyflawni ein Strategaeth Iaith Gymraeg.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwaith, cysylltwch â ni:

Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd

Picture of Nicolas Abadia Calvo

Dr Nicolas Abadia Calvo

Uwch Ddarlithydd
Grŵp Mater Cyddwysedig a Ffotoneg

Telephone
+44 29208 75111
Email
AbadiaN@caerdydd.ac.uk
Picture of Alma Abby

Alma Abby

Rheolwr Cyllid a Swyddfa

Telephone
+44 29225 11434
Email
AbbyJA@caerdydd.ac.uk
No picture for Hossam Abdelaziz

Mr Hossam Abdelaziz

Myfyriwr ymchwil

Email
Abdel-AzizHM@caerdydd.ac.uk
Picture of Ali Abdi

Mr Ali Abdi

Rheolwr Partneriaethau Porth Cymunedol

Email
AbdiA1@caerdydd.ac.uk
Picture of Chra Abdoulqadir

Miss Chra Abdoulqadir

Myfyriwr Cyswllt Addysgu a PhD

Telephone
+44 20225 14909
Email
AbdoulqadirC1@caerdydd.ac.uk
Picture of Nozomi Abe

Dr Nozomi Abe

Darlithydd yn Siapaneaidd

Telephone
+44 29225 10315
Email
AbeN@caerdydd.ac.uk
Picture of Muditha Abeysekera

Dr Muditha Abeysekera

Darlithydd mewn Systemau Ynni

Telephone
+44 29208 70667
Email
AbeysekeraM@caerdydd.ac.uk
Picture of Jonathan Ablitt

Dr Jonathan Ablitt

Cydymaith Ymchwil, CASCADE

Email
AblittJ@caerdydd.ac.uk
Picture of Wessam Abouarghoub

Dr Wessam Abouarghoub

Reader in Logistics and Operations Management

Telephone
+44 29208 75852
Email
AbouarghoubW@caerdydd.ac.uk
Picture of Eyad Abuali

Dr Eyad Abuali

Cydymaith Ymchwil mewn Hanes Islamaidd a Gwareiddiad

Telephone
+44 29225 11684
Email
AbualiE@caerdydd.ac.uk
Picture of Iris Acejo

Ms Iris Acejo

Research Associate, SIRC

Telephone
+44 29208 74161
Email
AcejoI@caerdydd.ac.uk
Picture of Jennifer Acton

Dr Jennifer Acton

Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn

Telephone
+44 29208 70203
Email
ActonJ@caerdydd.ac.uk
Picture of Robert Adams

Mr Robert Adams

Darlithydd Clinigol, Gwyddorau Biofeddygol y Geg

Email
AdamsR6@caerdydd.ac.uk
Picture of Joseph Adams

Dr Joseph Adams

Darlithydd mewn Athroniaeth

Telephone
+44 29208 70418
Email
AdamsJ31@caerdydd.ac.uk
Picture of Linda Adara

Dr Linda Adara

Research Associate – Trial Manager

Email
AdaraL@caerdydd.ac.uk
Picture of Peter Ade

Professor Peter Ade

Emeritus Professor
Astronomy Instrumentation Group
Cardiff Hub for Astrophysics Research and Technology

No picture for Mujib Adeagbo

Dr Mujib Adeagbo

Darlithydd mewn Peirianneg Sifil

Email
AdeagboM@caerdydd.ac.uk
Picture of Dolce Advani

Miss Dolce Advani

Cynorthwy-ydd Ymchwil - Rheolwr Data

Email
AdvaniD@caerdydd.ac.uk
Picture of Wesley Aelbrecht

Dr Wesley Aelbrecht

Uwch Ddarlithydd mewn Hanesion a Damcaniaethau Pensaernïol a Threfol

Telephone
+44 29208 75962
Email
AelbrechtW@caerdydd.ac.uk
Picture of Daniel Aeschlimann

Yr Athro Daniel Aeschlimann

Cyfarwyddwr Ymchwil, Athro Gwyddorau Biolegol

Telephone
+44 29225 10651
Email
AeschlimannDP@caerdydd.ac.uk
No picture for Pascale Aeschlimann-Portner

Ms Pascale Aeschlimann-Portner

Prosesu sampl, storio a DENTL Cronfa Ddata

Email
AeschlimannPC@caerdydd.ac.uk
Picture of Stavros Afionis

Dr Stavros Afionis

Darlithydd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol

Telephone
+44 29208 75068
Email
AfionisS@caerdydd.ac.uk
No picture for Ademola Agunbiade Agunbiade

Mr Ademola Agunbiade Agunbiade

Myfyriwr ymchwil

Email
AgunbiadeA1@caerdydd.ac.uk
Picture of Haroon Ahmed

Dr Haroon Ahmed

Uwch Ddarlithydd Clinigol mewn Epidemioleg. Cyfarwyddwr, Cynllun Cymrodyr Academaidd

Telephone
+44 29206 87895
Email
AhmedH2@caerdydd.ac.uk
No picture for Jannat Ahmed

Jannat Ahmed

Athro

Email
AhmedMJ@caerdydd.ac.uk
Picture of Mohammed Ahmed

Dr Mohammed Ahmed

Darlithydd mewn Astudiaethau Mwslimaidd Prydain, Dirprwy Bennaeth Canolfan Islam y DU

Telephone
+44 29208 75634
Email
AhmedMA1@caerdydd.ac.uk
Picture of Jac Airdrie

Dr Jac Airdrie

Arweinydd Seicoleg Glinigol, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Telephone
+44 29206 88477
Email
AirdrieJ@caerdydd.ac.uk
No picture for Sarah Al Hussain

Miss Sarah Al Hussain

Myfyriwr ymchwil

Email
AlHussainSK@caerdydd.ac.uk
Picture of Ismael Al-Amoudi

Professor Ismael Al-Amoudi

Senior Lecturer

Picture of Mohammad Al-Amri

Dr Mohammad Al-Amri

Senior Research Fellow

Telephone
+44 29206 87115
Email
Al-AmriM@caerdydd.ac.uk
No picture for Samyah Al-Halawani

Mrs Samyah Al-Halawani

Student Cases Administrator

Telephone
+44 29225 12280
Email
Al-HalawaniS@caerdydd.ac.uk
No picture for Ali Al-Hussaini

Ali Al-Hussaini

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

No picture for Charlotte Al-Khanchi

Miss Charlotte Al-Khanchi

Tiwtor y Gyfraith

Email
Al-KhanchiC@caerdydd.ac.uk
No picture for Mai Al-Shayeb

Mrs Mai Al-Shayeb

Gweinyddwr Dysgu Digidol

Telephone
+44 29225 14585
Email
Al-ShayebM@caerdydd.ac.uk
Picture of Waraf Al-Yaseen

Dr Waraf Al-Yaseen

Darlithydd Clinigol mewn Deintyddiaeth Pediatrig

Email
Al-YaseenW1@caerdydd.ac.uk
No picture for Areej Alabbas

Ms Areej Alabbas

Myfyriwr ymchwil

Email
AlabbasAM@caerdydd.ac.uk
No picture for Subiyya Alam-Sabah

Dr Subiyya Alam-Sabah

Athro Clinigol er Anrhydedd

Picture of Maryam Alanazi

Miss Maryam Alanazi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlanaziMO@caerdydd.ac.uk
Picture of Julie Albon

Dr Julie Albon

Lecturer, Optic Nerve Head Group Leader, Person designate, Cathays Park HTA satellite licence

Telephone
+44 29208 75427
Email
AlbonJ@caerdydd.ac.uk
No picture for Miranda Aldhouse-Green

Professor Miranda Aldhouse-Green

Professor / Sêr Cymru Research Chair in Neurobiology

No picture for Thomas Aldridge

Thomas Aldridge

Darlithydd er Anrhydedd

Picture of Michelle Aldridge-Waddon

Dr Michelle Aldridge-Waddon

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol a Phennaeth Pwnc, Deon Cyswllt ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Telephone
+44 29208 79017
Email
AldridgeM@caerdydd.ac.uk
No picture for Tareq Alenazi Alenazi

Mr Tareq Alenazi Alenazi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlenaziT@caerdydd.ac.uk
No picture for Layla Aleyadah

Miss Layla Aleyadah

Myfyriwr ymchwil

Email
AleyadahL@caerdydd.ac.uk
Picture of Khawlah Alfaifi

Miss Khawlah Alfaifi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlfaifiK@caerdydd.ac.uk
No picture for Ahlam Alghamdi

Ahlam Alghamdi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlghamdiAS4@caerdydd.ac.uk
Picture of Ayed Alhajri

Mr Ayed Alhajri

Myfyriwr ymchwil

Email
AlhajriAS@caerdydd.ac.uk
No picture for Karima Alharbi

Mrs Karima Alharbi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlharbiKJ@caerdydd.ac.uk
Picture of Nabila Ali

Dr Nabila Ali

Cydymaith Ymchwil

Email
AliNM@caerdydd.ac.uk
Picture of Mansur Ali

Dr Mansur Ali

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Islamaidd

Telephone
+44 29208 76297
Email
AliMM1@caerdydd.ac.uk
No picture for Faraz Ali

Dr Faraz Ali

Cymrawd Ymchwil Clinigol

Telephone
+44 29207 45874
Email
AliFM@caerdydd.ac.uk
No picture for Ahmed Ali

Dr Ahmed Ali

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

No picture for Nizar Ali Mhani

Dr Nizar Ali Mhani

Darlithydd er Anrhydedd

No picture for Sol Salah Alim

Mr Sol Salah Alim

Swyddog Gwasanaethau Ymchwil

Telephone
+44 29208 79327
Email
SalahS@caerdydd.ac.uk
Picture of Sahar Alimohammadi

Mrs Sahar Alimohammadi

Cydymaith Ymchwil

Telephone
+44 29208 79061
Email
AlimohammadiS1@caerdydd.ac.uk
Picture of Ibrahim Saleh Alkhaibari Alkhaibari

Mr Ibrahim Saleh Alkhaibari Alkhaibari

Myfyriwr ymchwil

Email
AlkhaibariI@caerdydd.ac.uk
No picture for Nasser Alkhatani

Mr Nasser Alkhatani

Myfyriwr ymchwil

Email
AlkhataniNM@caerdydd.ac.uk
Picture of Stuart Allan

Yr Athro Stuart Allan

Pennaeth Dros Dro yr Ysgol

Telephone
+44 29208 75420
Email
AllanS@caerdydd.ac.uk
No picture for Lindsey Allan

Mrs Lindsey Allan

Research Co-ordinator and Support Officer, DECIPHer

Telephone
+44 29208 75378
Email
AllanL@caerdydd.ac.uk
Picture of Jennifer Allan

Dr Jennifer Allan

Senior Lecturer in International Relations

Telephone
+44 29208 74891
Email
AllanJ6@caerdydd.ac.uk
Picture of Tom Allbeson

Dr Tom Allbeson

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes y Cyfryngau

Telephone
+44 29225 10780
Email
AllbesonT@caerdydd.ac.uk
Picture of Sharron Alldred

Miss Sharron Alldred

Swyddog Gweinyddol - Ôl-raddedig

Telephone
+44 29208 74351
Email
Alldred@caerdydd.ac.uk
Picture of Rudolf Allemann

Yr Athro Rudolf Allemann

Dirprwy Is-Ganghellor, Recriwtio Myfyrwyr a Rhyngwladol, a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Telephone
+44 29208 79014
Email
AllemannRK@caerdydd.ac.uk
Picture of Ceri Allen

Mrs Ceri Allen

Dirprwy Reolwr, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Telephone
+44 29206 88352
Email
AllenCR@caerdydd.ac.uk
Picture of Paul Allen

Mr Paul Allen

Cynhyrchydd Cyfryngau Digidol

Telephone
+44 29208 76583
Email
AllenPH@caerdydd.ac.uk
Picture of Davina Allen

Yr Athro Davina Allen

Staff academaidd ac ymchwil

Telephone
+44 29206 88561
Email
AllenDA@caerdydd.ac.uk
Picture of Gavin Allen

Mr Gavin Allen

Darlithydd Newyddiaduraeth Ddigidol

Telephone
+44 29225 11351
Email
AllenG3@caerdydd.ac.uk
No picture for Bridget Allen

Mrs Bridget Allen

Technical support Manager (Genome Editing)

Telephone
+44 29208 74000 ext 77673
Email
AllenBR@caerdydd.ac.uk
No picture for Lynne Allery

Ms Lynne Allery

Reader and Director of Medical Education

Telephone
+44 29206 87400
Email
Allery@caerdydd.ac.uk
No picture for Nicola Allison

Nicola Allison

Athro Clinigol er Anrhydedd

Email
AllisonN3@caerdydd.ac.uk
No picture for Abdulrahman Almusallam

Dr Abdulrahman Almusallam

Myfyriwr ymchwil

Email
AlmusallamAA@caerdydd.ac.uk
No picture for Munerah Almutairi

Ms Munerah Almutairi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlmutairiMM2@caerdydd.ac.uk
No picture for Ghaida Khalid K Almuthri Almuthri

Miss Ghaida Khalid K Almuthri Almuthri

Myfyriwr ymchwil

Email
AlmuthriG@caerdydd.ac.uk
No picture for José Alonso

Dr José Alonso

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

No picture for Oqab Aloqab Aloqab

Mr Oqab Aloqab Aloqab

Myfyriwr ymchwil

Email
AloqabO@caerdydd.ac.uk
No picture for Amal Alosaimi

Miss Amal Alosaimi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlosaimiAM@caerdydd.ac.uk
No picture for Maha Alotaibi

Mrs Maha Alotaibi

Arddangoswr Graddedig

Email
AlotaibiM11@caerdydd.ac.uk
No picture for Lama Alotaibi

Mrs Lama Alotaibi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlotaibiLM@caerdydd.ac.uk
No picture for Mansour Alotaibi

Mr Mansour Alotaibi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlotaibiMM4@caerdydd.ac.uk
Picture of Abeer Alqaed

Miss Abeer Alqaed

Myfyriwr PhD/Cynorthwy-ydd Ymchwil

Email
QaedAA@caerdydd.ac.uk
No picture for Amal Saeed S Alqarni Alqarni

Mrs Amal Saeed S Alqarni Alqarni

Myfyriwr ymchwil

Email
AlqarniA8@caerdydd.ac.uk
No picture for Omar Alqurashi

Mr Omar Alqurashi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlqurashiO@caerdydd.ac.uk
No picture for Basheer Alrashidi

Mr Basheer Alrashidi

Myfyriwr ymchwil

Email
AlrashidiB@caerdydd.ac.uk
Picture of Abdulsalam Alruwaili

Mr Abdulsalam Alruwaili

Myfyriwr ymchwil

Email
AlruwailiA2@caerdydd.ac.uk
Picture of Mouhamed Alsaqati

Dr Mouhamed Alsaqati

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

No picture for Ali Alshahrani

Mr Ali Alshahrani

Myfyriwr ymchwil

Email
AlshahraniAA1@caerdydd.ac.uk
No picture for Najala Alshakmobarak

Miss Najala Alshakmobarak

Myfyriwr ymchwil

Email
AlshakmobarakNS@caerdydd.ac.uk
Picture of Adel Alshammari

Mr Adel Alshammari

Myfyriwr ymchwil

Email
AlshammariAK@caerdydd.ac.uk
No picture for Njuod Alsudays

Mrs Njuod Alsudays

Myfyriwr ymchwil

Email
AlsudaysN@caerdydd.ac.uk
Picture of Diego Altafini

Dr Diego Altafini

Cymrawd Ymchwil UKRI / Marie Curie

Email
AltafiniD@caerdydd.ac.uk
Picture of Aya Al-Telmissany Altelmissany

Mrs Aya Al-Telmissany Altelmissany

Myfyriwr ymchwil

Email
AltelmissanyAY@caerdydd.ac.uk
Picture of Tilmann Altenberg

Dr Tilmann Altenberg

Darllenydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd

Telephone
+44 29208 74584
Email
AltenbergTG@caerdydd.ac.uk
No picture for Ebtehal Altowairqi

Miss Ebtehal Altowairqi

Myfyriwr ymchwil

Email
AltowairqiE@caerdydd.ac.uk
No picture for Suzan Alzeer

Mrs Suzan Alzeer

Arddangoswr Graddedig

Email
AlzeerS@caerdydd.ac.uk
No picture for Eman Amin

Miss Eman Amin

Research Assistant

Telephone
+44 29208 75861
Email
AminE@caerdydd.ac.uk
Picture of Angelo Amoroso

Dr Angelo Amoroso

Uwch Ddarlithydd mewn Cemeg Anorganig a Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Telephone
+44 29208 74077
Email
AmorosoAJ@caerdydd.ac.uk
No picture for Suame Ampana

Mr Suame Ampana

Myfyriwr ymchwil

Email
AmpanaS@caerdydd.ac.uk
Picture of Eleni Ampatzi

Dr Eleni Ampatzi

Uwch Ddarlithydd, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu Ôl-raddedig

Telephone
+44 29208 74603
Email
AmpatziE@caerdydd.ac.uk
No picture for Nazar Amso

Professor Nazar Amso

Professor / Sêr Cymru Research Chair in Neurobiology

No picture for Yi An

Mr Yi An

Myfyriwr ymchwil

Email
AnY4@caerdydd.ac.uk
Picture of Jon Anderson

Yr Athro Jon Anderson

Athro mewn Daearyddiaeth Ddynol, Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn

Telephone
+44 29208 75308
Email
AndersonJ@caerdydd.ac.uk
Picture of Valerie Anderson

Dr Valerie Anderson

Research Assistant, Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
AndersonV4@caerdydd.ac.uk
Picture of Rhys Andrews

Yr Athro Rhys Andrews

Athro Rheolaeth Gyhoeddus

Telephone
+44 29208 74198
Email
AndrewsR4@caerdydd.ac.uk
Picture of Leighton Andrews

Yr Athro Leighton Andrews

Athro Ymarfer mewn Arweinyddiaeth ac Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus

Telephone
+44 29208 76564
Email
AndrewsL7@caerdydd.ac.uk
No picture for Laura Andrews

Dr Laura Andrews

Athro Clinigol er Anrhydedd

No picture for Leighton Andrews

Leighton Andrews

Athro Gwadd er Anrhydedd

No picture for Petros Androvitsaneas

Dr Petros Androvitsaneas

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

Email
AndrovitsaneasP@caerdydd.ac.uk
Picture of Lianna Angel

Mrs Lianna Angel

Research Associate, School Health Research Network, DECIPHer

Telephone
+44 29206 87751
Email
AngelL@caerdydd.ac.uk
Picture of Richard Angell

Dr Richard Angell

Senior Research Fellow

Telephone
+44 29225 11094
Email
AngellR@caerdydd.ac.uk
Picture of Sue Annetts

Mrs Sue Annetts

Uwch Ddarlithydd: Ffisiotherapi

Telephone
+44 29206 87731
Email
Annetts@caerdydd.ac.uk
Picture of Richard Anney

Dr Richard Anney

Cyfarwyddwr y Rhaglen, MSc Rhaglenni Biowybodeg Gymhwysol

Telephone
+44 29206 88390
Email
AnneyR@caerdydd.ac.uk
Picture of Eirini Anthi

Dr Eirini Anthi

Darlithydd mewn Seiberddiogelwch

Telephone
+44 29225 10056
Email
AnthiES@caerdydd.ac.uk
Picture of Rebecca Anthony

Dr Rebecca Anthony

Cydymaith Ymchwil Ôl-Ddoethurol, DECIPHer

Telephone
+44 29208 76889
Email
AnthonyRE@caerdydd.ac.uk
Picture of Fabio Antonini

Dr Fabio Antonini

Uwch Ddarlithydd
STFC Ernest Rutherford Cymrawd
Sefydliad Archwilio Disgyrchiant
Grŵp Seryddiaeth
Canolfan Caerdydd ar gyfer Ymchwil a Thechnoleg Astroffiseg

Email
AntoniniF@caerdydd.ac.uk
No picture for Frank Antwi

Dr Frank Antwi

Cydymaith Ymchwil Ôl-Ddoethurol

Email
AntwiF@caerdydd.ac.uk
No picture for Nadia Aoudjane

Miss Nadia Aoudjane

Technegydd Ymchwil Cleanroom
Grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth
Canolfan Caerdydd ar gyfer Ymchwil a Thechnoleg Astroffiseg

Email
AoudjaneN@caerdydd.ac.uk
No picture for Mihangel Ap Rhisiart

Mr Mihangel Ap Rhisiart

Myfyriwr ymchwil

Email
ApRhisiartMS@caerdydd.ac.uk
Picture of Elissavet Arapi

Dr Elissavet Arapi

Swyddog Gweinyddol ac Arbenigwr

Email
ArapiE@caerdydd.ac.uk
Picture of Sagar Arepally

Dr Sagar Arepally

Cyswllt Ymchwil Ôl-ddoethurol (Yr Athro Thomas Wirth Research Group)

Email
ArepallyS@caerdydd.ac.uk
Picture of Elin Arfon

Elin Arfon

Myfyriwr ymchwil

Email
ArfonE@caerdydd.ac.uk
Picture of Raymond Ariho

Mr Raymond Ariho

Arddangoswr Graddedig

Email
ArihoRA@caerdydd.ac.uk
No picture for Nurul Ariyani

Ms Nurul Ariyani

Myfyriwr ymchwil

Email
AriyaniNF@caerdydd.ac.uk
Picture of Laura Arman

Dr Laura Arman

Cydymaith Ymchwil, WISERD

Telephone
+44 29208 76290
Email
ArmanL@caerdydd.ac.uk
Picture of Jessica Armitage

Dr Jessica Armitage

Cydymaith Ymchwil, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Email
ArmitageJ@caerdydd.ac.uk
Picture of Adam Armstrong

Mr Adam Armstrong

Gweinyddwr Ysgol ac Ymholiadau

Telephone
+44 29208 76049
Email
ArmstrongA5@caerdydd.ac.uk
Picture of Christian Arnold

Dr Christian Arnold

Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth

Telephone
+44 29206 88824
Email
ArnoldC6@caerdydd.ac.uk
No picture for James Ashford

James Ashford

Cydymaith Ymchwil

Email
AshfordJR@caerdydd.ac.uk
Picture of Gabriel Ashong

Dr Gabriel Ashong

Radiograffeg Diagnostig a Delweddu Darlithydd (Academaidd a Chlinigol)

Email
AshongGG1@caerdydd.ac.uk
No picture for Andrew Ashraf

Andrew Ashraf

Athro Clinigol er Anrhydedd

Picture of Max Ashton

Dr Max Ashton

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Email
AshtonM1@caerdydd.ac.uk
No picture for Patrick Ashworth

Mr Patrick Ashworth

Arddangoswr Graddedig

Email
AshworthPD@caerdydd.ac.uk
Picture of Joseph Askey

Dr Joseph Askey

Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol

Email
AskeyJW@caerdydd.ac.uk
Picture of Rabeeah Aslam

Dr Rabeeah Aslam

Staff academaidd ac ymchwil

Email
AslamR2@caerdydd.ac.uk
No picture for Alys Aston

Dr Alys Aston

Research Associate, Dementia Research Institute

Email
AstonAN@caerdydd.ac.uk
Picture of John Atack

Yr Athro John Atack

Cyfarwyddwr, Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Telephone
+44 29208 76983
Email
AtackJ@caerdydd.ac.uk
Picture of Nelly Ating

Ms Nelly Ating

Tiwtor Graddedig

Email