Ewch i’r prif gynnwys

Dinasoedd a lleoedd cynaliadwy

Mae’r rhaglen ymchwil hon yn darparu canolfan annibynnol i geisio mynd i’r afael â materion a phryderon penodol yn ymwneud â chreu lleoedd cynaliadwy mewn trefi, dinasoedd a lleoedd cysylltiedig. Mae’n cynnig ymchwil trawsbynciol i lywio polisi ac ymarfer.

Mae ein hymchwilwyr yn cymryd golwg gynhwysol ar wydnwch mewn lleoedd, cydlyniant cymunedol, metaboledd trefol, newid hinsawdd, teithio egnïol, diogelwch bwyd a throsglwyddiadau ynni ac ati. Rydym yn ystyried trosglwyddo diwylliannau trefol o ran y cysylltiadau bywiocaol rhwng anheddau dynol a’r ecosystemau gerllaw, yn enwedig trwy’r berthynas rhwng pobl a’r amgylchedd gyda’r amcanion cynaliadwyedd sy’n seiliedig ar ddealltwriaeth gynhwysfawr, integredig a chymdeithasol-ecolegol o adnoddau lleol.

Mae’r gwaith hefyd yn ystyried y prosesau penodol sy’n gysylltiedig ag amrywiaeth a mathau o leoedd, gan gynnwys parciau cenedlaethol, gwarchodfeydd natur, dinas-ranbarthau, cymunedau trefol a gwledig, rhanbarthau sy’n cynhyrchu bwyd a mentrau adfywio trefol, i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig, gyda phwyslais penodol ar y meysydd integredig canlynol:

Arloesedd cymdeithasol ar gyfer datblygiad ar sail lleoedd

Gan ganolbwyntio ar wella ansawdd bywyd, gwerth byw a gwydnwch, mae’r gwaith yn canolbwyntio ar fodlonrwydd anghenion sylfaenol pobl, gwella perthnasoedd cymdeithasol a grymuso dinasyddion yn gymdeithasol-wleidyddol. Mae ymchwil arloesedd cymdeithasol yn hanfodol ar draws gwaith y Sefydliad, yn enwedig yn ymwneud â thrawsnewid cymdeithasol ac ecolegol. Mae ganddo rôl allweddol ym mhrosesau datblygu mewn ymdrech i greu ffyrdd o fyw mwy cynaliadwy a systemau cynhyrchu a defnyddio mwy cynaliadwy. Mae’r materion yn cymryd golwg bellach ar y materion amrywiol yn ymwneud â: Symudedd cynaliadwy, peryglon amgylcheddol, systemau bwyd trefol, dyfodol carbon isel, gwendidau ynni, ethnigrwydd ac entrepreneuriaeth.

Llywodraethiant trefol a rhanbarthol

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar bolisïau ac arferion sy’n ceisio meithrin ac archwilio teimlad(au) o le ymysg unigolion a chymunedau trwy bwyso a mesur cynhwysol, arloesi ac addasu, gan hybu cynllunio cyfranogol, gwleidyddiaeth, creu polisïau ac ymarfer, yn enwedig trwy ddulliau rhyng-gysylltiedig a gwaelod-gysylltiedig.The work further looks at:

  • Systemau llywodraethu a’u rhyngweithiad â systemau ecolegol a chymdeithasol eraill, a’r materion sy’n codi yn sgil hynny sy’n ymwneud â rôl sefydliadau cyhoeddus ac asiantaethau, cymdeithas sifil a chyfranogiad rhanddeiliaid, cyd-gynhyrchu, meithrin gallu a thrawsnewid gwerth wrth hybu cyfnodau pontio tuag at leoedd cynaliadwy
  • Llywodraethiant ar gyfer amgylchedd byd-eang cynaliadwy, gan gynnwys bioamrywiaeth a newid hinsawdd, yn enwedig yn ymwneud â dealltwriaeth a chyfathrebu risg ar lefelau trefol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Dadansoddi Rhwydwaith Dylunio Gofodol (sDNA)

Mae Dadansoddi Rhwydwaith Dylunio Gofodol (sDNA) yn ddull sylfaenol ar gyfer dadansoddi rhwydweithiau gofodol. Mae Dadansoddi Rhwydwaith Dylunio Gofodol (sDNA) yn ddull safonol o ddadansoddi rhwydweithiau gofodol. Mae sDNA yn brosiect academaidd, llywodraethol a masnachol a ddechreuodd yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio a’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy. Fel meddalwedd dadansoddi rhwydweithiau gofodol o safon byd-eang, sy’n cydweddu â GIS a CAD, mae sDNA yn defnyddio cynrychiolaeth rhwydwaith safon y diwydiant i gynhyrchu metrigau sy’n cyfateb i iechyd pobl, cydlyniant cymunedol, gwerth tir, bywiogrwydd canol trefi, llif cerddwyr a seiclwyr, defnydd tir, lefel y traffig, damweiniau a throseddau.

Tîm ymchwil

Yr Athro Terry Marsden

Yr Athro Terry Marsden

Professor of Environmental Policy and Planning

Email
marsdentk@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5736
Dr Crispin Cooper

Dr Crispin Cooper

Research Associate

Email
cooperch@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2087 6072
Dr Abid Mehmood

Dr Abid Mehmood

Lecturer

Email
mehmooda1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6232
Catia Rebelo

Catia Rebelo

Research student

Email
cerqueirarebeloc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8844
No profile image

Som Wolf

Research student

Email
wolfs1@caerdydd.ac.uk
No profile image

Muhammed Ahmed

Research student

Email
ahmedma6@caerdydd.ac.uk