Ewch i’r prif gynnwys

Ein gweledigaeth

Rydym yn cysylltu pobl, lleoedd a phartneriaethau.

Mae'r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, wedi datblygu gweledigaeth ar gyfer twf a arweinir gan arloesedd yng Nghymru. Mae System Arloesedd Caerdydd yn gweithio gyda rhanddeiliaid o'r holl sectorau er mwyn galluogi'r Brifysgol i ysgogi twf, gan hybu Cymru fel canolfan ar gyfer creu swyddi, ffynhonnell graddedigion medrus iawn a chanolfan ffyniannus ar gyfer arloesed.

Daw cefnogaeth ar ffurf campws celf o'r radd flaenaf, canolfannau rhagoriaeth newydd, mannau ar gyfer creadigrwydd a ffyrdd newydd o weithio.  Byddwn yn gwthio'r buddiannau yn ôl i'r economi i greu buddsoddiad pellach, gan greu cylch hunangynhaliol ar gyfer twf.

Ymchwil ar flaen y gad

Arloesedd Canolog
Yr adeilad Arloesedd Canolog arfaethedig

Gyda chymorth cynllun datblygu cyfalaf gwerth miliynau lawer o bunnoedd, rydym yn trawsnewid ein diwylliant gwaith a’n tirwedd ffisegol i fod yn ganolfan gweithgareddau ymchwil a datblygu yng Nghymru. Byddwn yn pwysleisio gwerth cymdeithasol arloesedd drwy adeiladu parc ymchwil gwyddorau cymdeithasol y byd i wneud yn siŵr bod ein heffaith yn mynd y tu hwnt i ddiffiniadau economaidd. Bydd hyn yn helpu i gyflawni ein hymrwymiad i hybu twf a ffyniant yng Nghymru yn ogystal ag atgyfnerthu ein cyfrifoldeb dinesig.

Trosglwyddo technoleg

Rydym eisoes yn arbenigo mewn troi ein gwaith ymchwil blaenllaw yn llwyddiant masnachol, gan fod 85% o holl incwm eiddo deallusol Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru'n cael ei gynhyrchu gan y Brifysgol.

Ymhlith y pump uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch (SAU) y DU ar gyfer y nifer o raglenni trosglwyddo gwybodaeth, mae ein harloesedd a'n harbenigedd wedi helpu gweithgynhyrchu a busnesau, y sectorau meddygol a gofal iechyd a'r diwydiannau diwylliannol i wella eu perfformiad, prosesau a chynaliadwyedd.

Datblygu busnes

Ers y cychwyn, mae ein partneriaeth arloesol gyda Fusion IP wedi arwain at fuddsoddiad o fwy na £40M mewn cwmnïau deillio Prifysgol Caerdydd.  Mae ein graddedigion mentrus wedi sefydlu dros 270 o gwmnïau deillio yn y tair blynedd diwethaf. O ganlyniad ni yw'r Sefydliad Addysg Uwch cyntaf yng Nghymru a'r chweched yn y DU ar gyfer y lefel o raddedigion yn cychwyn busnes.

Rydym yn bwriadu cysylltu diwydiant ymhellach gyda'n hacademyddion, a mynd i'r afael ag anghenion busnesau. Ein bwriad yw cyflymu'r trosglwyddo o'n harloesedd i gynhyrchion a thechnolegau newydd, gwasanaethau, cwmnïau deillio a chychwyn busnes yng Nghymru ac yn fyd-eang.

Menter myfyrwyr

Caiff ein myfyrwyr eu hannog i greu swyddi, nid yn unig i geisio am swyddi.  Trwy brofiad yn y gwaith, rhaglenni gradd sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant, a rheoli ac addysg weithredol, byddwn yn darparu llif cyson o raddedigion medrus i fusnesau yng Nghymru a thu hwnt.

Contact us

Tîm y System Arloesedd